Page images
PDF
EPUB

ώφελε συνέβη, και ουκέτι συμβούλων, αλλά των τοίς επιταττομένοις υπηρετούντων και των κατά της πατρίδος 15 μισθαρνείν ετοίμων και των κολακεύειν έτερον βουλομένων εξέτασις ήν, τηνικαύτα συ και τούτων έκαστος εν τάξει

και μέγας και λαμπρός ιπποτρόφος, εγώ δ' ασθενής, 395 ομολογώ, αλλ' εύνους μάλλον υμών τουτοισί. δύο δ', ώ

άνδρες Αθηναίοι, τον φύσει μέτριον πολίτην έχεις δει 20 (ούτω γάρ μοι περί έμαυτού λέγοντι ανεπιφθονώτατον ειπείν), εν μέν ταις εξουσίαις την τού γενναίου και του πρωτείου τη πόλει προαίρεσιν διαφυλάττειν, εν παντί δε καιρώ και πράξει την εύνοιαν τούτου γαρ ή φύσις κυρία,

του δύνασθαι δε και ισχύειν έτερα. ταύτην τοίνυν παρ' 25 396 έμοί μεμενηκυίαν ευρήσετε απλώς. οράτε δε. ουκ εξαι

τούμενος, ουκ 'Αμφικτυονικάς δίκας επαγόντων, ουκ απει

[ocr errors]

6

[ocr errors]

τηνικαύτα σύ] • then you and each of suggested by the meaning of opportu. these were at your posts, and grand and nity,' which ešovola sometimes bears in fne horse-keepers.' εν τάξει, “in array, the singular, though I am not aware of is a military phrase. Mr. K. translates, any instance of it in the plural. On the “ then all of you were in occupation, grand Contrary, οι εν ταις εξουσίαις, “men in people with splendid equipages.' In a power,' occurs in Aristot. Ethic. i. 3. 3: rocky country with a poor soil like Attica, διά το πολλούς των εν ταις εξουσίαις horse-keeping was a sign of wealth. In ομοιοπαθείν Σαρδαναπάλλη. fact it was so expensive in Athens that in εξαιτούμενος] According to Libanius the time of Aristophanes (Nubes, in init.) (iv. p. 240-322), Philip after the battle it was a ready road to ruin for moderate of Chaeroneia, formally demanded the incomes. Comp. Böckh, Pol. Econ. i. surrender of Demosthenes, but I am not C, 14.

aware of this fact being recorded by any δύο δ'... έχειν δεί] and these two other writer. However this may be, it is qualities should the well-disposed citizen well known that the surrender of Demos. possess; for speaking in this general way thenes and several other Athepian orators about myself, is it least offensive for me was demanded by Alexander immediately to say so.' Lord B. thus: 'two qualities after his destruction of Thebes, on its every citizen of ordinary worth ought to revolt against Macedon, occasioned by possess.' But uétplov generally means the false report of his death, and the insti

well-regulated, and φύσει μέτριον seems gations of Demosthenes. Ρlut. vit. Dem. here to mean, a well-regulated,' and c. 23. Phocion c. 17. Arrian i. 10. Grote • well-balanced disposition.' So Aristotle xii. 60. defines αρετή to be a μεσότης, while ουκ ... επαγόντων] When Alexander, σώφρων and μέτριος frequently go to- soon after his accession (B.c.336), marched gether.

with a large army into Southern Greece εν μέν ταις εξουσίαις] in authority in- as far as Thebes, the Athenians in great deed he should maintain the policy of what alarm sent Demosthenes on an embassy is noble and pre-eminent for the state, and to deprecate his vengeance, but as Plu. at all times and in every action-loyalty.' tarch (c. 23) tells us, (though confounding Mr. K. thus : .in authority his constant the events of different years,) the Orator aim should be the dignity and pre-emi. took fright on the journey and returned nence of the commonwealth: in all times to Athens, without going further than and circumstances his spirit should be Mount Cithaeron. Subsequently to this, loyal.' Dissen observes : « Sunt εξουσίαι as appears from Aeschines (c. Ctes. και opportuna momenta,” an interpretation 161), though he does not say in conse

λούντων, ουκ επαγγελλομένων, ουχί τους καταράτους τού- 332 τους ώσπερ θηρία μου προσβαλλόντων, ουδαμώς εγώ προδέδωκα την εις υμάς εύνοιαν. το γαρ εξ αρχής ευθύς ορθήν και δικαίαν την οδόν της πολιτείας ειλόμην, τας

τιμάς, τας δυναστείας, τας ευδοξίας τας της πατρίδος 5 397 θεραπεύειν, ταύτας αύξειν, μετά τούτων είναι. ουκ επί μεν

τοίς ετέρων ευτυχήμασι φαιδρός εγώ και γεγηθως κατά την αγοράν περιέρχομαι, την δεξιάν προτείνων και ευαγγελιζόμενος τούτοις ους αν εκείσε απαγγέλλειν οίωμαι, των δε της πόλεως αγαθών πεφρικώς ακούω και στένων 10 και κύπτων εις την γην, ώσπερ οι δυσσεβείς ούτοι, οι την μεν πόλιν διασύρoυσιν, ώσπερ ουχ αυτούς διασύροντες, όταν τούτο ποιώσιν, έξω δε βλέπουσι, και εν οις άτυχησάντων των Ελλήνων ευτύχησεν έτερος, ταύτ' επαινούσι και όπως τον άπαντα χρόνον διαμενει φασί δείν τηρείν.

