Page images
PDF
EPUB

σφετερίζεσθαι, 453. σχηματισμός, 497 b. σχήσειν, use of, 25 6. 427 6. σωμα, usage of, 412 6.

πρός τινι γενέσθαι, 495 5. προσάγειν πρέσβεις, 417. προσήκαντο, 35. προσπεριβάλλεσθαι, 83 6. προστιθέναι, in calculations, 520. προστίθεσθαι, peculiar use of, 424. προτερείν ουδέν, 424 b. πρυτάνεις, 492. πρυτανεύειν, “ to manage,' 120. 340. Πυλαία, 126.

ραγδαίον, 6. ραΐζειν, 27. ραψωδείν, 319. ρητά και απόρρητα, 22.

άρρητα, 467 6. ρήτορες, 49 6. ρητόρων αγών, 518. ρήτραν λαβείν, 448.

τα επί Θράκης, 195. 212 b. τειχοποιοί, 393. τετραρχίαι of Thessaly, 213. τετυφώσθαι, 210 b. την άλλως or τηνάλλως, 60 b. 142 6. τιμάν and τιμάσθαι in Attic law, 182. τίμημα in the archonship of Nausinicus, 321 b.

as connected with τιμητός αγών, 431 b. το δέ = whereas,' 478. τραγωδοίς καινοις, 431. τριακόσιοι, οι των συμμοριών, 49 b. 494. τριηραρχικόν, of doubtful meaning, 456. τριήραρχος, 96. τυμπανίστρια, 540. Τύχη, in human affairs, 45 121 6.

550 b.

[merged small][ocr errors]

Σέρρειον τείχος, 160 b. 416 b. σιροί, underground storehouses in Thrace,

188 6. σιτoπoμπία, for Greece, 524. σίτος επείσακτος, 446. σιτώνης, Dermosthenes appointed for

Athens, 527. σκαιός = gauche,' 464 b. σκοπείν and σκοπείσθαι, used indiffer

ently, 227. 511. σκορακίζω 262 6. Σκυρία δίκη, a proverb for a bad case,

9) b. σοφιστεύειν, to act as σοφιστής, 5 b. σπερμολόγος, meaning of, 469 b. στασιάζειν, usage of, 265. otáors, or status,' the main point in a

question, 400 b. στήλαι, for the inscription of treaties,

377 b. στρατηγοί, connexion of with τριήραρ

ύβρις, its use and meaning, 33 6. υβρίζειν, its construction, 194. ύδωρ, of the time allowed an advocate

for his speech, 477 b. Yής άττης, 532 b. υπάγεσθαι, meaning of, 194. 396. ύπουλον, 551 6. υπωμοσία, 455. υστερείν της εορτής, 454 b.

[ocr errors]

χοι, 323.

φανερά ουσία, real estate, 120 b. φέρειν και άγειν, 222 b. φιλανθρωπίαι, in plural, 197 6. φιλιππισμός, 545 6. φίλοι και ξένοι, 428. φιλοτιμία and φιλότιμος, 263. φορά, a crop,' 433 b. φορτικόν, 18. φυγείν κακόν, 8 proverbial expression,

531 b. φυλή πρυτανεύουσα, 419. φωνασκία, 539. ψηφίσματα, genuineness of, in the De

Corona,’ 418. 422. ψήφοι καθαραί, 518 b.

στρεβλούν, 474. συγκατατίθεμαι, 491. σύγκλητος εκκλησία, 422 6. συγκροτείν, 43 b. 131. 401. συκοφάντης, 501 b. 535 b. σύμβολα and συμβόλαιαι δίκαι, 150. σύμβολον, of the dicasts, 511. συμβουλεύεσθαι for συμβουλεύειν, 346 b. συμπαραθεϊν, 99. συνέδριον of the Greeks (B. c. 377), 414. συνεισβάλλειν, 137. συνίστασθαι, use of, 116 b. σύνταξις of Athenian allies originally

φόρος, 122 b. 521. συντέλειαι in the trierarchies, 457. συντελείς, 333.

[ocr errors]

ώρα, use of, by Libanius, 5. ως, use of, 133 b.

- ετέρως, 135 b. 445, 512. 551. ώσπερ αν εί, 214 b. 503 b. 513. και ταν, 33. 163. 553. ώχετο λαβών, 424 b.

END OF VOL. I.

