Page images
PDF
EPUB

8. What portions of the first two books do you consider most striking ? Can you remember any lines worth quoting?

9. Νῦν δὲ περισσὸν δεῖμα καὶ ἀτλήτους μελεδώνας Αγκειμαι• Explain, or emend this passage.

I.

APOLLONIUS RHODIUS, LIBB. III., IV.

MR. TYRRELL.

Α.

Κύπριν δὲ νεοστασίη λάβε μύθων.

νεοστασίη· ἀντὶ τοῦ ἐν ἐπιστάσει ἐγένετο νέων μύθων· ἡ μύθων ἐπίσ στασις εἷλεν αὐτὴν, καὶ νεωστὶ προσπεπτωκότος λόγου σύννοια.

Translate and discuss this scholium, and give Ruhnken's emendation of νεοστασίη. Meineke proposed a similar emendation on Aesch. Pers., 782, ὢν νέος νέα φρονεῖ?

2. τῷ κε καὶ ἐλδομένους παρατατικὸν εἴληφεν ἀντὶ ὑπερσυντελικοῦ.

[blocks in formation]

Hence we may conjecture what reading Valerius Flaccus found?

4.

λιαροῖσι παρηΐδα δάκρυσι δεῦεν.

From this passage may be corrected a passage in the "Amores" of Ovid: Spargebat trepido flebilis imbre sinu ?

5.

νεῖσθ ̓ αὐτοῖσι δόλοισι παλίσσυτοι ἔκτοθι γαίης
πρίν τινα λευγαλέον τε δέρος καὶ Φρίξον ἰδέσθαι,
αὐτίχ ̓ ἁμαρτήσαντες ἀφ ̓ Ἑλλάδος, οὐδ ̓ ἐπὶ κῶας,
σκῆπτρα δὲ καὶ τιμὴν βασιληΐδα δεῦρο νέεσθαι.

Write a critical and explanatory note on this passage, and translate and explain these two scholia :

6.

(α). ἐν δὲ τῷ νέεσθαι ἀπὸ κοινοῦ τὸ ἔολπα.

(β). στίξαντας εἰς τὸ Ἑλλάδα τελείαν τὸ ἑξῆς ἐπιφέρειν δεῖ οὐκ
ἐπὶ κῶας δεῦρο νέεσθε ἐπὶ τὰ σκῆπτρα δέ.

ὦ φίλοι Αιήταο ἀπήνεος ἄμμι φίλον κῆρ
ἀντικρὺ κεχόλωται.

Discuss the reading ἀντικρύς.

How are these verses émended?

(a).

(β).

B.

ὥς φάτο μειλιχίοισι καταψύχων ὀάροισι.
ὡς δ ̓ ὅτ ̓ ἐνὶ τρητοῖσιν ἐΰρινοι χοάνοισιν
φῦσαι χαλκήων δτὲ μέν τ' ἀναμαρμαίρουσι.

(α).

(8).

(€).

(Ω).

πίπτον δ ̓ οἱ μὲν ὀδὰξ τετρηχότα βῶλον ὀδοῦσιν
λαζόμενοι πρηνεῖς, οἱ δ ̓ ἔμπαλιν.

ὥς φάτ ̓ ἀνιάζουσα βαρὺν χόλον.

ἀλλά μιν οἰκτείρασα θεὰ Ερυκος μεδέουσα
Κύπρις ἔτ ̓ ἐν δίναις ἀνερέψατο καί ρ ̓ ἐσάωσεν.

ὡς δ ̓ ὁπότ ̓ ἀμφ ̓ οὔροισιν ἐγειρομένου πολέμοιο.

MSS. ἀγκούρουσιν. Hence has been restored, for ἀμφ' οὔροισιν, a word found in the Orph. Arg.

C.

Quote or at least indicate the passage in Apollonius which is the source of each of the following:

(1).

perque tuos oculos qui rapuere meos.

OVID.

