Page images
PDF
EPUB

او

27 αὐτὸν " ἔτι κωλύσει δεῦρο βαδίζειν; Θηβαῖοι; μὴ λίαν 2ο πικρὸν εἰπεῖν ᾖ, καὶ συνεισβαλοῦσιν ἑτοίμως. ἀλλὰ Φωκεῖς; οἱ τὴν οἰκείαν οὐχ οἷοί τε ὄντες φυλάττειν, ἐὰν μὴ βοηθήσηθ ̓ ὑμεῖς. ἢ ἄλλος τις; ἀλλ ̓ ὦ τῶν οὐχὶ βουλήσεται. τῶν ἀτοπωτάτων μέντ ̓ ἂν εἴη, εἰ ἃ νῦν ἄνοιαν ὀφλισκάνων ὅμως ° ἐκλαλεῖ, ταῦτα δυνηθείς μὴ πράξει. 25 28 ἀλλὰ μὴν ἡλίκα “γ' ἐστι τὰ διάφορα ἐνθάδε ἢ ἐκεῖ που λεμεῖν, οὐδὲ λόγου προσδεῖν ἡγοῦμαι. εἰ γὰρ ὑμᾶς δεή σειεν αὐτοὺς τριάκοντα ἡμέρας * μόνας ἔξω γενέσθαι καὶ ὅσα ἀνάγκη στρατοπέδῳ χρωμένους * τῶν ἐκ τῆς χώρας λαμβάνειν, μηδενὸς ὄντος ἐν αὐτῇ πολεμίου λέγω, πλέον 17 ἂν οἶμαι ζημιωθῆναι τοὺς γεωργοῦντας "ὑμῶν ἢ ὅσα εἰς જે ท ἅπαντα τὸν πρὸ τοῦ * πόλεμον * δεδαπάνησθε. εἰ δὲ δὴ * πόλεμός τις ἥξει, πόσα χρὴ νομίσαι ζημιώσεσθαι; 5 καὶ προσέσθ ̓ ἡ ὕβρις καὶ ἔτι ἡ τῶν πραγμάτων αἰσχύνη, οὐδεμιᾶς ἐλάττων 5 ζημίας τοῖς γε σώφροσιν.

29

e

X

C

f

r

S

[ocr errors]

Πάντα δὴ ταῦτα δεῖ ̔ συνιδόντας “ἅπαντας βοηθεῖν καὶ ἀπωθεῖν ἐκεῖσε τὸν πόλεμον, τοὺς μὲν εὐπόρους, ἵν ̓ ὑπὲρ τῶν πολλῶν ὧν καλῶς ποιοῦντες ἔχουσι μικρὰ ἀναλίσκοντες τὰ λοιπὰ ̔ καρπῶνται ἀδεῶς, τοὺς δ ̓ ἐν ἡλικίᾳ, ἵνα τὴν τοῦ πολεμεῖν ἐμπειρίαν ἐν τῇ 5 Φιλίππου 행 χώρα κτησάμενοι φοβεροὶ φύλακες τῆς οἰκείας ἀκεραίου γένωνται, τοὺς δὲ λέγοντας, ἵν ̓ αἱ τῶν πεπολιτευμένων

[blocks in formation]

~

~

[merged small][merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][merged small]

πῶνται Υ.

5 Φιλίππου] τοῦ φιλίππου Γ.

ΤΟ

h

αὐτοῖς εὐθῦναι ῥᾴδιαι γένωνται, ὡς ὁποῖ ̓ ἄττ ̓ ἂν ὑμᾶς 15 περιστῇ τὰ πράγματα, τοιοῦτοι κριταὶ καὶ τῶν πεπραγμένων αὐτοῖς ἔσεσθε. χρηστὰ δ ̓ εἴη παντὸς εἵνεκα.

Β.

ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Β.

a

ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Προσήκαντο 4 μὲν τὴν πρεσβείαν τῶν Ὀλυνθίων οἱ ̓Αθηναῖοι, καὶ βοηθεῖν αὐτοῖς κεκρίκασι· μέλλουσι δὲ περὶ τὴν ἔξοδον καὶ δεδιόσιν ὡς δυσπολεμήτου b ὄντος τοῦ Φιλίππου, παρελθὼν ὁ Δημοσθένης πειρᾶται θαρσύνειν τὸν δῆμον, 5 ἐπιδεικνὺς ὡς ἀσθενῆ τὰ τοῦ Μακεδόνος πράγματα. καὶ γὰρ τοῖς συμμά χεις Δὕποπτον αὐτὸν εἶναί φησι καὶ κατὰ τὴν ἰδίαν δύναμιν οὐκ ἰσχυρόν· τοὺς γὰρ Μακεδόνας ἀσθενεῖς εἶναι καθ ̓ ἑαυτούς.

Επι πολλῶν μὲν ἄν τις ἰδεῖν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι 5 δοκεῖ 18 μοι τὴν παρὰ τῶν θεῶν εὔνοιαν φανερὰν " γιγνομένην τῇ πόλει, οὐχ ἥκιστα δὲ ἐν τοῖς παροῦσι πράγμασι τὸ γὰρ τοὺς πολεμήσοντας Φιλίππῳ γεγενῆσθαι καὶ χώραν ὅμο-5 ρον καὶ δύναμίν τινα κεκτημένους, καὶ τὸ μέγιστον ἁπάν των, τὴν ὑπὲρ τοῦ πολέμου γνώμην τοιαύτην ἔχοντας, ὥστε τὰς πρὸς ἐκεῖνον διαλλαγὰς πρῶτον μὲν ἀπίστους εἶτα τῆς ἑαυτῶν πατρίδος νομίζειν ἀνάστασιν εἶναι, δαιμονίᾳ 2τινὶ καὶ θείᾳ παντάπασιν ἔοικεν εὐεργεσίᾳ. δεῖ τοίνυν το ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι τοῦτ ̓ ἤδη σκοπεῖν αὐτούς, ὅπως μὴ χείρους περὶ ἡμᾶς αὐτοὺς εἶναι δόξομεν τῶν ὑπαρχόντων,

[blocks in formation]

3

ὡς ἔστι τῶν αἰσχρῶν, μᾶλλον δὲ τῶν αἰσχίστων, μὴ κ μότ νον πόλεων καὶ τόπων ὧν ἦμέν ποτε κύριοι φαίνεσθαι προϊ- 15 εμένους, ἀλλὰ καὶ τῶν ὑπὸ τῆς τύχης παρασκευασθέντων 'συμμάχων καὶ καιρῶν.

Τὸ μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, τὴν Φιλίππου ῥώμην διεξιέναι καὶ διὰ τούτων τῶν λόγων προτρέπειν τὰ δέοντα ποιεῖν ὑμᾶς οὐχὶ καλῶς ἔχειν ἡγοῦμαι. διὰ τί; ὅτι μοι 20 δοκεῖ πάνθ', ὅσ ̓ ἂν " εἴποι τις ὑπὲρ τούτων, ἐκείνῳ μὲν

