Page images
PDF
EPUB

som dem gjør, og lærer, han skal faldes | the kingdom of heaven: but whostor i Himmerige: Mige.

soever shall do, and teach them, the same shall be called great in

the kingdom of heaven. 20. Thi jeg siger eder : uden at eders 20 For I say unto you, That ex. Metfærdighed bliver større end de Skrift-cept your righteousness shall exkloges og Pharifæers, komme J ingen- ceed the righteousness of the scribes lunde ind i Himmerigeo Rige. and Pharisees, ye shall in no case

enter into the kingdom of heaven. 21. I have hørt, at der er sagt de 21 | Ye have heard that it was Gamle: du skal ifte ihjelslaae, men said by them of old time, Thou hvo, fom ihjelflager, stal være skyldig shalt not kill; and whosoever shall for Dommen.

kill, shall be in danger of the judg.

ment: 22. Men jeg siger eder, at hver den, 22 But I say unto you, That whosom er vred paa sin Broder uden soever is angry with his brother Sfyld, stal være skyldig for Dommen; without a cause, shall be in danmen hvo, som siger til sin Broder: ger of the judgment: and whosoRafa! (fal være styldig for Maadet; ever shall say to his brother, Raca, men hvo, som figer: du Daare! fal shall be in danger of the council: være skyldig til Helvedes Ild. but whosoever shall say, Thou fool,

shall be in danger of hell-fire. 23. Derfor, naar du offrer din Gave 23 Therefore, if thou bring thy þaa Alteret, og kommer der ihu, at din gift to the altar, and there rememBroder haver Moget imod dig,

berest that thy brother hath aught

against thee, 24. saa lad din Gave blive der for 24 Leave there thy gift before the Alteret, og gat hen, forlig dig først altar, and go thy way; first be remed din Broder, og kom da, og offre conciled to thy brother, and then din Gave.

come and offer thy gift. 25. Vær snart velvillig mod din 25 Agree with thine adversary Modstander, medens du er med ham quickly, while thou art in the way paa Veien : at Modstanderen iffe stal with him; lest at any time the ad. overantvorde dig til Dommeren; og at versary deliver thee to the judge, Dommeren iffe fal overantvorbe dig and the judge deliver thee to the til Tjeneren, og du skal kastes i Fængsel. officer, and thou be cast into prison.

26. Sandelig jeg siger dig: du skal 26 Verily I say unto thee, Thou flet itfe komme ud derfra, førend du shalt by no means come out thence, betaler den sidste Hvid,

till thou hast paid the uttermost

farthing. 27. I have hørt, at der er lagt til de 27 T Ye have heard that it was Gamle: du sfal itfe bedrive Hoer. said by them of old time, Thou

shalt not commit adultery: 28. Men jeg siger eder, at hver den, 28 But I say unto you, That whosom seer paa en Dvinde, for at begjere soever looketh on a woman to lust hende, haver allerede bedrevet Boer after her, hath committed adultery med hende i sit Hjerte.

with her already in his heart. 29. Men dersom dit høire Die forar- 29 And if thy right eye offend ger dig, da riv det ud, og fast det fra dig; thee, pluck it out, and cast it from thi det er dig gavnligt, at eet af dine thee: for it is profitable for thee Lemmer tabes, og iffe dit ganske Lege that one of thy members should me stal fastes i Helvede.

perish, and not that thy whole body should be cast into hell.

a

30. Og om din høire Haand forar- 30 And if thy right hand offend ger dig, da hug den af, og fast den fra thee, cut it off, and cast it from dig; thi det er dig gavnligt, at eet af thee: for it is profitable for thee dine Lemmer tabes, og iffe dit gansfe that one of thy members should Legeme (fal tastes i Helbede.

perish, and not that thy whole body

should be cast into hell, 31. Men der er sagt, at hvo, som 31 It hath been said, Whosoever stiller sig fra sin Hustru, skal give hende shall put away his wife, let him et Sfilomidfe-Brev.

give her a writing of divorcement : 32. Men jeg figer eder, at hvor som 32 But I say unto you, That whostiller sig fra sla Sustru, uden for soever shall put away his wife, Hoers Sag, gjør, at hun bedriver Boer; saving for the cause of fornication, og hvo, som tager en Frasfilt tilægte, causeth her to commit adultery: bedriver Hoer.

