Page images
PDF
EPUB

૧૫ પશુ પરભુએ તેને કહું કે તું ન કાંજે પરદેશીઓની તથા રા તઓની તથા ઈશરાએલના વંશની આગત માહારૂં નાંન લઈ જ વા શારૂ એજ નાહાર પશંદ કરેલું નાશણુ છે

16 For I will shew him how great things he must suf fer for my name's sake.

૧૯ કેમકે તેહેને માહારા નાંનને લીવે કેટલાં દુખ ગ્રહેવાં પડેછે એ હું તેહુને દેખાડીશ

17 And Ananias went his way, and entered into the house; and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared unto thee in the way as thou camest, hath sent me, that thou mightest receive thy sight, and be filled with the Holy Ghost.

૧૭ તાહારે આનાના નીકલીને તે ઘરમાઁ પેઠો ને તેના પર પોતાના હાથ મુકીને બોલે કે આ ભાઈ શાઊલ શતેથી તુ આવતા હતા તાહારે જે ઇએ તને દરણુ આએવું તે પર ભુએ મને એાટે મેકલાછે કે તુ પેાતાનું દેખવું પ ંને ને પી તર આતમાએ ભરાઈનએ શૈ

18 And immediately there fell from his eyes as it had been scales: and he received sight forthwith, and arose; and was baptized.

૧૮ તાહાર ના તેહેની

ખાત્રી છાતાઁ શરખાં કંઈ પડી ને તુરત તે દેખતા થો ને તેણે ઊઠીને બાપતીશન પાઁની લીધું

19 And when he had received meat, he was strength. ened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus.

૧૯ ને અન ખાઈને તે શકતી પાંના પછી શાઊલ દશકના શીશાની શાથે કેટલાએક દાણાડા રહા

28 And straightway he presched Christ in the syna: gogues, that he is the Son of God.

૨. ને તેણે લાગલાજ શુભામાં ખીશટ પરગટ કીધો કે તેજ દેવના દીકરા છે

21 But all that heard him were amazed, and said; Is not this he that destroyed them which called on this name in Jerusalem, and came hither for that intent, that he might bring them bound unto the chief priests ?

૨૧ તારે જે ઘલાએ [તેહેવું] શાંભળું તેઓએ વીશને થઇ ને કહું કે જેણે આ નાંને પગારથના કરનારાઓના નાશ ઇરૂશાલેમ માઁ કીધો ને જે એ કાઁનનેજ શારૂ હીં આત્મવાછે કે તેઓને બાં ધીને સુખી ઈમ્માનકોની પાશે લઈબ્નએ તે શું એજ નથી

22 But Saul increased the more in strength, and con. founded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is very Christ.

૨૨ પણ શાઊલ હતું શાનરથ પાંનો ને એજ ખીશટ છે તે શાખીત કરીને તેણે દૃનશકમાં રહેનારા ઇહુદીઓને હરાએવા

23 | And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him:

૨૩ ને ઘણા દાણાડા ગચ્યા પછી ઇહુદીઓએ તેને નારીનાંખ વાના બનશુખો કીધો

24 But their laying await was known of Saul. And they watched the gates day and night to kill him.

૨૪ ને તેઓએ તેને નારીનાંખવા શારૂ રાત દાહોંડા દરબાન આની ચોકી કરી પણ તેના નનબા શાઊલને માલુમ થ 25 Then the disciples took him by night, and let him down by the wall in a basket.

૨૫ તાલુારે શીશાએ રાતરે તેને લઈને ટોપલાઓ મુકતાં કોટ પરથી ઊતારા

26 And when Saul was come to Jerusalem, he assayed to join himself to the disciples: but they were all afraid

.

of him, and believed not that he was a disciple.

૨૬ પછી શાઊલે ઇરૂશાલેમમાં આવીને શીશાની શાથે ભલવા ની મેહેનત કરી પણુ શરયે તેથી બીીને માંનું નહીં કે તે શીશ છે

27 But Barnabas took him, and brought him to the apostles, and declared unto them how he had seen the Lord in the way, and that he had spoken to him, and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus.

૨૭ તાહારે બારણુબા તેને લઈને નેકલેલાની પાશે લાગે વો ને તેણે રશતાનાં પરભુને કી રીતે દીઠા હુતા ને એણે તેને વાત કહી હતી ને તેણે નીરભેથી દનશકમાં ઈશુના નાંમથી વાત શી તરેહ કી [અન] તેણે તેને વીશારે કહું

28 And he was with them coming in and going out at Jerusalem.

૨૮ પછી ઇશાલેમાં તેની સાથે તે ખાય ન કરતા રહી

29 And he spake boldly in the name of the Lord Jesus, and disputed against the Grecians: but they went about to slay him.

