Magazijn voor het armen-wezen: in het Koningrijk der Nederlanden, Volume 1

Voorkant
 

Wat mensen zeggen - Een review schrijven

We hebben geen reviews gevonden op de gebruikelijke plaatsen.

Geselecteerde pagina's

Overige edities - Alles weergeven

Veelvoorkomende woorden en zinsdelen

Populaire passages

Pagina 403 - De beftaande armen toch alleen zijn het niet, die de aandacht vorderen van hen, die zich- met dit vak der Staats - huishoudkunde bezig houden, waarin men in ons Vaderland nog verre ten achteren is, maar' het is ook voornamelijk de werkzame burgerftand, waaruit deze armen meestendeels voortkomen.
Pagina 38 - Majeftcit opgedragen, befluiten. Hebben U Edel Mogenden door dit Verflag, en derzelver eigene ondervinding, zich moeten verzekeren, dat de inwendige inrigting, en het beheer van het armwezen...
Pagina 2 - Yermiaderd wierden, als door de geftadige daling der huurwaarde van de vaste eigendommen, door dezelve bezeten wordende: terwijl bovendien, door het ongeluk der tijden en het opdroogen van alle bronnen van welvaart, de...
Pagina 2 - Volksklasfen van de middelen verftoken wierden, om arbeid te vinden, en daardoor voor haar onderhoud, en dat harer veelal talrijke huisgezinnen te zorgen. Gebrek aan werk en middelen van...
Pagina 3 - Om zich een denkbeeld te vormen van de toenemende vermeerdering der behoeftigen, die, gedurende het gegeven tijdftip van vijf en twintig jaren, ten laste der inftellingen van weldadigheid zijn gekomen, zal het, bij gebrek van andere volledige berigten, voldoende zijn, onder de aandacht van U Edel Mogenden te...
Pagina 402 - Stad tot leeniging der armoede is daargelteld; — wikte ik in alle de bijzonderheden treden, welke bij de uitvoering hier van zijn in acht genomen, ik zoude veel te wijdloopig worden: — a priori liet zich hier niets beftemmen; de maatregel was...
Pagina 399 - Magazijnen aan te leggen, waaruit de behoeftigen de levensmiddelen tot eenen verminderden prijs ęouden kunnen bekomen, zoo kwam het mij voor$ dat het u niet onaangenaam konde zijn, hier omtrent eenige nadere inlichting te bekomen, ten einde ook de lezers van uw Tijdfchrift naaŁwkeuriger bekend mogten worden met eenen maatregel, welke in all...
Pagina 401 - Magazijnen voorhanden j en deze berekening is voorzeker niet vergroot, wanneer men .in het oog houdt, dat zonder het aanleggen van Magazijnen de prijzen ongetwijfeld nog veel hooger zouden geweest zijn, zoo als dit ook op andere plaatfen blijkt het [ geval geweest te zijn. Een voornaam, oogmerk bij het daarftelreii van degen maatregel was ook, om door zoodanig een...
Pagina 30 - ... het geval kan zijn, de pogingen, die tot vermindering daarvan worden aangewend, daar, waar dezelve anders fumtijds vruchteloos zijn zouden, met den besten uitflag zal bekroonen.
Pagina 403 - Men kan niet te omzigtig zijn: het geneesmiddel kan ligt erger dan de kwaal worden. Dat men liever de bron, waaruit dit kwaad voortkomt, trachte te floppen , wil men eindeiijk eens hoop voeden, hetzelve geheel meester te worden!

Bibliografische gegevens