Page images
PDF
EPUB

II

i

αν

περ οὐκ ἐχόντων ὡς δεῖ πολλῶν, ὅμως μεγάλην ἂν ἔχειν 11 αὐτοῖς χάριν. εἰκότως· τὸ μὲν γὰρ πολλὰ ἀπολωλεκέναι κατὰ ἡ τὸν πόλεμον τῆς ἡμετέρας αμελείας ἄν τις θείη5 δικαίως, τὸ δὲ μήτε πάλαι τοῦτο πεπονθέναι πεφηνέναι * τέ τινα ' ἡμῖν συμμαχίαν τούτων ἀντίῤῥοπον, ἂν βουλώμεθα χρῆσθαι, τῆς παρ' ἐκείνων εὐνοίας εὐεργέτημ ̓ ἂν ἔγωγε θείην. ἀλλ ̓, οἶμαι, παρόμοιόν ἐστιν, ὅπερ καὶ περὶ τῆς τῶν χρημάτων κτήσεως· ἂν μὲν γάρ, ὅσα ἄν τις το λάβη, καὶ σώσῃ, μεγάλην ἔχει τῇ τύχη τὴν χάριν, κι ἂν δ' ἀναλώσας λάθη, "συνανάλωσε καὶ τὸ ° μεμνῆσθαι τὴν 12 χάριν. καὶ περὶ τῶν πραγμάτων οὕτως οἱ μὴ χρησάμενοι τοῖς καιροῖς ὀρθῶς, οὐδ ̓ εἰ συνέβη τι παρὰ τῶν θεῶν χρη- 15 στόν, μνημονεύουσι· πρὸς γὰρ τὸ τελευταῖον ἐκβὰν ἕκα στον τῶν * προϋπαρξάντων 4 ὡς τὰ πολλὰ κρίνεται. διὸ καὶ σφόδρα δεῖ τῶν λοιπῶν ' ἡμᾶς ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι * φροντίσαι, ἵνα ταῦτ ̓ ἐπανορθωσάμενοι τὴν ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις ἀδοξίαν ἀποτριψώμεθα. εἰ δὲ προησόμεθα ὦτ ἄνδρες Αθηναῖοι καὶ τούτους τοὺς ἀνθρώπους, εἶτ ̓ Ολυν θον ἐκεῖνος καταστρέψεται, φρασάτω τις ἐμοὶ τί τὸ κω13 λῦον ἔτ ̓ αὐτὸν ἔσται βαδίζειν ὅποι βούλεται. ἆρά γε λογίζεται τις ὑμῶν, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, καὶ θεωρεῖ τὸν τρόπον δι ̓ ὃν μέγας γέγονεν ἀσθενὴς ὢν τὸ κατ ̓ ἀρχὰς 15 Φίλιππος; τὸ πρῶτον ̓Αμφίπολιν λαβών, μετὰ ταῦτα Πύδναν, πάλιν Ποτίδαιαν, Μεθώνην αὖθις, εἶτα Θεττα λίας ἐπέβη μετὰ ταῦτα Φεράς, Παγασάς, Μαγνησίαν,

Ρ

τὸν om. S. * τε] δὲ Υ.

1 ἡμῖν om. Ο. u.

m ἂν δ'χάριν om. pr. Υ.

η συνανάλωσε] συνανηλωσε Ο. Ο μεμνήσθαι] μεμνῆσθαι τῇ τύχη Y. O. u. v. et yp. F.S.

r

[ocr errors]

t

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small]

14

X

πάνθ' ὃν ἐβούλετο εὐτρεπίσας τρόπον ᾤχετ' " εἰς Θράκην 13 εἶτ ̓ ἐκεῖ τοὺς μὲν ἐκβαλὼν τοὺς δὲ καταστήσας τῶν βασιλέων ἠσθένησε πάλιν ῥαΐσας οὐκ * ἐπὶ τὸ ῥᾳθυμεῖν ἀπέκλινεν, ἀλλ ̓ εὐθὺς Ὀλυνθίοις ἐπεχείρησεν. τὰς δ ̓ ἐπ ̓ Ἰλλυριοὺς καὶ Παίονας αὐτοῦ καὶ πρὸς δ ̓ Ἀρύμβαν καὶ 5 ὅποι * τις ἂν εἴποι παραλείπω στρατείας.

d

[ocr errors]

