Page images
PDF
EPUB

IMITATORES.

AVCTORES. 3. Τheocr. IV 13 δειλαιαι γ' αύται, τον βουκόλον ως κακόν εύρον.

5. cf. Theocr. IV 3. 8. Theocr. V 41 ανίκ' έπύγιζόν του, το δ' άλγεες αι δε χίμαιραι Αϊδε κατεβληχώντο, και ο τράγος αυτας έτρύπη. cf. 105 ου λέγεται ταν Κύπριν ο βουκόλος.

8- 10. cf. Theocr. V 116 η ου μέμνασ' όκ' εγών του κατήλασα, και το σεσαρώς κτλ. 118 Λ. τούτο μεν ου μέμναμ' όκα μάν πoκα τειδέ τυ δήσας κτλ.

14. Theocr. V 11 το Κροκύλος μοι έδωκε το ποικίλον, ανίκ' έθυσεν Ταις νύμφαις ταν αίγατυ δ', ω κακέ, και τόκ' έτάκευ.

25 εqq. Theocr. V 5 ταν ποίαν σύ- 25. Calp. ecl. VI 22 vincere tu quemεγγα; τυ γαρ ποκα, δώλε Σιβύρτα, quam ? Εκτάσα σύριγγα; τί δ' ουκέτι συν Κορυδωνι 'Αρκεί το καλάμας αυλόν ποππυσδεν έχoντι;

25. (II 32) cf. Theocr. I 125 ευπά- 25. (II 32) Tib. II 5, 32 nam calarmus κτοιο... έκ κηρώ σύριγγα.

cera iungitur usque minor. Calp. ecl. X 14 cieutas, Quas ego Maenaliis cera

coniungo sub antris. 28 sqq. Theocr. VIII 6 λης μοι αεί- 28. Calp. ecl. VI 19 vis igitur ... σαι ; Π χρήσδεις ων εσιδείν, χρή- calamos committere nostris ? στεις καταθείναι άεθλον;

29 sqq. Theocr. VIII 14 μόσχον εγώ θησω, το δε θές γ' ισομάτορα αμνόν. ef. 23.

30. Theocr. Ι 25 αιγά τέ τοι δωσω διδυματόκον ες τρίς αμέλξαι, A δύο έχoισερίφως ποταμέλγεται ες δύο πέλλας.

32 sqq. Theocr. VIII 15 ου θησω πoκα αμνόν, επεί χαλεπώς θ' ο πατήρ μευ Χαμάτηρ, τα δε μάλα ποθέσπερα πάντ' αριθμεύντι.

34. (VI 85) Ον. met. ΧΙΙΙ 824 pauperis est numerare pecus. Calp. ecl. III 64 quot nostri numerantur vespere tauri?

36. anth. L. 1ΙΙ 81, 13. 37. Theocr. V 104 έστι δέ μοι γαυλος κυπαρίσσινος, έστι δε κρατήρ, έργον Πραξιτέλους. 38 sq. cf. Theocr. Ι 29 sq.

39. Cul. 403 hederaeque nitor pal

lente corymbo. 40. 46. Theocr. Ι 32 εντοσθεν δε γυνά τι θεών δαίδαλμα τέτυκται.

41. (A. VI 850) Claud. cons. Mall.

275 radio descripserat axes. 42. cf. Hes. opp. 384. 43. (47) Τheocr. I 59 ουδέ τι πω ποτί.

AVCTORES.

IMITATORES.

omnis ager.

φνι,

χείλος εμόν θίγεν, αλλ' έτι κείται "Αχραντον.

45. Theocr. I 30 α δε κατ' ώτων Καρπω έλιξ ειλείται κτλ. cf. 55 παντα δ' αμφί δέπας περιπέπταται υγρός άκανθος.

49. Naev. in equo Troi. (Macr. Sat. 49. Calp. ecl. I 13 quo me cumque VI 1) numquam hodie effugies, quin voces, sequar. anth. L. I 147, 37. III, mea manu moriare.

81, 70. 50. Theocr. VIII 25 αλλά τις άμμε 50. Calp. ecl. VI 28 ecce venit Mnaκρινείς τις επάκους έσσεται αμέων; syllus: erit, nisi forte recusas, Arbiter. Τήνον πως ενταύθα τον αιπόλον ήν καλέσωμες; cf. V 61.

51. cf. Theocr. V44 και ύστατα βου- 51. anth. L. 178, 267. III 81, 72. κολιαξη.

52. anth. L. 172, 113. ΠΙ 81, 71. 82. 54. cf. Theocr. V 68 sq.

54, anth. L. 178, 162. 56. cf. Bion III 17 εϊαρι πάντα κύει. 56. (G. II 330) anth. L. V 69, 3 par

turit omnis ager, praesentit terra ca

lorem, Germinibusque novis parturit 58. Theocr. IX 1 βουκολιάσδεο Δά- 55. 58 sq. Calp. ecl. IV 80 dicite, ne

τυ δ' ωδας άρχεο πράτος, Ωιδας mora sit, vicibusque reducite carmen: άρχεο πράτος, εφαψάσθω δε Με- Tuque prior Corydon, tu proximus ibis ναλκας.