and whosoever shall marry her that is divorced, committeth adul

tery. 33. I have fremdeles hørt, at der er 33 Again, ye have heard that sagt de Gamle: du sfal iffe gjøre nogen it hath been said by them of old falft Eed, men du stal holde HErren time, Thou shalt not forswear thydine Eder.

self, but shalt perform unto the

Lord thine oaths: 34. Men jeg figer eder, at skulle 34 But I say unto you, Swear not aldeles intet sværge, hverken bed Him- at all: neither by heaven; for it is melen, thi den er Guds Throne ; God's throne :

35. ei heller ved Jorden, thi den er 35 Nor by the earth; for it is his hang Fødders Stammel; ei heller ved footstool: neither by Jerusalem; Jerusalem, thi det er den store Ronges for it is the city of the great King: Stad. 36. Du ffal ilte heller sværge ved dit 36 Neither shalt thou swear by Spoved; thi du kan ikke gjøre et Haar thy head, because thou canst not hvidt eller fort.

make one hair white or black. 37. Men eder8 Tale skal være ja, ja ; 37 But let your communication nei, net; men hvad der er over dette, be, Yea, yea; Nay, nay: for whater af det Dnde.

soever is more than these cometh

of evil. 38. I have hørt, at der er sagt: Die 38 | Ye have heard that it hath for Die! og Tand for Tand! been said, An eye for an eye, and

a tooth for a tooth. 39. Men jeg siger eder, at 9 sfulle 39 But I say unto you, That ye iffe sætte eder imod det Dnde; men resist not evil: but whosoever shall dersom Nogen giver dig et Slag paa smite thee on thy right cheek, turn dit høire Kindbeen, vend ham det an- to him the other also. det ogsaa til.

40. Dg dersom Nogen vil gaae irette 40 And if any man will sue thee med dig, og tage din Kjortel, lad ham at the law, and take away thy coat, og beholde Kappen.

let him have thy cloak also. 41. Dg dersom Nogen tvinger dig til 41 And whosoever shall compel at gaae en Miil, gaf to med ham. thee to go a mile, go with him

twain. 42. Giv den, som beber dig; og vend 42 Give to him that asketh thee, dig ikke fra den, som vil laane af dig. and from him that would borrow

of thee, turn not thou away. 43. I have hørt, at der er sagt: du 43 | Ye have heard that it h

unto

ffal elsfe din Næste, og hade din Fi- been said, Thou shalt love thy ende.

neighbour, and hate thine enemy: 44. Men jeg siger eder: elsfer eder: 44 But I

say you,

Love

your Fiender, velsigner dem, som eder bande, enemies, bless them that curse giører dem godt, som eder hade, og be- you, do good to them that hate der for dem, som gjøre eder Skade, og you, and pray for them which deforfølge eder;

spitefully use you, and persecute

you; 45. þaa det g skulle vorbe eders Fa-'45 That ye may be the children ders Børn, som er i Himlene ; thi han of your Father which is in heaven: lader sin Soel opgaae over Onde og for he maketh his sun to rise on Gode, og lader regne over Netfærdige the evil and on the good, and sendog Uretfærdige.

eth rain on the just and on the un

just. 46. Thi dersom elske dem, som eder 46 For if ye love them which elsfe, hvad have g da for Løn? gjøre love you, what reward have ye? iffe ogsaa Toldere det samme? do not even the publicans the

same? 47. Dg dersom I hilse eder8 Brødre 47 And if salute alene, hvad Synderligt gjøre I da? only, what do ye more than others? gjore iffe Toldere ligesaa?

do not even the publicans so? 48. Derfor skulle være fuldkomne, 48 Be ye therefore perfect, even ligesom eders Fader, som er i Him ne, as your Father which is in heaven er fuldkommen.

is perfect.

