Page images
PDF
EPUB

tre framåt riktade spetsar under det samma del å BARRANDES figurer slutar med tvenne sådana vertikalt nedåtvända. Alla exemplar från Siljanstrakten, som jag undersökt, hafva haft tvenne nedåtböjda taggar; någon tredje mellan dem har jag ej kunnat upptäcka.

Redan 1871 identifierade LINNARSSON Telephus Wegelini Ang. med T. fractus Barr., då han anförde denna senare såsom en af den svarta trinucleusskiffern försteningar i Dalarne (Jemförelse mellan de siluriska aflagringarne i Dalarne och Westergötland, sid. 350).

Funnen i svart trinucleusskiffer vid Wikarbyn, Skattungbyn, m. fl. st.

AGNOSTIDÆ.

Agnostus Törnquisti Holm. 1882 Agnostus Törnquisti Holm, Ueb. ein. Trilob. aus d. Phyllograptussch. Dalek., p. 13,

f. 15–17.
Funnen i kalkplattor i phyllograptusskiffer vid Skattungbyn (Holm).

Agnostus glabratus. Ang.

1852

Agnostus glabratus Ang., Pal. scand., p. 6, T. VI, f. 5.

I Dalarne har jag af arten endast funnit hufvud, hvilka med svårighet låta skilja sig från sådana af Agnostus trinodus Salt., men då Agnostus glabratus i Östergötland träffas på en nivå motsvarande den, på hvilken jag funnit de nämnda hufvudena, under det A. trinodus tillhör en högre afdelning, har jag utan tvekan bänfört dessa till den art, som är känd såsom tillhörande laget. Deremot kan möjligen dragas i tvifvelsmål, huruvida naninet Agnostus glabratus med full rätt lämpas till den ifrågavarande arten. Denna öfverensstämmer visserligen med figuren i Palæontologia scandinavica af den art, som der nämnes så; men om densamma uppgifves, att den förekommer i Regio Trinucleorum, hvaremot den här ifrågavarande träffas i ortocerkalk. I trinucleusskiffern finnes åter den mycket närstående A. trinodus. Det kan då tänkas möjligt, antingen att den senare arten afses, ehuru afbildningen genom missteckning kommit att få det utseende, som kännetecknar arten från ortocerkalken, eller att uppgiften om nivå i Pal. scand. beror på ett misstag. Det förra alternativet hafva SALTER (Memoirs of the geol. survey of the united

kingdom, Dec. XI, Pl. 1) och åtminstone en tid äfven LinnaRSSON (Om Westergötlands kambr. 0. silur. aflagr., sid. 83) hållit för sannolikt och derföre uppfört A. glabratus Ang. såsom synonym under A. trinodus Salt. I Beskrifning till kartbladet Wreta kloster af G. LINNARSSON och S. A. TULLBERG har åter namnet A. glabratus förts på den art, som öfverensstämmer med den af ANGELIN meddelade afbildningen. Detta synes äfven mig vara det rigtigaste, så framt man vill undgå att alldeles förkasta namnet, något hvartill man väl ej har fullt skäl, helst det är möjligt, om också föga troligt, att den omhandlade arten äfven kan träffas i trinucleusskiffer.

Agnostus glabratus står mycket nära A. Sidenbladhi Links., och förhållandet mellan dem kräfver ytterligare utredning.

Funnen i öfre röd ortocerkalk vid Skattungbyn och Wikarbyn.

Agnostus trinodus Salt.

1846 Trinodus agnostiformis MoCoy, Syn. Sil. Foss. Irel., p. 57, T. IV, f. 3. 1846 ? Battus tardus Barr., Not. prél., p. 35. 1847 ? Arthrorachis tarda Corda, Prodrom, p. 115, T. VI, f. 60. 1848 Agnostus trinodus v. convexus Salt, and Phill., Mem. Geol. surv. Great Brit. Vol.

11, part. 1, p. 351, T. VIII, f. 12, 13. 1852 ? Agnostus tardus Barr., Syst. silur, de la Bohême, p. 913, T. 49. 1864 Agnostus trinodus Salt., Mem. Geol. Surv. unit. kingd. Dec. XI, Pl. 1, f. 8—10. 1866

affinis Linss., Silur. bildn. i mell. Westerg. p. 23, T. II, f. 7. 1869 - trinodus Links., Westerg. kambr. 0. silur. aflagr., p. 83, f. 62. 1880

agnostiformis N.ch. & ETHER. jun., Sil, Foss. Girv. distr, fasc.; II, p. 200

Pl. XIV, f. 6.

Funnen i cystidekalk vid Kårgärde; i bryozomergel på samma lokal; i röd trinucleusskiffer vid Sanden i Gulleråsen.

INCERTÆ SEDIS.

Trilobites brevifrons Holm. 1882 Trilobites brevifrons Holm, Trilob. aus d. Phyllograptussch. Dalek. p. 14, f. 18.

Funnen i kalkplattor inom phyllograptusskiffer vid Skattungbyn.

[ocr errors]

Trilobites triradiatus n. sp.

Tab. III, fig. 18.

