Page images
PDF
EPUB

:5

γράφειν" και ήκουσα φωνήν εκ του ουρανού, λέγουσαν α. Σφράγισον & ελάλησαν αι επτά βρονται, και μη και αυτά' γράψης.

Και ο άγγελος, δν είδον εστώτα επί της θαλάσσης και επί της γης, ήρε την χείρα αυτού 6 την δεξιάν εις τον ουρανόν, και ώμοσεν εν τω ζώντι εις τους αιώνας των αιώνων, δς έκτισε τον ουρανόν και τα εν αυτώ, και την γήν και τα εν αυτή, και την θάλασσαν και τα εν αυτή; "Οτι 7 χρόνος ουκέτι έσται: «άλλ' εν ταις ημέραις της φωνής του εβδόμου αγγέλου, όταν μέλλη σαλπίζειν, και ετελέσθη το μυστήριον του θεού, ως ευηγγέλισε τους εαυτού δούλους τους προφήτας.

Και η φωνή ήν ήκουσα έκ του ουρανού, πάλιν λαλούσαν μετ' εμού, και λέγουσαν! "Υπαγε λάβε το βιβλίον' το ήνεωγμένον εν τη

8

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

: 4. *μοι) – Α. Β. C. α 23. β 6. γ2. Compl. Vulg. MS. Am. Harl.

Tol. Æth. Syr. Arm. Ar. P. Slav. MSS.
επτά (last) – Α. C.
*ταύτα) αυτά A. C. α 20. β5.

γράψης) γράφεις 10. 17. 36. 37. 49. 91. Compl. γράφης Er. 5. *αυτού) + την δεξιάν Β. C. α 27. ββ. γ3. Compl. Copt. Eth.

Syr. Arm. Arr. Slav. MSS. 6. έν 1st) –Β. α 19. β 4.

και την γην και τα εν αυτη) - Α. 12. Er. Copt. Slav. MSS.
και την θάλασσαν και τα εν αυτη) - Α. 30. 32. 38. 40. 49.

MS. Arm. Slav.
*ούκ έσται έτι) ουκετι έσται Α. C. α 24. β 7. γ3. Compl.
7. *αλλά) αλλ' A. C. 13. 30. 91. Compl.

μέλλη) μέλλει 35. 36. Er.

Vulg. .

and I heard a voice from heaven saying, Seal up those things which the seven thunders uttered, and write them not.

And the angel whom I saw stand upon the sea 5 and upon the earth lifted up his right hand to heaven, and sware by Him that liveth for ever 6. and ever, who created heaven, and the things that are therein, and the earth, and the things that are therein, and the sea and the things that are therein, that there should be no more delay: but 7 in the days of the voice of the seventh angel, when he should sound, the mystery of God should be finished, as he hath given glad tidings to his servants the prophets.

And the voice which I heard from heaven 8 I heard again speaking unto me, and saying, Go, take the book which is open in the hand of

και [τους εαυτού δουλους τους προφήταις.]

* [λαλούσα.]

* [λέγουσα.]

* [βιβλαρίδιον.]

7. kal) — 10.17*. 37.49.91. Compl. Vulg. (not Am.) Syr. ed. Arm.

Ar. P. *τελεσθη) ετελέσθη Α. C. α 22. β5. του θεού) – του C. ás) 10. 20. 37. 49. 91. Compl. ευηγγέλισε) -σατο 10. 12. 17. 19. 26. 37. 49. 91. Compl. *τους εαυτού δούλους τους προφήταις) τους ε. δουλους τους προφητάς

A.B.C.14.17.36. 38. 92. τους δ. αυτου τους προφ. α23.β5. Compl. 8. *λαλούσα .... λέγουσα) λαλούσαν .... λέγουσαν Α. C. 7. 14. 36. 92.

Vulg. (Am. Et vox quam audivi dicentem de cælo iterum loquentem.) *βιβλαρίδιον) βιβλίον Α. C. 14. 92. βιβλιδάριον α 25. β5. Compl. . ήνεωγμένον) ανεωγμ. α 15. β6. Compl. εν τη χειρί) - C.

χειρί του αγγέλου του εστώτος επί της θα9 λάσσης και επί της γης. και απήλθον προς τον άγγελον, λέγων αυτώ, ο δούναι μοι το

βιβλαρίδιον. και λέγει μοι: Λάβε και κατάφαγε αυτό και πικρανεί σου την κοιλίαν, άλλ' εν τω 10 στόματί σου έσται γλυκύ ως μέλι. Και έλαβον

το βιβλαρίδιον εκ της χειρός τού αγγέλου, και κατέφαγον αυτό και ήν εν τω στόματί μου ως

μέλι, γλυκύ και ότε έφαγον αυτό, επικράνθη ή 11 κοιλία

μου.

και «λέγουσί μοι. Δεί σε πάλιν προφητεύσαι επί λαούς και έθνεσι και γλώσσαις και βασιλεύσι πολλοίς.