ye

your brethren

6. Capitel.

CHAPTER VI. Givermaat paa, at I itfe gjøre eders TAK

NAKE heed that ye do not your Almisse for Mennesfene, for at alms before men, to be seen ansees af dem; ellers have I iffe Løn of them: otherwise ye have no hos eders Fader, som er i Himlene. reward of your Father which is in

heaven. 2. Derfor, naar du gjør Almisse, skal 2 Therefore, when thou doest du iffe lade blæse i Basuner for dig, thine alms, do not sound a trumpet som Diensfalfene gjøre i Synagogerne before thee, as the hypocrites do, og paa Gaderne, paa det de kunne in the synagogues, and in the æres af Menneskene ; sandeligen siger streets, that they may have glory jeg eder : de have alt faaet deres Løn. of men. Verily I say unto you,

They have their reward. 3. Men naar du gjør Almisse, saa 3 But when thou doest alms, let lad din venstre Haand iffe vide, hvad not thy left hand know what thy din høire gjør;

right hand doeth; 4. paa det din Almisse kan være i 4 That thine alms may be in seLondom, og din Fader, som seer i Løn- cret: and thy Father which seeth dom, han skal betale dig aabenbare. in secret, himself shall reward

thee openly: 5. Dg naar du beder, skal du ikke 5 T And when thou prayest, thou være som Diensfalfene; thi de staae shalt not be as the hypocrites are: gjerne og bede i Synagogerne og paa for they love to pray standing in Gadernes Hjørner, paa det de kunne the synagogues, and in the corners ansees af Mennesfene; sandelig siger of the streets, that they may be jeg eder, at de have alt faaet dered Løn. seen of men. Verily I say unto

you, They have their reward.

6. Men du, naar du beder, gat ind i 6 But thou, when thou prayest, dit Kammer, og luf din Dør, og beed enter into thy closet, and when til din Fader, som er i Londom, og din thou hast shut thy door, pray to Fader, som seer i Løndoin, skal betale thy Father which is in secret; dig aabenbare.

and thy, Father, which seeth in

secret, shall reward thee openly. 7. Men naar 3 bede, skulle 3 itte 7 But when ye pray, use not vain bruge overflødige ord, som Hednin- repetitions, as the heathen do: for gerne, thi de inene, at blive bønhørte, they think that they shall be heard naar de bruge mange Ord.

for their much speaking. 8. Derfor skulle gifte vorde dem 8 Be not ye therefore like unto lige; thi eders Fader veed, hvad I them: for your Father knoweth have behov, førend I bede ham. what things ye have need of be

fore ye ask him. 9. Derfor (fulle I saaledes bede: Vor After this manner therefore Fader, du som er i Himlene! Helliget pray ye : Our Father which art in vorde dit Navn;

heaven, Hallowed be thy name. 10. Komme dit Rige; Sfee din Vil- 10 Thy kingdom come. Thy lie, som i Himmelen, saa og paa Jor- will be done in earth as it is in den.

heaven. 11. Giv og i Dag bort daglige Brød; 11 Give us this day our daily

bread. 12. Dg forlad og vor Skyld, saa som 12 And forgive us our debts, as vi forlade vore Skyldnere;

we forgive our debtors. 13. Dg leed or iffe ind i Friftelse; 13 And lead us not into temptaMen frie og fra det Onde; Thi dit er tion, but deliver us from evil. For Miget, og Kraften, og øerligheden i thine is the kingdom, and the powEvighed, Amen.

er, and the glory, for ever. Amen. 14. Thi forlade 3 Menneskene deres 11. For if ye forgive men their Overtrædelser, ffal eders himmelste Fa- trespasses, your heavenly Father der og forlade eder.

will also forgive you: 15. Men forlade g Mennesfene ikke 15 But if ye forgive not men deres Dvertrædelser, sfal eders Fader their trespasses, neither will your iffe heller forlade eder: Dvertrædelser. Father forgive your trespasses.

