Page images
PDF
EPUB

αλλ' εκ φόβου του γλώσσαν έγκλείσας έχει,
κάκιστος είναι νυν τε και πάλαι δοκεί
και μείζον' όστις αντί της αυτού πάτρας
φίλον νομίζει, τούτον ουδαμού λέγω.
εγώ γαρ, έστω Ζεύς ο πάνθ' ορών αεί,
ούτ' αν σιωπήσαιμι την ατην ορών
στεί χουσαν αστοίς αντί της σωτηρίας,
ούτ' αν φίλον ποτάνδρα δυσμενή χθονός
θείμην εμαυτώ, τούτο γιγνώσκων, ότι
ήδ' έστιν ή σώζουσα, και ταύτης έπι
πλέοντες ορθής τους φίλους ποιούμεθα.

- Dem., De Falsa Leg., SS 274–277.

[blocks in formation]

res

I. A. Translate :

Utinam, Quirites, virorum fortium atque innocentium copiam tantam haberetis, ut haec vobis deliberatio difficilis esset, quemnam potissimum tantis rebus ac tanto bello praeficiendum putaretis ! nunc vero cum sit unus Cn. Pompeius, qui non modo eorum hominum, qui nunc sunt, gloriam, sed etiam antiquitatis memoriam virtute superarit, quae res est quae cujusquam animum in hac causa dubium facere possit? Ego enim sic existimo, in summo imperatore quattuor has inesse oportere :

scientiam rei militaris, virtutem, auctoritatem, felicitatem. Quis igitur hoc homine scientior umquam aut fuit aut esse debuit? qui e ludo atque pueritiae disciplinis, bello maximo atque acerrimis hostibus, ad patris exercitum atque in militiae disciplinam profectus est; qui extrema pueritia miles in exercitu fuit summi imperatoris, ineunte adulescentia maximi ipse exercitus imperator ; qui saepius cum hoste conflixit quam quisquam cum inimico concertavit, plura bella gessit quam ceteri legerunt, plures provincias confecit quam alii concupiverunt.

1. Illustrate from this passage the uses of the subjunctive mood.

2. Testorque omnes deos, et eos maxime qui huic loco temploque praesident. Give some account of huic loco temploque.

3. (a) Cicero mentions several distinctions bestowed on Pompey contrary to precedent. (b) What public revenues does he refer to ? How were they collected ?

4. The chief events in Cicero's life up to date of this speech.
B. Translate:

In medio ramos annosaque bracchia pandit
Ulmus opaca, ingens, quam sedem Somnia vulgo

283
Vana tenere ferunt, foliisque sub omnibus haerent.
Multaque praeterea variarum monstra ferarum
Centauri in foribus stabulant Scyllaeque biformes

Et centumgeminus Briareus ac belua Lernae,

287
Horrendum stridens, flammisque armata Chimaera,
Gorgones Harpyiaeque et forma tricorporis umbrae.

289
Corripit hic subita trepidus formidine ferrum
Aeneas, strictamque aciem venientibus offert,
Et, ni docta comes tenuis sine corpore vitas
Admoneat volitare cava sub imagine formae,
Irruat, et frustra ferro diverberet umbras.

Hinc via, Tartarei quae fert Acherontis ad undas.
Turbidus hic coeno vastaque voragine gurges
Aestuat atque omnem Cocyto eructat arenam.
Portitor has horrendus aquas et flumina servat
Terribili squalore Charon, cui plurima mento
Canities inculta jacet, stant lumina flamma,

Sordidus ex humeris nodo dependet amictus. 1. “Quam sedem Somnia foliisque sub omnibus haerent.” What is the subject of hacrent ? How would the sentence be written in prose ? 2. "Et ni docta comes

diverberet umbras." Account for moods and tenses. What tense is regularly employed in sentences of this kind ? Quote another passage from this Book, in which the same tense is siinilarly used.

3. (a) “Scyllaeque biformes,” (b) " belua Lernae," (c) "flam misque armata Chimaera,(d) forma tricorporis umbra. Write explanatory notes.

4. Give the rule for the case of : formidine, coeno, voragine, Cocyto, cui, mento, flamma, nodo.

5. Scan-marking quantity of each syllable—vss. 283, 287, 289.

[ocr errors]

II.

1. Give the gender, and nom. and gen. sing., and note any pec iliarities in declension or otherwise, of :--Foribus, requies, epulis, cha )s, reliquias, Pergama, aëra.

