Page images
PDF
EPUB

6

5 το θρόνω λέγοντες· 'Αμήν" αλληλούϊα. Και φωνη από του θρόνου εξήλθε, λέγουσα: Αινείτε τω θεώ ημών πάντες οι δούλοι αυτού, και οι φοβούμενοι αυτόν 41 οι μικροί και οι μεγάλοι.

Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού, και ως φωνήν υδάτων πολλών, και ως φωνήν βροντων ισχυρών, λεγόντων: Αλληλούϊα, ότι εβασίλευσε Κύριος ο θεός ημών και παντοκράτωρ. 7 χαίρωμεν και αγαλλιώμεθα, και δώμεν την

δόξαν αυτή ότι ήλθεν ο γάμος του αρνίου, και 8 ή γυνή αυτού ήτοίμασεν εαυτήν. και εδόθη

αυτή ίνα περιβάληται βύσσινον λαμπρόν [και] καθαρόν: το γαρ βύσσινον τα δικαιώματα των 9 αγίων εστί.' και λέγει μοι: Γράψον Μακάριοι οι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου κεκλη

μένοι. Και λέγει μοι: Ούτοι οι λόγοι αληθινοί 10 του θεού εισί. Και * έπεσα έμπροσθεν των

ποδών αυτού προσκυνήσαι αυτό και λέγει μοι: "Oρα μή σύνδουλός σου είμι και των

[blocks in formation]

4. *του θρόνου) το θρόνω Α. C. α 17. β4.
5. *έκ) από Α. C. α 16. β4.

λέγουσα) - 12. 47. Er.
*τον θεόν) τω θεώ Α. C. 9. 12. 14. 27. 36. 41. 42. 92.
αυτού και) – και C.
* αυτόν και) – και Α. C. α 21. β5. Compl. Vulg. Copt. Eth. Syr.

Arm. Slav. MSS.
6. ώς 1st) 6. 8. 12. 35. Er.

ως 2nd) – A. 12.
λεγόντων) λέγοντες B. α 14. β 3. -τας α7. Ε.
Κύριος) - 8. 12. 36. Er.

[ocr errors]

Amen ; Alleluia. And a voice came out from the 5 throne, saying, Praise our God, all ye his servants, and ye

that fear him, small and great. And I heard as it were the voice of a great 6 multitude, and as the voice of many waters, and as the voice of mighty thunderings, saying, Alleluia : for the Lord our God the Almighty hath reigned. Let us be glad and rejoice, and give 7 honour to him : for the marriage of the Lamb is come, and his wife hath made herself ready. And 8 to her was granted that she should be arrayed in fine linen, bright and clean : for the fine linen is the righteousness of saints. And he saith 9 unto me, Write, Blessed are those who have been called unto the marriage supper of the Lamb. And he saith unto me, These are the true sayings of God. And I fell before his feet to 10 worship him. And he said unto me, See thou do it not : I am the fellowservant of thee, and

8 [καθαρόν και λαμπρόν.]

* [έστι των αγίων.]

* [είσι του Θεού.]

* [έπεσον.]

6. *Deòs) + ñuñv a 25.B 6. Compl. Vulg. Syr. Arm. Ar. P. Slav. MS. 7. άγαλλιώμεθα) -ώμεν Α. 12. 18. 35, 36.

δωμεν) δώσομεν Α. 36.

aŭtoû) — 7. 12. 16. 39. Er. 8. *καθαρόν και λαμπρόν) λαμ. καθ. Α. 7. 91. 92. Vulg. MS. Am. Eth.

Syr. Erp. Slav. MSS. Nau. Każ kab. a 21. B 4. Compl. Vulg. ed. *έστι των αγίων) τ. αγ. εστί. Α. α17. β5. Compl. 9. ypáfov) - Er. Vulg. MS.

του γάμου) – 16. 36. 39. Εr.

*είσι του θεού) τ. θε. εισι Α. α 16. β5. 10. *έπεσον) -σα Α. α 8. β 2. Er.

11

αδελφών σου των εχόντων την μαρτυρίαν 'Ιησού τω θεώ προσκύνησον η γάρ μαρτυρία δ1 'Ιησού έστι το πνεύμα της προφητείας.