Frons indivisa, longior quam brevior, sulcis axalibus parallelis, rectis, sulcoque occipitali et antice duobus sulcis rectis angulum formantibus definita; ex angulis tribus anterioribus frontis tres lineæ rectæ radiantes ad marginem capitis productæ; oculi in medio fere genarum siti; superficies tota tuberculis tenuibus ornata.

[ocr errors]

Af denna lilla art är endast hufvudets medelsköld känd. Pannan är oflikad, mer bred än lång, på sidorna begränsad af parallela axelfåror och framtill af två rätliniga fåror, som med hvarandra bilda en trubbig vinkel i hufvudets medellinje. Från de punkter, der dessa linjer stöta samman med axelfårorna, och från vinkeln i hufvudets medellinje utgå tre korta radierande fördjupade linjer eller fåror ut till hufvudets rand. Nackringen, som af en tydlig rätlinig fåra är skiljd från pannan, bär på midten en punktlik upphöjning. Ögonen hafva sin plats närmare thorakalranden än framranden och på ett afstånd från pannan af dennas halfva bredd. Ansigtslinjerna gå framom ögonen utåt-framåt, rätlinigt, i det närmaste parallelt med de båda yttre fåror, som gå ut från pannans främre sidohörn; bakom ögonen gå de ett kort stycke utåt parallelt med thorakalranden och böja sig så med en tvär båge till denna. Hela ytan visar en fin tuberkulering.

Mått å en medelsköld: längd 1,5 m. m. bredd 2 m. m.
Funnen i svart trinucleusskiffer vid Enån (lös sten).

Tillägg till slägtet Megalaspis.

Megalaspis limbata BOECK.

1838 Trilobites limbatus Boeck, Gæa norv. p. 142.
1852 Megalaspis limbata Ang., Pal. scand. p. 18, T. XVI, f. 3.

[merged small][ocr errors]

Forma lata.

Tab. III, fig. 12.

Delar af hufvudet, mest medelsköldar, hafva ofta funnits. Pannen är omkring 1 l, gång så lång som bred, skiljd från nackringen af en fåra, som på midten är grund, men åt sidorna starkt fördjupad. Något framför denna synas ett par svaga, stundom nästan omärkliga intryck, motsvarande basalfårorna. Framom ögonen är pannan obetydligt vidgad och slutar afrundadt. Axelfårorna äro på sidorna temligen tydliga. Ögonen höja sig öfver pannans nivå och ligga på ett afstånd från thorakalranden, som är något större än deras längd, och på något mindre afstånd från pannan. Ansigtslinjerna gå bakom ögonen med föga märkbar S-formig svängning utåt-bakåt och skära thorakalranden – såsom det vill synas — närmare hufvudets hörn än nackringen. Framom ögonen gå de först nästan rätlinigt framåt-utåt, böja sig derpå tvärt och sammanlöpa i en trubbig vinkel på ett afstånd framför pannan, som temligen nära motsvarar hennes bredd. Medelsköldens största bredd, som infaller vid pannans framrand, är omkring dubbelt så stor som dennas bredd. På fältet mellan pannan och medelsköldens spets går en longitudinel, alltid tydlig, insänkning. De rörliga kinderna har jag endast funnit i ofullständigt skick; de visa en tydlig randbård och utlöpa i hörnen till smala taggar, hvilkas längd jag ej sett. Hufvudets ventralfåll lemnar ett djupt hålkälslikt aftryck.

Formen närmar sig Megalaspis planilimbata Ang., men skiljes från henne genom ögonens större afstånd från pannan, genom annan form å ansigtslinjerna samt genom den märkbara fördjupningen framför præfrontalfältet. Med de af BRÖGGER gifva afbildningarne af den typiska formen öfverensstämmer den i det bela, men har de orörliga kinderna bredare.

Mått af en störrë medelsköld: längd 43 m. m., största bredd 36 m. m., pannans längd 24,5 m. m. största bredd 17 m. m.

Bredden af pygidiets bård synes hafva varit något vexlande.
Funnen ej sällsynt i undre röd ortocerkalk vid Kårgärde och Wikarbyn.

ÖFVERSIGT

öfver de här omnämnda trilobit-arternas plats i lagserien

inom Siljansområdet.

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Phacops elliptifrons Esm. ...........

,(Pterygometopus) trigonocephalus Schmidt ..,

Panderi Schmidt ... , (Chasmops) Odini Eichw...

, , maximus Schmidt. Chirurus speciosus His. .........

insignis BEYR. ..
exsul BEYR.....
ingricus SCHMIDT ....
glaber Ang......

punctatus Ang.......
,, tenuispinus n. sp. ......
Cyrtometopus affinis Ang..........

clavifrons Dalm..... Sphærocoryphe granulata Ang. ... Pseudosphærexochus conformis Ang..

Wegelini Ang. . . .
Nieszkowskia variolaris Links. . . .
Sphærexochus mirus Beyr...
Deiphon lævis Ang. .......

[ocr errors]
[subsumed][ocr errors][subsumed]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][subsumed][ocr errors][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]
« PreviousContinue »