Page images
PDF
EPUB

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ, ἣν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεὸς, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὑτοῦ ἃ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει, καὶ ἐσήμανεν ἀποστείλας διὰ τοῦ ἀγγέλου αὑτοῦ τῷ δούλῳ αὐτοῦ ̓Ιωάννη, 2 ὃς ἐμαρτύρησε τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρ3 τυρίαν Ιησοῦ Χριστοῦ, ὅσα “ ' εἶδε. μακάριος ὁ ἀναγινώσκων, καὶ οἱ ἀκούοντες τοὺς λόγους τῆς προφητείας, καὶ τηροῦντες τὰ ἐν αὐτῇ γεγραμμένα· ὁ γὰρ καιρὸς ἐγγύς.

4

Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ Ασίᾳ χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ " ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος· καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμά5 των ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ· καὶ ἀπὸ

[blocks in formation]

1. τῶ δούλῳ) τοῦ δούλου Α.

2. *ὅσα τε) —TE, A. B. C. a 27. B 7. y 8. Compl. Vulg. Copt. Æth. Syr. Arm. Erp. Slav.

εἶδε.) + καὶ ἅτινα εἰσι (ἐστι, καὶ ἃ (ἅτινα 4†) χρῆ γενέσθαι μετὰ Arm. Ar. P.

ταῦτα. α θ. β 3. γ 6. Compl.

THE REVELATION.

THE REVELATION OF JESUS CHRIST, which God gave unto him, to show unto his servants things which must come to pass shortly; and which having sent by his angel he signified unto his servant John who testified the word of God, and the 2 testimony of Jesus Christ, concerning all things that Blessed is he that readeth, and they that 3 hear the words of this prophecy, and keep the things which are written in it: for the time is at hand.

he saw.

JOHN to the seven churches which are in Asia: 4 Grace be unto you, and peace, from him who is, and who was, and who is to come; and from the seven Spirits that are before his throne; and from 5

• [+ ἐστιν.]

3. τοὺς λόγους.) τὸν λόγον Β. + τούτους Ο.

4. *ἀπὸ τοῦ) Arm.

- roi A. C. 6. a 10. y 4. Compl. Oeou B. a 18. 84. y 9.

ó iv) os hv Er.

*ἃ ἐστιν) τῶν Α. 47. — ἐστιν Β. C. a 20. β 4. γ 11.

̓Ιησοῦ Χριστοῦ, ὁ μάρτυς ὁ πιστὸς, ὁ πρωτόα) τῶν νεκρῶν, καὶ ὁ ἄρχων τῶν βασιλέων

τοκος

τῆς γῆς·

C

Τῷ ἀγαπῶντι ἡμᾶς, καὶ ὁ λούσαντι ἡμᾶς “ ἐκ 6 τῶν ἁμαρτιῶν ἡμῶν ἐν τῷ αἵματι αὑτοῦ· καὶ ἐποίησεν ἡμᾶς βασιλείαν ἱερεῖς τῷ Θεῷ καὶ πατρὶ αὐτοῦ· αὐτῷ ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν.

7

8

9

Ἰδοὺ ἔρχεται μετὰ τῶν νεφελῶν, καὶ ὄψεται αὐτὸν πᾶς ὀφθαλμὸς, καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκένκαὶ κόψονται ἐπ' αὐτὸν πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς. ναὶ, ἀμήν.

τησαν

Εγώ εἰμι τὸ Αλφα καὶ τὸ Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ.

Εγώ Ιωάννης, δι' ἀδελφὸς ὑμῶν καὶ συγκοινωνὸς ἐν τῇ θλίψει καὶ ἡ βασιλείᾳ καὶ ὑπομονῇ ' ἐν ̓Ιησοῦ, ἐγενόμην ἐν τῇ νήσῳ τῇ καλουμένῃ

* [+ ἐκ.] ὁ [ἀγαπήσαντι.] ο λύσαντι.

[ocr errors]
[blocks in formation]

5. *πρωτότ. ἐκ) — ἐκ Α. Β. C. a 24. β 6. γ 10. Vulg. Copt. Syr. Arr. *ἀγαπήσαντι) ἀγαπῶντι Α. C. α 22. β 6. γ 10.

λούσαντι) λύσαντι Α. C. 6. 7. 12*. 28. 36. 69.

* ἀπὸ ἐκ Α. C. 12. 28. 36. 38. Er.

ἡμῶν) — Α. 12. 16. Er.

6. ἐποίησεν) ποιήσαντι Β. & 9.†

Syr. Slav. MSS.

ἡμᾶς) ἡμῖν Α. 13. 23. 27. 31. 55. ἡμῶν C. nostrum regnum, Tol. Harl. Am.

*βασιλεῖς καὶ) βασιλείαν Α. C. a 27. β 4. γ 8. Compl.

Am. Harl. Copt. Eth. Syr. Ar. P. Slav. MSS.
(vdtr.) βασίλειον ἱεράτευμα 13. 14. 23. 27. 55. 92.

Tŵv aiwvwv) — A. 9. Copt. Slav. MSS.

7. μετὰ) ἐπὶ C.

ὀψ. αὐτὸν) — αὐτ. 46. 88. Er.

(Vulg.)

- καὶ Β. 30*.

Jesus Christ, the faithful Witness, the first begotten of the dead, and the Prince of the kings of the earth.