n

m

· ἔχειν φιλοτιμίαν τινά, ἡμῖν δ ̓ οὐχὶ καλῶς πεπρᾶχθαι. ὁ μὲν γὰρ ὅσῳ πλείονα ὑπὲρ τὴν ἀξίαν πεποίηκε τὴν αὑτοῦ, τοσούτῳ θαυμαστότερος παρὰ πᾶσι νομίζεται· ὑμεῖς δὲ ὅσῳ χεῖρον ἢ προσῆκε κέχρησθε τοῖς πράγμασι, 25 4τοσούτῳ πλείονα αἰσχύνην ὠφλήκατε. ταῦτα μὲν οὖν παραλείψω. καὶ γὰρ εἰ μετ ̓ ἀληθείας τις ὦ ἄνδρες 19 Αθηναῖοι σκοποῖτο, ἐνθένδ ̓ ἂν αὐτὸν Ρἴδοι μέγαν γεγενημένον, οὐχὶ παρ ̓ αὑτοῦ. ὧν οὖν ἐκεῖνος μὲν ὀφείλει τοῖς ὑπὲρ αὐτοῦ πεπολιτευμένοις χάριν, ὑμῖν δὲ δίκην προσήκει λαβεῖν, τούτων οὐχὶ νῦν ὁρῶ τὸν καιρὸν τοῦ λέγειν. ἃ δὲς καὶ χωρὶς τούτων δ ἔνι, καὶ βέλτιόν ἐστιν ἀκηκοέναι πάν τας ὑμᾶς, καὶ μεγάλα ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι κατ' ἐκείνου φαίνοιτ ̓ ἂν ὀνείδη βουλομένοις ὀρθῶς δοκιμάζειν, ταῦτ ̓ εἰπεῖν πειράσομαι.

S

[ocr errors]

5 Τὸ μὲν οὖν ἐπίορκον καὶ ἄπιστον καλεῖν ἄνευ τοῦ τὰ πεπραγμένα δεικνύναι λοιδορίαν εἶναί τις ἂν φήσειε κενὴν δικαίως· τὸ δὲ πάνθ', ὅσα πώποτ' ἔπραξε, διεξιόντα ἐφ

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[ocr errors]

ἅπασι τούτοις ἐλέγχειν καὶ βραχέος λόγου συμβαίνει δεῖσθαι, καὶ δυοῖν ἕνεκα "ἡγοῦμαι συμφέρειν εἰρῆσθαι, τοῦ τ ̓ ἐκεῖνον, ὅπερ καὶ ἀληθὲς ὑπάρχει, φαῦλον φαίνε- 15 σθαι, καὶ τοῦ τοὺς ὑπερεκπεπληγμένους ὡς ἄμαχόν τινα τὸν Φίλιππον ἰδεῖν ὅτι πάντα διεξελήλυθεν οἷς πρότερον παρακρουόμενος μέγας τηὐξήθη, καὶ πρὸς αὐτὴν ἥκει τὴν στελευτὴν τὰ πράγματ ̓ αὐτῷ. ἐγὼ μὲν γὰρ ὦ ἄνδρες 20 Αθηναῖοι σφόδρ ̓ ἂν ἡγούμην καὶ αὐτὸς φοβερὸν τὸν Φίλιππον καὶ θαυμαστόν, εἰ τὰ δίκαια πράττοντα ἑώρων · αὐτὸν ηὐξημένον· νῦν δὲ θεωρῶν καὶ σκοπῶν εὑρίσκω τὴν μὲν ἡμετέραν εὐήθειαν τὸ κατ ̓ ἀρχάς, ὅτε Ὀλυνθίους ἀπή-15 λαυνόν τινες ἐνθένδε βουλομένους ἡμῖν διαλεχθῆναι, τῷ τὴν ̓Αμφίπολιν φάσκειν παραδώσειν καὶ τὸ θρυλούμενον ποτε ἀπόῤῥητον 8 ἐκεῖνο * κατασκευάσαι, τούτῳ 'προσαη γαγόμενον, τὴν δ ̓ Ολυνθίων φιλίαν μετὰ ταῦτα τῷ Ποτίδαιαν οὖσαν ὑμετέραν ἐξελεῖν καὶ τοὺς μὲν πρότερον συμ-20 μάχους κὑμᾶς ἀδικῆσαι, παραδοῦναι δὲ ἐκείνοις, Θετταλοὺς δὲ νῦν τὰ τελευταῖα τῷ Μαγνησίαν παραδώσειν ὑπόσχέσθαι καὶ τὸν Φωκικὸν πόλεμον πολεμήσειν ὑπὲρ αὐ τῶν ἀναδέξασθαι. ὅλως δὲ οὐδεὶς ἔστιν ὅντιν ̓ οὐ πεφενά- 5 κικεν ἐκεῖνος τῶν αὐτῷ χρησαμένων· τὴν γὰρ ἑκάστων · ἄνοιαν ἀεὶ τῶν ἁγνοούντων αὐτὸν ἐξαπατῶν καὶ προσ8 λαμβάνων οὕτως ηὐξήθη. ὥσπερ οὖν διὰ τούτων ἤρθη μέ

