Page images
PDF
EPUB

vocare conatur. Aeneas ileron in foninis a Mercurio admonitus, intempesta noite ancoras foluit 583. lila doloris iinpatiens, in editissima aedium parte, simulatione facrorum, ingentem pyram oxflruit, ablegataque Barce, Sichaei nutrice, ne quid deflinatue Horti impedimenti adferret, necem fibi confcifcit.

Libri huius praeftantiam alibi notauimus, vix quic. quis non sensit? quis non quam occurrit; et Medeae laudibus praedicauit? Est amor admodum diucrsus ab enim ad communem homi. amore Didonis; in qua fe. gum affe&tum comparata res, cundarum nuptiarum pudor, amor infauftus et succeflu ca. et regia dignitas, imperium. rens. Si de üs partibus car. que in nouo regno, inpri. minis quaeritur, quae Vir.

mis vero

animum super gilio propriae funt, et ex bia et ira exstimulant. Cae. quibus eius ingenium et ars terum hunc Didonis amo. inprimis spectari fimulque il. rem a tot aliis muliercularum lud intelligi poffit, quantum amoribus, et a recentiorum ad cuiusque poetae indolem studüs, quae toties in tali aetas et temporum, in quae argumento occupata fuere, incidit eius vita, genius fa admodum diuerfum elle fa. ciat: librum hunc primo lo cile intelligas. Quod qua ço excitandum effe arbitror. potiffimum ratione a poeta Nihil enim, in Homero cer. effectum sit, fi fortè quaeras, te, habuit, quod fequere quaeri. autem hoc poteft, tur; nam alieniffima res ab cauffae rei mihi ex eo potis. Homeri faeculo et moribus, fimum ducendae esse videndelicias in amore facere, aut tur, quod amor a Didone et exquisitiorem aliquem affec. Aenea non leuiter suscipitut, tum suscipere. Euripidis Al. sed quod partim nouae vrbis cesten in nonnullis ante ocu. incrementum, partim aerumlos habere potuit. Etiam ex nosae nauigationis finis ex eo Naeuii bello, Punico eum

captatur; quod is amoris af. nonnulla retinuiffe fufpicor ; feétus cum aliis, iisque gra. V. Macrob. VI, 5 et Seru. ad viffimis, affectibus coniunc.

Sed communi opi. tus, eft; quod Didonis non nione Apollonium Rhod. se. modo decus ac fama sed la. quutus effe fertur iam in Ser. lus ac vita in eo agitur; vianis ad lib. IV pr. Scili quodque miserationi terror cet Medeae amorem ad Di. ipfe eft admixtus. Aeneas donem transtulit. Quae ta. quidem noftris moribus ido. men alia inde tollere potue. nei amatoris personam male rit, praeter pauca, quae ad fuftinere videri potest; nec primos libri versus et paflim poteft negari, vix te ad libri

IV, 9.

A

regina graui iam dudum faucia cura

Volnus alit venis, et caeco carpitur igni. Multa viri virtus animno, multusque recursat Gentis honos: haerent infixi pectore voltus,

Verbaque: Idd multi, vt fere alias variatur. v. Pier. h. l. et Burm. jamdudum Medic. 3 recusat vel reuerfat codd. Pierii. v. sup. I, 662) Miratur Burm. nullum librarium refcripfiffe Magna viri virtus. Vi. detur adeo vir doctus non vidific: Multa recursat effe pro

multum pofitum. quarti finem legendo perue 393 fqq. 448 fqq. Et ipfe nire , quin Aeneae feritatem discessus non nimis. accelera. et immanitatem exsecreris.

tus, nec nisi nouo Mereuri Subsidit tamen ira, fi fato. monitu factus v.554, fqq., taa

necellitatem, vaticiniis. citam reluctantis affectus haet oraculis Aeneae Tatis de

bet fignificationem. In quo claratam, cogitas. Sed om vero fummam artem declaa pino res noftris moribus ac

rauit poeta, est, quod episan sensibus non eft iudicanda ; odium hoc, per fe alienum et ex veteribus vitae inftitua a re, vt multi adeo cons tis multas excufationes res questi fint, illud ad animum habebat, fi amicam defere: ab Aeneae perfona ac rebus

Quid? quod maiorem gerendis auocandum valere, ex ipsa Aeneae truculentia et cum confilio fuo et cum ipfo asperitate dignitatem carmen argumento tam aréłe coago duxit; et deorum volunta mentauit, vt Iunonis fraudes te, fatorum ordine, ipsa in ac confilia actionis epicae, Didone amoris impotentia,' quod aiunt, nouum nodunk et faéta in eum finem Aeneae faciant, vtque, ne interruporatione v. 332 sqq. culpà tus et omnino interceptris eius eleuatur. Dignitati he.