15

Τί οὖν, τις ἂν εἴποι, ταῦτα λέγεις ἡμῖν νῦν; ἵνα γνῶτε ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι καὶ αἴσθησθε ἀμφότερα, καὶ τὸ προΐεσθαι καθ ̓ ἕκαστον ἀεί τι τῶν πραγμάτων ὡς άλυσι τελές, καὶ τὴν φιλοπραγμοσύνην ᾗ χρῆται καὶ συζῇ Φί- το λιππος, ὑφ ̓ ἧς οὐκ ἔστιν ὅπως ἀγαπήσας τοῖς πεπραγ 15 μένοις ἡσυχίαν σχήσει. εἰ δ ̓ ὁ μὲν ὡς ἀεί τι μεῖζον τῶν ὑπαρχόντων ἃ δεῖ πράττειν ἐγνωκὼς ἔσται, Ὁ ὑμεῖς δὲ ὡς οὐδενὸς ἀντιληπτέον ἐῤῥωμένως τῶν πραγμάτων, σκοπεῖσθε εἰς τί ποτ' ἐλπὶς ταῦτα τελευτῆσαι. πρὸς θεῶν, τίς οὕ τως ὁ εὐήθης ἐστὶν ὑμῶν ὅστις ἀγνοεῖ τὸν ἐκεῖθεν πόλεμον το δεῦρο ἥξοντα, ἂν ἀμελήσωμεν; ἀλλὰ μὴν εἰ τοῦτο γενήσεται, δέδοικα ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι μὴ τὸν αὐτὸν τρόπον, ὥσπερ οἱ δανειζόμενοι ῥᾳδίως ἐπὶ τοῖς μεγάλοις τόκοις 20 μικρὸν εὐπορήσαντες χρόνον ὕστερον καὶ τῶν ἀρχαίων ἀπέστησαν, οὕτω καὶ ἡμεῖς, ἂν ἐπὶ πολλῷ φανῶμεν ἐρῥαθυμηκότες καὶ ἅπαντα πρὸς ἡδονὴν ζητοῦντες, πολλὰ καὶ χαλεπὰ ὧν οὐκ ἠβουλόμεθα ὕστερον εἰς ἀνάγκην ἔλθωμεν ποιεῖν, καὶ κινδυνεύσωμεν περὶ τῶν ἐν αὐτῇ τῇ 15 χώρα.

17

u

e

f

Τὸ μὲν οὖν ° ἐπιτιμᾷν ἴσως φήσαι τις * ἂν ῥᾴδιον καὶ

εἰς] ἐς S.

* ἐπὶ τὸ] ἐπὶ τῷ Υ.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]
[blocks in formation]

25

παντὸς εἶναι, τὸ δ ̓ ὑπὲρ τῶν παρόντων ὅ τι δεῖ πράττειν ἀποφαίνεσθαι, τοῦτ ̓ εἶναι συμβούλου. ἐγὼ δὲ οὐκ ἀγνοῶ μὲν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι τοῦθ ̓, ὅτι πολλάκις ὑμεῖς οὐ τοὺς 14 αἰτίους ἀλλὰ τοὺς ὑστάτους περὶ τῶν πραγμάτων εἰπόν τας ἐν ὀργῇ ποιεῖσθε, ἄν τι μὴ κατὰ γνώμην ἐκβῇ· οὐ μὴν 5 οἶμαι δεῖν τὴν ἰδίαν ἀσφάλειαν σκοποῦνθ ̓ ὑποστεί 18 λασθαι περὶ ὧν ἡ ὑμῖν συμφέρειν ἡγοῦμαι. φημὶ ἰδῆς διχῇ βοηθητέον εἶναι τοῖς πράγμασιν ὑμῖν, τῷ τε τὰς * πόλεις τοῖς Ὀλυνθίοις σώζειν καὶ τοὺς τοῦτο ποιήσοντας στρατιώτας εκπέμπειν, καὶ τῷ τὴν ἐκείνου χώραν κακῶς ποιεῖν καὶ τριήρεσι καὶ στρατιώταις ἑτέροις· εἰ δὲ θατέρου τούτων ὀλιγωρήσετε, ὀκνῶ μὴ μάταιος ὑμῖν το 19 ή " στρατεία γένηται. εἴτε γὰρ ὑμῶν τὴν ἐκείνου κακῶς ποιούντων ὑπομείνας τοῦτο Ολυνθον παραστήσεται, ρα δίως ἐπὶ τὴν ° οἰκείαν ἐλθὼν ἀμυνεῖται· εἴτε βοηθησάντων μόνον ὑμῶν εἰς Ολυνθον ἀκινδύνως ὁρῶν ἔχοντα τὰ οἴκοι προσκαθεδεῖται καὶ προσεδρεύσει τοῖς πράγμασι, περι- 15 έσται τῷ χρόνῳ τῶν πολιορκουμένων. δεῖ δὴ πολλὴν καὶ διχῇ τὴν βοήθειαν εἶναι.

