Page images
PDF
EPUB

5. Da tog Djævelen ham med sig til 5 Then the devil taketh him up den hellige Stad; og satte ham þaa into the holy city, and setteth him Tindingen af Temiplet, og sagde til on a pinnacle of the temple, ham:

6. Er du Guds Søn, da fast dig selv 6 And saith unto him, If thou be her ned; thi der er strevet: han (fal the Son of God, cast thyself down, give sine Engle Befaling om dig, og for it is written, He shall give his de stutte bære dig paa þænderne, at angels charge concerning thee: du iffe stal støde bin Fob paa nogen and in their hands they shall bear Steen.

thee

up, lest at any time thou dash

thy foot against a stone. 7. Da sagde JEsuð til ham: der er 7 Jesus said unto him, It is writatter strevet: du sfat ifte friste HErren ten again, Thou shalt not tempt the din Gud.

Lord thy God. 8. Atter tog Djævelen ham med sig 8 Again, the devil taketh him up op paa et saare hoit Bjerg, og viste into an exceeding high mountain, ham alle Verdens Niger og deres Her- and sheweth him all the kinglighed, og sagde til ham:

doms of the world, and the glory

of them; 9. Alt dette vil jeg give dig, om du 9 And saith unto him, All these bil falde ned, og tilbede mig. things will I give thee, if thou

wilt fall down and worship me. 10. Da sagde Jesus til ham: viig 10 Then saith Jesus unto him, bort, Satan! thi der er strevet: du Get thee hence, Satan: for it is ffal tilbede HErren din Gud, og tjene written, Thou shalt worship the ham alene.

Lord thy God, and him only shalt

thou serve. 11. Da forlod Djævelen ham; og 11 Then the devil leaveth him, fee, Englene git til ham, og tjente and behold, angels came and minham.

istered unto him. 12. Men der JEsug hørte, at 30- 12 Now when Jesus had heard hannes var overantvordet, veeg han that John was cast into prison, he hen til Galilæa.

departed into Galilee; 13. Dg der han havde forladt Naza- 13 And leaving Nazareth, he reth, kom han, og boede i Capernaum, came and dwelt in Capernaum, det, som ligger ved Søen paa Sebu- which is upon the sea-coast

, in lono og Naphthalið Grændser, the borders of Zabulon and Neph

thalim; 14. at det sfulde fuldkommes, som er 14 That it might be fulfilled sagt ved Propheten Esaias, som siger: which was spoken by Esaias the

prophet, saying, 15. Sebulons land og Naphthalis 15 The land of Zabulon, and the Land ved Havets Vei paa denne Side land of Nephthalim, by the way

of Jordan, Hedningernes Galilæa: the sea, beyond Jordan, Galilee of

the Gentiles : 16. Det Foll, som sad i Mørke, haver 16 The people which sat in darkseet et stort Lys, og dem, fom fad i ness, saw great light; and to them Dodeng land og Skygge, dem er op- which sat in the region and shagaaet et Lys.

dow of death, light is sprung up. 17. Fra den Tid begyndte JEfus at 17 | From that time Jesus began prædife, og sige: omvender eder; thi to preach, and to say, Repent; for Simmeriges Mige er fommet nær.

the kingdom of heaven is at hand. 18. Men der JEfus vandrede ved 18 T Ånd Jesus, walking by th:

[graphic]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small]
[graphic]
[ocr errors]
[blocks in formation]
[ocr errors]
[ocr errors]

niáale, ffal 2 For with what judgment ye

judge, ye shall be judged: and with what measure ye mete, it

shall be measured to you again. ven, som er 3 And why beholdest thou the Bjelfen i dit mote that is in thy brother's eye, aer?

but considerest not the beam that

is in thine own eye? du til din 4 Or how wilt thou say to thy ige Skæven brother, Let me pull out the mote er en Bjelfe out of thine eye; and behold, a

beam is in thine own eye? prst Bjelfen 5 Thou hypocrite, first cast out fan du see the beam out of thine own eye; in Broders and then shalt thou see clearly to

cast out the mote out of thy broet Hellige;| 6 | Give not that which is holy

for Svi- unto the dogs, neither cast ye your træde dem pearls before swine, lest they tramide sig og ple them under their feet, and turn

again and rend you. pes; leder,

7 T Ask, and it shall be given you ; fáa stal seek, and ye shall find; knock,

and it shall be opened unto you: han faaer, 8 For every one that asketh, rer, og den, ceiveth; and he that seeketh, find

eth; and to him that knocketh, it

shall be opened. er der af 9 Or what man is there of you,

eder ham whom if his son ask bread, will he teen? give him a stone ?

10 Or if he ask a fish, will he Slange? give him a serpent?

ther's eye.

men at fuldforme.

17. fulle ilte mene, at jeg er lom: 11 Think
zien for at afstafje Loven eller Wrobbies to destroy them,
ferne; jeg er ille lommen for at oplaje, phets:

12
18. Hij landelig siger jeg eder: int. 18 Perveilles
til Himmelen og Jorden forgaae, tal brand
iffe end een den mindste Boghav eller one fille saisi

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1111 011 en

[ocr errors]

den Galilæiske Søe, saae han to Brø- sea of Galilee, saw two brethren, dre, Simon, som faldes Betrus, og Simon called Peter, and Andrew Andreas, hans Broder, som fastede his brother, casting a net into the Garn i Søen — thi de vare Fisfere. - sea; for they were fishers.