Unto him that loveth us, and hath "washed us from our sins in his own blood, and hath made 6 us a kingdom,-priests unto his God and Father; to him be glory and dominion for ever and ever. Amen.

Behold, he cometh with clouds; and every eye 7 shall see him, and those who pierced him: and all the tribes of the land shall mourn at him. Even so, Amen.

I am Alpha and Omega, saith the Lord God, 8 who is, and who was, and who is to come, the Almighty.

I John, who am your brother, and fellow-partaker 9 in the tribulation and kingdom and patience in Jesus, was in the isle that is called Patmos because of the

8 [ + ἀρχὴ καὶ τέλος.] * [ὁ κύριος.] * [+ καὶ.] * [ἐν τῇ.] ' [Ἰησοῦ Χριστοῦ.] m freed.

7. ἐπ αὐτὸν) — 47*. Er.

8. *Tò A) Tò aλpa A. C. a 15. B 4. y 3. Compl.

*ἀρχὴ καὶ τέλος) A. B. C. a 23. B 6. y 9. Compl.

[blocks in formation]

9. *καὶ ἀδελ.) — καὶ A. C. a 27. β 5. y 11. Compl. Syr. Arm. Arr. Slav. MSS.

συγκοινωνὸς) κοινωνός. α 22. β 4. γ 6. Compl.

-

Eth. Syr.

12. Compl. Vulg.

Vulg. Copt. Æth.

*év Tŷ Baσ.) — év T A. B. C. a23. 86. y5. Compl. Vulg. Copt. Erp. *Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Ἰησοῦ. C. 38. Am. Tol. Copt. év Xplora A. B. 25. ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. α 27. β 7. γ 6. Compl.

Syr. Arm. Arr.

τῇ καλουμένῃ) - Er.

Vulg.

Πάτμῳ, διὰ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν μαρ10 τυρίαν ̓Ιησοῦ, ἐγενόμην ἐν Πνεύματι ἐν τῇ κυριακῇ ἡμέρᾳ· καὶ ἤκουσα ὀπίσω μου φωνὴν 11 μεγάλην ὡς σάλπιγγος, λεγούσης· Ο βλέπεις γράψον εἰς βιβλίον, καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις, εἰς "Εφεσον, καὶ εἰς Σμύρναν, καὶ εἰς Πέργαμον, καὶ εἰς Θυάτειρα, καὶ εἰς Σάρδεις, καὶ εἰς Φιλαδέλφειαν, καὶ εἰς Λαοδίκειαν.

12

Καὶ ἐπέστρεψα βλέπειν τὴν φωνὴν ἥτις 4 ἐλάλει μετ ̓ ἐμοῦ· καὶ ἐπιστρέψας εἶδον ἑπτὰ λυχνίας 13 χρυσᾶς, καὶ ἐν μέσῳ τῶν λυχνιῶν ὅμοιον υἱῷ ἀνθρώπου, ἐνδεδυμένον ποδήρη, καὶ περιεζωσμέ 14 νον πρὸς τοῖς μαστοῖς ζώνην χρυσῆν· ἡ δὲ κεφαλὴ αὐτοῦ καὶ αἱ τρίχες λευκαί * ὡς ἔριον λευκὸν, ὡς χιών· καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλόξ πυρός· 15 καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὅμοιοι χαλκολιβάνῳ, ὡς ἐν καμίνῳ πεπυρωμένοι· καὶ ἡ φωνὴ αὐτοῦ ὡς φωνὴ 16 ὑδάτων πολλῶν· καὶ ἔχων ἐν τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας ἑπτά· καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ῥομ

α

[ + διὰ.] 6 [ + Χριστοῦ.] [+ ἐγώ εἰμι το Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, καὶ.]

9. διὰ τ. λ.) καὶ τ. λ. C.

·Sià A. C. 4. 9. 31. 34. 35. 37. 38. 48. Er.

Copt. Arm.
*χριστοῦ) — Α. C. 12. 28. 36.

*διὰ τ. μ.)

10. ἐγενόμην) ἐγὼ ἐγεν. Α.

Vulg.

ὀπ. μ. φω.) φω. ὀπ. α 17. β 3. γ 5. Compl. φω. μεγ.
μ.

Vulg.

ὄπισθεν μον A.

11. *ἐγώ εἰμι τὸ Α καὶ τὸ Ω, ὁ πρῶτος καὶ ὁ ἔσχατος, καὶ) — Α. Β. C. a 24. β 5. γ 6. Compl. Vulg. Copt. th. Syr. Arm. Slav. MSS. *ἐκκλη.) ἑπτὰ ἐκκλη. Α. Β. C. a 27. β 5. γ 10. Compl. Copt. Æth. Syr. Arm. Arr. Slav. MSS.

Vulg.

*ταῖς ἐν ̓Ασίᾳ) — Α. Β. C. a 28. β 7. γ 6. Compl. Am. Harl. Tol.

Æth. Syr. Ar. P.

Θυάτειρα·) -ραν Α. C. 8. 11. 14. 34. 35. 92. -pas. 12. Er. 12. καὶ ἐπέστ.) κ. ἐκεῖ ἐπέστ. Β. α 22. β 4. γ 7. Compl. a

Ar. P.

« PreviousContinue »