20 Καὶ περὶ μὲν τῆς βοηθείας ταῦτα γιγνώσκω· περὶ δὲ

χρημάτων πόρου, ἔστιν ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι χρήματα

ὑμῖν, ἔστιν ὅσα οὐδενὶ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων στρατιω-20 τικά· ταῦτα δὲ ὑμεῖς οὕτως ὡς βούλεσθε λαμβάνετε. εἰ μὲν οὖν ταῦτα τοῖς στρατευομένοις ἀποδώσετε, οὐδενὸς ὑμῖν προσδεῖ πόρου, εἰ δὲ μή, προσδεῖ, μᾶλλον ' δ ̓ ἅ

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

r

στρατεία] στρατιὰ S. στρατιὰ F.

οἰκείαν] οἰκίαν F.

ν δή] δὲ F.

4 ὑμῖν] ἡμῖν Ο.

* δ ̓ ἅπαντος] δὲ παντὸς Υ.

παντος ἐνδεῖ τοῦ πόρου. τί οὖν, ἄν τις εἴποι, σὺ γράφεις 21 ταῦτ ̓ εἶναι στρατιωτικά; μα Δί', οὐκ ἔγωγε. ἐγὼ μὲν 15 γὰρ ἡγοῦμαι στρατιώτας δεῖν κατασκευασθῆναι καὶ [ταῦτ'] εἶναι στρατιωτικὰ καὶ μίαν σύνταξιν εἶναι τὴν αὐτὴν τοῦ τε λαμβάνειν καὶ τοῦ ποιεῖν τὰ δέοντα· ὑμεῖς δὲ οὕτω πως ἄνευ πραγμάτων * λαμβάνετε εἰς τὰς ἑορ τάς. ἔστι δὴ λοιπόν, οἶμαι, πάντας εἰσφέρειν, ἂν πολ-15 λῶν δέη, πολλά, ἂν ὀλίγων, ὀλίγα. * δεῖ δὲ χρημάτων,

[ocr errors]

S

καὶ ἄνευ τούτων οὐδὲν ἔστι γενέσθαι τῶν δεόντων. λέγουσι 'δὲ καὶ ἄλλους τινὰς ἄλλοι πόρους, ὧν ἕλεσθε ὅστις ὑμῖν συμφέρειν δοκεῖ· καὶ ἕως ἐστὶ καιρός, ἀντιλάβεσθε5 τῶν πραγμάτων.

[ocr errors]

22 ̓́Αξιον δὲ ἐνθυμηθῆναι καὶ λογίσασθαι τὰ πράγματα, ἐν ᾧ καθέστηκε νυνί, τὰ Φιλίππου. οὔτε γάρ, ὡς δοκεῖ καὶ φήσειέ τις ἂν μὴ σκοπῶν ἀκριβῶς, * εὐτρεπῶς, οὐδ ̓ ὡς ἂν κάλλιστ ̓ αὐτῷ τὰ παρόντ' ν ἔχοι· οὔτ ̓ ἂν ἐξή τ νεγκε τὸν πόλεμόν ποτε τοῦτον ἐκεῖνος, εἰ πολεμεῖν ᾠήθη δεήσειν αὐτόν, ἀλλ ̓ ὡς ἐπιὼν ἅπαντα τότε ἤλπιζε τὰ 23 πράγματα ἀναιρήσεσθαι, κατα διέψευσται. τοῦτο δὴ πρῶτον αὐτὸν ταράττει παρὰ γνώμην γεγονός, καὶ πολλὴν ἀθυμίαν αὐτῷ παρέχει, εἶτα τὰ τῶν Θετταλῶν. 15 ταῦτα γὰρ ἄπιστα μὲν ἦν δήπου φύσει καὶ ἀεὶ πᾶσιν ἀνθρώποις, κομιδῆ δ ̓, ὥσπερ ἦν, καὶ ἔστι νῦν * τούτῳ. καὶ γὰρ Παγασὰς ἀπαιτεῖν αὐτόν εἰσιν ἐψηφισμένοι, καὶ Μαγνησίαν κεκωλύκασι τειχίζειν. ἤκουον δ ̓ ἔγωγές τινων ὡς οὐδὲ τοὺς λιμένας καὶ τὰς ἀγορὰς ἔτι δώσοιεν αὐτῷ καρποῦσθαι· τὰ γὰρ κοινὰ τὰ Θετταλῶν ἀπὸ

* λαμβάνετε λαμβάνειν F. S.
τ δεῖ δὲ] δεῖ δὴ Ο. u.