૨૯ ને તેણે નીરભેથી પરભુ ઈશુના નાંની વાતા કહી ને હેલલાીની શાથે બેાલતાં તકરાર કરી પણ તેઓએ તેહેને ભાવીનાંખવાનું કાઁન હાથમાં લીધું

80 Which when the brethren knew, they brought him down to Cesarea, and sent him forth to Tarsus.

૩. તાહારે ભાઈઓ તે બ્નીને કાઈશારીમાં તેને લઈ ગ પછી તેઓએ તારથશમાં તેને માકલા

31 Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified; and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost, were multiplied.

૩૧ તારે આખા ઇહુદાની તથા ગામનીની તથા શર્નાનની ગેંડલીઓના લાક બીશાંના પાંના ને સુધરી જતાં પરભુની બીક શ્રી તથા પીતર આતમાના દીલાશાથી ચાલતાં બધા

32 [And it came to pass, as Peter passed throughout all quarters, he came down also to the saints which dwelt at Lydda.

૩૨ ને અઁન થી કે પીતર શત્રે [જગે]માં જતાં ખુદાના રહેવા શી પીતર લોકોની પાશે આએના

33 And there he found a certain man named Eneas, which had kept his bed eight years, and was sick of the palsy.

૩૩ ને તાઁહીં અનીઅશ નાને એક જણને તેણે દીઠો જે આઠ નરશ થર્મોં ખીર્થાંના પર પડેલા પખશાઘાતી હુતો

34 And Peter said unto lim, Eneas, Jesus Christ maketh thee whole : arise, and make thy bed. And he arose immediately.

૩૪ તાહાર પીતર તેહેને કહું કે આ અનીમ્મશ ઈશ્યુ ખીશઢ તને આરામ કરેછે ઊડને તાહારૂં બીછાંનું તઈઆર કર ને તુ રતતે ઊઠા

35 And all that dwelt in Lydda and Saron saw him, and turned to the Lord.

૩૫ ને સુદાના તથા શારાનના સંધા રહેવાથી તેને નેઈને પરભુની ગન પૂરા

36 | Now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas: this woman was full of good works and almsdeeds which she did.

૩૬ ને તાખીશા નાંમૈં એટલે દરકાશ કેહેલાએલી દ્વેષાનાં એક શીશેણુ હતી તેણે જે શારાઁ કાઁન તથા દાન કીધાં તેથી તે પુરી

37 And it came to pass in those days, that she was sick, and died: whom when they had washed, they laid her in an upper chamber.

૩૭ ને તે દાણાડાઓમાં એંમ ઘઊં કે તે માંદી થઈને ભાઈ ને તેઓએ તેને ધોઇને ખેડી પર સુકી

38 And forasmuch as Lydda was nigh to Joppa, and the disciples had heard that Peter was there, they sent unto him two men, desiring him that he would not delay to come to them.

૩૮ ને છુટા નપપાની પાશ હતું માટે શીથાએ શાંભલું કે પીતર તાલુાં છે તાહાંરે બે જણને તેની પાશે એ બીનંતી કર વાને તેઓએ માકલા કે હુઞાી પાશે આવતા વાર ન લગાડે

'

39 Then Peter arose and went with them. When he was come, they brought him into the upper chamber: and all the widows stood by him weeping, and shewing the coats and garments which Dorcas made, while she was with them.

૩૪ તાહારે પીતર ઊઠીને તેની શાથે ગએ ને પહોંચા ખર તેઓ તેને નડી પર લઈગમ ને શ્વસી રાંડેલી રડતી ને દરકાશ તેમાની શાથે હુતી તારે તેણે જે અંગરખાં તથા વાતો બનાએવાં હતાં તે દેખડાવતી તેણેની પાસે ઊભી રહી

40 But Peter put them all forth, and kneeled down, and prayed; and turning him to the body said, Tabitha, arise. And she opened her eyes: and when she saw Peter, she sat up.

૪૦ પુણુ પીતરે તે શત્રુને બાહાર કાણાડા પર ઘુંટણું ટેકવીને પુરારથના કીધી પછી સુરદાની ગમ પૂરીને કહું કે તાબીથા ઊઠ તારે તેણે પેાતાની આઁખા ઊઘાડી ને પીતરને દેખીને તે ઊઠી

ખેડી

41 And he gave her lis hand, and lifted her up, and

« PreviousContinue »