Page images
PDF
EPUB

19 θαρώ. οι θεμέλιοι του τείχους της πόλεως

παντί λίθω τιμίω κεκοσμημένοι. ο θεμέλιος και

πρώτος, ίασπις· ο δεύτερος, σάπφειρος και τρίτος, 20 χαλκηδών: ο τέταρτος, σμάραγδος: ο πέμπτος,

σαρδόνυξ· ο έκτος, σάρδιος ο έβδομος, χρυσόλιθος: ο όγδοος, βήρυλλος ο έννατος, τοπά

ζιον ο δέκατος, χρυσόπρασος" ο ενδέκατος, 21 υάκινθος" ο δωδέκατος, αμέθυστος. και οι

δώδεκα πυλώνες, δώδεκα μαργαρίται ανά είς έκαστος των πυλώνων ήν εξ ενός μαργαρίτου και η πλατεία της πόλεως, χρυσίον καθαρόν, ως ύαλος και διαυγής.

Και ναόν ουκ είδον εν αυτή ο γαρ Κύριος ο θεός ο παντοκράτωρ, ναός αυτής έστι, και το 23 αρνίον. και η πόλις ου χρείαν έχει του ηλίου,

ουδε της σελήνης, ίνα φαίνωσιν " αυτή η γάρ

δόξα του θεού έφώτισεν αυτήν, και ο λύχνος 24 αυτής το αρνίον. και απεριπατήσουσι τα έθνη

διά του φωτός αυτής και οι βασιλείς της γης 25 φέρoυσι την δόξαν «' αυτών εις αυτήν. και οι

πυλώνες αυτής ου μη κλεισθώσιν ημέρας νυξ

22

+ [και.]

και [διαφανής.]

• + [έν.]

« [τα έθνη

19. *και) – A. a16. β 3. Vulg. MS. Am. Slav. MS.
20. σάρδιος) σάρδιον Α. α16. β 3.

χρυσόπρασος) -σον. Α. χρυσόπασος 2. 29. 30. 50.
υάκινθος) -θινος Compl.

αμέθυστος) -σος α 14. β2. Er. 21. ανά) ίνα Α.

*διαφανής) διαυγής Α. α27. β3. Compl. 22. ναός) ο ναός Α. 23. *έν) – Α. Β. α 15. (& 39.) γ2. Er.

*

clear glass. The foundations of the wall of the 19 city were adorned with all manner of precious stones. The first foundation was a jasper ; the second, a sapphire ; the third, a chalcedony ; the fourth, an emerald ; the fifth, a sardonyx ; 20 the sixth, a sardius ; the seventh, a chrysolyte; the eighth, a beryl ; the ninth, a topaz ; the tenth, a chrysoprasus ; the eleventh, a jacinth ; the twelfth, an amethyst. And the twelve gates 21 were twelve pearls ; every several gate was of one pearl : and the broadway of the city was pure gold, as it were transparent glass.

And I saw no temple therein : for the Lord 22 God the Almighty and the Lamb are the temple of it. And the city had no need of the sun, 23 neither of the moon, to shine in it: for the glory of God did lighten it, and the Lamb is the light thereof. And the nations shall walk by means 24 of the light thereof: and the kings of the earth do bring their glory unto it. And the gates of 25 it shall not be shut at all by day : for there

των σωζομένων εν τω φωτί αυτής περιπατήσoυσι.]

.]

• + [και την τιμήν.]

23. αυτη η γαρ) αυτή γάρ η Β. α 19. β 3. γ3.

αυτήν) αυτή Er. 24. *τα έθνη των σωζομένων εν τω φωτί αυτής περιπατήσουσι) περιπατ.

T. 20. dià roll poròs aŭras A. a 27. B 2. y4. Compl. Vulg.

Copt. Æth. Syr. (some copies) Arm. Ar. P. Slav. MSS. φέρoυσι) την & + αυτώ α 15. β 3. γ2. *Kai Thy Tight)=A. 10. 11. 17. 18. 38. 47. Er. Copt. Eth. Erp.

αυτών) των έθνων α 19. β 3. γ 2. Syr. Slav. MS. 25. οι πυ.) - οι Er.

26 γαρ ουκ έσται εκεί. και οίσουσι την δόξαν και 27 την τιμήν των εθνών εις αυτήν. και ου μη

εισέλθη εις αυτήν πάν κοινόν, και ποιών βδέλυγμα, και ψεύδος" ει μη οι γεγραμμένοι εν τω βιβλίο της ζωής του αρνίου.

ΧΧΙΙ Και έδειξέ μου ποταμόν ύδατος ζωής, λαμπρόν ως κρύσταλλον, εκπορευόμενον 2 εκ του θρόνου του θεού και του αρνίου. εν μέσω της πλατείας αυτής, και του ποταμού, εντεύθεν και εκείθεν', ξύλον ζωής, ποιούν καρπους δώδεκα, κατά μήνα έκαστον αποδιδούν τον καρπόν αυτού και τα φύλλα του ξύλου εις 3 θεραπείας των εθνών. και πάν κατάθεμα' ουκ έσται έτι και ο θρόνος του θεού και του αρνίου εν αυτη έσται και οι δούλοι αυτού λατρεύσου4 σιν αυτώ και όψονται το πρόσωπον αυτού, και 5 το όνομα αυτού επί των μετώπων αυτών, και νύξ ούκ έσται 9 : έτι· !και * ουχ έξουσι χρείαν

α [κοινούν.]