Amynta. cf. II 25 sqq. 59. (VII 18) cf. Theocr. VΙΠΙ 61 δι' 59. (VII 18 sq.) Cir. 54 nam verum αμοιβαίων.

fateamur: amat Polyhymnia verum. 60. Αrat. I έκ Διός αρχόμεσθα 60. Calp. ecl. IV 82 ab Iove princiμεσται δε Διός πασαι μεν αγυιαί κτλ. pium, si quis canit aethera, sumat.

61 sq. Theocr. V 80 ται μoίσαι με φι- 61 sq. Calp. ecl. II 28 me Silvanus λεύντι 82 και γαρ έμ' ωπόλλων armat - 32 at mihi Flora comas φιλέει μέγα.

spargit.

63. (cf. ΙV 43) Calp. ecl. IX 45. 48 dulce rubens hyacinthus. Cir. 95 suave rubens narcissus. Cop. 19 suave ru

bentia mala. 64. 66. Theocr. V 88 (cf. VI 6) βάλ- 64. anth. L. Ι 170, 39. λει και μάλoισι τον αιπόλον α Κλεαρί

'90 κώμε γαρ ο Κρατίδας τον ποιμένα λείος υπαντων Έκμαίνει.

65. anth. L. 147, 26. 68 sq. Theocr. V 96 κηγώ μεν δωσω τα παρθένω αυτίκα φασσαν.

70. Theocr. III 10' ηνίδε τοι δέκα 70 sq. Calp. ecl. IX 68 nuper quae μαλα φέρω τηνωθε καθείλον, 2 μ' potui silvarum praemia misi. έκέλευ καθελεϊν τύ· και αύριον άλλα του οισώ.

71. cf. anth. L. IHI 207, 1.

74. Calp. ecl. XI 62 quid prodest,

quod me pagani mater Amyntae etc. 79. (V 64. VI 44) Τheocr. VIII 73 κα- 79. anth. L. Ι 178, 460. λον καλόν είμεν έφασκεν (cf. VI 8. Callim. Del. 203).

80 sq. Theocr. VIII 57 δένδρεσι μεν χειμών φοβερόν κακόν, ύδασι δ' αύχμός, 50 ανδρί δε παρθενικάς απαλας πόθος.

στα

IMITATORES.

AVCTORES. 82 sq. cf. Theocr. IX 31 çéttığ uèv 82. anth. L. V 117, 15 dulce sopor tétriyi qiios – 32 xuiv di à uoioa fessis, et terris flumina siccis; Dulce και ωδα. .

patri proles, divitibusque gaza. 89. Theocr. V 125 tot gia rapπον ενείκαι. .

91. Luc. Demon. 28 tpdyov dụék- . yelv, ef. Theocr. V 27.

93. (VIII 71) Theocr. XV 58 pvzgov oqiv. 93 sq. cf. Theocr. V 1. 3.

97. Theoer. V 146 ndoas éyoo Lovoo συβαρίτιδος ένδοθι κράνας. .

100. cf. Theocr. IV 20. 102. cf. Theocr. IV 15 sq. II 89. 102. Grat. Cyn. 290 teneris vix artu

bus haeret.

104. anth. L. I 172, 60. 106. cf. Theocr. X 29.

108. anth. L.V 143 a, 3 non nostrum

fateor tantas discernere voces. 109. cf. Theocr. VI 45.

109 sq. anth. L. I 178, 260 sq. 111. Catullus LXI 231' claudite ostia 111. cf. Calp. ecl. II 96 primumque virgines: Lusimus satis.

reclude canalem Et sine iam dudum sitientes irriget hortos.

[blocks in formation]

IMITATORES.

AVCTORES. 46. Catullus LXIV 327 sed vos, quae 46 sq. Aus. cent. nupt. 78 sq. anth. fata secuntur, Currite ducentes subte- L. V 69, 21 tunc fila recurrite fusis. gmina, currite fusi.

47. Cir. 124 concordes stabili firmarunt nụmine Parcae. anth.L.I 172, 108.

49. Cir. 397 cara Iovis suboles, magnum Iovis incrementum. anth. L. I 45, 14.

50. Ov. art. am. II 263 dum rami

pondere nutant. anth. L. I 178, 189. 59. cf. Mosch. III 54 sq. 60. 62 cf. Theocr. XXIV 7. 8.

E CLO GA V.

AVCTORES.

IMITATORES.

1 sq. cf. Theocr. VIII 4 au gw ovpi- 1. (cf. VII 1) Calp. ecl. II 5 ad geliσδεν δεδαημένω, άμφω αείδες dos fontes et easdem forte sub umbras

Conveniunt.

