Page images
PDF
EPUB

m

n

πον. ἐπράξαμεν ἡμεῖς κἀκεῖνοι πρὸς ἡμᾶς εἰρήνην· ἦν τοῦτο ὥσπερ ἐμπόδισμά τι τῷ Φιλίππῳ καὶ δυσχερές, πόλιν μεγάλην εφορμεῖν τοῖς ἑαυτοῦ καιροῖς διηλλαγ μένην πρὸς ἡμᾶς. τι ἐκπολεμῶσαι δεῖν ᾠόμεθα τοὺς ἀν-20 θρώπους ἐκ παντὸς τρόπου· καὶ ὃ πάντες ἐθρύλουν τέως, 9 τοῦτο πέπρακται Ρ νυνὶ ὁπωσδήποτε. τί οὖν ὑπόλοιπον, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, πλὴν βοηθεῖν ἐῤῥωμένως καὶ προθύμως ; ἐγὼ μὲν οὐχ ὁρῶν χωρὶς γὰρ τῆς περιστάσης ἂν ἡμᾶς αἰσχύνης, εἰ καθυφείμεθά τι τῶν πραγμάτων, οὐδὲ τὸν 15 φόβον ὦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι μικρὸν ὁρῶ τὸν [ τῶν] μετὰ ταῦτα, ἐχόντων μὲν ὡς ἔχουσι Θηβαίων ἡμῖν, ἀπειρηκότων δὲ χρήμασι Φωκέων, μηδενὸς δ ̓ ἐμποδὼν ὄντος Φιλίππῳ τὰ παρόντα καταστρεψαμένῳ πρὸς ταῦτα ἐπικλῖναι τὰ το πράγματα. ἀλλὰ μὴν εἴ τις ' ὑμῶν εἰς τοῦτο ἀναβάλ-31 λεται ποιήσειν τὰ δέοντα, ἰδεῖν ἐγγύθεν βούλεται τὰ δεινά, ἐξὸν ἀκούειν ἄλλοθι γιγνόμενα, καὶ βοηθοὺς ἑαυτῷ ζητεῖν, ἐξὸν νῦν ἑτέροις αὐτὸν βοηθεῖν· ὅτι γὰρ εἰς τοῦτο 5 περιστήσεται τὰ πράγματα, ἐὰν τὰ παρόντα προώμεθα, σχεδὸν ἴσμεν ἅπαντες δήπου.

II

S

r

Αλλ ̓ ὅτι μὲν δὴ δεῖ βοηθεῖν, εἴποι τις ἄν, πάντες ἐγνώκαμεν, καὶ βοηθήσομεν· τὸ δὲ ὅπως, τοῦτο λέγε. μὴ τοίνυν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι θαυμάσητε, ἂν παράδοξον εἴπω τι τοῖς πολλοῖς. νομοθέτας * καθίσατε. ἐν δὲ τούτοις τοῖς το νομοθέταις μὴ θῆσθε νόμον μηδένα (εἰσὶ γὰρ ἱκανοὶ ὑμῖν), ἀλλὰ τοὺς εἰς τὸ παρὸν βλάπτοντας ὑμᾶς λύσατε. 12 λέγω " δὲ τοὺς περὶ τῶν θεωρικῶν, σαφῶς ούτωσί, καὶ

[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

Χ

στρατι- 15

τοὺς περὶ τῶν στρατευομένων ἐνίους, ὧν οἱ μὲν τὰ ωτικὰ τοῖς οἴκοι μένουσι διανέμουσι * θεωρικά, οἱ δὲ τοὺς ἀτακτοῦντας ἀθῴους ' καθιστᾶσιν, εἶτα καὶ τοὺς τὰ δέοντα ποιεῖν βουλομένους *ἀθυμοτέρους ποιοῦσιν. ἐπειδὰν δὲ ταῦτα λύσητε καὶ τὴν τοῦ τὰ βέλτιστα λέγειν ὁδὸν παράσχητε ἀσφαλῆ, τηνικαῦτα τὸν “γράψοντα, ἃ πάν- 20 13 τες ἴστε ὅτι συμφέρει, ζητεῖτε. πρὶν δὲ ταῦτα πράξαι, μὴ σκοπεῖτε τίς εἰπὼν τὰ βέλτιστα ὑπὲρ ὑμῶν ̓ ὑφ ̓ ὑμῶν ἀπολέσθαι βουλήσεται· οὐ γὰρ εὑρήσετε, ἄλλως τε καὶ τούτου μόνου περιγίγνεσθαι μέλλοντος, παθεῖν ἀδίκως τι κακὸν τὸν ταῦτ ̓ εἰπόντα καὶ γράψαντα, μηδὲν δὲ ὠφελῆ- 25 σαι τὰ πράγματα, ἀλλὰ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν μᾶλλον ἔτι ἢ 14ῶν τὸ τὰ βέλτιστα λέγειν φοβερώτερον ποιῆσαι. καὶ λύειν γε, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, τοὺς νόμους δεῖ τούτους τοὺς αὐτοὺς

