Page images
PDF
EPUB

Α.

ΟΛΥΝΘΙΑΚΟΣ Α.

* ΛΙΒΑΝΙΟΥ ΥΠΟΘΕΣΙΣ.

Ολυνθος ἦν πόλις ἐπὶ ὁ Θράκης, Ἑλληνικὸν δὲ ταύτῃ τῶν ἐνοικούντων τὸ γένος, ἀπὸ Χαλκίδος τῆς ἐν Εὐβοίᾳ· ἡ δὲ Χαλκὶς ̓Αθηναίων ἄποικος. πολλοὶ 7 δὲ πόλεμοι καὶ ἔνδοξοι τῆς Ὀλύνθου Αθηναίοις τε γὰρ ἐπολέμησεν ἄρχουσι τῶν Ἑλλήνων τὸ παλαιὸν καὶ αὖθις Λακεδαιμονίοις. χρόνῳ τε εἰς δύναμιν προῆλθε μεγάλην, καὶ τῶν συγγενῶν πόλεων ὁ ἐπῆρχεν· ἦν γὰρ ἐπὶ Θρᾴκης 5 πολύ τι γένος Χαλκιδικόν. Φιλίππῳ δὲ τῷ Μακεδόνων βασιλεῖ συμμαχίαν οἱ Ὀλύνθιοι ποιησάμενοι, καὶ πολεμοῦντες μετ' αὐτοῦ πρὸς ̓Αθηναίους τὸ κατ ̓ ἀρχάς, καὶ τοῦτο μὲν ̓Ανθεμοῦντα παρὰ τοῦ Μακεδόνος εἰληφότες, πόλιν ἀμφισβητήσιμον [ Μακεδόσι καὶ Ολυνθίοις, τοῦτο δὲ Ποτίδαιαν, ἣν ̓Αθηναίων 10 ἐχόντων ἐκπολιορκήσας ὁ Φίλιππος Ολυνθίοις παρέδωκεν, 8 ὕστερον ὑποπτεύειν ἤρξαντο τὸν βασιλέα, ὁρῶντες αὐτοῦ ταχεῖαν καὶ πολλὴν τὴν αὔξησιν, οὐ πιστὴν δὲ τὴν γνώμην. ἀποδημοῦντα δὲ τηρήσαντες αὐτόν, πέμψαντες πρέσ- 15 βεις πρὸς ̓Αθηναίους κατελύσαντο τὸν πρὸς αὐτοὺς πόλεμον, ποιοῦντες τοῦτο παρὰ τὰς συνθήκας * τὰς πρὸς Φίλιππον· ἡ συνετέθειντο γὰρ καὶ κοινῇ πολεμεῖν πρὸς ̓Αθηναίους, κἂν ἄλλο τι δόξῃ, κοινῇ σπείσασθαι. ὁ δὲ Φίλιππος πάλαι μὲν προφάσεως ἐπ ̓ αὐτοὺς δεόμενος, τότε δὲ κ ταύτην λαβών, ὡς τὰς 20 συνθήκας παραβεβηκόσι καὶ πρὸς τοὺς ἐχθροὺς τοὺς ἑαυτοῦ φιλίαν ἐσπεισμένοις πόλεμον ἐπήνεγκεν. οἱ δὲ πεπόμφασι πρέσβεις εἰς ̓Αθήνας περὶ βοηθείας, οἷς ὁ Δημοσθένης ' συναγορεύει, βοηθεῖν κελεύων τοῖς Ὀλυνθίοις. καί φησι 25 τὴν Ὀλυνθίων σωτηρίαν ἀσφάλειαν m εἶναι τῶν ̓Αθηναίων· σωζομένων " γὰρ τῶν Ὀλυνθίων, οὐδέποτε ἥξειν εἰς τὴν ̓Αττικὴν Φίλιππον, ἀλλὰ τοῖς ̓Αθηναίοις ἐξουσίαν ἔσεσθαι πλεῖν ἐπὶ τὴν Μακεδονίαν κἀκεῖ ποιεῖσθαι τὸν πόλεμον· εἰ 8

h

1

[blocks in formation]

n

[blocks in formation]
[ocr errors]

r

δὲ ὑπὸ Φιλίππῳ ° γένοιτο ἡ πόλις αὕτη, ἀνεῖσθαι τὴν ἐπὶ Ρ τοὺς ̓Αθηναίους ὁδὸν τῷ βασιλεῖ. φησὶ δὲ 9 δύσμαχον εἶναι τὸν Φίλιππον * οὐχ ὡς ὑπείλη πται, θαρσύνων ἐπ' αὐτὸν τοὺς ̓Αθηναίους.