2. Calp. ecl. VIII 4 te calamos in. flare labello Pan docuit versuque bonus tibi favit Apollo. IX 18 alternant

Idas calamis et versibus Alcon. 3. cf. Theocr. I 21. V 32.

9. anth. L I 178, 138.

10. (cf. II 14. III 81) Ov. trist. II 537 Phyllidis hic idem teneraeque Amaryllidis ignes Bucolicis iuvenis luserat

ante modis. 12. cf. Theocr. I 14 tds di alyas εγών εν τώδε δοκευσω. .

13 sq. cf. Calp.ecl. I 20 sed quaenam sacra descripta est pagina fago? 24 tu potes alto Cortice descriptos citius

percurrere versus. 16. cf. Theocr. XII 3 7660v čQQ XELμώνος, όσον μήλον βραβύλοιο "Ηδιον κτλ. V 92 sq. 18. cf. Theocr. VII 39 xar' {uòv vóov.

19. Calp. I 6 nos quoque vicinis cur non succedimus umbris ? 19 et iam captatae pariter successimus umbrae. anth. L. V 70, 45 desine plura tuens.

20. anth. L. IV 129, 5 ambo per in. vidiam crudeli funere rapti. cf. 61, 3. 162, 1. 184, 2. 266, 3 hic iacet extin

ctus crudeli funere natus. 22. cf. Bion I 44 ŌS AEQLATVÉW. 26. cf. Theocr. IV 14. Mosch. III 24.

27. Theocr. I 71 tñvov udv fães, τηνον λύκοι ωρύσαντο, Τήνον χώκ δρυμοίο λέων έκλαυσε θανόντα. .

28 Bion. I 31 tàv Kútov alai "pea 28. Calp. ecl. VIII 74 te nostra arπάντα λέγοντι και αί δρύες αι τον menta loquuntur.

. AdOviv. cf. Mosch. III 23.

AVCTORES.

IMITATORES.

32. Theocr. VΙΙ 79 τα δρυϊ ται βαλανοι κόσμος, τα μαλίδι μαλα. Τα βοί δ' α μόσχος, το βουκόλω αι βόες αυται. cf. XVIII 29.

34. Ηom. B 302 ους μη κήρες έβαν 34. Auson. profess. XXIV 11 tam deθανάτοιο φέρουσαι.

cus omne tuis, quam mox dolor. anth. L. IV 123, 8 invida Domitium fata tulere sibi.

38. anth. Ι. Ι 170, 26. 178, 330. 42. Theocr. ΧΧΠΙ 43 χώμα δε χεύε 42. anth. L. Ι 178, 440. cf. Calp. ecl. καλόν τι. 46 γράψον και τόδε γράμμα. ΙΙΙ 91.

43. Theocr. I 12η Δάφνις έγών όδε τηνος ο τας βόας ώδε νομεύων. Ηom. ι 20 και μεν κλέος ουρανόν ίκει.

44. cf. Cat. dir. 32 formosaeque cadent umbrae, formosior illis Ipsa ca

des. Αnth. L. 147, 29. 45 sq. ef. Theocr. VIII 78. 82 sq.

46. anth. L. V 117, 15 dulce sopor fessis. .

49. anth. L. ΙΙΙ 81, 51. 51 sq. (ΙΧ 64 sq.) Τheocr. IX 1 βουκολιάσδεο Δαφνι, το δ' ωδάς άρχεο πρατος: Ωιδας άρχεο πρώτος κτλ.

55. Calp. ecl. VI 84 vicinus Stimicon. VII 9 solus St. 13 invictus St.

62. anth. L. 170, 135 vocesque ad sidera iactant.

65. anth. L. I 126, 15 ut sis felixque

bonusque. 67 sq. Theocr. V 53 στασω δε κρατήρα μέγαν λευκoίo γάλακτος Ταις γυμφαις, στασω δε και αδέος άλλον ελαίω.

70sg. Theocr. VII 65 τον πτελεατικον οίνον από κρατήρος αφυξώ Παρ πυρί κεκλιμένος.

72. Theocr. VΙΙ 71 αυλησεύντι δέ μοι δύο ποιμένες.

74. anth. L.I 147, Π.

76sqq. (Α. Ι 607) Calp. ecl. IX 50 nam dum Pallas amat turgentes unguine bacas, Dum Bacchus vites, Deo sata, poma Priapus, Pascua laeta Pa

les, Idas te diliget unam. 83sq. cf. Theocr. I7 sq. 85 sqq. cf. Theocr. VΙΙ 43. VI 42.,

ECLOGA VI.

AVCTORES.

IMITATORES.

3 sq. Hor. carm. IV 15 Phoebus volentem proelia me loqui etc. Calp.ecl. IV 155 vellit nam saepius aurem Invida paupertas et dixit, ovilia cura.

« PreviousContinue »