Μη δήτ', ώ πάντες θεοί, μηδείς ταύθ' υμών έπινεύσειεν, αλλά μάλιστα μεν και τούτοις βελτίω τινά νούν και φρένας ένθείητε, ει δ' άρ' έχουσιν ανιάτως, τούτους μεν αυτούς

' καθ' εαυτούς εξώλεις και προώλεις εν γή και θαλάττη

15

398

quence of it, an attempt was made to shudder and a sigh, and with head cast
bring Demosthenes to trial before the down that I hear of the successes of the
Amphictyonic Council, possibly on the state.'
plea of his having supported the Am. έξω δε βλέπουσι] and look abroad,
phissians against Philip, when acting as and praise the prosperity which the fo.
the Amphictyonic general on behalf of reigner has obtained during the calamities
the Delphian god. Aeschines (1. c.) tells of Greece, and say that an endeavour
his story thus : επειδή περί Θήβας ήν το ought to be male to render that pros-
στρατόπεδον, πρεσβευτής υφ' υμών χειρο- perity lasting throughout all time. Lord
τονηθείς, αποδράς εκ μέσου του Κιθαιρώνος Brougham's Critic in the Times.
ήκεν υποστρέψας, ούτ' εν ειρήνη ούτ' έν Min dît'] 'Never, I pray indeed, all ye
πολέμω χρήσιμον εαυτόν παρέχων. Και, powers of heaven, may any of you grant
το πάντων δεινότατον, υμείς μεν τούτον this, but if by any means possible, put
πρoύδοτε, ουδ' ειάσατε κριθήναι εν τω even into these men a better mind.'
των Ελλήνων συνεδρίω. Diod. xvii. 4. τούτους ... ποιήσατε] • destroy therm
Thirlwall vi. 106, c. 47.

by themselves alone, with utter and quick ουκ ... επαγγελλομένων] neither when destruction by land and by sea, i. e. they used threats, nor when they made • wherever they might be.' This is cer. offers.' He alludes to the partizans of tainly a powerful and comprehensive im. Macedonia in Athens and elsewhere. precation, the terms of which are thus

το γαρ εξ αρχής ευθύς] for from the explained by the Scholiast in Bekker: very first, straightforward and honest was 'Εξώλης, ο άξιος απωλείας: προώλης δε, και the course of policy which I chose.' πρό του καιρού του θανείν αυτόν φθαρείς.

ευαγγελιζόμενος] “congratulating those The formula itself was a common one. who I expect will report it to the Mace- Thus F. L. 5 190 : εξώλης απολοίμην και donians.'

προώλης, and Arist. Νub. 136 : πας των ... αγαθών] while it is with a απολεϊν μέ φησι κάξολεϊν.

[ocr errors]

6

ποιήσατε, ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖς τὴν ταχίστην ἀπαλλαγὴν 20 τῶν ἐπηρτημένων φόβων δότε καὶ σωτηρίαν ἀσφαλῆ.

[ocr errors]

ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖς] ' and to us who are spared vouchsafe to grant the speediest deliverance from our impending terrors, and unshaken security.' Lord B. The order of Demosthenes, and security unshaken,' would perhaps have been better, and protection that will never fail,' which may be compared with quietness and assurance for ever' in Isaiah, is nearer the meaning. But it is impossible to preserve in English the harmony of construction and happiness of expression which characterize the original. In his last note Lord Brougham thus expresses himself: "Hard as is the translator's task before and throughout, but more especially as he approaches his release from an almost impossible attempt, at the very end of all it becomes yet more hopeless. The music of the closing passage is almost as fine as the sense is impressive and grand, and the manner dignified and calm." His Lordship's version is, Let not, O gracious God, let not such conduct receive any measure of sanction from thee! Rather plant even in these men a better spirit and better feelings! But if they are wholly incurable, then pursue them, yea themselves by themselves, to utter and untimely perdition, by land and by sea; and to us who are spared, vouchsafe to grant the speediest rescue from our impending alarms, and an unshaken security.' Mr. Kennedy thinks that σωτηpíar indicates the idea of divine protection, or safety derived from the gods, and translates thus: 'Never, O ye gods, may those wishes be confirmed by you! If possible, inspire even in these men a better sense and feeling! But if they are indeed incurable, destroy them by themselves; exterminate them on land and sea; and for the rest of us, grant that we may speedily be released from our present fears, and enjoy a lasting deliverance.' Both are something like Leland's: 'Hear me, ye immortal gods; and let not these

