Page images
PDF
EPUB

Friday

GREEK H-SIGHT TRANSLATION OF HOMER

3.45-5.45 p. m.

Read the passage through several times before beginning to translate. lation should be exact, but clear and idiomatic English is required. Translate into English:

The trans

ACHILLES EXPRESSES SURPRISE THAT HE IS NO LONGER Able to See His
OPPONENT AENEAS. HE URGES THE GREEKS TO JOIN HIM IN
ATTACKING THE TROJANS. HECTOR TELLS THE TROJANS
NOT TO BE AFRAID OF HIM.

Ω πόποι, ἢ μέγα θαῦμα τόδ ̓ ὀφθαλμοῖσιν ὁρῶμαι·
ἔγχος μὲν τόδε κεῖται ἐπὶ χθονός, οὐδέ τι φῶτα
λεύσσω, τῷ ἐφέηκα κατακτάμεναι μενεαίνων.
ἦ ῥα καὶ Αἰνείας φίλος ἀθανάτοισι θεοῖσιν
ἦεν· ἀτάρ μιν ἔφην μὰ ψ αὕτως εὐχετάασθαι.
ἐρρέτω· οὐ οἱ θυμὸς ἐμεῦ ἔτι πειρηθῆναι
ἔσσεται, ὃς καὶ νῦν φύγεν ἄσμενος ἐκ θανάτοιο.
ἀλλ ̓ ἄγε δὴ Δαναοῖσι φιλοπτολέμοισι κελεύσας
τῶν ἄλλων Τρώων πειρήσομαι ἀντίος ἐλθών.

6

Ἦ, καὶ ἐπὶ στίχας ἀλτο· κέλευε δὲ φωτὶ ἑκάστῳ·
μηκέτι νῦν Τρώων ἑκὰς ἔστατε, δίοι Αχαιοί,
ἀλλ ̓ ἄγ ̓ ἀνὴρ ἀντ ̓ ἀνδρὸς ἴτω, μεμάτω δὲ μάχεσθαι.
ἀργαλέον δέ μοί ἐστι, καὶ ἰφθίμῳ περ ἐόντι,
τοσσούσδ ̓ ἀνθρώπους ἐφέπειν, καὶ πᾶσι μάχεσθαι·
οὐδέ κ' ̓́Αρης, ὅσπερ θεὸς ἄμβροτος, οὐδέ κ' ̓Αθήνη
τοσσῆσδ ̓ ὑσμίνης ἐφέποι στόμα, καὶ πονέοιτο·
ἀλλ ̓ ὅσσον μὲν ἐγὼ δύναμαι χερσίν τε ποσίν τε
καὶ σθένει, οὔ μ ̓ ἔτι φημὶ μεθήσεμεν, οὐδ ̓ ἠβαιόν.
ἀλλὰ μάλα στιχὸς εἶμι διαμπερές, οὐδέ τιν' οἴω
Τρώων χαιρήσειν, ὅστις σχεδὸν ἔγχεος ἔλθῃ.

10

Ως φάτ' ἐποτρύνων. Τρώεσσι δὲ φαίδιμος Εκτωρ
κέκλεθ ̓ ὁμοκλήσας, φάτο δ' ἴμεναι ἄντ' Αχιλῆος.
Τρῶες ὑπέρθυμοι, μὴ δείδιτε Πηλείωνα.
καί κεν ἐγὼν ἐπέεσσι καὶ ἀθανάτοισι μαχοίμην
ἔγχει δ' ἀργαλέον, ἐπεί ἢ πολὺ φέρτεροί εἰσιν.
οὐδ' Αχιλεὺς πάντεσσι τέλος μύθοις ἐπιθήσει,
ἀλλὰ τὸ μὲν τελέει, τὸ δὲ καὶ μεσσηγὺ κολούει.

[ocr errors]

Iliad, ΧΧ, 344-370. 'μαψ αὕτως =vainly; εὐχετάασθαι=boast; 'ἐρρέτω=let him go; ἑκάς = far from; ἄντα=against; ἄμβροτος =immortal; 'στόμα=jaws; οὐδ ̓ ἠβαιόν =not in the least; "διαμπερές =right through; ὑπέρθυμοι = high spirited; "μεσσηγὺ κολούει πhe cuts off half-accomplished.

Friday

GREEK H-SIGHT TRANSLATION OF HOMER

3.45-5-45 p. m.

Read the passage through several times before beginning to translate. The translation should be exact, but clear and idiomatic English is required.

