Page images
PDF
EPUB

ἑκατὸν καὶ ἀνὰ πεντήκοντα. καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανὸν, εὐλόγησε· καὶ κατέκλασε τοὺς ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παραθῶσιν αὐτοῖς· καὶ τοὺς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι. καὶ ἔφαγον πάντες καὶ ἐχορτάσθησαν· καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις, καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους ὡσεὶ πεντακισχίλιοι ἄνδρες. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ τὸν ὄχλον. ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι.

καὶ

2. Translate and explain with reference to their context:

(1) Αποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.

(2) Ηλίας μὲν ἐλθὼν πρῶτον ἀποκαθιστᾷ πάντα.

(3) Τεθεμελείωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν.

(4) Οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν ἀποδῷς.

(5) Ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι.

3. Explain the terms- · ρομφαία, λιθόστρωτον, ἐργασία, ἄμφοδος, ἐπιβαλὼν ἔκλαιε, ζιζάνια, γλωσσόκομον, ἐφημερία, ἀγγαρεύω, δευτερόπρωτος, μεγιστάνες, Ηρωδιάνοι, ἐγκαίνια.

4. Give the parable of the Seed growing insensibly : and the parable of the Tares, with our Lord's explanation of it.

5. Quotations from the Pentateuch in the Gospels. Give the context of each passage in the Gospels.

6. Give (1) the topography of Jerusalem and the adjoining country, as gathered from the Gospels, (2) the geographical position of the Lake of Gennesaret, with all places mentioned in its immediate neighbourhood.

7. What do you know of the following persons and places ? Salome, Cleophas, Simon of Cyrene, Annas, Abiathar, Bethany, Caesarea Philippi, Decapolis, Jericho, Cana.

8. What do you learn from the Gospels on the following points ?

(1) Our Lord's teaching as to observance of the Sabbath, and its divergence from ordinary opinion.

(2) The relations between the Jewish people and the Roman government.

(3) The principal schools of Jewish thought and teaching.

(4) The distinctive character of different Apostles, and the different names given to them in different Gospels. (5) The religious festivals of the Jews, and their mode of keeping them.

II.

FOR LATIN PROSE.

Guasto, engaged in that part of his army which was thrown into disorder, and afraid of falling into the hands of the French, whose vengeance he dreaded on account of the murder of Rincon and Fregoso, lost his presence of mind, and forgot to order a large body of reserve to advance; whereas Enguien, with admirable conduct and equal. courage, supported, at the head of his gens d'armes, such of his battalions as began to yield; and, at the same time, he ordered the Swiss in his service, who had been victorious wherever they fought, to fall upon the Spaniards. This motion proved decisive. All that followed was confusion and slaughter. Guasto, wounded in the thigh, escaped only by the swiftness of his horse. The victory of the French was complete, ten thousand of the imperialists being slain, and a considerable number, with all their tents, baggage, and artillery, taken. On the part of the conquerors, their joy was without alloy, a few only being killed, and among these no officer of distinction.

1. Translate :

(V. 71.)

(V. 91.)

(VI. 68.)

III.

HERODOTUS, V, VI.

Οἱ δ' ἐναγέες....... ἡλικίης ἐγένετο.

*Ανδρες σύμμαχοι,..... ἐκμαθήσεται ἁμαρτών.
Συμφέρονται δὲ ἄλλο..... δὴ οὕτω γίνεται.

(VI. 112.) Ως δέ σφι διετέτακτο,..... βάρβαροι κατείκαζον. 2. Translate, and explain with reference to the context:

(1) Αντλέεται μὲν κηλωνηΐῳ· ἀντὶ δὲ γαυλοῦ, ἥμισυ ἀσκοῦ οἱ προσδέδεται.

(2) Ηδη νῦν καταχάλκου, ὦ Κριὲ, τὰ κέρεα, ὡς συνοισόμενος μεγάλῳ κακῷ.

(3) Εδει δὲ ἐκ τοῦ Ἠετίωνος γόνου Κορίνθῳ κακὰ ἀναβλαστεῖν.

(4) Ω γύναι, ἀλλ ̓ οὐ Δωριεύς εἰμι, ἀλλ ̓ Αχαίος.

(5) Δέκα τε δὴ φυλάρχους ἀντὶ τεσσέρων ἐποίησε, δέκα δὲ καὶ τοὺς δήμους κατένεμε ἐς τὰς φυλάς.

3. What do you gather from these books on the following points?

(1) The power of the Ephors at Sparta.

(2) The tendency of Asiatic monarchs to transplant peoples.

(3) The faith of the Greeks in their mythical heroes. 4. What do you know of Hecatacus, Otanes, Doricus, Agariste?

IV.

THUCYDIDES, VI, VII.

