Page images
PDF
EPUB

1

vec ni fallor, apparebit, virum magnum in aliis locis ope "timas veterum codicum lectiones secutum non efle, in aliis pravas, quod eae in omnibus antiquis membra" nis extarent, quodque vias emendandi non novillet, retinuisse.

QUO jure hanc viro clariffimo dicam impegerit, tlo ftis idoneus erit ipfe Heinfius, qui in nota ad Claudian. de bello Gildon. v. 136. tres Virgilianas lectiones memorabiles e codice Mediceo adfert.Virgil. Ecl. IX. Ufque ad aquam et veteres jam fracta cacumina fa,

gos, non veteris fagi. Initio Aeneid. Italiam fato pro“ fugus Lavinia venit litora, non Lavinaque. Geo. II. " At rabidae tigres absunt et saeva leones semina non “ leonum. Sic tribus illis locis optimus ac vetuftifimus Mediceus.Et bas quidem lectiones, quas Heinsius ibidem mirifice probat deliciisque annumerat, ut verissimas reponi debuise monstrat regula critica quae indicat ex ignorata constructione plurimos ab ineptis correctoribus auctorum locos depravari : in Virgilio tamen Heinsiano, qui multis annis poft Claudianum prodiit, earum lectionum optimarum ac fide vetuftissimi codicis nitentium loa cum obtinent vulgatae corruptiones,

QUOD Cl. Cuningamii curae in Horatium pofterio. res, majusque opus in pandectas juris civilis lucem non aspexerint, dolet, neque immerito, respublica literaria ; fi bisce enim laboribus per fata frui licuisset, parum abfuisset quin ad summum faftigium evecta fuerit ea cris tices pars quae auctoribus corruptis priftinum nitorem

promittit.

promittit. Ad Virgilium quod attinet, varias lectiones e codicibus manu exaratis et vetuftiffimis impresis conjecturasque suas et alienas ad oras editionis Heinsianae cea lebratifimae, anni nempe 1676, adleverat vir doetiffimus ; quibus accurate, quantum potui, observatis, banc adornavi editionem. Lectiones ab Heinfianis diversas codd. veterum auctoritate fuffultas, viroque Sagacissimo probatas, in contextum incun&tanter admisi ; non tamen eandem libertatem qua ipse in Horatio emendando ufus eft, ut conje&turis liberius indulgerem, mibi permitti ju. dicavi: paucas admodum, eafque certiores, in locos aliquot manifeste corruptos, recepi, quas vel morofiffimis baud displicituras auguror. Quibus vero inftru£tus subfidiis caftigationes basce in Maronem molitus fit Cl. Cuningamius, ex notulis subjeétis apparebit. Praeter ile berrimam lectionum meffem quam ex MSS. suppeditarunt Pierius Valerianus, Geo. Fabricius, Greg. Bersmanus, Fulv. Urfinus et 70. Henr. Boeclerus, duos codices MSS. quos Hulsianos vocat, alterum vetuftiorem non malae notae ; tertiumque Geo. Waddeli ipse contulife videtur. Lectiones quoque quamplurimas e codd. Parifienfi regio et Markiano, nescio an ex collatione quam edidit Mafvicius, profert. Editiones vetuftae quas confuluit quinque omnino funt, anni nempe 1470, quam principem vocat, quaeque annis 1472, 1474, et 1476 prodierunt, alia denique fine loco et anno: recentiores alicujus nominis non videtur neglexisse. Quo fonte lectiones a vulgaribus diversae deriventur, quantum fieri

licuit, licuit, fideliter indicavi, lectiones autem Virgilianas Pierii, ubique obvias, brevitati Audens omisi, quas ideo prae oculis habeas velim consulasque ubi lectioni novae defideratur auctoritas.

CUM jam ad finem properaret baec editio, venit ad manum Virgilius Mediceus typis impreffus Florentiae anno proxime elapso : neque mediocriter gavisus sum lettiones quamplurimas, nonnullas etiam conjecturas, Cl. Cuningamio placitas codicis veterrimi auctoritate muniri comperiens. Eum confenfum ubique adnotavi, fimul et leftiones aliquot infigniores nondum, quod sciam, obfervatas inferui. Hasce notulas, paucasque alias communicatas, ne cum Cuningamianis confundantur, uncinulis inclufi. Ne quid autem codicis Medicei pretio detrabam, baud diffimulandum eft veriorem faepe exhibere lectionem membranas multo recentiores, etiam Hein. fio judice qui vetuftifimum hunc MS. praecipue sequi profitetur : quin et animadvertere licet scripturae rationem ad faeculi quinti ( quo vixiffe videtur librarius) quam Auguftei orthograpbiam propius accedere, adeo ut codici, utcunque venerandae antiquitatis, tantum in ea re a viris doEtissimis tribui mirari subeat. Alium vero omnino codicem Medicei titulo donasse Pierium Valeria. num, nifi quis virum doctiffimum summae ofcitantiae aut malae fidei incufare velit, collatis utriusque lectionibus ni. mis manifeftum eft. An et de Romano idem pronunciandum fit me quidem latet, Vaticanum quippe codicem Romae nuper quoque evulgatum nondum videre contigit.

SI

1

« PreviousContinue »