GILBERT AND RIVINGTON, PRINTERS, St. John's SQUARE, LONDON,

March 1881.

A CLASSIFIED LIST

OF

EDUCATIONAL WORKS

PUBLISHED BY

GEORGE BELL & SONS.

Full Catalogues will be sent post free on application.

BIBLIOTHECA CLASSICA.

A Series of Greek and Latin Authors, with English Notes, edited by eminent Scholars. 8vo.

16s., 14s., 168., 188. 16s. each. 168. each.

Aschylus. By F. A. Paley, M.A. 18s.
Cicero's Orations. By G. Long, M.A. 4 vols.
Demosthenes. By R. Whiston, M.A. 2 vols.
Euripides. By F. A. Paley, M.A. 3 vols.
Homer. By F. A. Paley, M.A. Vol. I. 128.;
Herodotus. By Rev. J. W. Blakesley, B.D.
Hesiod. By F. A. Paley, M.A. 10s. 6d.
Horace. By Rev. A. J. Macleane, M.A. 188.
Juvenal and Persius.

Vol. II. 14s.

2 vols. 32s.

By Rev. A. J. Macleane, M.A. 12s. Plato. By W. H. Thompson, D.D. 2 vols. 7s. 6d. each. Sophocles. Vol. I. By Rev. F. H. Blaydes, M.A. 188.

- Vol. II. Philoctetes. Electra. Ajax and Trachiniæ. By F. A. Paley, M.A. 12s.

Tacitus: The Annals. By the Rev. P. Frost. 15s.

Terence. By E. St. J. Parry, M.A. 188.

Virgil. By J. Conington, M.A. 3 vols. 12s., 148., 14s.

An Atlas of Classical Geography; Twenty-four Maps. By W. Hughes and George Long, M.A. New edition, with coloured outlines. Imperial 8vo. 12s. 6d.

Uniform with above.

A Complete Latin Grammar. By J. W. Donaldson, D.D. 3rd Edition. 148.

GRAMMAR-SCHOOL CLASSICS.

A Series of Greek and Latin Authors, with English Notes. Feap. 8vo.
Cæsar: De Bello Gallico. By George Long, M.A. 5s. 6d.

Books I.-III. For Junior Classes. By G. Long, M.A. 2s. 6d.
Selected Poems. With Life.

Catullus, Tibullus, and Propertius.

By Rev. A H. Wratislaw. 3s. 6d.

πρός τινι γενέσθαι, 495 b.
προσάγειν πρέσβεις, 417.
προσήκαντο, 35.

προσπεριβάλλεσθαι, 83 b.
προστιθέναι, in calculations, 520.
προστίθεσθαι, peculiar use of, 424.
προτερεῖν οὐδέν, 424 b.
πρυτάνεις, 492.

.

πρυτανεύειν, ' to manage,’120. 310.
Πυλαία, 126.

ῥαγδαῖον, 6.

ῥαΐζειν, 27.

ῥαψῳδεῖν, 319.

ῥητὰ καὶ ἀπόρρητα, 22.

ἄρρητα, 467 b.

ῥήτορες, 49 b.

ῥητόρων ἀγών, 518.

ῥῆτραν λαβεῖν, 448.

Σέρρειον τεῖχος, 160 b. 416 b.

σιροί, underground storehouses in Thrace,
188 b.

σιτοπομπία, for Greece, 524.

σίτος ἐπείσακτος, 446.

σιτώνης, Demosthenes appointed for
Athens, 527.

σκαιός 6

gauche,' 464 b.

σκοπεῖν and σκοπεῖσθαι, used indiffer-
ently, 227. 511.
σκορακίζω 262 b.

Σκυρία δίκη, a proverb for a bad case,
91 b.

σοφιστεύειν, to act as σοφιστής, 5 b.
σπερμολόγος, meaning of, 469 b.
στασιάζειν, usage of, 265.

.

στάσις, or ' status,’the main point in a

question, 400 b.

στῆλαι, for the inscription of treaties,
377 b.

στρατηγοί, connexion of with τριήραρ-
χοι, 323.

στρεβλοῦν, 474.

συγκατατίθεμαι, 491.

σύγκλητος ἐκκλησία, 422 b.

συγκροτεῖν, 43 b. 131. 401.
συκοφάντης, 501 b. 535 b.
σύμβολα and συμβόλαιαι δίκαι, 150.
σύμβολον, of the dicasts, 511.