1. Translate:

(VI. 16, 17.)

Πελοποννήσου γὰρ

(VI. 56.)

(VII. 25.)

(VII. 61.)

παρασχομένη ἔπεισεν.

Τὸν δ ̓ οὖν......... Αριστογείτων παρωξύνετο.
Προσαγαγόντες γὰρ....... σταυρώσεως ἡ κρύφιος.
Μνήσθητε τῶν ἐν...... ἐσκεμμένα ἡτοίμασται.

2. Translate and explain :

(1) Καὶ ἔρως ἐνέπεσε τοῖς πᾶσιν ὁμοίως ἐκπλεῦσαι· τοῖς μὲν γὰρ πρεσβυτέροις ὡς ἢ καταστρεψομένοις ἐφ ̓ ἃ ἔπλεον, ἢ οὐδὲν ἂν σφαλεῖσαν μεγάλην δύναμιν.

(2) Καὶ ὑπηρεσίας ταύταις τὰς κρατίστας τῶν τριηράρχων, ἐπιφοράς τε πρὸς τῷ ἐκ δημοσίου μισθῷ διδόντων τοῖς θρανίταις τῶν ναυτῶν καὶ ταῖς ὑπηρεσίαις, καὶ τἆλλα σημείοις καὶ κατασκευαῖς πολυτελέσι χρησαμένων.

(3) Τῶν δὲ 'Αθηναίων κατέδυ μὲν οὐδεμία ἁπλῶς, ἑπτὰ δέ τινες ἄπλοι ἐγένοντο, ἀντίπρωροι ἐμβαλλόμεναι καὶ ἀναῤῥαγεῖσαι τὰς παρεξειρεσίας ὑπὸ τῶν Κορινθίων νεῶν, ἐπ' αὐτὸ τοῦτο παχυτέρας τὰς ἐπωτίδας ἐχουσῶν.

(4) Πολὺ δ' ἔτι μείζω οἱ ἐν τοῖς λεπτοῖς πλοίοις περιπλέοντες τῶν Συρακοσίων, καὶ ἔς τε τοὺς ταρσοὺς ὑποπίπτοντες τῶν πολεμίων νεῶν καὶ ἐς τὰ πλάγια παραπλέοντες, καὶ ἐξ αὐτῶν ἐς τοὺς ναύτας ἀκοντίζοντες.

(5) Οἱ τραυματίαι τε καὶ ἀσθενεῖς οὐκ ἄνευ ὀλίγων ἐπιθειασμῶν καὶ οἰμωγῆς ἀπολειπόμενοι.

3. Give an account of the various races inhabiting Sicily, and the Athenians' reason for interference.

4. What is said in these books of Lamachus, Gylippus, Hermocrates, Hipparchus ?

V.

XENOPHON, Mem. I, II, IV.

1. Translate :-
:-

(I. 3. 1, 2.)

(II. 3. 10, 11.)

(ΙΙ. 7. 10, 11.)

(IV. 4. 6, 7.)

Τὰ μὲν τοίνυν πρὸς.........ὅπως ἀποβήσοιτο.
Καὶ ὁ Χαιρεκράτης.........καλεῖν ἐκεῖνον.
Μὴ οὖν ἄκνει,

ὑπομένειν αὐτὸ ποιῆσαι. Καὶ ὁ μὲν Ιππίας..... δὲ νῦν πειρᾷ λέγειν ; 2. Translate and explain fully :

(1) Δήλω δ' ἐγενέσθην ἐξ ὧν ἐπραξάτην ὡς γὰρ τάχιστα κρείττονε τῶν συγγιγνομένων ἡγησάσθην εἶναι, εὐθὺς ἀποπηδήσαντε Σωκράτους ἐπραττέτην τὰ πολιτικὰ, ὧνπερ ἕνεκα Σωκράτους ὠρεχθήτην.

(2) Καὶ νὴ Δία ἐάν τις τῶν γονέων τελευτησάντων τοὺς τάφους μὴ κοσμῇ, καὶ τοῦτο ἐξετάζει ἡ πόλις ἐν ταῖς τῶν ἀρχόντων δοκιμασίαις.

(3) Ἐν ταῖς ἐκκλησίαις ἐπιστάτης γενόμενος οὐκ ἐπέτρεψε τῷ δήμῳ παρὰ τοὺς νόμους ψηφίσασθαι.

3. Give the purport of the conversation with either Aristippus, or Antiphon, or Hippias.

4. What were the views of Socrates regarding the study of Natural Science?

1. Translate:

(Apol. p. 23.)

(Apol. p. 40.)

(Meno, p. 83.)

VI.

PLATO, Apol., Meno.

