Page images
PDF
EPUB

Give the reason of the rule respecting uri prohibendi, and its limitations, Is Elmsley's emendation of l. 6 necessary or admissible?

Beginning, Αϊλινον μεν επ' ευτυχεί, κ.τ.λ.
Ending, ιππείαις εδάμαζον.

EURIPIDES, H. F. 348.
Explain the metre of this chorus.
Beginning, Tην Ευριπίδεω μήτ' έρχεο, μήτ' επιβάλλου, κ.τ.λ.
Ending, αμνήμων κείση νέρθεν· έα στεφάνους.

ARCHIMELOS in Anthol. Beginning, ΠΡ. και μην ότι μέν χρηστα διδάξω πιστεύω" κ.τ.λ. Ending, όταν η δεκάπουν το στοιχείον, λιπαρώ χωρείν επί δείπνον.

ARIST. Eccles. V. 522. Ed. Holden. At what time and with what purpose is the Ecclesiazusæ said to have been written?

Beginning, Κατθάνουσα δε κείσεαι, ουδέ ποτα μνημοσύνα σέθεν, κ.τ.λ. Ending, μάλλον προτόρην αστεφανώτοισι δ' άπυστρέφονται.

SAPPHO. Scan the first line of each of these passages, and note the Æolisms,

TRANSLATE, adding brief explanatory notes where necessary :

Beginning, "Άμα τε είπας ταύτα ο Καμβύσης απέκλαιε πάσαν, κ.τ.λ. Ending, φάναι τόν Κύρου υιόν απολωλεκέναι αυτοχειρίη.

HEROD. III. C. 66. Beginning, "Ην δε τούτο ευπρεπές προς τους πλείους, κ.τ.λ. Ending, την απιστίαν τώ δήμο προς εαυτόν καταστήσαντες.

THUCYD, VIII. c. 66. Beginning, Και δια μέν σε, ώ Λεωστρατε, ο οίκος εξηρήμωται: κ.τ.λ. Ending, πάντας τους νόμους αποστερήσαι ημάς της κληρονομίας.

DEMOSTH. C. Leoch. 1088, Reiske. Beginning, Τί δαι; ενί ενός προστεθέντος την πρόσθεσιν, κ.τ.λ. Ending, έφη, λέγεις, ό τε Σιμμίας άμα και ο Κέβης.

Plato, Phædo, 115.

TRANSLATE, adding brief explanatory notes where necessary:

Beginning, Metellus calumnia dicendi tempus exemit...
Ending, perfidi consilio est usus : nec inerti nobili crediturus.

CICERO. Ep. ad Attic. 1v. 3.
Beginping, Offendit, inquit, te, A. Corneli, vosque...
Ending, sed vos id cogendi estis, ut in medium proferatis.

LIV, VI. c. 15.

Beginning, Magnam eo die pietatis eloquentiæque famam...
Ending, Optimus est post malum Principem dies primus.

Tacit. Hist. iv. 42.

Beginning Eo. I foras, lumbrice, qui sub terra erepsisti modo,... Ending, Fugin' hinc ab oculis ? abin', an non?

PLAUT. Aul. 582-614.

Beginning, Nunc aliis alius qui sit cibus vnicus aptus...
Ending, quæ penetrata queunt sensum progignere acerbum.

LUCRETIUS, IV. 635-672.
Beginning, Diffugere nives; redeunt jam gramina campis,...
Ending,
Vincula Pirithoo.

HOR. Od. iv. 7. 1. Beginning, Proxima deinde tenent mæsti loca, qui sibi letum... Ending, Prosequitur lacrimans longe, et miseratur euntem.

VIRG. Æneid, vi. 434-476.

Classical Tripos.

February, 1857.

Examiners :
A. J. CARVER, M.A. Queens' College.
A. A. VANSITTART, M.A. Trinity College.
A. WOLFE, M.A. Clare College.
T. FIELD, B.D. St John's College.

