Page images
PDF
EPUB

398

λούντων, οὐκ ἐπαγγελλομένων, οὐχὶ τοὺς καταράτους τού- 332 τους ὥσπερ θηρία μοι προσβαλλόντων, οὐδαμῶς ἐγὼ προδέδωκα τὴν εἰς ὑμᾶς εὔνοιαν. τὸ γὰρ ἐξ ἀρχῆς εὐθὺς ὀρθὴν καὶ δικαίαν τὴν ὁδὸν τῆς πολιτείας εἱλόμην, τὰς τιμὰς, τὰς δυναστείας, τὰς εὐδοξίας τὰς τῆς πατρίδος 5 397 θεραπεύειν, ταύτας αὔξειν, μετὰ τούτων εἶναι. οὐκ ἐπὶ μὲν τοῖς ἑτέρων εὐτυχήμασι φαιδρὸς ἐγὼ καὶ γεγηθὼς κατὰ τὴν ἀγορὰν περιέρχομαι, τὴν δεξιὰν προτείνων καὶ εὐαγγελιζόμενος τούτοις οὓς ἂν ἐκεῖσε ἀπαγγέλλειν οἴωμαι, τῶν δὲ τῆς πόλεως ἀγαθῶν πεφρικὼς ἀκούω καὶ στένων 10 καὶ κύπτων εἰς τὴν γῆν, ὥσπερ οἱ δυσσεβεῖς οὗτοι, οἳ τὴν μὲν πόλιν διασύρουσιν, ὥσπερ οὐχ αὑτοὺς διασύροντες, ὅταν τοῦτο ποιῶσιν, ἔξω δὲ βλέπουσι, καὶ ἐν οἷς ἀτυχησάντων τῶν ̔Ελλήνων εὐτύχησεν ἕτερος, ταῦτ ̓ ἐπαινοῦσι καὶ ὅπως τὸν ἅπαντα χρόνον διαμενεῖ φασὶ δεῖν τηρεῖν.

Μὴ δῆτ ̓, ὦ πάντες θεοὶ, μηδεὶς ταῦθ ̓ ὑμῶν ἐπινεύσειεν, ἀλλὰ μάλιστα μὲν καὶ τούτοις βελτίω τινὰ νοῦν καὶ φρένας ἐνθείητε, εἰ δ ̓ ἄρ ̓ ἔχουσιν ἀνιάτως, τούτους μὲν αὐτοὺς καθ ̓ ἑαυτοὺς ἐξώλεις καὶ προώλεις ἐν γῇ καὶ θαλάττῃ

quence of it, an attempt was made to bring Demosthenes to trial before the Amphictyonic Council, possibly on the plea of his having supported the Amphissians against Philip, when acting as the Amphictyonic general on behalf of the Delphian god. Αeschines (1. c.) tells his story thus: ἐπειδὴ περὶ Θήβας ἦν τὸ στρατόπεδον, πρεσβευτὴς ὑφ ̓ ὑμῶν χειροτονηθεὶς, ἀποδρὰς ἐκ μέσου τοῦ Κιθαιρῶνος ἧκεν ὑποστρέψας, οὔτ ̓ ἐν εἰρήνῃ οὔτ ̓ ἐν πολέμῳ χρήσιμον ἑαυτὸν παρέχων. Καὶ, τὸ πάντων δεινότατον, ὑμεῖς μὲν τοῦτον οὐ προὔδοτε, οὐδ ̓ εἰάσατε κριθῆναι ἐν τῷ τῶν ̔Ελλήνων συνεδρίῳ. Diod. xvii. 4. Thirlwall vi. 106, c. 47.

οὐκ ... ἐπαγγελλομένων] ‘neither when they used threats, nor when they made offers.' He alludes to the partizans of Macedonia in Athens and elsewhere.

[blocks in formation]
[blocks in formation]

τούτους . . . ποιήσατε] ‘destroy them by themselves alone, with utter and quick destruction by land and by sea,” i. e. wherever they might be.' This is certainly a powerful and comprehensive imprecation, the terms of which are thus explained by the Scholiast in Bekker : Ἐξώλης, ὁ ἄξιος ἀπωλείας· προώλης δὲ, ὁ πρὸ τοῦ καιροῦ τοῦ θανεῖν αὐτὸν φθαρείς. The formula itself was a common one. Thus F. L. § 190 : ἐξώλης ἀπολοίμην καὶ προώλης, and Arist. Nub. 1136 : πᾶς ἀπολεῖν μέ φησι κἀξολεῖν.

15

ποιήσατε, ἡμῖν δὲ τοῖς λοιποῖς τὴν ταχίστην ἀπαλλαγὴν 20 τῶν ἐπηρτημένων φόβων δότε καὶ σωτηρίαν ἀσφαλῆ.