ο [ποιούν.]

• + [καθαρόν.]

d [έντεύθεν.]

26.

ver. Er. εις αυτήν) + ίνα εισέλθωσι α17. β3. Slav. MS. 27. *κοινούν) κοινών Α. α 25. β 3. γ 2. Compl. Vulg. Slav. *ποιούν) ποιών Α. 18. 41. 68. 92. (Vulg. Syr.) Arr.

a12. β 3.

ο ποιών

1. *καθαρόν) – Α. Β. a17. β3. γ4. Vulg. Copt. Eth. Syr. Erp.

Slav. MS. After ποταμόν 26. 32. 34. 38. 46. 48. 49. 91.

Compl. Slav. MSS. 2. εν μέσω) εμμέσω Α.

shall be no night there. And they shall bring the 26 glory and honour of the nations unto it. And there 27 shall in no wise enter into it any thing common, neither whosoever worketh abomination, or a lie: but those who are written in the Lamb's book of life.

XXII. And he showed me the river of the water of life, bright as crystal, proceeding out of the throne of God and of the Lamb. In the 2 midst of the broadway of it, and of the river, on this side and on that side, was there the tree of life, which bare twelve manner of fruits, and yielded its fruit every month : and the leaves of the tree were for the healing of the nations. And there shall be no more curse : but the 3 throne of God and of the Lamb shall be in it; and his servants shall serve him: and they shall 4 see his face; and his name shall be on their foreheads. And there shall be no more night ; 5

e + [ëva.]

1 [κατανάθεμα.]

8 [ékei.]

* [χρείαν ουκ έχoυσι.]

νου χρέια. .

2. *και εντεύθεν) και εκείθεν Α. Β. a17. β3. γ4. Syr. Arm. Slav. MSS.

ποιούν) ποιών Α. 18. *ēva) — A. a 23. B 3. y 3. Compl. Slav. έκαστον αποδιδουν) αποδιδ. έκαστ. Β. α5. έκαστον) -τω Β. 39.

40. Slav. MS. αποδιδούν) -δούς Β. α 17. Compl. απο

διδόντα 29. Er. . Vulg. MS. Slav. MS. TÒV) — 29. 30. 40. Er. 3. *κατανάθεμα) κατάθεμα Α. α 27. β 2. γ2. Compl.

ČTL) ékei a 12. y 2. Compl. Ar. P. 5. *ékel) ěti A. 2. 19. 68. Vulg. Syr. - a 13. (& 13.)

*χρείαν ουκ έχουσι) ουχ έξουσι χρείαν Α. Vulg. Copt. Syr. Arr.

6

«φωτός; λύχνου και ο φωτός! ηλίου, ότι Κύριος ο θεός φωτίσει επ' αυτούς και βασιλεύσουσιν εις τους αιώνας των αιώνων.

Και είπέ μοι: Ούτοι οι λόγοι πιστοί και αληθινοί και Κύριος ο Θεός των πνευμάτων των προφητών απέστειλε τον άγγελον αυτού

δείξαι τοϊς δούλοις αυτού και δεί γενέσθαι εν τά7 χει. και ιδού έρχομαι ταχύ. μακάριος και τηρών τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου.

* Κάγω' 'Ιωάννης ο "ακούων και βλέπων ταύτα και ότε ήκουσα και και έβλεπον , έπεσον

προσκυνήσαι έμπροσθεν των ποδών του αγγέλου 9 του δεικνύοντός μοι ταύτα. "Όρα μή: σύνδουλός σου και είμι, και των αδελφών σου των προφητών, και των τηρούντων τους λόγους του βιβλίου τούτου τω θεώ προσκύνησον.

Και λέγει μοι: Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου: *ο καιρός 11 γαρ εγγύς εστιν. ο άδικών, αδικησάτω έτι

8

και λέγει μοι

10

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

ου χρεία α 15. β2. + φωτός Α. 18. (38.) 47. Vulg. Copt.

Æth. Syr. Erp. Slav. MSS.
5. φωτός) φώς Α. 11. 12. 32. 35. 48.

ηλίου) –α 13. β 2. Ar. P. Slav. MSS.
*φωτίζει) φωτιεί α 22. β2. Compl. Vulg. ed. Slav. MSS.

φωτίσει Α. 12. 42.

+ επ' Α.
6. είπε) λέγει α 22. β2. Compl.

Κύριος) ο Κυ. Α. 92.
*αγίων) πνευμάτων των Α. Β. α 26. β 2. γ2. Compl. Vulg. (Copt.)

Æth. Syr. Arr. Slav. MSS.
δείξαι τους δούλους αυτού)

α 9. 7. *ίδου) και ιδού A. a18. β2. Vulg. ed. Eth. Syr. Αr. P. Slav. MSS.

« PreviousContinue »