BY MR CARVER, Into GREEK PROSE:

INDEED it is difficult to conceive a more moving scene than the imbarkation of these unhappy veterans. They were themselves extremely averse to the service they were engaged in, and fully apprized of all the disas. ters they were afterwards exposed to; the apprehensions of which were strongly marked by the concern that appeared in their countenances, which was mixed with no small degree of indignation, to be thus hurried from their repose into a fatiguing employ, to which neither the strength of their bodies nor the vigour of their minds were any ways proportioned, and where, without seeing the face of an enemy, or in the least promoting the success of the enterprise they were engaged in, they would in all probability uselessly perish by lingering and painful diseases; and this too after they had spent the activity and strength of their youth in their country's service. And I cannot but observe, on this melancholy incident, how extremely unfortunate it was, both to this aged and diseased detachment, and to the expedition they were employed in, that amongst two thousand men the most crazy and infirm only should be culled out for so fatiguing and perilous an undertaking.

Anson's Voyage round the World.

Now therefore I think that without the risk of any further serious objection occuring to you, I may state what I believe to be the truth,—that beauty has been appointed by the Deity to be one of the elements by which the human soul is continually sustained; it is therefore to be found more or less in all natural objects, but in order that we may not satiate ourselves with it, and weary of it, it is rarely granted to us in its utmost degrees. When we see it in those utmost degrees, we are attracted to it strongly, and remember it long, as in the case of singularly beautiful scenery, or a beautiful countenance. On the other hand, absolute ugliness is admitted as rarely as perfect beauty ; but degrees of it more or less distinct are associated with whatever has the nature of death and sin, just as beauty is associated with what has the nature of virtue and life. This being so, you see that when the relative beauty of any particular forms has to be examined, we may reason, from the forms of nature around us, in this manner:—what nature does generally is sure to be more or less beautiful; what she does rarely, will either be very beautiful, or absolutely ugly; and we may again easily determine, if we are not willing in such a case to trust our feelings, which of these is indeed the case, by this simple rule, that if the rare occurrence is the complete fulfilment of a natural law, it will be beautiful, if of the violation of a natural law, it will be ugly.

Ruskin, Lectures on Architecture.

a

TRANSLATE, adding short notes in explanation or illustration, wherever they appear necessary : Beginning

SUFFenus iste, Vare, quem probe nosti,
Ending
Sed non videmus, manticæ quod in tergo est.

CATULL. XX.

Beginning

Nunc animæ tenues, et corpora functa sepulcris

Ending

Obsutum mænæ torret in igne caput.

Ovid. Fasti 11. 563_576.

Beginning

Civis obit, inquit, multum majoribus impar
Ending
Scire mori sors prima viris, sed proxima cogi.

Lucan. Pharsal. ix. 189-210.

TRANSLATE, adding short notes or illustrations where it appears necessary Beginning Ipse comitia, in quem diem primum potuit,

Ending
tribunos convenit, ut eo quod censuisset senatus, staretur.

Liv. XXVII. 6. Explain the manner in which the votes were given at the Comitia after the combination of the Centuries and Tribes.

Beginning

Eadem semper causa Germanis transcendendi in Gallias, Ending quam obsequium cum securitate, malitis.

Tacit. Hist. iv. 73, 74. What was the political organization of the Galliæ at this time?

Beginning

Utinam quidem dicerent alium alio beatiorem ! Ending in qua sit etiam ipsum beatum,

CICERO, De Fin. Bon, et Mal. v, 83, 84. What is meant by the title of this Work? State concisely the opinions (with regard to the summum bonum) of the Epicureans, Stoics, and Peripatetics. Beginning

Et, hercle, quantumlibet secreta studia contulerint, Ending nec audendi facilitatem usque ad contemptum operis adduxerit.

QUINTILIAN, Instit. Orat. XII. 6.

By MR VANSITTART.

For GREEK IAMBICS:

ACHATES.

The air is pleasant, and the soil most fit
For cities, and society's supports ;
Yet much I marvel that I cannot find
No steps of men imprinted in the earth.
Ho, young men ! saw you, as you came,
Any of all my sisters wandering here,
Having a quiver girded to her side,
And clothed in a spotted leopard's skin?

VENUS.

« PreviousContinue »