TO

ώ

ἀξιοῦν οἵπερ καὶ τεθείκασιν· οὐ γάρ ἐστι δίκαιον τὴν μὲν 32 χάριν, ἡ πᾶσαν ἔβλαψε την πόλιν, τοῖς τότε “θεῖσιν

~

e

ω

i

ὑπάρχειν, τὴν δ ̓ ἀπέχθειαν, δι τῆς ν ἂν ἅπαντες ἄμεινον πράξαιμεν, τῷ νῦν τὰ βέλτιστα εἰπόντι ζημίαν γενέτῆσθαι. πρὶν δὲ ταῦτα εὐτρεπίσαι, μηδαμῶς ὦ ἄνδρες 5 ̓Αθηναῖοι μηδένα ἀξιοῦτε τηλικοῦτον εἶναι παρ' ὑμῖν ὥστε τοὺς νόμους τούτους παραβάντα μὴ δοῦναι δίκην, μηδ' οὕτως ἀνόητον ὥστε εἰς προῦπτον κακὸν αὑτὸν ἐμβαλεῖν. 16 Οὐ μὴν οὐδ ̓ ἐκεῖνό γ ̓ ὑμᾶς ἀγνοεῖν δεῖ, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, ὅτι ψήφισμα οὐδενὸς ἄξιόν ἐστιν, ἂν μὴ προσ- το γένηται τὸ ποιεῖν ἐθέλειν τά γε δόξαντα προθύμως ὑμᾶς.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

n

ην

m

20

εἰ γὰρ αὐτάρκη τὰ ψηφίσματα ἦν ἢ ὑμᾶς ἀναγκάζειν ἃ προσήκει πράττειν ἢ περὶ ὧν κἂν γραφῇ διαπράξασθαι, οὔτ ̓ ἂν ὑμεῖς πολλὰ ψηφιζόμενοι μικρά, μᾶλλον δ' οὐδὲν ἐπράττετε τούτων, οὔτε Φίλιππος τοσοῦτον ὑβρίκει 15 χρόνον· πάλαι γὰρ ἂν ἕνεκά γε ψηφισμάτων ἐδεδώκει τὴ δίκην. ἀλλ ̓ οὐχ οὕτω ταῦτ ̓ ἔχει· τὸ γὰρ πράττειν τοῦ λέγειν καὶ χειροτονεῖν ὕστερον ὂν τῇ τάξει, πρότερον τῇ δυ νάμει καὶ κρεῖττόν ἐστιν. τοῦτ ̓ οὖν κ δεῖ προσεῖναι, τὰ δ ̓ ἄλλα " ὑπάρχει· καὶ γὰρ εἰπεῖν τὰ δέοντα παρ' ὑμῖν · εἰσὶν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι δυνάμενοι, καὶ γνῶναι πάντων ὑμεῖς ὀξύτατοι τὰ ῥηθέντα, καὶ πρᾶξαι δὲ δυνήσεσθε νῦν, 18 ἐὰν ὀρθῶς ποιῆτε. τίνα γὰρ χρόνον ἢ τίνα καιρόν, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, τοῦ παρόντος βελτίω ζητεῖτε; ἢ πότε ἃ25 δεῖ πράξετε, εἰ μὴ νῦν; οὐχ ἅπαντα μὲν Ρ ἡμῶν “προείληφε τὰ χωρία * άνθρωπος, εἰ δὲ καὶ ταύτης 5 κύριος τῆς χώρας γενήσεται, πάντων αἴσχιστα πεισόμεθα; οὐχ οὕς, εἰ ' πολεμήσαιεν, ἑτοίμως σώσειν ὑπισχνούμεθα, οὗτοι νῦν 33 “ πολεμοῦνται; οὐκ ἐχθρός; οὐκ ἔχων τὰ * ἡμέτερα; οὐ 19 βάρβαρος; οὐχ ὅ τι ἂν εἴποι τις; ἀλλὰ πρὸς θεῶν * πάντα " εάσαντες καὶ μόνον οὐχὶ συγκατασκευάσαντες αὐτῷ τότε τοὺς αἰτίους, οἵτινες εἰσι, τούτων & ζητήσομεν ; 5 οὐ γὰρ 5 αὐτοί γ' αἴτιοι φήσομεν εἶναι, σαφῶς οἶδα τοῦτ ̓ ἐγώ. οὐδὲ γὰρ ἐν τοῖς τοῦ πολέμου κινδύνοις τῶν φυ