Aeneae in Italiam adued.tus rois fui poeta prouidit etiam

fit, iam metuere incipias. in hoc, quod, quo amoris Mox vero, sublato eo quidem aeftu ille arferit, nusquam metu , Didonis dirae, quie. memorat, etsi is tantus effe vaticinii fpeciem habent fudebuit, vt Aeneas omnem de per odiis perpetuis, quae in-, monftrata a fatis in Italia le

ter Romanos et Carthaginien. de cogitationem animo di.

ses intercessura erant, nouam mitteret. Dolorem vero ac

et inexspectatam ac fummama follicitudinem fuper discellu suavitatem habent. fuo ac difcidio paullo liberius I 5. Splendida libri manifeflat. Vide v. 279 199.

279 199. frons, et eximia grauillini Ff 2

a:noris

res.

3 Verbaque: nec placidam membris dat cura quietemi

Poftera Phoebea luftrabat lampade terras, Humentemque Aurora polo dimouerat vmbram; Quum fic vnanimam adloquitur male fana fororem:

Anna 5 dat membris Menag. pr. 6 luftrabat Phoebea Doruill. 7 Idem Versus iam sup. II, 589. 8 Tuem aliquot Pier. vnanimam Heins, Ieposuit ex Medic. et aliis, etiam Pier. alii vnanimem fono

minus grato. amoris declaratio: At refpi mentem vmbram, v. sup. II, 8. cit vlt. verf. fup. libri: Ae Duo hos versus reprehen neas finem dicendi hic fecit

debat, tamquam alieni et ni. (nam quieuit, dormitum iuit, inii ornatus, III. Homius P.III, ieiunius di&tum efTet); regi. c. 21 Principior. Crit. Viden. na vero ex narratione mul.

tur tamen eiusmodi temporis to magis fuit incensa amore declarationes, quandoquidem viri. cura, vulnus, quod ali. apud Homerum et Virgilium tur venis, propter sanguinem toties recurrunt, in propriae amoris aestu concitatum, et et fimplicis orationis loco efa occultus ignis (quem ne alie. fe habendae, et probandae aum putes a vulnere, Cupi etiam hactenus, quod nar. dinis iss avo@ógxs cogites ne rationis ieiunitatem vel teno« ceffe eft, et Apollonius in rem variant et ornant. oculis fuit lib. III, 286. 287) 8. male fana, infana, Melto et quod multum animo recure vouéva. Etiam amantiffimam fat Aeneae virtus et Troia.

fororers exquifito vocabulo norum clarum nomen, amo unanimam dixit. In oratio. ris fcilicet et caussae et ex

ne, quae fequitur, obserua eufationes, ne contra digni amoris et pudoris pugnam, tatem susceptus efle videre. et inanem peruicaciae often. tur. Ad v. 4. 5 cf. Apol. tationem victamque iamdu. lon. III, 453 sqq. Amor au. dum ab affe&tu mentem. tem hic, vt in memoriam Quod Annam fororem Dido. reuoces, is eft, quo Venus et nis inducit, non nutricem, vt falsus Ascanius Didonem in fere Graeci in tali re folent, cenderant fup. I, 672.712 sq. admodum placet.

Sed de. 6. 7. Auroram pro die, vi bet id Virgilius Apollonio Homero 'Hws, propter reliqua Rhodio, qui Chalciopae, Meaccipio. luftrare in his et fic deae forori, fimile officium milibus eft obire. (Male Seru. tribuerat; a quo et insomnia cum aliis.) Lampadem pro fa. habet Didonis et amorem foce iam Lucretius dixit. Huse Tori reuelatum. v. Apollon.

UI, 0:6 199.

Anna foror, quae me suspensam insomnia terrent!
Quis nouus hic noftris fucceffit fedibus hofpes!
Quem fese ore ferens! quam forti pe&tore, et armis!
Credo equidem, nec vana fides, genus effe deorum.
Degeneres animos timor arguit. Heu, quibus ille
lactatus fatis! quae bella exhaufta canebat!
Si mihi non animo fixum inmọtumque sederet, 15
Ne cui me vinclo vellem fociare iugali,
Poftquam primus amor deceptam morte fefellit:
Si non pertaesum thalami taedaeque fuisset:
Huic vni forfan potui fuccumbere culpae.

Anna, 9 Sufpenfo Medic. a pr. m. et Goth. tert. Suspensum me Menag. pr. terret a nonnullis lectum, e Seruio et e Pierio patet; et fic Franc., defendente etiam Pomponio Sabino, vt vigilia fit attonita Dido. Ex codem disco, alteram leétionem terrent effe Aproniani, quac haud dubie melior eft: infomnia terrent. Nam fomnia poflunt terrere, non vigilia. 10 moenibus hofpes Franc. At Catulli imitationcm cum Vrsino agnoscit Burm. u Quam fefe Parrhal., male. qucem fep. eta armis emendabat Marklandus poft Vales. notante Burmanno, et sic a m. pr. fuit in Fragm. Vatic. ap. Bottar. p. 175. Benc quidem et hoc dictum effet; verum videtur illud ipsum quem, h. c. qualem, paullo disertius exponi in illo : quam forti pectore et arinis. Tamen vel fic elegantius legeretur, quam in codd. Leid. Rottend. pr. Hamb. pr, et Reg. a m. pr. cum Goth. sec, a m. pr. quam fortis pecore et ar. mis 12 Crede Gud, a pr. m. vide lib. VI, 849.