16. Men naar 9 faste, sfulle J iffe 16-T Moreover, when ye fast, be see bedrøvede ud, fom Dienstalfene; not as the hypocrites, of a sad thi de forvende deres Ansigt, at de countenance : for they disfigure kunne feed af Mennesfene at faste; their faces, that they may appear sandelig figer jeg eder, at de have alt unto men to fast. "Verily I say faaet deres løn.

unto you, They have their reward. 17. Men naar du faster, da falu dit 17 But thou, when thou fastest, Hoved, og toe dit Ansigt,

anoint thine head, and wash thy 18. at du ikke sfal fees af Menne- 18 That thou appear not unto ffene at faste, men af din Fader, som men to fast, but unto thy Father, er i Løndom, og din Fader, som seer i which is in secret: and thy Fa. Løndom, stal betale dig aabenbare. ther, which seeth in secret, shall

reward thee openly. 19. Samler eller ikke liggendefæ paa 19 | Lay not up for yourselves Jorden, hvor Møl og Must fordærve, treasures upon earth, where moth og hvor Thve igjennembryde og stjæle. and rust doth corrupt, and where

thieves break through and steal: 20. Men samler eder liggendefoe il 20 But lay up for yourselves tre:

face;

or else

Himmelen, hvor hverfen Mel ei heller | sures in heaven, where neither Nust fordærver, og hvor Tyve' iffe moth nor rust doth corrupt, and igjennembryde, ei heller stjæle; where thieves do not break through

nor steal. 21. Thi hvor eders Liggendefæ er, der 21 For where your treasure is, vil og ener: Hjerte være.

there will your heart be also. 22. Diet er Legemets Lng; derfor, 22 The light of the body is the dersom dit Die er reent, bliver dit eye: if therefore thine eye be ganske Legeme Ihft.

single, thy whole body shall be

full of light. 23. Men dersom dit Die er ondt, 23 But if thine eye be evil, thy bliver dit ganske Legeme morft; der- whole body shall be full of dark. som derfor det Lys, der er i dig, er ness. If therefore the light that is Mørke, hvor stort bliver da Mørket? in thee be darkness, how great is

that darkness! 24. Ingen kan tjene to Herrer; thi 24 T No man can serve two mashan vil enten hade den eene og elsfe ters: for either he will hate the den anden, eller holde sig til den eene one, and love the other; og foragte den anden; g kunne itfe he will hold to the one, and detjene Gud og Mammon.

spise the other. Ye cannot serve

God and mammon. 25. Derfor siger jeg eder : bekymrer 25 Therefore I say unto you, Take eder iffe for eders Liv, hvad I sfulle no thought for your life, what ye æde, og hvad I skulle driffe; iffe heller shall eat, or what ye shall drink; for eder: Legemie, hvad I stulle iføres. nor yet for your body, what ye Er iffe Livet mere end Maden, og Le- shall put on. Is not the life more gemet mere end Klæderne?

than meat, and the body than rai

ment? 26. Seer til Himmelens Fugle, at de 26 Behold the fowls of the air: Tage itfe, og høste iffe, og samle iffe i for they sow not, neither do they Lader, og eders himmelske Fader føder reap, nor gather into barns; yet dem; ere g iffe meget mere end de ? your heavenly Father feedeth

them. Are ye not much better

than they? 27. Men hvo iblandt eder kan lægge 27 Which of you by taking en Alen til sin Vægt, endog han be- thought can add one cubit unto kymrer sig derfor?

his stature ? 28. Dg hvi bekymre I eder for Klæ- 28 And why take ye thought for derne? betragter Lilierne paa Marken, raiment ? Consider the lilies of the hvorledes de voge: de arbeide iffe, field how they grow; they toil not, spinde og ikke.

neither

do they spin ; 29. Men jeg siger eber, at end iffe 29 And yet I say unto you, That Salomon i al sin Herlighed var flædt, even Solomon in all his glory was fom een af dem.

not arrayed like one of these. 30. Klæder da Gud saaledes det 30 Wherefore, if God so clothe Græ8 paa Marken, som er i Dag, og the grass of the field, which to-day i Morgen fastes i Dvnen, (sfulde han) is, and to-morrow is cast into the iffe meget mere (klæde) eder, I lidet oven, shall he not much more clothe troende?

ye

of little faith? 31. Derfor skulle 3 iffe bekymre eder, 31 Therefore take no thought, og sige: hrad skulle vi æde? eller: saying, What shall we eat? or, hvad skulle vi driffe ? eller: hvormed What shall we drink? or, Whereskulle vi flæde 08?

withal shall we be clothed ?

you, o

« PreviousContinue »