u

r

[blocks in formation]

X

a

S

ا,

C

* πολεμήσαιεν] πολεμήσαιεν ἐκεί

νων Υ.

[ocr errors]

X

πολεμοῦνται] πολεμοῦσιν pr. S.

· ἡμέτερα] ὑμέτερα Υ.

ν πάντα] ἅπαντα Υ. ἅπαντα ταῦτα Ο. u. v.

z ἐάσαντες om. pr. F. in γρ. habet S.

[ocr errors]

b

[merged small][ocr errors]

· αὐτοί] αὐτοῖς F.

C

* φυγόντων S. vulg. φευγόντων.

ω

10

γόντων οὐδεὶς ἑαυτοῦ κατηγορεῖ, ὁ ἀλλὰ τοῦ στρατηγοῦ καὶ τῶν πλησίον καὶ πάντων μᾶλλον, ἥττηνται δ ̓ ὅμως διὰ πάντας τοὺς φυγόντας δήπου· μένειν γὰρ ἐξὴν τῷ κατηγοροῦντι τῶν ἄλλων, εἰ δὲ τοῦτ ̓ ἐποίει ἕκαστος, ἐνί20 κων ἄν. καὶ νῦν οὐ λέγει τις τὰ βέλτιστα; ἀναστὰς ἄλλος εἰπάτω, μὴ τοῦτον αιτιάσθω. ἕτερος λέγει τις βελτίω; ταῦτα ποιεῖτε ἀγαθῇ τύχῃ, ἀλλ ̓ οὐχ ἡδέα 15 ταῦτα; οὐκέτι τοῦθ ̓ ὁ λέγων ἀδικεῖ, πλὴν εἰ δέον εὔξα σθαι παραλείπει. εὔξασθαι μὲν ὅ γὰρ ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι ῥᾴδιον, εἰς ταὐτὸ πάνθ' ὅσα βούλεταί τις αθροίσαντα ἐν *ὀλίγῳ· ἑλέσθαι δέ, ὅταν περὶ πραγμάτων προτεθῇ σκοπεῖν, οὐκέθ ̓ ὁμοίως εὔπορον, ἀλλὰ δεῖ τὰ βέλτιστα 20 ἀντὶ τῶν ἡδέων, ἂν μὴ " συναμφότερα ἐξῆ, λαμβάνειν. 21 εἰ δέ τις ἡμῖν ἔχει καὶ τὰ θεωρικὰ ἐᾷν καὶ πόρους ἑτέρους λέγειν στρατιωτικούς, οὐχ οὗτος κρείττων; ° εἴποι τις ἄν. φήμ ̓ ἔγωγε, εἴπερ ἔστιν, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι· ἀλλὰ θαυμάζω εἴ τῳ ποτὲ ἀνθρώπων ἢ γέγονεν ἢ γενή-25 σεται, ἂν τὰ παρόντα ἀναλώσῃ πρὸς ἃ μὴ δεῖ, τῶν δ 22 ἀπόντων εὐπορῆσαι πρὸς ἃ δεῖ. ἀλλ ̓, οἶμαι, μέγα τοῖς τοιούτοις ὑπάρχει λόγοις ἡ παρ' ἑκάστου βούλησις, διό περ ν ῥᾷστον ἁπάντων ἐστὶν αὐτὸν ἐξαπατῆσαι· ὃ γὰρ βούλεται, τοῦθ ̓ ἕκαστος καὶ οἴεται, τὰ δὲ πράγματα34 “πολλάκις οὐχ οὕτω πέφυκεν. ὁρᾶτε οὖν, ὦ ἄνδρες Αθη

r

τω

m

او

ετε

ναῖοι, * ταῦθ' οὕτως, ὅπως καὶ τὰ πράγματα ἐνδέχεται 23 καὶ δυνήσεσθε ἐξιέναι καὶ μισθὸν ἕξετε. οὔ τοι σωφρόνων 5

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

S

m συναμφότερα] αμφότερα O. u.