ΧΙ. Και εδόθη μοι κάλαμος όμοιος ράβδη, «Η λέγων· "Εγειραι, και μέτρησον τον ναόν του

θεού, και το θυσιαστήριον, και τους προσκυ2 νούντας εν αυτή και την αυλήν την έξωθεν του ναού έκβαλε έξω, και μη αυτήν μετρήσης, ότι εδόθη τοίς έθνεσι και την πόλιν την αγίαν πατήσουσι μήνας τεσσαράκοντα δύο.

[merged small][ocr errors][merged small]

8. *αγγέλου) του αγγ. Α. C. α 18. β 3. Compl.
9. απήλθον) -θα Α. 50.

*δος) δούναι Α. C. α 20. β4. Vulg. Syr. Slav. MSS.
βιβλαρίδιον) βιβλιδάριον α26. β6. Compl. βιβλάριον Α*.
κοιλίαν) καρδίαν Α.

τω) – Er.
10. βιβλαρίδιον) βιβλίον α 13. β 3. βιβλιδάριον α 11. Compl.

εν) – Er. 11. *λέγει) λέγουσι A. a18. β4. Am. Hari.

έθνεσι) επί έθ. α 18. β6. Compl.

the angel who standeth upon the sea and upon the earth. And I went unto the angel, and 9 said unto him, Give me the little book. And he saith unto me, Take it, and eat it up; and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. And I took the little 10 book out of the angel's hand, and ate it up; and it was in my mouth sweet as honey : and when I had eaten it, my belly was made bitter. And it 11 was said unto me, Thou must prophesy again against many peoples, and nations, and tongues,

and kings.

XI. And there was given me a reed like unto a rod : saying, Rise, and measure the temple of God, and the altar, and them that worship therein. But 2 the court which is without the temple leave out, and measure it not; for it is given unto the Gentiles : and the holy city shall they tread under foot forty-two months.

[blocks in formation]

1. *και ο άγγελος ειστήκει) Α. α 18. β 6. γ2. Er. Vulg. Copt. Eth. Arr. Slav. K. elot. Ó äyy. a 7. (and 14) Compl.

Syr. Arm. έγειραι) -ρε Α. α 13. β 4. γ2.

2. έξωθεν) έσωθεν 12. [34. 35. ?] 80. Er. Slav.

ČEw) č Ewdev A. 12. 14. 26. 28. 34. 36. 37. 91. 92. Compl. Er.
μετρήσης) -σεις Compl.
ότι) και Er.
πατήσονσι) μετρήσουσι Α.
δύο) και δύο Α. α 10. β 3.

3

5

Και δώσω τοϊς δυσί μάρτυσί μου, και προφητεύσουσιν ημέρας χιλίας διακοσίας εξήκοντα, 4 περιβεβλημένοι σάκκους. oύτoί εισιν αι δύο ελαΐαι, και αι δύο λυχνίαι αι ενώπιον του * Κυρίου της γής εστώτες. και εί τις αυτούς

θέλει αδικήσαι, πύρ εκπορεύεται εκ του στόματος αυτών και κατεσθίει τους εχθρούς αυτών και εί τις θέλει αυτούς αδικήσαι, ούτω δεί 6 αυτόν αποκτανθήναι. ούτοι έχουσι την εξουσίαν κλείσει τον ουρανόν ίνα μη 9 υετός.βρέχη! *τας ημέρας της προφητείας αυτών και εξουσίαν έχουσιν επί των υδάτων, στρέφειν αυτά είς αίμα, και πατάξαι την γήν * εν πάση πληγή οσάκις εαν θελήσωσιν.

Και όταν τελέσωσι την μαρτυρίαν αυτών, το θηρίον το αναβαίνον εκ της αβύσσου ποιήσει μετ' αυτών πόλεμον, και νικήσει αυτούς, και 8 αποκτενεί αυτούς. και * το πτώμα αυτών επί της πλατείας και της πόλεως της μεγάλης, ήτις

7

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

3. περιβεβλημένοι) -νους Α. Β. 4. 7. 32. 48.
4. ελαίαι) άλαιαι C. αυλαίαι Α.

*δύο 2nd) αι δύο Α. C. α 19. β6. Compl.
*θεού) κυρίου Α. C. α27. β 5. γ2. Compl. Vulg. Copt. Syr. Arr.

του Α.
*εστωσαι) -τες Α. C. a19. β4.
5. *θέλη 1st) θέλει Α. C. α 21. β 3. Compl.
*αυτους 2nd) - Er. After θέλ. Α. C. α 8.

B 5. *Θέλη 2nd) θέλει C. α 13. β8. γ2. Compl. θελήση Α. θελήσει 38.

ούτω) – Α. 6. *εξουσίαν) την εξου. Α. C.

έξου. κλείσαι τον ουρανόν) τ. ουρ. εξου, κλει. α 15. β4.

« PreviousContinue »