Translate into English:

HECTOR CALLS THE TROJANS TOGETHER AT NIGHT and Asks for a VOLUNTEER TO GO AS SPY TO THE GREEK CAMP

[ocr errors]

Οὐδὲ μὲν οὐδὲ Τρώας αγήνορας εἴασ' Εκτωρ
εὕδειν, ἀλλ ̓ ἄμυδις κικλήσκετο πάντας ἀρίστους,
ὅσσοι ἔσαν Τρώων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες·
τοὺς ὅγε συγκαλέσας πυκινὴν ἠρτύνετο βουλήν·

Τίς κέν μοι τόδε ἔργον ὑποσχόμενος τελέσειεν
δώρῳ ἐπὶ μεγάλῳ; μισθὸς δέ οἱ ἄρκιος: ἔσται.
δώσω γὰρ δίφρον τε, δύω τ' ἐριαύχενας 3 ἵππους,
οἱ κεν ἄριστοι ἔωσι θοῇς ἐπὶ νηυσὶν ̓Αχαιῶν,
ὅστις κε τλαίη, οἱ τ' αὐτῷ κῦδος ἄροιτο,
νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι,
ἠὲ φυλάσσονται νῆες θοαί, ὡς τὸ πάρος περ,
ἢ ήδη χείρεσσιν ὑφ' ἡμετέρῃσι δαμέντες
φύξιν βουλεύουσι μετὰ σφίσιν, οὐδ ̓ ἐθέλουσιν
νύκτα φυλασσέμεναι, καμάτῳ ἀδηκότες5 αἰνῷ.

Ως ἔφαθ· οἱ δ' ἄρα πάντες ἀκὴν ἐγένοντο σιωπῇ.
ἦν δέ τις ἐν Τρώεσσι Δόλων, Εὐμήδεος υἱός,
κήρυκος θείοιο, πολύχρυσος, πολύχαλκος·
ὃς δή τοι εἶδος μὲν ἔην κακός, ἀλλὰ ποδώκης·
αὐτὰρ ὁ μοῦνος ἔην μετὰ πέντε κασιγνήτῃσιν.
ὅς ῥα τότε Τρωσίν τε καὶ Ἕκτορι μῦθον ἔειπεν·
Ἕκτορ, ἔμ' ὀτρύνει κραδίη καὶ θυμὸς ἀγήνωρ
νηῶν ὠκυπόρων σχεδὸν ἐλθέμεν, ἔκ τε πυθέσθαι.
ἀλλ ̓ ἄγε μοι τὸ σκῆπτρον ἀνάσχεο, καὶ μοι ὄμοσσον
ἢ μὲν τοὺς ἵππους τε καὶ ἅρματα ποικίλα χαλκῷ
δωσέμεν, οἳ φορέουσιν ἀμύμονα Πηλείωνα.
σοὶ δ ̓ ἐγὼ οὐχ ἥλιος 6 σκοπὸς ἔσσομαι, οὐδ ̓ ἀπὸ δόξης.
τόφρα γὰρ ἐς στρατὸν εἶμι διαμπερές, ὄφρ ̓ ἂν ἵκωμαι
νῆς ̓Αγαμεμνονέην, ὅθι που μέλλουσιν ἄριστοι
βουλὰς βουλεύειν, ἢ φεύγειν, ἢ μάχεσθαι.

-Homer, Iliad, X, 299-327.

1 ἄμυδις = together; 2 ἄρκιος = sufficient; 3 ἐριαύχενας = strong-necked; 4 φύξιν = fight; 5 ἀδηκότες =overwhelmed; 6 ἅλιος = useless; 7 ἀπὸ δόξης = disappointing; 8 διαμπερές = right through.

I

Friday

GREEK H-SIGHT TRANSLATION OF HOMER

3.45-5.45 p. m.

Read the passage through several times before beginning to write the translation. The translation should be exact, but clear and idiomatic English is required.

Translate into English:

MENELAUS, WHILE TRYING TO KEEP THE DEAD BODY OF PATROCLUS FROM THE TROJANS, IS DRIVEN BACK BY HECTOR AND GETS AJAX TO HELP HIM.

Εἷος ὁ ταῦθ' ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θυμόν, τόφρα δ' ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον

ἦρχε δ' ἄρ' Εκτωρ.

[blocks in formation]

8

παπταίνων Αἴαντα μέγαν, Τελαμώνιον υἱόν.

τὸν δὲ μάλ' αἶψ' ἐνόησε μάχης ἐπ' ἀριστερὰ πάσης
θαρσύνονθ' ἑτάρους καὶ ἐποτρύνοντα μάχεσθαι
θεσπέσιον γάρ σφιν φόβον ἔμβαλε Φοίβος Απόλλων.
βῆ δὲ θέειν, εἶθαρ' δὲ παριστάμενος ἔπος ηὐδα