ι δὲ καὶ ἄλλους τινὰς ἄλλοι] δέ τινες καὶ ἄλλους Υ.

VOL. IV.

* εὐτρεπῶς] εὐπρεπῶς Υ. Ο. ν.
ν ἔχοι] Libri ἔχῃ.

* τούτῳ] τοῦτο Ο.

* τὰ Θετταλῶν] τῶν θετταλῶν Υ.

C

τούτων δέοι διοικεῖν, οὐ Φίλιππον λαμβάνειν. ν εἰ δὲ τού

C

e

d

των ° ἀποστερηθήσεται τῶν χρημάτων, εἰς στενὸν κομιδῇ 24τὰ τῆς τροφῆς τοῖς ξένοις αὐτῷ καταστήσεται. ἀλλὰις μὴν τόν γε ° Παίονα καὶ τὸν Ἰλλυριὸν καὶ ἁπλῶς τούτους ἅπαντας ἡγεῖσθαι χρὴ αὐτονόμους ἥδιον ἂν καὶ ἐλευθέρους ἢ δούλους εἶναι· καὶ γὰρ ἀήθεις τοῦ κατακούειν τινός εἰσι, καὶ ἄνθρωπος ὑβριστής, ὣς φασιν. καὶ μὰ Δί ̓ οὐδὲν ἄπιστον ἴσως· τὸ γὰρ εὖ πράττειν παρὰ 16 τὴν ἀξίαν ἀφορμὴ τοῦ κακῶς φρονεῖν τοῖς ἀνοήτοις γίγ νεται, διόπερ πολλάκις δοκεῖ τὸ φυλάξαι τἀγαθὰ τοῦ 25 κτήσασθαι χαλεπώτερον εἶναι. δεῖ τοίνυν ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες ̓Αθηναῖοι, τὴν ἀκαιρίαν τὴν ἐκείνου καιρὸν ὑμέτερον νομί- 5 σαντας ἑτοίμως συνάρασθαι τὰ πράγματα, καὶ πρεσβευομένους ἐφ ̓ ἃ δεῖ καὶ στρατευομένους αὐτοὺς καὶ Επαροξύνοντας τοὺς ἄλλους ἅπαντας, λογιζομένους, εἰ Φίλιππος λάβοι καθ ̓ ἡμῶν τοιοῦτον καιρὸν καὶ πόλεμος * γένοιτο πρὸς τῇ χώρᾳ, πῶς ἂν αὐτὸν οἴεσθε ἑτοίμως το ἐφ' κὑμᾶς ἐλθεῖν. εἶτ ̓ οὐκ αἰσχύνεσθε, εἰ μηδ ̓ ἃ πάθοιτ ̓ ἄν, εἰ δύναιτ' ἐκεῖνος, ταῦτα ποιῆσαι καιρὸν ἔχοντες οὐ τολμήσετε;

h

[ocr errors]

i

m

ω

26. Ετι τοίνυν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι μηδὲ τοῦθ ̓ ὑμᾶς λαν θανέτω, ὅτι νῦν αἵρεσίς ἐστιν ὑμῖν * πότερ' ὑμᾶς ἐκεῖ χρὴ 15 πολεμεῖν ἢ παρ' ὑμῖν ἐκεῖνον. ἐὰν μὲν γὰρ ἀντέχῃ τὰ τῶν Ὀλυνθίων, ὑμεῖς ἐκεῖ πολεμήσετε καὶ τὴν ἐκείνου κακῶς ποιήσετε, τὴν ὑπάρχουσαν καὶ τὴν οἰκείαν ταύτην ἀδεῶς καρπούμενοι· ἂν δ ̓ ἐκεῖνα Φίλιππος λάβη, τις

[blocks in formation]
« PreviousContinue »