6

"

6

μîv de Toîs MOTOîs] and to us who are spared vouchsafe to grant the speediest deliverance from our impending terrors, and unshaken security.' Lord B. The order of Demosthenes, and security unshaken,' would perhaps have been better, and protection that will never fail,' which may be compared with quietness and assurance for ever' in Isaiah, is nearer the meaning. But it is impossible to preserve in English the harmony of construction and happiness of expression which characterize the original. In his last note Lord Brougham thus expresses himself: "Hard as is the translator's task before and throughout, but more especially as he approaches his release from an almost impossible attempt, at the very end of all it becomes yet more hopeless.

The music of the closing passage is almost as fine as the sense is impressive and grand, and the manner dignified and calm." His Lordship's version is, 'Let not, O gracious God, let not such conduct receive any measure of sanction from thee! Rather plant even in these men a better spirit and better feelings! But if they are wholly incurable, then pursue them, yea themselves by themselves, to utter and untimely perdition, by land and by sea; and to us who are spared, vouchsafe to grant the speediest rescue from our impending alarms, and an unshaken security.' Mr. Kennedy thinks that σωτηpíav indicates the idea of divine protection, or safety derived from the gods, and translates thus: 'Never, O ye gods, may those wishes be confirmed by you! If possible, inspire even in these men a better sense and feeling! But if they are indeed incurable, destroy them by themselves; exterminate them on land and sea; and for the rest of us, grant that we may speedily be released from our present fears, and enjoy a lasting deliverance.' Both are something like Leland's 'Hear me, ye immortal gods; and let not these

their desires be ratified in heaven! Infuse a better spirit into these men! Inspire even their minds with purer sentiments!

6

This is my first prayer.-Or, if their natures are not to be reformed, on them, on them only discharge your vengeance! Pursue them both by land and sea! Pursue them even to destruction! But to us display your goodness, in a speedy deliverance from impending evils, and all the blessings of protection and tranquillity.' Jacobs thus: Möchte doch, o all' ihr Götter! keiner von Euch dieses billigen, sondern Ihr vor allen Dingen auch diesen hier einen bessern Sinn und besseres Gemüth verleihen; wenn sie aber unheilbar sind, sie allein für sich dem Verderben überliefern, uns, den Uebrigen aber die schnellste Befreiung von den obschwebenden Besorgnissen und unerschütterte Wohlfahrt gewähren.' Mr. Kennedy compares the peroration of the first oration of Cicero against Catiline, and if the reader wishes to contrast the grand and comprehensive imprecations of the ancient orators with the elaborate maledictions of a Christian Church, he may peruse the anathema' selon les formules consacrées,' as given in Duruy, Histoire de France, i. 115, or in the homelier English of 'Tristram Shandy,' ii. 4 (ed. 1783): "Qu'il soit maudit vivant et mourant, dans la veille et dans le sommeil, dans le travail et dans le repos; qu'il soit maudit dans toutes les forces et les organes de son corps qu'il soit maudit dans toute la charpente de ses membres, et que du sommet de la tête à la plante des pieds il n'y ait pas sur lui la moindre place qui reste sainte," &c., was a part of the terrible imprecation, and the rest was equally minute, and just as revolting. The Latin original of Sterne was the composition of Ernulf, consecrated Bishop of Rochester A.D. 1115, and is preserved in the archives of the Dean and Chapter. It is printed in Hearne's 'Textus Roffensis,' p. 55.

INDEX

[ocr errors]

TO THE

NOTES AND INTRODUCTIONS.

A.

Accusative case dependent on a substan-
tive, 100 b. 338.

Achaeans in the S. E. of Thessaly, 385.
Acropolis of Athens, 295.

470-472.

The letter (b) refers to the right hand column of notes.

Action in Oratory, 6.

Actiones Pupillares of Demosthenes, XV.
note.

Advocatio, technical meaning of, 479 b.
Aegina occupied by Athenians and re-
peopled by Lysander, 451.
Aeschines retires to Rhodes, 395.

recites the 'De Corona' to the
Rhodians, 396.

description of and his parents,

[blocks in formation]

Amphipolis, position, foundation, and
history of, 13. 22 b. 276.
war about, 14. 116.

"

acknowledged as a depen-

"

dency of Athens, 13. 158.

--, alleged to have been a de-
pendency of Macedon, 276 b. See also
13.

Amphissa, position of, 479.

attacked by Amphictyons
under Philip of Macedon, xi. 482 b.
Anastasius of Ephesus, a Texvoypápos,

230.

Anathema, "selon les formules con-
sacrées," 559.

Anaxinus, an alleged spy of Philip at
Athens, 476.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]
[blocks in formation]

Bosporus, the town and kingdom of,
xiv. 2.

Bottiaei, 11.

Boulair, ten miles and a half north of
Gallipoli, 171.

Brighton, downs about, compared with
neighbourhood of Gallipoli, 171.
Brougham, Lord, on the repetitions in
the speeches of Demosthenes, 231,
232. 236, 237 b, 238.

Burke, his fastidiousness, 20 b.

"

his style compared with that of
Demosthenes, 229.
Byzantium, attacked by Philip, xxiii. 178.
201. 257. 275 b.

--, siege of, an epoch in the his-
tory of siege-machines, 446.
foundation of, 447 b.

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][merged small]
« PreviousContinue »