Αἶαν, δεύρο, πέπον," περὶ Πατρόκλοιο θανόντος
σπεύσομεν, αἴ κε νέκυν περ ̓Αχιλλῆι προφέρωμεν
γυμνόν· ἀτὰρ τά γε τεύχε' ἔχει κορυθαίολος Εκτωρ.
Ως ἔφατ'· Αἴαντι δὲ δαίφρονι θυμὸν ὄρινεν.
βῆ δὲ διὰ προμάχων, ἅμα δὲ ξανθὸς Μενέλαος.
Εκτωρ μὲν Πάτροκλον, ἐπεὶ κλυτὰ τεύχε' ἀπηύρα,
ἔλχ', ἵν ̓ ἀπ' ὤμοιϊν κεφαλὴν τάμοι ὀξέϊ χαλκῳ,
τὸν δὲ νέκυν Τρωῇσιν ἐρυσσάμενος κυσὶ δοίη.
Αἴας δ' ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον.
Εκτωρ δ' ἂψ ἐς ὅμιλον ἰὼν ἀνεχάζεθ ̓ ἑταίρων,
ἐς δίφρον δ' ἀνόρουσε· δίδου δ' ὅγε τεύχεα καλὰ
Τρωσὶ φέρειν προτὶ ἄστυ, μέγα κλέος ἔμμεναι αὐτῷ.
Αἴας δ' ἀμφὶ Μενοιτιάδῃ σάκος εὐρὺ καλύψας
ἑστήκει, ὥς τίς τε λέων περὶ οἶσι τέκεσσιν.
ὣς Αἴας περὶ Πατρόκλῳ ἥρωϊ βεβήκει.
Ατρείδης δ' ἑτέρωθεν, Αρηίφιλος Μενέλαος,

ἑστήκει μέγα πένθος ἐνὶ στήθεσσιν ἀέξων 11

Homer, Iliad, XVII, 106-139.

ἀνεχάζετο = retreated; 2 ἐντροπαλιζόμενος = turning to look back; 3 λίς πλέων; 4 Αυγένειος = strong-bearded; 5 δίωνται = drive off, 6 παχνοῦται = is chilled with fear; η μεσσαύλοιο = cattle yard, 8 παπταίνων = looking for; 9 εἶθαρ = forthwith; το πέπον, from πέπων = dear; 1: ἀέξων π αὐξάνων.

10

GREEK CH

HOMER-ILIAD, BOOKS I-III, AND SIGHT TRANSLATION

OF HOMER

GREEK CH-HOMER'S ILIAD I-III AND SIGHT TRANSLATION OF HOMER

Friday, June 22, 1906

3.45-5.45 P. m.

The translation should be exact; but clear and idiomatic English is required. Read the sight passage through several times before beginning to translate.

I Translate into English:

Ατρείδη κύδιστε, φιλοκτεανώτατε πάντων,

πῶς γάρ τοι δώσουσι γέρας μεγάθυμοι Αχαιοί;
οὐδέ τί που ἴδμεν ξυνήϊα κείμενα πολλά·

ἀλλὰ τὰ μὲν πολίων ἐξεπράθομεν, τὰ δέδασται,
λαοὺς δ ̓ οὐκ ἐπέοικε παλίλλογα ταῦτ ̓ ἐπαγείρειν.
ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν τήνδε θεῷ πρόες· αὐτὰρ ̓Αχαιοὶ

τριπλῇ τετραπλῇ τ ̓ ἀποτίσομεν, αἴ κέ ποθι Ζεὺς

δῷσι πόλιν Τροίην εὐτείχεον ἐξαλαπάξαι. — Ι, 122-129

125

a Show how the meanings of the following words are derived from their component parts: φιλοκτεανώτατε (line 122), μεγάθυμοι (line 123), παλίλλογα (line 126), εὐτείχεον (line 129).

b Give the first person singular present indicative of ἐξεπράθομεν (line 125), δέδασται (line 125), πρόες (line 127).

c Give the Attic equivalents of πολίων (line 125), λαούς (line 126), αἴ κέ ποθι Ζεὺς δῷσι (lines 128-129).

d Who is τήνδε (line 127)?

2 Translate into English:

Αγχε δέ μιν πολύκεστος ἱμὰς ἁπαλὴν ὑπὸ δειρήν, ὅς οἱ ὑπ ̓ ἀνθερεῶνος ὀχεὺς τέτατο τρυφαλείης.

καί νύ κεν εἴρυσσέν τε καὶ ἄσπετον ἤρατο κῦδος,
εἰ μὴ ἄρ ̓ ὀξὺ νόησε Διός θυγάτηρ ̓Αφροδίτη,

ἢ οἱ ῥῆξεν ἱμάντα βοὸς ἶφι κταμένοιο·
κεινὴ δὲ τρυφάλεια ἅμ ̓ ἔσπετο χειρὶ παχείῃ.

τὴν μὲν ἔπειθ ̓ ἦρως μετ ̓ ἐϋκνήμιδας Αχαιοὺς

ῥῖψ ̓ ἐπιδινήσας, κόμισαν δ ̓ ἐρίηρες ἑταῖροι. — ΙΙΙ, 371-378

375

a What situation is referred to in these verses? State the chief events of the third book.

b Scan lines 372, 375, marking quantities, division into feet, ictus, and chief metrical pauses.

c Account for the metrical quantity of os (line 372) and of the final syllable of βοός (line 375).

d Describe the τρυφάλεια (line 376).

« PreviousContinue »