Page images
PDF
EPUB

:

quia pro Antonio senserant, distribuit militibus : & cùm non fufficerent, addidit agros Mantuanos propter vicinitatem. Sed Virgilius ufus pofteà patrocinio Niecznatis & Pollionis agrum recepit; non minimo fui capitis periculo, quoniam ab Ario Centurione fertur fuisse præcipitatus in Mincium. Demum fuafu Pollionis, Bucoliciun caninen fcripsit; eumque poft triennium fcriptum emendavit. Item Mecænas prnpofuit Georgica; que feptennio perfecit, atque emendavit. Pofteà ab Auguito propositâ Ænerde, undecim annis illi incubuit, nec emendavit; moriensque testamento eam comburi mandavit. Augustus verò, ne tantum opus periret, Tuccam & Varrum hâc lege. jullit emendare, ut fuperflua demerent, & nil adde. rent. Undè intucmur aliquos versus detractos in principio, ut Ille ego qui quondam, & in secundo, (v. 566.) ibi Aut ignibus ægra dedere. Obiit 10 Cal. Octobris G. Setinio & Q. Lucretio consulibus, Tarenti Apuliæ civitate, dum Metapontum videre cupit; seu Brune. durii, dum Megaram videre voluisset, quorundam ju. dicio invaletudine ex folis ardore contra&tâ: sepultrique Neapoli: ejusque tumulo inscriptum hoc difti. chon, ut ab co ferunt compofitum. , Mantua me genuit; Calabri rapuêre ; tenet nunc

Parsbenope : cecini pafcua, rura, duces. Emulos habuit Cernificium & quendam Flisctur, quos rabulas appellavit. Er contra Æneidem eft liber Carbilii pićtoris titulo Æneido-mastrix; quem M. Vipranius a Mecænate fuppofitum refert. Here. nius eiiam Faustinus vitia ejus contraxit & furta. Sunt etiam Q. Octavii volumina, quibus annotantur, quos versus & undè tranftulerit. Commendatus au. tem dicitur fuisse a Cicerone, qui, cùm quofdam ejus ver'iis audiffet, inquit: Magna spes altera Roma. As. Cinius etiam Pedianus librum contra obtrectatores Virgilii fcripfit; eumque' defendit. Favorinus verò philofophus, ut refert Agelius Libro XVII no&tium Atticarum, dicere folebat Virgilium verfus parere ritu moreque ursino. Ea enim bestia ineffigiatam carnem pariens lambendo in propriam figurain animamque transmutat. Sic etiam quibus priùs congestis Virgilius fupremam manum impofuit, omni laude Bom rere ; quæ verò ab eo procrastinata sunt, à nullo poëtarum dignè atque integrè emendari possunt. Amicus autem poëtis sui temporis fuit: Horatio, Propertio, Varro, Tuccæ & Gallo. Anserem verò non tulit, quòd effet secutus partes Antonii. Leges eum fummum poëtam Latinorum appellant. Et antiqui Romani nullum benè inftitutum credebant, nifi priùs in Virgilio effet eruditus. Et ejus poëfim totius humanæ vitæ fpeculum esse arbitrabantur. Quare lege feliciter.

P. VIRGILII MARONIS

VITA, Per TIB. CLAUDIUM Donatum. PUB: VIRGILIUS MARO parentibus modicis

fuit, & præcipuè patre Marone, quem quidam opificem figulum, plures Magi cujusdam viatoris initio mercenarium, mox ob industriam generum tradiderunt: quem cùm agricolationi reique rufticæ & gregibus præfeciffet focer, fylvis coëmundis dapibus, curandis reculam auxit. Natus eft Cn. Poinpeio Magno & M. Licinio Cralo primùm coss. Iduum Oktobrium die, in pago qui Andes dicitur, qui est à Mantuâ non procul. Prægnans mater fomniavit Maia, enixam fe laureum ramum, quem contactâ terrâ con. festim cerneret coaluife, & excreviffe illicò in fpeciem

matura

maturæ arboris, refertæ variis pomis & floribus : ac fequenti luce cum marito rus propinquum petens, ex itinere divertit, atque in subjectå fossâ partu lævata eft. Ferunt infantem, ut fuit editus, nec vagîfle, & adeò miti vultu fuifle, ut haud dubiam fpem profperioris genituræ jam tùm indicaret. Èt accessit alind pelagium. Siquidem virga populea, more regionis in puerperiis, eodein statim loco depacta, ita brevi coaluit, ut multò antè fatas populos adæquârit. Quæ arbor Virgilii ex eo dicta atque consecrata est; fummâ gravidarum & fæetarum religionė, suscipientium ibi & folventium vota. Initio ætatis, id est, usque ad septimum annum Cremonæ egit : & XVII anno virilem togam cepit ; illis Consulibus iterum quibus natus erat. Evenitque, ut eo ipfo die Ille cretius poëta decederet. Sed Virgilius Cremonâ Me. diolanum, & indè paulò pòft Neapolim tranfit. Ubi cùm literis & Græcis & Latinis vehementislimam operam dedisset, tandem omni curâ omnique ftudio in. dullit medicinæ & mathematicæ. Quibus rebus cùm antè alios eruditior peritiorque ellet, Te in Urbem contulit, ftatimque, magiftri ftabuli equorum Au. gusti amicitiam nactus, multos variosque morbos incidentes equis curavit. Atille in mercedem singulis diebu's panes Virgilio, ut uni ex stabulariis, dari jullit. Interea à Crotoniatis pullus equi iniræ pul. chritudinis Cæsari dong fuit miffus : qui omniumi judicio fpem portendebat virtutis & celeritatis imimensä. Hunc cùm alpexisset Maro, magistro stabuli dixit, natum esse ex morbosâ equả, & nec viribus, valiturum, nec celeritate: idque verum, fuiffe in, ventum est. Quod cùm magister ftabuli Augusto recitâffet, duplicari ipfi in mercedem panes jussit,