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

n

m

10

γας, ἡνίκα ἕκαστοι συμφέρον αὐτὸν ἑαυτοῖς ᾤοντό τι πράξειν, οὕτως ὀφείλει διὰ τῶν αὐτῶν τούτων καὶ καθαιρεθῆ ναι πάλιν, ἐπειδὴ πάνθ ̓ ἕνεκα ἑαυτοῦ καὶ ποιῶν ἐξελήλεγ κται. καιροῦ μὲν δὴ ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι πρὸς τοῦτο πάρεστι Φιλίππῳ τὰ " πράγματα· ἡ παρελθών τις ἐμοί, μᾶλλον δὲ ὑμῖν ° δειξάτω ὡς οὐκ ἀληθῆ ταῦτ ̓ ἐγὼ λέγω, 15 ἢ ὡς οἱ τὰ πρῶτα ἐξηπατημένοι τὰ λοιπὰ Ρπιστεύσουσιν “αὐτῷ, ἢ ὡς οἱ παρὰ τὴν αὑτῶν ἀξίαν δεδουλωμένοι Θετท ταλοὶ νῦν οὐκ ἂν ἐλεύθεροι γένοιντο ἄσμενοι.

رو

9 Καὶ μὴν εἴ τις ὑμῶν ταῦτα μὲν οὕτως ἔχειν ἡγεῖται, οἴεται δὲ βίᾳ καθέξειν αὐτὸν τὰ πράγματα τῷ τὰ χωρία 20 καὶ λιμένας καὶ τὰ τοιαῦτα προειληφέναι, οὐκ ὀρθῶς οἴεται. ὅταν μὲν γὰρ ὑπ ̓ εὐνοίας τὰ πράγματα συστῇ καὶ πᾶσι ταὐτὰ συμφέρῃ τοῖς μετέχουσι τοῦ πολέμου, καὶ * συμπονεῖν καὶ φέρειν τὰς συμφορὰς καὶ μένειν ἐθέλουσιν 25 * οἱ ἄνθρωποι· ὅταν δ' ἐκ πλεονεξίας καὶ πονηρίας τις ὥσπερ οὗτος ἰσχύσῃ, ἡ πρώτη πρόφασις καὶ 'μικρὸν 1οπταῖσμα ἅπαντα ἀνεχαίτισε καὶ διέλυσεν. οὐ γὰρ ἔστιν,

u

"οὐκ ἔστιν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι ἀδικοῦντα καὶ ἐπιορκοῦντα καὶ ψευδόμενον δύναμιν βεβαίαν κτήσασθαι, ἀλλὰ τὰ 21 τοιαῦτα εἰς * μὲν ἅπαξ καὶ βραχὺν χρόνον ἀντέχει, καὶ σφόδρα γε ἤνθησεν ἐπὶ ταῖς ἐλπίσιν, ἂν τύχη, τῷ χρόνῳ δὲ φωρᾶται καὶ περὶ αὐτὰ καταῤῥεῖ. ὥσπερ γὰρ οἰκίας, οἶμαι, καὶ πλοίου καὶ τῶν ἄλλων τῶν τοιούτων τὰ κά5 τωθεν * ἰσχυρότατα εἶναι δεῖ, οὕτω καὶ τῶν πράξεων τὰς

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]
« PreviousContinue »