their desires be ratified in heaven! Infuse a better spirit into these men! Inspire even their minds with purer sentiments! -This is my first prayer.-Or, if their natures are not to be reformed, on them, on them only discharge your vengeance! Pursue them both by land and sea! Pursue them even to destruction! But to us display your goodness, in a speedy deliverance from impending evils, and all the blessings of protection and tranquillity.' Jacobs thus: Möchte doch, o all' ihr Götter! keiner von Euch dieses billigen, sondern Ihr vor allen Dingen auch diesen hier einen bessern Sinn und besseres Gemüth verleihen; wenn sie aber unheilbar sind, sie allein für sich dem Verderben überliefern, uns, den Uebrigen aber die schnellste Befreiung von den obschwebenden Besorgnissen und unerschütterte Wohlfahrt gewähren.' Mr. Kennedy compares the peroration of the first oration of Cicero against Catiline, and if the reader wishes to contrast the grand and comprehensive imprecations of the ancient orators with the elaborate maledictions of a Christian Church, he may peruse the anathema selon les formules consacrées,' as given in Duruy, Histoire de France, i. 115, or in the homelier English of Tristram Shandy,' ii. 4 (ed. 1783): "Qu'il soit maudit vivant et mourant, dans la veille et dans le sommeil, dans le travail et dans le repos; qu'il soit maudit dans toutes les forces et les organes de son corps: qu'il soit maudit dans toute la charpente de ses membres, et que du sommet de la tête à la plante des pieds il n'y ait pas sur lui la moindre place qui reste sainte," &c., was a part of the terrible imprecation, and the rest was equally minute, and just as revolting. The Latin original of Sterne was the composition of Ernulf, consecrated Bishop of Rochester A.D. 1115, and is preserved in the archives of the Dean and Chapter. It is printed in Hearne's 'Textus Roffensis,' p. 55.

INDEX

TO THE

NOTES AND INTRODUCTIONS.

The letter (b) refers to the right hand column of notes.

A.

[ocr errors]

Accusative case dependent on a substan-

tive, 100 b. 338.
Achaeans in the s. E. of Thessaly, 385.
Acropolis of Athens, 295.
Action in Oratory, 6.
Actiones Pupillares of Demosthenes, xv.

note.
Advocatio, technical meaning of, 479 b.
Aegina occupied by Athenians and re-

peopled by Lysander, 451.
Aeschines retires to Rhodes, 395.

recites the ‘De Corona' to the
Rhodians, 396.

description of and his parents,
470 - 472.

reproaches Demosthenes with
unmanliness, 525.

a strolling actor, 534.

his peroration against Cte-
siphon, 554.
Age of speakersin Athenian assemblies, 79.
Agesilaus recalled from Asia, 451.
Agis forms a league against Macedon,

xxix. 394.
Agora in the Thracian Chersonese, 161.
Agrippa, so called pedestal of, on the

Acropolis at Athens, 299.
Alaric, king of the Goths, plunders

Athens, 304.
Aleuadae of Thessaly apply to Philip

against the tyrants of Pherae, 38 b.
Alopeconnesus, an island N. E. of Imbros,

449.
Ambracia invaded by Philip, xxiii. 159.

213.
Amphictyonic Assembly compared with
diet at Frankfort, 123 b.

places and times
of meeting of, 126. 481.

VOL. I.

Amphipolis, position, foundation, and
history of, 13. 22 b. 276.

war about, 14. 116.

acknowledged as a depen-
dency of Athens, 13. 158.

--, alleged to have been a de-
pendency of Macedon, 276 b. See also

13.
Amphissa, position of, 479.

attacked by Amphictyons
under Philip of Macedon, xi. 482 b.
Anastasius of Ephesus, a texvoypápos,

230.
Anathema, “selon les formules con-

sacrées,” 559.
Anaxinus, an alleged spy of Philip at

Athens, 476.
Anthemocritus the Athenian, killed by the

Megarians, 270.
Anthemus, 14. 17.

position of, 138 b.
Anthesteria, jokes on second day of, 467.
Antipater defeats Agis and his allies,

394.
Antiphon apprehended by Demosthenes

without legal warrant, 473 b.
Antrones, a town of Thessaly, 236.
Aorist, of single actions, 85 b.
Aphobus, one of the guardians of Demos-

thenes, xv.
Apollo, the Oeds natpõos of Athens, 478.
Apollonia, towns of that name, 157.
Apollonides of Cardia, 161 (text).

a patriot of Olynthus, 223 b.
Arbela, battle of, 394.
Archias, the exile-hunter, xxxii.
Archidamus (UI.) of Sparta advocates the

restoration of ancient rights in Greece,
365, 376.

gains the Tearless
Battle, 364.

оо

« PreviousContinue »