Cùm item ex Hispanjà Augufta canes dono initte, ATV rentur, & parentes eurum dixif Virgilius, & animum

'celeritatemque futuram. Quo cognito, mandat item ??!Virgilio panes duplicari. Dubitavit Augustus, aviine' filius esset, an alterius : idque Maronem

aperire

aperire, posse arbitratus est, quia canum & equi natu. ram parentesque cognârat. "Amotis igitur omnibus arbitris, illum in penitiorem partem domûs vocat, & folum rogat, an fciat quisnam effet, & quam ad feli. citandos homines facultatem haberet., Novi, inquit Maro, te, Cæsar Augufte, & fermè æquam cum diis immortalibus poteitatem habere, ut, quem vis, felicem facias. Eo animo sum, respondit Cæsar, ut, fi verum pro rogatu dixeris, beatum te felicemque reddam. Utinam, ait Maro, interroganti tibi vera dicere queam! Tunc Augustus: putant alii me natum Octavio : quidam fufpicantur alio me genitum viro, Maro fubridens, Facilè, inquit, li impunè licenterque quæ fentio, loqui fubes, id dicam. Affirinat Cæsar jurejurando, nullum ejus dictuin degré laturum, imò non nifi donatum ab eo difceffurum. Ad hæc oculos oculis Augusti infigetis Maro, Faciliùs, ait, in cæteris animalibus qualitates parentum mathematicis & philofophis cognofci poffunt ; in homine nequaquàm poflibile eft : sed de té conjecturam habeo fimilem veri, ut quid exercuerit pater tuus, fcire poflim: Attentè exfpectabat Augustus quidnam diceret. At ille : Quantùm ego rem intelligere poffum, pistoris filius es, inquit. Obstupuerat Cæfar, & ftatim quo id pacto fieri potuerit, animo volvebat. Interrum. pens Virgilius, Audi, inquit, quo pacto'id conjicio : Cùm quædam enuntiârim prædixerimque, quæ inteiligi 'fcirique non nisi ab eruditiffimis fummisque viris potuiffent: tu, princeps orbis, item & item panes in mercedem dari juslisti : quod quidem aut piftoris aut nati pistore officium erat. Placuit Cæsari facetia, At deinceps, inquit Cæsar, non à pistore fed à rege magnaninio dona feres : illumque plurimi fecit, & Pollioni commendavit. Corpore & ftatura fuit grandi, aquilino colore, facie rusticana, valetii. dine variâ. Nam plerumque ab stomacho & faucibus ac dolore capitis laborabat : fanguinem etiam fzepiùs

ejecit;

!

cjecit ; cibi vinique mininii. Fama est, eum libidinis pronioris in pueros fuifle. Sed boni ità eum pueros amâffe putaverunt, ut Socrates Alcibiadem, & Plato Juos pueros. Verùm inter omnes maximă dilexit Cebetem & Alexandrum: quem secundâ Bucolicorum eclogî Alexim appellat; donatum fibi ab Alinio Pollione. Utrumque non ineruditum dimisit: Alexandrum grammaticum, . Cebetein verò & poëtam. Vulgatum est consueviffe eum cum Plotia Hieriâ. Sed Afconius Pedianus affirmat, ipsum pofteà mino, ribus natu narrare Lelitum, invitatum quidem se à Vário ad communionen mulieris, verùm fe pertinacillimè recusasse. Cætera fanè, vitâ & ore & animo, tám probum fuisse constat, ut Neapoli Parthenias Vulgò appellaretur : ac, fi quando Romæ, quò ra. tisime comméabát, viseretur in publico, fectantes demonstrantesque se subterfüğere folitum in proxi. mum tectum. Bona autem cujusdam exulantis offe, Erente Augusto, non fuftinuit accipere. Posledit prope 80.734enties feftertiâm, ex liberalitatibus amicorum ha.

buitque domum Romæ in Esquiliis juxtà hórtos Mecanatis : quamquam fecelsu Campanie Sicili. æque plurimùn uteretur. Quæcumque ab Augusto peteret, repulsa nunquam habuit. Parentibus

quo. tannis aurum ad abundantem alitum inittebat, quos jam grandis amisit: ex quibus patrem oculis captum; & duos fratres germanos, Silonem impuberem, Flaccum jam adultum, cujus exitụm fub nomine Daphnidis deffet, Inter cætera ftudia, ut fuprà diximus, medicinae quoque, ac maximé mathematice, operam dedit. Egit & caufam unam omninò,. nec ampliùs quàm femel. Sermone tardiffimum, ac penè indocto fimilem fuille Melissus tradidit. Poëticam puer adhuc auspicates in Balistam ludi gladiatorii magistrumn, ob infamiain latrociniorum coopertum lapidibus, distichon fecit : Monte fub bác lapidum tegitur Balista sepultus : Notte dieque fuum carpe viator iter,

Deinde

:

« PreviousContinue »