a

S

Χ

t

5 Διείλεκται δὲ καὶ περὶ τῶν δημοσίων & χρημάτων, συμβουλεύων τ ποιῆσαι αὐτὰ στρατιωτικὰ ἀντὶ θεωρικῶν. καὶ τὸ ἔθος οὐ " πρόδηλον κ ὄν, ᾧ ἐχρῶντο οἱ ̓Αθηναῖοι, ν ἀνάγκη = σαφηνίσαι. οὐκ ὄντος τὸ παλαιὸν θεάτρου λιθίνου παρ' αὐτοῖς, ἀλλὰ ξυλίνων συμπηγνυμένων ικρίων, καὶ πάντων καταλαμβά- 10 νειν α τόπον σπευδόντων, πληγαί τε ἐγίνοντο καί που καὶ τραύματα. τοῦτο κωλῦσαι ο βουληθέντες οἱ προεστῶτες C τῶν ̓Αθηναίων ὠνητοὺς ἐποιήσαντο τοὺς τόπους, καὶ ἕκαστον ἔδει διδόναι δύο ὀβολοὺς καὶ ὁ καταβαλόντα θέαν ἔχειν. ἵνα δὲ μὴ δοκῶσιν οἱ πένητες τῷ ἀναλώματι λυπεῖσθαι, ἐκ τοῦ δημο- 15 σίου λαμβάνειν ἕκαστον ἐτάχθη τοὺς δύο ὀβολούς. ἐντεῦθεν μὲν οὖν τὸ ἔθος ἤρξατο, προῆλθε δὲ εἰς ὑτοῦτο, ὥστε οὐκ εἰς ὅ τοὺς τόπους μόνον ἐλάμβανον, ἀλλὰ ἁπλῶς πάντα τὰ δημόσια χρήματα διενέμοντο. ὅθεν καὶ περὶ τὰς 20 στρατείας ὀκνηροὶ κατέστησαν. πάλαι μὲν γὰρ στρατευόμενοι μισθὸν παρὰ τῆς πόλεως ἐλάμβανον, τότε δὲ ἐν ταῖς θεωρίαις " καὶ ταῖς ἑορταῖς οἴκοι μέν οντες διενέμοντο τὰ χρήματα· οὐκέτι οὖν ἤθελον ἐξιέναι καὶ κινδυνεύειν, ἀλλὰ · καὶ νόμον ἔθεντο περὶ τῶν θεωρικῶν τούτων χρημάτων, θάνατον ἀπειλοῦντα 25 τῷ γράψαντι μετατεθῆναι κ ταῦτα εἰς τὴν ἀρχαίαν τάξιν καὶ γενέσθαι στρατιωτικά. · διὸ ὁ Δημοσθένης εὐλαβῶς ἅπτεται τῆς περὶ τούτου συμβου λῆς, καὶ m ὑπερωτήσας ἑαυτὸν ὅτι “ σὺ γράφεις ταῦτα εἶναι στρατιωτικά ;” 9 η ἐπιφέρει σε μὰ Δί ̓ οὐκ ἔγωγε.” ο τοσαῦτα μὲν περὶ τῶν θεωρικῶν.

n

k

h

Διείλεκται δὲ ὁ ῥήτωρ καὶ περὶ πολιτικῆς δυνάμεως, ἀξιῶν αὐτοὺς στρατεύεσθαι καὶ μὴ διὰ ξένων, ὥσπερ εἰώθεσαν, ποιεῖσθαι τὴν βοήθειαν· τοῦτο 5 γὰρ αἴτιον εἶναί ν φησι τοῦ τὰ πράγματα ἀπόλλυσθαι.

a

ΑΝΤΙ πολλῶν “ἂν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι χρημάτων ὑμᾶς

ἑλέσθαι νομίζω, εἰ φανερὸν γένοιτο τὸ μέλλον συνοίσειν τῇ

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

2

b

πόλει περὶ 5 ὧν νυνὶ σκοπεῖτε. ὅτε τοίνυν τοῦθ ̓ οὕτως ἔχει, προσήκει προθύμως ἐθέλειν ἀκούειν τῶν βουλομένων συμ- 5 βουλεύειν· οὐ γὰρ μόνον εἴ τι χρήσιμον ἐσκεμμένος ἥκει τις, τοῦτ ̓ ἂν ἀκούσαντες λάβοιτε, ἀλλὰ καὶ τῆς ὑμετέ ρας τύχης ὑπολαμβάνω πολλὰ τῶν δεόντων ἐκ τοῦ παραχρῆμα ἐνίοις ἂν ἐπελθεῖν εἰπεῖν, ὥστ ̓ ἐξ ἁπάντων ῥᾳδίαν τὴν τοῦ συμφέροντος ὑμῖν αἵρεσιν γενέσθαι.