συμβουλεύεσθαι for συμβουλεύειν, 346 b.
συμπαραθεῖν, 99.

συνέδριον of the Greeks (B. c. 377), 414.
συνεισβάλλειν, 137.

συνίστασθαι, use of, 116 b.

σύνταξις of Athenian allies originally
φόρος, 122 b. 521.

συντέλειαι in the trierarchies, 457.
συντελεῖς, 333.

σφετερίζεσθαι, 453.
σχηματισμός, 497 b.
σχήσειν, use of, 25 b. 427 b.
σῶμα, usage of, 412 b.

τὰ ἐπὶ Θρᾴκης, 195. 212 b.
τειχοποιοί, 393.

τετραρχίαι of Thessaly, 213.
τετυφῶσθαι, 210 b.

τὴν ἄλλως or τηνάλλως, 60 b. 142 b.
τιμᾶν and τιμᾶσθαι in Attic law, 182.
τίμημα in the archonship of Nausinicus,
321 b.

431 b.

as connected with τιμητὸς ἀγών,

τὸ δέ = ‘whereas,’478.

τραγῳδοῖς καινοῖς, 431.

τριακόσιοι, οἱ τῶν συμμοριῶν, 49 b. 494.
τριηραρχικόν, οf doubtful meaning, 456.
τριήραρχος, 96.

τυμπανίστρια, 540.

Τύχη, in human affairs, 45 b. 121 b.
550 b.

ὕβρις, its use and meaning, 33 b.
ὑβρίζειν, its construction, 194.

ὕδωρ, of the time allowed an advocate
for his speech, 477 b.

Υῆς ἄττης, 532 b.

ὑπάγεσθαι, meaning of, 194. 396.
ὕπουλον, 551 b.
ὑπωμοσία, 455.

ὑστερεῖν τῆς ἑορτῆς, 454 b.

φανερὰ οὐσία, ‘real estate,’120 b.
φέρειν καὶ ἄγειν, 222 b.
φιλανθρωπίαι, in plural, 197 b.
φιλιππισμός, 545 b.
φίλοι καὶ ξένοι, 428.

φιλοτιμία and φιλότιμος, 263.
φορά, * a crop,’433 b.
φορτικόν, 118.

φυγεῖν κακόν, a proverbial expression,

531 b.

φυλὴ πρυτανεύουσα, 419.
φωνασκία, 539.

ψηφίσματα, genuineness of, in the ‘De
Corona,' 418. 422.
ψῆφοι καθαραί, 518 b.

ὥρα, use of, by Libanius, 5.
ws, use of, 133 b.

ἑτέρως, 135 b. 445. 512. 551.
ὥσπερ ἂν εἶ, 214 b. 503 b. 513.
ὦ τᾶν, 33. 163. 553.

ᾤχετο λαβών, 424 b.

END OF VOL. I.

GILBERT AND RIVINGTON, PRINTERS, ST. JOHN'S SQUARE, LONDON.

March 1881.

A CLASSIFIED LIST

OF

EDUCATIONAL WORKS

PUBLISHED BY

GEORGE BELL & SONS.

Full Catalogues will be sent post free on application.

BIBLIOTHECA CLASSICA. A Series of Greek and Latin Authors, with English Notes, edited by

eminent Scholars. 8vo. Æschylus. By F. A. Paley, M.A. 188. Cicero's Orations. By G. Long, M.A. 4 vols. 168., 14s., 168., 188. Demosthenes. By R. Whiston, M.A. 2 vols. 168. each. Euripides. By F. A. Paley, M.A. 3 vols. 168. each. Homer. By F. A. Paley, M.A. Vol. I. 12s. ; Vol. II, 14s. Herodotus. By Rev. J. W. Blakesley, B.D. 2 vols. 328. Hesiod. By F. A. Paley, M.A. 108. 6d. Horace. By Rev. A. J. Macleane, M.A. 186. Juvenal and Persius. By Rev. A. J. Macleane, M.A. 12s. Plato. By W. H. Thompson, D.D. 2 vols. 78. 6d. each. Sophocles. Vol. I. By Rev. F. H. Blaydes, M.A. 188.

Vol. II. Philoctetes. Electra. Ajax and Trachiniæ. By F. A. Paley, M.A. 12s. Tacitus: The Annals. By the Rev. P. Frost. 158. Terence. By E. St. J. Parry, M.A. 188. Virgil. By J. Conington, M.A. 3 vols. 128., 148., 14s. An Atlas of Classical Geography; Twenty-four Maps. By W.