η ἡμῖν] ὑμῖν F. Υ. Ο. u. v.

εἴποι] ἂν εἴποι Υ.

Ρ ῥᾷστον] ῥαῖον Υ.

4 πολλάκις om. Ο.

ταῦθ'] τοῦθ ̓ ι.

* το] τι Ο. u. et correctus v.

24

X

οὐδὲ γενναίων ἐστὶν ἀνθρώπων, ἐλλείποντάς τι δι ̓ ἔνδειαν χρημάτων τῶν τοῦ πολέμου εὐχερῶς τὰ τοιαῦτα ὀνείδη φέρειν, οὐδ ̓ ἐπὶ * μὲν Κορινθίους καὶ Μεγαρέας ἁρπάσαντας τὰ ὅπλα πορεύεσθαι, Φίλιππον δ ̓ ἐᾶν πόλεις Ελληνίδας ἀνδραποδίζεσθαι δι' ἀπορίαν ἐφοδίων τοῖς στρα- το τευομένοις.

~

20

Καὶ ταῦτ ̓ οὐχ ἵν ̓ ἀπέχθωμαί τισιν ' ὑμῶν, τὴν ἄλλως προήρημαι λέγειν· οὐ γὰρ οὕτως ἄφρων οὐδ ̓ ἀτυχής εἰμι ἐγώ, ὥστε ἀπεχθάνεσθαι βούλεσθαι μηδὲν ὠφελεῖν νομί ζων· ἀλλὰ δικαίου πολίτου κρίνω τὴν τῶν πραγμάτων 15 25 σωτηρίαν ἀντὶ τῆς ἐν τῷ λέγειν χάριτος αἱρεῖσθαι. καὶ γὰρ τοὺς ἐπὶ τῶν προγόνων ἡμῶν λέγοντας * ἀκούω, ὥσπερ ἴσως καὶ ὑμεῖς, οὓς ἐπαινοῦσι μὲν οἱ “παριόντες ἅπαντες, μιμοῦνται δ ̓ οὐ πάνυ, τούτῳ τῷ ἔθει καὶ τῷ τρόπῳ τῆς πολιτείας χρῆσθαι, τὸν ̓Αριστείδην ἐκεῖνον, 26τὸν Νικίαν, τὸν ὁμώνυμον ἐμαυτῷ, τὸν Περικλέα. ἐξ οὗ δ ̓ οἱ ὁ διερωτῶντες ὑμᾶς οὗτοι πεφήνασι ῥήτορες, “τί βούλεσθε; τί γράψω; τί ὑμῖν χαρίσωμαι;” προπέποται τῆς παραυτίκα 4 χάριτος τὰ τῆς πόλεως πράγ-15 ματα καὶ τοιαυτὶ συμβαίνει, καὶ τὰ μὲν τούτων πάντα 27 καλῶς ἔχει, τὰ δ ̓ ὑμέτερα αἰσχρῶς. καίτοι σκέψασθε, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, ἅ τις ἂν κεφάλαια εἰπεῖν ° ἔχοι τῶν τ ̓ ἐπὶ τῶν προγόνων ἔργων καὶ τῶν ἐφ ̓ ὑμῶν. ἔσται δὲ βραχὺς καὶ γνώριμος ὑμῖν ὁ λόγος· οὐ γὰρ ἀλλοτρίοις 35 ὑμῖν χρωμένοις παραδείγμασιν ἀλλ ̓ οἰκείοις, ὦ ἄνδρες 28 Αθηναῖοι, εὐδαίμοσιν ἔξεστι γενέσθαι. ἐκεῖνοι τοίνυν, οἷς

[ocr errors]

ω

b

[ocr errors]
[blocks in formation]

C

e

διερωτῶντες] ἐρωτῶντες Ο. χαρίσωμαι Υ. et margo F. vulg. χαρίσομαι.

d

u. V.

e

χάριτος] ἡδονῆς καὶ χάριτος Ο. et γρα Γ.

· ἔχοι] ἔχη O. et correcti u. v.

« PreviousContinue »