αν

ω

10

Ὁ μὲν οὖν παρὼν καιρός, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, μόνον οὐχὶ λέγει φωνὴν ἀφιεὶς ὅτι τῶν πραγμάτων ὑμῖν ἐκείνων αὐτοῖς ἀντιληπτέον ἐστίν, εἴπερ ὑπὲρ σωτηρίας αὐτῶν φροντίζετε ἡμεῖς δ ̓ οὐκ οἶδ' ὅντινά μοι δοκοῦμεν ἔχειν τρόπον πρὸς αὐτά. ἔστι δὴ τά γ' ἐμοὶ δοκοῦντα ψηφί- 15 σασθαι μὲν ἤδη τὴν βοήθειαν, καὶ παρασκευάσασθαι τὴν ταχίστην, ὅπως ἐνθένδε ὰ βοηθήσετε, καὶ μὴ πάθητε ταὐτὸν ὅπερ καὶ πρότερον, πρεσβείαν δὲ πέμπειν, ἥτις 10 3ταῦτ ̓ ἐρεῖ καὶ παρέσται τῆς πράγμασιν· ὡς ἔστι μά λιστα τοῦτο δέος, μὴ πανοῦργος ὢν καὶ δεινὸς ἄνθρωπος πράγμασι χρῆσθαι, τὰ μὲν εἴκων, ἡνίκα ἂν τύχῃ, τὰ δ ̓ ἀπειλῶν (αξιόπιστος δ ̓ ἂν εἰκότως φαίνοιτο), τὰ δ ̓ 5 ἡμᾶς διαβάλλων καὶ τὴν ἀπουσίαν τὴν ἡμετέραν, τρέψη 4ται καὶ παρασπάσηταί ὅτι τῶν ὅλων πραγμάτων. οὐ

[blocks in formation]

او

α βοηθήσετε] Libri βοηθήσητε. Ὁ ἄνθρωπος] Libri ἄνθρωπος et hic et §. 24. Philipp. 1, 57. Coron. 503. Fals. Leg. 96 et 35o. Mid 224. Aristocrat. 17ο. Aristogit. 1,72. Boeot. 2, 62, deficiente casum rectum, qui obliquos usque comitatur, articulo. Quod rescripsi, a S. accepi Olynth. 3, 18. et Philipp. 1, 12.

Eadem

e

causa fuit reponendi άνθρωποι Cherson. 16. Timocrat. 15. Epitaph.6: ἀδελφὸς Fals. Leg. 262. Mid. 1oo. Aphob. 3, 2o. Theocrin. 35. (conf. Fals. Leg. 136. Euerg. 72. Theocrin. 87 :) ἀνὴρ Leptin. 47. 52. Epist. 3, 25. (conf. Leptin. 38.) αὑτὸς est Leptin. 54. coll. 166: reddendum fortasse Mid. 237. Simile ἂν i. e. ἃ ἂν Leptin. 1o4. Boeot. 1, 26. Stephan. 2, 7.

f

́ ἀξιόπιστος] ἀξιόπιστα γρ. F. S. Η τι om. Υ.

ατ

μὴν ἀλλ' ἐπιεικῶς ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι τοῦθ ̓, ὃ δυσμαχώ τατόν ἐστι τῶν Φιλίππου πραγμάτων, καὶ βέλτιστον ὑμῖν· τὸ γὰρ εἶναι πάντων ἐκεῖνον ἕνα ὄντα κύριον καὶ το ῥητῶν καὶ ἀποῤῥήτων, καὶ ἅμα στρατηγὸν καὶ δεσπότην καὶ ταμίαν, καὶ πανταχοῦ αὐτὸν παρεῖναι τῷ στρατεύ ματι, πρὸς μὲν τὸ τὰ τοῦ πολέμου ταχὺ καὶ κατὰ και ρὸν πράττεσθαι πολλῷ προέχει, πρὸς δὲ τὰς καταλλαγάς, ὡς ἂν ἐκεῖνος ἐποιήσαιτο ἄσμενος πρὸς Ολυνθίους, 15 5 ἐναντίως ἔχει. δῆλον γάρ ἐστι τοῖς Ὀλυνθίοις ὅτι νῦν οὐ. περὶ δόξης οὐδ ̓ ὑπὲρ μέρους χώρας πολεμοῦσιν, ἀλλ ̓ ἀναστάσεως καὶ ἀνδραποδισμοῦ τῆς πατρίδος, καὶ ἴσασιν κἅ τ' Αμφιπολιτῶν ἐποίησε τοὺς παραδόντας αὐτῷ τὴν πόλιν καὶ Πυδναίων τοὺς ὑποδεξαμένους· καὶ ὅλως 20 ἄπιστον, οἶμαι, ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς, ἄλλως τε σκὰν ὅμορον χώραν ἔχωσι. ταῦτ ̓ οὖν ἐγνωκότας ὑμᾶς, ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι, καὶ τἆλλ ̓ ἃ προσήκει πάντα ἐνθυμου μένους φημὶ δεῖν ἐθελῆσαι καὶ παροξυνθῆναι καὶ τῷ πολέμῳ προσέχειν, εἴ πέρ ποτε, καὶ νῦν, χρήματα εἰσφέ-15 ροντας προθύμως καὶ αὐτοὺς ἐξιόντας καὶ μηδὲν ἐλλεί ποντας. οὐδὲ γὰρ λόγος οὐδὲ σκῆψις ἔθ' ὑμῖν τοῦ μὴ τὰ η δέοντα ποιεῖν ἐθέλειν ὑπολείπεται. 'νυνὶ γάρ, ὃ πάντες κι ἐθρυλεῖτε, ὡς Ὀλυνθίους ἐκπολεμῶσαι " δεῖ Φιλίππῳ, 11 γέγονεν αὐτόματον, καὶ ὁ ταῦθ ̓ ὡς ἂν ὑμῖν μάλιστα συμφέροι. εἰ μὲν γὰρ ὑφ ̓ ὑμῶν πεισθέντες ἀνείλοντο τὸν πόλεμον, σφαλεροὶ σύμμαχοι καὶ μέχρι του ταῦτ ̓ ἂν ἐγνωκότες ἦσαν ἴσως· ἐπειδὴ δ ̓ ἐκ τῶν πρὸς αὐτοὺς ἐγ-5 κλημάτων μισοῦσι, βεβαίαν εἰκὸς τὴν ἔχθραν αὐτοὺς