Hughes and George Long, M.A. New edition, with coloured outlines. Imperial 8vo. 128. 6d.

Uniform with above. A Complete Latin Grammar. By J. W. Donaldson, D.D. 3rd

Edition. 148.

GRAMMAR-SCHOOL CLASSICS. A Series of Greek and Latin Authors, with English Notes. Feap. 8vo. Cæsar: De Bello Gallico. By George Long, M.A. 58. 6d.

Books I.-III. For Junior Classes. By G. Long, M.A. 28. 6d. Catullus, Tibullus, and Propertius. Selected Poems. With Life.

By Rov. A H. Wratislaw. 38. 6d.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Lucretius. Titi Lucretii Cari de Rerum Natura Libri Sex.

With

Vol. I.

a Translation and Notes. By H. A. J. Munro, M.A. 2 vols. 8ve. Text. Vol. II. Translation. (Sold separately.) Ovid. P. Ovidii Nasonis Heroides XIV. By A. Palmer, M.A. 8vo. 63. Propertius. Sex Aurelii Propertii Carmina. By F. A. Paley, M.A. 8vo. Cloth, 98.

Sex. Propertii Elegiarum. Lib. IV. By A. Palmer. Fcap. 8vo. 5s. Sophocles. The Ajax. By C. E. Palmer, M.A. 4s. 6d. Thucydides. The History of the Peloponnesian War. By Richard Shilleto, M.A. Book I. 8vo. 6s. 6d. (Book II. in the press.)

LATIN AND GREEK CLASS-BOOKS.

Auxilia Latina. A Series of Progressive Latin Exercises. By M. J. B. Baddeley, M.A. Fcap. 8vo. Part I. Accidence. 1s. 6d. Part II. Second Edition, 2s. Key, 2s. 6d.

Latin Prose Lessons. By Prof. Church, M.A. 3rd Edit. Fcap. 8vo.

2s. 6d.

Latin Exercises and Grammar Papers. By T. Collins, M.A. 2nd Edition. Fcap. 8vo. 2s. 6d.

Unseen Papers in Prose and Verse. With Examination Questions. By T. Collins, M.A. Fcap. 8vo. 2s. 6d.

Analytical Latin Exercises. By C. P. Mason, B.A. 2nd Edit. 38. 6d. Scala Græca: a Series of Elementary Greek Exercises. By Rev. J. W. Davis, M.A., and R. W. Baddeley, M.A. 3rd Edition. Fcap. 8vo. 2s. 6d. Greek Verse Composition. By G. Preston, M.A. Crown 8vo. 4s. 6d. BY THE REV. P. FROST, M.A., ST. JOHN'S COLLEGE, CAMBRIDGE. Ecloga Latina; or, First Latin Reading-Book, with English Notes and a Dictionary. New Edition. Fcap. 8vo. 2s. 6d.

Materials for Latin Prose Composition. New Edition. Fcap. 8vo. 28. 6d. Key, 4s.

A Latin Verse-Book. An Introductory Work on Hexameters and Pentameters. New Edition. Fcap. 8vo. 3s. Key, 5s.

Analecta Græca Minora, with Introductory Sentences, English Notes, and a Dictionary. New Edition. Fcap. 8vo. 3s. 6d.

Materials for Greek Prose Composition. New Edit. Fcap. 8vo. 3s. 6d. Key, 5s.

Florilegium Poeticum. Elegiac Extracts from Ovid and Tibullus. New Edition. With Notes. Fcap. 8vo. 3s.

BY THE REV. F. E. GRETTON.

A First Cheque-book for Latin Verse-makers. 1s. 6d.

A Latin Version for Masters. 2s. 6d.

Reddenda; or Passages with Parallel Hints for Translation into Latin Prose and Verse. Crown 8vo. 4s. 6d.

Reddenda Reddita (see next page).

BY H. A. HOLDEN, LL.D.

Foliorum Silvula. Part I. Passages for Translation into Latin Elegiac and Heroic Verse. 9th Edition. Post 8vo. 78. 6d.

Part II. Select Passages for Translation into Latin Lyric

and Comic Iambic Verse. 3rd Edition. Post 8vo. 58.

Part III. Select Passages for Translation into Greek Verse.

3rd Edition. Post 8vo. 8s.

« PreviousContinue »