(2). nec quibus incipiat demens videt ordine nec quo
quave tenus, prima cupiens effundere voce.

VAL.FLAC.

PROP.

(3).
nunc solas alloquor alcyonas.
(4). purpureus veluti cum flos succisus aratro
languescit moriens, lassove. papavera collo
denisere caput, pluvia si forte gravantur.

(5). di nobis meliora erroremque hostibus illum. (6). et trepidae matres pressere ad pectora natos. What is the original source of this topic?

VIRG.

(7).

usque adeo nulla est sincera voluptas sollicitique aliquid laetis intervenit.

OVID.

D.

1. In what sense are the following words used by Homer and Apollonius Rhodius, respectively:ἀπηλεγέως, δοάσσατο, ἀτέμβομαι, ἐπήβολος, κύνεος, γραπτῦς

2. Write a note on the following forms: τετρηχότα, ηρήρειντο, ἐνεσκλήκει, ἐνιπεπτηυῖαν, ἀπονεισόμεθα, κεδόωνται, τετμηότα, νώσατο. 3. Discuss the etymology of ἦνις, ἀμορβάδες, ταλασήΐα, ἐπητείῃσι, ἀβολεῖν, ἀμεύσιμος, δόμη.

4. What is the late Epic equivalent of the Homeric phrase ὃν θυμὸν κατέδων ?

Β.

Translate:

Beginning, ὡς δὲ σεληναίην διχομήνιδα παρθένος αἴγλην, κ. τ. λ.
Ending, ἀνδρῶν ἠὲ θεῶν νοσφίσσεται ἀντιβολήσας.

Argon., iv. 167-182.

1. Compare the celebrated descriptions of the approach of night given by Apollonius in the Third Book of the Argonautica, by Virgil in Aen. iv., and by Theocritus in the second Idyll.

2. In Arg. iii. there are two very original similes, one of which is borrowed by Virgil (Aen. viii.), and the other by Valerius Flaccus. Quote these in the words of Apollonius, if possible, or at least indicate the context of the passage in Apollonius.

3. By what striking figure do Apollonius and Valerius Flaccus illustrate the gleam of the Golden Fleece ?

4. Do you consider that there are any passages in which Apollonius seems to strike a false note in his Epic? If so, quote the passages; if not, defend such passages as seem to you most likely to provoke such a criticism.

DR. INGRAM.

For Greek Heroic Verse.

But, 'mid their struggling, suddenly there shone
A light from Argo's high prow, and thereon
Could their astonished fearful eyes behold
A figure standing, with wide wings of gold,
Upright, amid the weltering of the sea,

Calm 'midst the noise and cries, and presently
To all their ears a voice pierced, saying: "No more,
O Jove-blessed heroes, strive to reach the shore,
Nor seek your lost companions, for of these
Jove gives you not the mighty Hercules
To help you forward on your happy way,
But wills him in the Greek land still to stay,
Where many a thing he has for him to do,
With whom awhile shall Polyphemus go,
Then build in Mysia a fair merchant-town,

And when long years have passed, there lay him down;
And as for Hylas, never think to see

His body more, who yet lies happily

Beneath the green stream where ye were this morn,
And there he praises Jove that he was born,
Forgetting the rough world and every care:
Not dead, nor living, among faces fair,
White limbs, and wonders of the watery world.
And now I bid ye spread the sail ye furled,
And make on towards the straits while Juno sends
Fair wind behind you, calling you her friends."

[ocr errors]

MORRIS's Jason.

WRAY PRIZE EXAMINATION.

HAMILTON.-MILL.-LOCKE.

DR. SHAW.

1. To what categories of his own does Mill reduce the Aristotelean categories of (a) Quality, (8) Relation, and (7) Resemblance, or Dissimilarity?

Give the analysis in each case.

2. Taking as premisses two doctrines commonly received before Mill's time, we may draw the conclusion that discoveries in Science may be made by a skilful manipulation of words?