2. How are frequentatives formed ? Give examples.

3. Form sentences to illustrate the different meanings of : convenio, credo, impero, caveo, nescio quis.

4. Distinguish aliquis, quis, quidam, quisquam ; nunquam non, non nunquam ; scio quod quaeris, scio quid quaeras.

5. What changes (a) of Mood (b) of Pronouns take place in transferring a speech from the Direct to the Indirect form ?

C. Translate :

The corpse of Alexander was transferred from Babylon, the chief city of Assyria, to Alexandria, a city of Egypt. -The friend, whose arrival I expected three days before, has come to-day, and, if he sees Pompey, will return again after ten days.—Cæsar, having taken the city, gave it up to the soldiers to plunder.—Tell me whether thou hast been at my house or at Cicero's. - Fabius said that he was much too old to have-the-command-of armies ; that he had no longer that vigour which was requisite for the conducting of a war ; and that there was no want of persons at Rome worthy of being entrusted with the business.

(Additional for First or Second Class.)

CICERO: PRO MILONE.

TIME: THREE HOURS.

I. A. Translate :

Videte, judices, quantae res his testimoniis sint confectae. Primum certe liberatur Milo non eo consilio profectus esse ut insidiaretur in via Clodio; quippe, si ille obvius ei futurus omnino non erat. Deinde non enim video cur non meum quoque agam negotium-scitis, judices, fuisse qui in hac rogatione suadenda dicerent Milonis manu caedem esse factam, consilio vero majoris alicujus : me videlicet latronem ac sicarium abjecti homines et perditi describebant. Jacent suis testibus, qui Clodium negant eo die Romam, nisi de Cyro audisset, fuisse rediturum. Respiravi, liberatus sum; non vereor ne, quod ne suspicari quidem potuerim, videar id cogitasse.

Nunc persequar cetera. Nam occurrit illud : igitur ne Clodius quidem de insidiis cogitavit, quoniam fuit in Albano mansurus :' si quidem exiturus ad caedem e villa non fuisset. Video enim illum qui dicatur de Cyri morte nuntiasse non id nuntiasse, sed Milonem appropinquare : nam quid de Cyro nuntiaret, quem Clodius Roma proficiscens reliquerat morientem? Una fui, testamentum simul obsignavi cum Clodio ; testamentum autem palam fecerat et illum heredem et me scripserat : quem pridie hora tertia animam efflantem reliquisset, eum mortuum postridie hora decima denique ei nuntiabatur?

1. "Primum certe liberatur Milo non eo consilio profectus esse. What is remarkable in the form of this sentence ?

2. Nam quid de Cyro nuntiaret quem Clodius reliquerat morientem ?" Quem

efflantem reliquisset, eum mortuum postridie

ei nuntiabatur ?" Account for the difference of moods nuntiaret, nuntiabatur, reliquerat, reliquisset.

3. “In hac rogatione suadenda.” State the rule for the use of suadenda in this construction, and show whether it is here broken or not.

4. Nec vobis tam hanc salutarem in judicando literam quam illam tristem dedisset. Give a full explanation.

5. a. d. XIII. Kal. Feb. Write this out in full ; explain the construction and give the date that nominally (why not, really ?) corresponds with it in our Calendar.

B. Translate :

Utinam di immortales fecissent (pace tua, patria, dixerim; metuo enim ne scelerate dicam in te quod pro Milone dicam pie) utinam P. Clodius non modo viveret, sed etiam praetor consul dictator esset potius quam hoc spectaculum viderem. O di immortales ! fortem et à vobis, judices, conservandum virum ! 'Minime, minime,' inquit : 'immo vero poenas ille debitas luerit; nos subeamus, si ita necesse est, non debitas.' Hicine vir patriae natus usquam nisi in patria morietur aut, si forte, pro patria ? Hujus vos animi monumenta retinebitis ; corporis in Italia nullum sepulcrum esse patiemini? Hunc sua quisquam sententia ex hac urbe expellet, quem omnes urbes expulsum a vobis ad se vocabunt? O terram illam beatam quae hunc virum exceperit; hanc ingratam, si ejecerit ; miseram, si amiserit ! Sed finis sit : neque enim prae lacrimis jam loqui possum; et hic se lacrimis defendi vetat. Vos oro obtestorque, judices, ut in sententiis ferendis quod sentietis id audeatis. Vestram virtutem justitiam fidem, mihi credite, is maxime probabit, qui in judicibus legendis optimum et sapientissimum et fortissimum quemque elegit.

1. “Utinam di immortales fecissent.' “utinam P. Clodius non modo viveret.” Account for difference of tenses.

2. “qui in judicibus legendis.” Write notes about this trial on (a) judices, (b) the president of the court, (c) the law constituting the court, (d) the proceedings at the trial, (e) the verdict, (f) the result.