Και είδον τον ουρανόν ήνεωγμένον, και ίδου ίππος λευκός, και ο καθήμενος επ' αυτόν,

καλούμενος πιστός και αληθινός, και εν δικαιο12 σύνη κρίνει και πολεμεί. οι δε οφθαλμοί αυτού

ως φλόξ πυρός, και επί την κεφαλήν αυτού

διαδήματα πολλά έχων όνομα γεγραμμένον και 13 ουδείς οίδεν ει μη αυτός και περιβεβλημένος

ιμάτιον βεβαμμένον αίματι και «κέκληται το 14 όνομα αυτού· ο Λόγος του Θεού. Και τα

στρατεύματα τα εν τω ουρανώ ήκολούθει αυτή εφ'

ίπποις λευκούς, ενδεδυμένοι βύσσινον λευκόν «! 15 καθαρόν. και εκ του στόματος αυτού εκπορεύεται

ρομφαία οξεία, ίνα εν αυτή πατάξη τα έθνη και αυτός ποιμανει αυτούς έν ράβδω σιδηρά και αυτός πατεί την ληνόν του οίνου του θυμού 91 της οργής του θεού τού παντοκράτορος,

[merged small][merged small][ocr errors][merged small]

10. σου 2nd) + και 12. Εr.

*του Ιησού 1st) - του Α. α 18. β 5. Compl.

*του Ιησού 2nd) – του Α. 12. 14, 16. 36. 91. 92. Er. 11. *ανεωγμένον) ήνεργ. Α. 42**. καλούμενος) - Α. 4. 6. 12, 17*. 32, 48. Er. Vulg. MS. (Arm.)

Slav. ed. 12. ώς)

-α 21. β5. γ2. Compl. Arm. έχων) + ονόματα γεγραμμένα και Β. α 17. β2 Compl. Syr. 13. *καλείται) κέκληται Α. Β. α 16. β 3. Vulg. MS. Æth. Syr.

Ar. P. 14. τα 2nd) - α3. β 2. γ2. Er,

thy brethren that have the testimony of Jesus : worship God: for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy.

And I saw heaven opened, and behold a white u horse ; and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he doth judge, and make war. His eyes were as a flame 12 of fire, and on his head were many diadems; and he had a name written, that no man knew, but he himself. And he was clothed with a vesture 13 dipped in blood: and his name hath been called The Word of God. And the armies which were 14 in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. And out of his 15 mouth goeth a sharp sword, that with it he should smite the nations: and he shall rule them with a rod of iron : and he treadeth the winepress of the fierceness of the wrath of God the

* [καλείται.]

• + [και.]

f [πατάσση.]

8+ [kai.)

14. ήκολούθει) -θουν 38. (90.) Er.

éll'intois) étè it. a 12. (& 13.) Compl.
βύσσινον λευκόν) λευ. βύσσ. Α.
*kaì last) — A. a 22. B 5. 2. Compl. Vulg. MS. Am. Copt.

Æth. Syr. Arr. 15. poupala) + diotopos B. a 26. 36. y 3. Compl. Vulg. ed. (not

Am.) Æth. Syr. Ar. P. Slav. MS.
* πατάσση) πατάξη Α. α25. β6. Compl.
*kał last) — A. a 25. ß5. Compl. Vulg. Copt. Æth. Syr. Arm.

Erp. Slav. MSS.
Toù last) 29. Er.

17

16 και έχει επί το ιμάτιον και επί τον μηρόν αυτού

α) όνομα γεγραμμένου Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων.

Και είδον ένα άγγελον εστώτα εν τώ ηλίφ και έκραξε φωνή μεγάλη, λέγων πάσι τοίς ορνέους τους και πετομένοις εν μεσουρανήματι

Δεύτε συνάχθητε εις το δείπνον «το μέγα του! 18 θεού· ίνα φάγητε σάρκας βασιλέων, και σάρκας

χιλιάρχων, και σάρκας ισχυρών, και σάρκας ίππων και των καθημένων επ' αυτών, και σάρκας πάντων, ελευθέρων τεί και δούλων, και μικρών και μεγάλων.

Και είδον το θηρίον, και τους βασιλείς της γής, και τα στρατεύματα αυτών συνηγμένα ποιήσαι τον πόλεμον μετά του καθημένου επί

του ίππου, και μετά του στρατεύματος αυτού. 20 και επιάσθη το θηρίον, και μετ' 9 αυτού ο ψευ

δοπροφήτης και ποιήσας τα σημεία ενώπιον αυτού, εν οίς έπλάνησε τους λαβόντας το χά

19

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

16. επί το ιμάτιον και) – Α. Æth.

.
*το όν.) – το Α. α 24. ββ. γ2. Compl.
17. ένα) - B. α 16. β5. γ2. Syr.

το) – Er.
φωνή) εν φωνή α10. β3.
*πετωμένοις) πετομένοις Α. α 14. β4. Compl.
μεσουρανήματι) -νίσματι Er.
*και συνάγεσθε) συνάχθητε Α. α28. β7. γ2. Compl. Vulg. MS.

Am. Copt. Æth. Syr. Erp. Slav. MS.
* του μεγάλου) το μέγα του Α. α 25. 35. Compl. Vulg. Copt. Syr.

Erp. Slav. MSS.

« PreviousContinue »