19. Dg han sagde til dem: folger 19' And he saith unto them, Folefter mig, saa vil jeg gjøre eder til low me, and I will make

you

fishMenneste-Fistere.

ers of men. 20. Men de forlode strar Garnene 20 And they straightway left og fulgte ham.

their nets, and followed him. 21. Dg der han gik frem derfra, saae 21 And going on from thence, han to andre Brødre, Jakobus. Zebe- he saw other two brethren, James dæi (Søn), og Johannes, hans Bro- the son of Zebedee, and John his der, i Stibet med deres Fader Zebe- brother, in a ship with Zebedee dæus, at de bødte deres Garn; og han their father, mending their nets : faldte dem.

and he called them. 22. Men de forlode strap Skibet og 22 And they immediately left the dere: Fader, og fulgte ham.

ship, and their father, and follow

ed him. 23. Dg JEsus git omkring i ganske 23 | And Jesus went about all Galilæa, lærte i dered Synagoger, og Galilee, teaching in their synaprædifede Rigets Evangelium, og hela gogues, and preaching the gospel bredede al Sygdom og al Skrøbelighed of the kingdom, and healing all iblandt Folket.

manner of sickness, and all man

ner of disease among the people. 24. Dg hans Kygte udkom over al 24 And his fame went throughSyria, og de førte til ham alle dem, out all Syria : and they brought som havde Ondt, som med adskillige unto him all sick people that were Sygdomme og Piner bare beheftede, taken with divers diseases and torbaade de Besatte, og Maanesyge, og ments, and those which were posVærkbrubne; og han helbredede bem.

sessed with devils, and those which were lunatic, and those that had

the palsy; and he healed them. 25. Dg der fulgte ham meget Folt 25 And there followed him great fra Galilæa, og Decapolis, og Seru- multitudes of people from Galilee, falem, og Judæa, og fra hiin Side and from Decapolis, and from JeJordan.

rusalem,

and from Judea, and from beyond Jordan.

5. Capitel.

CHAPTER V. Men en der han faae Folket, git han Awent up into a mountain: and

ND seeing multitudes, op paa Bjerget; og der han havde sat sig, gif hans Disciple til when he was set, his disciples ham.

came unto him. 2. Og han oplod sin Mund, lærte 2 And he opened his mouth, and dem, og sagde:

taught them, saying, 3. Salige ere de Fattige i Aanden; 3 Blessed are the poor in spirit: thi Himmeriges Kige er dere8. for theirs is the kingdom of hea4. Salige ere de, som førge; thi de 4 Blessed are they that mourn: sfulle husvales.

for they shall be comforted. 5. Salige ere de Sagtmodige; thi de 5 Blessed are the meek: for they skulle arve Jorden.

shall inherit the earth

ven.

ven.

6. Salige ere de. som hungre og 6 Blessed are they which do huntørste efter Retfærdighed; thi de skulle ger and thirst after righteousness: mætte8.

for they shall be filled. 7. Salige ere de Barmhjertige; thi | 7 Blessed are the merciful: for dem ffat beberfared Barmhjertigheb. they shall obtain mercy.

8. Salige ere de Rene af Hjertet; 8 Blessed are the pure in heart: thi de sfulle see Gud.

for they shall see God. 9. Salige ere de Fredsommelige; thi 9 Blessed are the peace-makers : de skulle faldes Guds Børn.

for they shall be called the child

ren of God. 10. Salige ere de, som lide Forføl- 10 Blessed are they which are gelse for Retfærdighede Skyld; thi persecuted for righteousness' sake: Himmeriges Rige er deres.

for theirs is the kingdom of hea11. Salige ere J, naar man bespot- 11 Blessed are ye when men shall ter og forfølger eder, og taler alle- revile you, and persecute you, and haande Dndt imod eder for min shall say all manner of evil against Sfyld, og lyver det.

you falsely, for my sake. 12. Glæder og fryder eder, thi ederg 12 Rejoice, and be exceeding Løn skal være megen i Himlene; thi glad : for great is your reward in saa have de forfulgt Propheterne, som heaven: for so persecuted they vare for eder.

the prophets which were before

you. 13. Jere Jordens Salt, men om 13 | Ye are the salt of the earth: Saltet mister sin Kraft, hvormed ffal but if the salt have lost his savour, (da) det faltes ? Det duer til Intet wherewith shall it be salted ? it is mere, uden til at fastes ud, og nedtræ- thenceforth good for nothing, but des af Menneskene.

to be cast out, and to be trodden

under foot of men. 14. g ere Verdens Lng; den Stad, 14 Ye are the light of the world. som ligger paa et Bjerg, fan iffe A city that is set on an hill cannot stjules.

be hid. 15. Man tænder heller ikke et Ln8, 15 Neither do men light a candle, og sætter det under en Stjeppe, men and put it under a bushel, but on a paa en Lysestage; saa sfinner det for candlestick: and it giveth light alle dem, som ere i Huset.

unto all that are in the house. 16. Lader saa eders Lys ffinne for 16 Let your light so shine before Mennesfene, at de see eders gode Gjer- men, that they may see your good ninger, og ære eders Fader, som er i works, and glorify your Father Himlene.

which is in heaven. 17. g skulle ikke mene, at jeg er kom- 17 | Think not that I am come men for at afskaffe Loven eller Prophe- to destroy the law, or the proterne; jeg er ikke kommen for at opløse, phets: I am not come to destroy, men at fuldkomme.

but to fulfil.
18. Thi sandelig siger jeg eder: ind- 18 For verily I sayu

unto
you,

Till til Himmelen og Jorden forgaae, stal heaven and earth pass, one jot or iffe end een den mindste Bogstav eller one tittle shall in no wise pass from een Tøddel forgaae af Loven, førend the law, till all be fulfilled. de Ting sfee allesammen.

19. Derfor, hvo, som bryder eet af 19 Whosoever therefore shall disse mindste Bud, og lærer Menne- break one of these least comstene saaledes, han skal faldes den mandments, and shall teach men mindste i Himmeriger Nige; men hvo, so, he shall be called the least in

« PreviousContinue »