Page images
PDF
[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

bfolui tandem, Deo fauente, enarrationem Virgilii, rem non tam per fe arduam quam

- homini moleftam ac difficilem, qui non nifi per interualla, et multo interiecto tempore, ad eam redire, nec nifi operae fubfeciuae partem aliquam ei impendere poterat. Cum primum fpartam hanc fùfciperem, nihil amplius a me poftulabatur, quam vt excerptis variis lectionibus et adfperfis feu aliorum feu meis hinc inde notulis inftruerem Virgilium in puerorum vfum, vt librarius haberet libellum, quem proximo mercatu rerum forenfium diftrahere poffet venditione parata ac facili. Etfi bene noram, operam eam effe expeditam et parum difficilem, vt notam et obferuationem allinas, non, vbi is, qui legit, notata requirat, fed vbi, quod notes, ipfe in promtu habeas ; (eum autem morem commentandi ad veteres auétores multorum effe virorum doétorum intelligo) parum tamen placuit ea conditio et tum, cum ea ferretur, et multo magis poft, cum manum operi admouerem; rem enim indignam me facere videbam viro 6ono, qui in eo operae genere, quo publicam vtilitatem propofitam habere et do&rinam adolefcentum alere ac iuuare et poffem, et deberem, non id fequerer, quod confilio huic confentaneum fa&uque optimum iudicarem. Erant ante oculos tot exempla fcriptorum editorum, in quibus, cum primo loco fpeétarent et editor et librarius, quid inde 3in loculos rediret, etfi acceffit bonae frugis aliquantum, effectum tamen eft, vt ei, quod in noua editione exfpectandum et optandum erat, fàtisfa* c . . &tum &tum fit parum aut nihil, etfi cum emtorum im' penfà haud modica in librum eroganda. Inprimis autem animum pupugerat ea cogitatio, quod Vir' gilium noram efle in paucis illis fcriptoribus, quos in fcholis praelegere et interpretari folent magiftri, eumque fere proponi iis, qui profeétus iam aliquos in literis fecerint, et mox in academias fint abituri. Videbar igitur operae pretium fa&turus, effe, fi et magiftris et adolefcentulis, fàltem generofioris indolis, tradere poflem in mánus poëtam ita adornatum, vt et interpretandi rationem artemque luculentiorem, quam qua vulgo vti folent, inde difcerent, et apparatum' criticum haberent locupletiorem, vnde varietatis ac corruptelae varium morem, medelae afferendae fàgacitatem, ac crifeos faciendae guftum aliquem capere ac parare fibi poffent. Etfi enim editiones haberemus Virgilii multas et praeclaras, nullam tamen videbam effe, quae tali confilio fàtis refponderet. Nam Burmanni editio criticas rationes potiffimum fequitur ; nec vbique ; ad interpretationem autem parum praefidii habet. Cerda vero, totus interpretationi addiétus, do&iffimus homo, partim, pro feculi fui more, copiam effundit inutilem, partim iudicio vtitur parum fubtili et explorato. In Ruaeo ac Catroeo, non indoétis interpretibus, altero etiam ingeniofo homine, etfi paullo iaétantiore, quam vt aequo animo ferri poffit, doélrinae fubtilitatem facile defideres: vtcontra inTrappio et iudicii acumen et vero etiam ingenium pöetica elegantia politum. Coniun&tas autem et doétae interpretationis et crifeos accuratae ac diligentis partes, vt effet exemplum in Marone propofitum, QuO quo vterentur, qui has ìiteras paullo eruditius tra

[graphic]

&tare vellent, nufquam videbam. sss Quae cum animo voluerem, ftatim ab initio fundum ieci interpretationis meae multo ampliorem, quam pro eo in quod conuentum erat. Idque potius refpexi, quid me deceret, quam quid a me poftularetur. Nec me poenituit operae. Expertus enim fum fauorem eximium ac ftudium virorum doétorum fingulare, etiam in condonamdis erroribus, quos, inprimis in priore Volumine, cum feftinatio tum imbecillitas humana effudit plures : quorum indiculum fubiicerem, nifi fpes effet, fore vt paullo poft hoc ipfum volumen recudatur. Apponentur tamen a me ad quarti voluminis calcem nonnulla addenda et corrigenda, quae vide

buntur effe potiora.

Quae in interpretatione mea potiffimum fpe&tarim, fàtis, puto, expofitum a me eftin praefationibus fuperiorum voluminum. Neque adeo repetere necefîè eft, me et doétrinam Virgilii et orationis poeticae indolem ac cauffàs imprimis enucleare voluiffe. Quod fi reprehenfum in opera mea fuit, me in nonnullis locis tenuia effe fèquutum, potefl hoc forte aliquoties fa&tum efle parum opportune, non tamen obliuifci debebant viri do&tiid, quod iam olim diferte monui,me feciffe id fedulo in iis locis, vbi fuperiores interpretes aut haefifle aut lapfos effe videbam; tum formula loquendi per fe forte erat fàtis nota, cum cumulaflènt alii exempla, fed cauflà et ratio talis elegaritiae, vt in plerisque fieri folet, minus erat feu obfèruata, feu perfpecta: hanc digito monftrare volui; tamdem et multa in hoc genere effe folent fàtis obuia, * ; fi fe

« PreviousContinue »