14 bolla exaâa Oudart. Sprot. et Goth. tert. sollenni variatione, tenebat Goth. pr. 15 innatum Wall, a m. pr., male. 16 Nec duo cditi. veliem vinclo Venet. vellem k&o . 4. Wall. 17 decepta morte tres ap. Heins., quod ipsi elegantiae quid, parum intellectae, habere visum; fed quae aliena effet ab h. 1. vide Burm. 18 fuißent Mcdic. cum septein vett, libris; temere tamcn, fuiffem a pr. m. fragm. Vatic.' fiton huic vni ex Augustino laudatur, et fic Goth, sec. fubcum

bere duo. III, 616 fqq. 645 fqq. Nam ximus, ad du&um Apollonii Homeri Nausicaam Virgilius II, 636. vix aate oculos habere po 13. Inuertit orationem: tuit, quod Cerda volebat, credo eum prolem deae effe, Annan iam Naeuius memo. quandoquidem fortitudo ac rauerat, tefle Seruio ad v.9 conftantia in ferendis labori. in Bello, puta, Punico. bus ac periculis generosam

9. fufpesifan ornate adieca ac diuinam originem arguit. tum, ad metum pertinet. 15-19. Eximio cum arAdumbrat haec, vt iam dia' tificio singula pasita. deceu

Ff 3

19 For.

[ocr errors]

20 Anna, fatebor enim; miseri poft fata Sychaei

Coniugis, et fparfos fraterna caede Penatis,
Solus hie inflexit fenfus, animumque-labantem
Inpulit. Adgnosco veteris veftigia flammae.

Sed mihi vel tellus optem prius ima dehiscat, 25 VelPater omnipotens adigat me fulmine ad vmbras, : Pallentis vmbras Erebi, no&emque profundam, Ante, Pudor, quam te violo , aut tria iura resoluo.

Ille

20 Sychaei et hic cum Medic. erat scribendum, vt fup.1, 348, BOR Sichaei, 22 hica' Terentian. Maurus legit, vt fit Creticus; gram maticae ineptiae, de quibus v. Heinf. ad lib. II, 664. libantem Goth. sec. a m. sec., cacteri labenter, vitiofe cum aliis.

23 Et nofco Zulich, fit faltcm En m. - - formae Menag. pr. a m. px.

24 Sed me alter Hamb. me vt Goth, sec. opto Rottend. sec. 25 abigat aliquot Pierü et tres Burm., male. 26 Palantes qu. Moret., aberratione Sollenni. Erebo Gud, cum binis Burm. His Romanum adde et fragm. Vatic., et fic etiam Seruianus commentator legit, id est, in Erebo. Poteft adeo hoc doctius di&tum videri, pro vmbras Erebi; vt folet pro cafu secundo tertius poni. Duri tamen quid ineffè non neges. Vule gatam praefcrt quoque Schraderus ad Musaeum p. 801. pudor elegans Marklandi coni, apud Spencium; nec tamen illud parius ante - quam exemplo caret ne apud poctas quidem. violo, refuluo vetustissimi Bened. Pier. et Heinf. cum Grammaticis ap. Heinsa Etiain fic fragm. Vatic. et cx Aproniani recenfionc elle et hanc le&tio

27 Sonde

sem

[ocr errors]

tau fefellit poetica venuftate ücitur; mox iura pudoris inta plenius pro, morte mariti me vim et poteftatem in fe. VE fefellit, spem destituit. cf. 28.29 dulciflimi funt affectus Burm. h, le potui exquisite

et magnae dignitatis, Vni fuo pro passem, poft, fi non pera marito amorem fuum fe ad. taefio fuiflet culpae cum dixiffe ait. firium v. 30 ma. dileétu h, l. pro amore.

le Seru, de oculis, cum ma20 fq. de Sichaei caede nifefte pectoris fit finus. devose cf. fup. I, 349 [q.

το δε δάκρυσι κόλποι Iliad. 1, 23. Agnofco amoris, qua 566. Hae autem lacrimae leni olim expertus sum, signa. magnum facile poetam ar24. τότε μοι χάνοι ευρώο guunt,

Dum vult constans Tuy Iliad. d, 182 et al. cf. et afpera et ab amore intacta llad, s, 464. 9, 416. prius videri, ecce obortae lacri

ante quam, vt Homer, mas laborantem occultó af. πρίν --- πριν ή. Εgregie ad feétu animum produnt, cf, maiorem vim versus 26 ad. Horat. IV, 1, 33 fqq.

31 sqq.

« PreviousContinue »