Καὶ ἐπειδάν τις..... σφοδρῶς διαβάλλοντες.
Εννοήσωμεν δὲ καὶ......ἡμέρας καὶ νύκτας.

ΣΩ. Οὐκοῦν διπλασία......τούτουδὲ ἥμισυ ;

[blocks in formation]

(1) ̓Ακηκόατε, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι· πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον, ὅτι ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις μὲν εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ ̓ οὔ· ἔστι γὰρ οὐκ ἀηδές.

(2) Οἶσθα δήπου καὶ σὺ ὅτι οὗτοί εἰσιν οἵους οἱ ἄνθρωποι καλοῦσι σοφιστάς.

(3) Καὶ αὖ εἰ περὶ χρώματος ὡσαύτως ἀνήρετο ὅ τι ἔστι, καὶ εἰπόντος σου ὅτι τὸ λευκόν, μετὰ ταῦτα ὑπέλαβεν ὁ ἐρωτῶν, πότερον τὸ λευκὸν χρῶμά ἐστιν ἢ χρῶμά τι; εἶπες ἂν ὅτι χρώ μά τι, διότι καὶ ἄλλα τυγχάνει ὄντα ;

(4) ̓́Εχεις οὖν εἰπεῖν ἄλλου ὁτουοῦν πράγματος, οὗ οἱ μὲν φάσκοντες διδάσκαλοι εἶναι οὐχ ὅπως ἄλλων διδάσκαλοι ὁμολογοῦνται, ἀλλ ̓ οὐδὲ αὐτοὶ ἐπίστασθαι, ἀλλὰ πονηροὶ εἶναι περὶ αὐτὸ τοῦτο τὸ πρᾶγμα οὗ φασὶ διδάσκαλοι εἶναι, οἱ δὲ ὁμολογούμενοι αὐτοὶ καλοὶ κἀγαθοὶ τοτὲ μέν φασιν αὐτὸ διδακτὸν εἶναι, τοτὲ δὲ οὔ; τοὺς οὖν οὕτω τεταραγμένους περὶ ὁτονοῦν φαίης ἂν σὺ κυρίως διδασκάλους εἶναι;

3. Examine the value of Socrates' defence of himself. 4. Αρα διδακτὸν ἡ ἀρετὴ, ἢ ἀσκητὸν, ἢ φύσει παραγίγνεται ; Explain and discuss these questions,

VII.

DEMOSTHENES, De Corona.

1. Translate:

(De Cor. 195.)

[ocr errors]
[ocr errors]

60, 61.)

̓Αλλ' ἐκεῖνο λογίζου......ἧς σὺ κατηγορεῖς.
Πλεονέκτημα ὦ ἄνδρες...μέγαν γίγνεσθαι.

( 297, 298.) Εγώ δέ σοι λέγω,...δικαίως πεπολίτευμαι.

[ocr errors]

2. Translate and explain :

(1) Οὐ γὰρ δήπου Κτησιφῶντα μὲν δύναται διώκειν δι' ἐμέ, ἐμὲ δέ, εἴ περ ἐξελέγχειν ἐνόμιζεν, αὐτὸν οὐκ ἂν ἐγράψατο.

(2) Πότερον αὐτὴν ἐχρῆν, Αἰσχίνη, τὸ φρόνημα ἀφεῖσαν καὶ τὴν ἀξίαν τὴν αὐτῆς ἐν τῇ Θετταλῶν καὶ Δολόπων τάξει συγκατακτᾶσθαι Φιλίππῳ τὴν τῶν Ἑλλήνων ἀρχὴν καὶ τὰ τῶν προγόνων καλὰ καὶ δίκαια ἀναιρεῖν ;

(3) Οὗτος συκοφαντῶν, ὅτι ἐπὶ τῷ θεωρικῷ τότε ὢν ἐπέδωκα τὰ χρήματα, επήνεσεν αὐτόν φησιν ὑπεύθυνον ὄντα. οὐ περὶ τούτων γε οὐδενός, ὧν ὑπεύθυνος ἦν, ἀλλ ̓ ἐφ ̓ οἷς ἐπέδωκα, ὦ συκοφάντα. ἀλλὰ καὶ τειχοποιὸς ἦσθα. καὶ διά γε τοῦτο ὀρθῶς ἐπῃνούμην, ὅτι τἀνηλωμένα ἔδωκα καὶ οὐκ ἐλογι ζόμην.

[ocr errors]

(4) Τῇ δ' ὑστεραίᾳ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ οἱ μὲν πρυτάνεις τὴν βουλὴν ἐκάλουν εἰς τὸ βουλευτήριον, ὑμεῖς δ ̓ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἐπορεύεσθε, καὶ πρὶν ἐκείνην χρηματίσαι καὶ προβουλεῦσαι πᾶς

« PreviousContinue »