3. Quamobrem uteretur eadem confessione T. Anius, qua Ahala, qua Nasica, qua Opimius, qua Marius, qua nosmet ipsi. Write short historical notes.

4. Give a brief account of Cicero's life between the passing of the Manilian Law and Milo's trial.

II.

1. What nouns form the acc. sing. in -im only ? 2. What adjectives want the comparative only ? 3. Translate and turn into oratio obliqua :

(Address of the Helvetian ambassadors to Cæsar.) Si pacem populus Romanus cum Helvetiis faciet, in eam partem ibunt atque ibi crunt Helvetii, ubi tu eos constitueris atque esse volueris : sin bello persequi perseverabis, reminiscitor et veteris incommodi populi Romani et pristinae virtutis Helvetiorum.

4. Write sentences to illustrate the various uses of qui with the subjunctive mood.

5. Arrange the following lines as Hexameter verses, marking quantities :

a. Ingentes caedis Rutulae acervos spectabit. -
b. Tum supera convexa adspectans breviter precatur.-

Aliena arva jugo premere atque praedas avertere.

C.

SECOND YEAR.

HORACE : ODES, Book I. LIVY: Book I.

TIME: THREE HOURS.
A. Translate :

Natis in usum laetitiae scyphis
Pugnare Thracum est: tollite barbarum
Morem, verecundumque Bacchum

Sanguineis prohibete rixis !
Vino et lucernis Medus acinaces
Immane quantum discrepat : impium
Lenite clamorem, sodales,

Et cubito remanete presso !
Vultis severi me quoque sumere
Partem Falerni ? Dicat Opuntiae
Frater Megillae quo beatus

Vulnere, qua pereat sagitta.
Cessat voluntas? Non alia biham
Mercede. Quae te cunque domat Venus
Non erubescendis adurit

Ignibus ingenuoque semper

Amore peccas. Quidquid habes age
Depone tutis auribus. -Ah miser,
Quanta laborabas Charybdi,

Digne puer meliore flamma !
Quae saga, quis te solvere Thessalis
Magus venenis, quis poterit deus ?
Vix illigatum te triformi

Pegasus expediet Chimaera.

a.

[ocr errors]

1. " Vino et lucernis Medus acinaces

Immane quantum discrepat !”

Explain the syntax. Give phrases similar to immane quantum in Greek. Several verbs of similar meaning have the same construction as discrepat in Horace.

2. “Erubescendis”—“laborabas." What is peculiar in the use of these forms ? What reading has been suggested for the latter ? 3.

“ dicat Opuntiae
Frater Megillae.”
b. “Quanta laborabas Charybdi.

Pegasus expediet Chimaera.Write explanatory notes on the words in italics. 4. (a) Write the nom., gen. and acc. sing. of: acinaces, cubito, Charybdi. (6) Note peculiarities of declension in : verbenas, jecur, Seras, Orpheo. (c) Parse, giving chief parts : prominet, moderere, densentur, modulate.

5. Scan the second stanza.

6. Give the dates of Horace's birth and death in Latin. Write his name in full. Where was he born and where buried ? What references does he make to himself in the First Book of the Odes? .

B. Translate :

Inclyta justitia religioque ea tempestate Numae Pompili erat. Curibus Sabinis habitabat, consultissimus vir, ut in illa quisquam esse aetate poterat, omnis divini atque humani juris. Auctorem doctrinae ejus, quia non exstat alius, falso Samium Pythagoram edunt, quem Servio Tullio regnante Romae centum amplius post annos in ultima Italiae ora circa Metapontum Heracleamque et Crotona juvenum aemulantium studia coetus habuisse constat. Ex quibus locis, etsi ejusdem aetatis fuisset, qua fama in Sabinos aut quo linguae commercio quemquam ad cupiditatem discendi excivisset ? Quove praesidio unus per tot gentes dissonas sermone moribusque pervenisset ? Suopte igitur ingenio temperatum animum virtutibus fuisse opinor magis, instructumque non tam peregrinis artibus quam disciplina tetrica ao tristi veterum Sabinorum, quo genere nullum quondam incorruptius fuit.

1. “qua fama in Sabinos, etc." How is this phrase explained ? Translate and explain another reading quae fama.

2. “centum amplius post annos.” Account for the construction.

3. Write the following passage in oratio obliqua: Namque Proculus Julius

Romulus,” inquit, “parens urbis hujus, prima hodierna luce coelo repente delapsus se mihi obviam dedita Cum perfusus horrore venerabundus adstitissem, petens precibus, ut contra intueri fas esset : abi, nuntia,' inquit, Romanis, coelestes ita velle, ut Roma caput orbis terrarum sit: proinde rem militarem colant.'?

[ocr errors]
« PreviousContinue »