3. How do the genus and species of the Aristotelean logicians differ from such classes as the residents of Dublin are divided into, in Thom's Almanac ?

4. Mill's view of the functions of the Syllogism is confirmed by certain cases which seem at first sight least reconcileable with it. Show this carefully.

5. (a). When it is said that geometry is built on hypotheses, this word is used in a peculiar sense?

(B). Whewell's argument against the statement of Dugald Stewart is an ignoratio elenchi?

(7). On another point of the controversy (respecting the foundations of geometry), Whewell has the advantage of Stewart?

6. Give a précis of the controversy between Mill and Whewell on the reducibility of all induction to the Colligation of Facts by a Conception.

7. Explain how it is that in some cases (chemical action for example) a single instance suffices to establish a Law of Nature, while in others (the colour of crows for example) myriads of concurring instances fail to do so?

8. What principle in the logic of Induction is exemplified by the Torricellian experiment ?

9. Discuss the Edinburgh Reviewer's limitation of the word " cause" to such antecedents as exercise force.

10. What was the principal service rendered by Lord Bacon to Science, and what was the capital error of his philosophy?

11. The method of Difference is more particularly a method of artificial experimentation, while that of Agreement is the resource where experiment is impossible. Show this to be the case, and explain why it is

So.

12. Briefly compare (as to their logical value) the three methods by which such a question as "Is a given drug beneficial in a given disease ?" may be investigated.

13. Give examples, both of your own and from Mill, of investigations apparently hypothetical, but really inductive.

14. It is only in the most rudimentary state of our knowledge that we conclude directly from an event happening once to the probability of its happening again. Why is this?

15. Specify the data on which we presume that the sun will rise on March 3rd, 2877, A. D.

16. Mill's view of Analogy differs from Whately's ?

17. Specify Dr. Ward's objections to the supposed certainty of the uniformity of the Laws of Nature.

18. There is a tendency formerly universal, and not yet extinct among the uneducated, to ascribe real existence to the results of abstraction. Give examples from Aristotle downward.

1. Show that the doctrine of the Relativity of Human Knowledge is implicitly contained in Locke's Essay.

2. What doctrine of Reid's on the subject of Consciousness vitiates his Natural Realism?

3. The definitions given by Locke both of Perception and Reflection might be shown to be identical with one of Hamilton's two definitions of Consciousness?

4. (a). Locke reduces Body to two ultimate properties?

(B). What becomes of the Cartesian essence of Body on this system? (7). This explanation can be refuted ex absurdo? In what form

is this refutation employed by Kant?

5. Speaking of Power (in his chapter on Mixed Modes), Locke says: "And the substances which thereupon are produced, or the simple ideas which are introduced into any subject by the exerting of that power, are called effects."

(a). From the phrasing of this passage it may be inferred that Locke failed to draw a distinction between two opposed theories of our idea of Cause ?

(8). Considering now the official account of Power (chap. xxi.), and of the relation of Cause and Effect (chap. xxvi.), what conclusion do you draw as to the view of Causation held by Locke, and as to the account we would give of the necessity or contingency of that idea?

6. (a). Discuss the question whether it is in kind or only in degree that the Unimaginable differs from the Incredible.

(8). Mr. Mill's instances taken from "the borderland" between the two seem to tell against himself rather than against Mr. Mahaffy?

(7). Does the term "borderland" suit the facts it is applied to? 7. (a). Hamilton accuses the Cosmothetic Idealist of holding that behind the "non-existent" world perceived lurks a corresponding but unknown world. To make this assertion true, what meaning must be attached to the word "non-existent"?

8. (a). Quote a passage from Reid's Inquiry in which even the Primary Qualities are said to be " suggested."

(8). When Reid dropped the word "suggested," what equivalent expression did he substitute for it?

9. What is the difference between Mill's " vague possibilities of sensation" and his "contingent certainties" of the same?

« PreviousContinue »