m

Η τὸ post μὲν om. S.

i

m

n

· ἐθρυλείτε F. S. Υ. ἐθρύλουν τε

ἱ ποιήσαιτο γρ. F. vulg. ποιή- γρ. F. S. vulg. ἐθρυλλεῖτε.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

S

t

X

8ὑπὲρ ὧν φοβοῦνται καὶ πεπόνθασιν ἔχειν. οὐ “ δεῖ δὴ · τοιοῦτον ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι παραπεπτωκότα καιρὸν ἀφεῖναι, οὐδὲ παθεῖν ταὐτὸν ὅπερ ἤδη πολλάκις πρότερον πεπόνθατε. εἰ γάρ, ὅθ ̓ ἥκομεν Εὐβοεῦσι βεβοηθη κότες καὶ παρῆσαν ̓Αμφιπολιτῶν ̔Ιέραξ καὶ Στρατοκλῆς ἐπὶ τουτὶ τὸ βῆμα, κελεύοντες " ἡμᾶς πλεῖν καὶ παραλαμβάνειν τὴν πόλιν, τὴν αὐτὴν παρειχόμεθ ̓ * ἡμεῖς ὑπὲρ ἡμῶν αὐτῶν προθυμίαν ἥνπερ ὑπὲρ τῆς Εὐβοέων σω- 15 τηρίας, εἴχετ ̓ ἂν ̓Αμφίπολιν τότε καὶ πάντων τῶν 9 μετὰ ταῦτα ' ἂν ἦτε ἀπηλλαγμένοι πραγμάτων. καὶ πάλιν ἡνίκα Πύδνα, Ποτίδαια, Μεθώνη, Παγασαί, τἆλ λα, ἵνα μὴ καθ' ἕκαστα λέγων διατρίβω, πολιορκούμενα ἀπηγγέλλετο, εἰ τότε τούτων * ἑνί τῳ πρώτῳ προθύμως 2 καὶ ὡς προσῆκεν ἐβοηθήσαμεν αὐτοί, ῥᾴονι καὶ πολὺ τα πεινοτέρῳ νῦν " ἂν ἐχρώμεθα τῷ Φιλίππῳ. 5 νῦν δὲ τὸ μὲν παρὸν ἀεὶ προϊέμενοι, τὰ δὲ μέλλοντα αὐτόματ' οιόμενοι σχήσειν καλῶς, ηὐξήσαμεν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι Φίλίππον ἡμεῖς, καὶ κατεστήσαμεν τηλικοῦτον ἡλίκος οὐ-25 το δείς πω βασιλεὺς γέγονε Μακεδονίας. νυνὶ δὴ και ρὸς ἥκει τις οὗτος, ὁ τῶν Ὀλυνθίων, αὐτόματος τῇ πόλει, ὃς οὐδενός ἐστιν ἐλάττων τῶν 5 προτέρων ἐκείνων. καὶ ἔμοιγε δοκεῖ τις ἂν ὦ ἄνδρες Αθηναῖοι δίκαιος λογιστὴς τῶν παρὰ τῶν θεῶν ἡμῖν ἡ ὑπηργμένων καταστάς, καί-12

4 δεῖ δὴ] δὴ δεῖ Υ.

S

e

ω

C

· τοιοῦτον post ἀθηναῖοι ponit Y.

ἄνδρες om. V. idque con

[blocks in formation]
[blocks in formation]

20

.

« PreviousContinue »