Page images
PDF
EPUB

Inter sacra deûm noclurnique orgia Bacchi,
Discerptum latos juvenem sparsêre per agros.
Tum quoque marmoreâ caput à cervice revulsum,
Gurgite củm medio portans OEagrius Hebrus
Volveret , Eurydicen vox ipsa et frigida lingua,
Ah miseram Eurydicen! animâ fugiente vocabat :
Eurydicen toto referebant flumine ripæ. »

Protée débute comme dans l'Odyssée, en signalapt le ressenliment des dieux :

[ocr errors]

Ως εφάμην· ο δε μ' αύτις αμειβόμενος προσέειπεν: « Αλλά μάλ' ώφελλες Διά τ' άλλοισίν τε θεοίσιν ρέξας ιερά κάλαναβαινέμεν, όφρα τάχιστα σήν ες πατρίδ' ίκoιο , πλέων επί οίνοπα πόντον. »

OD. IV, V, 471.

Les regrets des Dryades à la mort d'Eurydice rappellent le: deuil de la nature autour du tombeau de Bion:

Σείο, Βίων, έκλαυσε ταχύν μόρον αυτός 'Απόλλων και Σάτυροι μύροντο, μελάγχλαινοί τε Πρίαποι: και Πάνες στον αχεϋντι το σόν μέλος: αί τε καθ' ύλαν Κρανίδες ώδύραντο, και ύδατα δάκρυα γέντο.

Moschus , Idylle III , v. 36.

Orphée pleure son épouse sur un rivage désert comme le Cyclope célèbre les charmes de Galatée :

2

ο δε, τάν Γαλάτειαν αείδων, αυτώ επ' άϊόνος κατετάκετο φυκιοέσσας, εξ αούς, έχθιστον έχων υποκάρδιον έλκος.

Théocrite, Idylle XI, v. 196

[ocr errors]

La descente d'Orphée aux enfers est consacrée dans une élégie d'Hermesianax, poëte du siècle d'Alexandre, dont Athénée a conservé quelques vers :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Οϊην μεν φίλος υιός ανήγαγεν Oιάγροιο

Αγριόπην Θρήσσαν, στειλάμενος κιθάρη, Αιδήθεν, έπλευσε δε κακόν και απειθέα χώρον,

ένθα Χάρων ακοήν έλκεται εις άκατον ψυχάς οίχομένων, λίμνη δ' επί μακρόν αύτεί

ρεύμα δ' εκ μεγάλων δυομένη δονάκων. αλλ' έτλει παρά κύμα μονόζωστον κιθαρίζων

Ορφεύς , παντοίους δ' εξανέπεισε θεούς: Κωκυτόν τ' αθέμιστον επ' οφρύσι μειδήσαντα,

ήδε και αινοτάτου βλέμμυπέμεινε κυνός, εν πυρί μεν φωνήν τεθοωμένου, εν πυρί δ' όμμα,

σκληρόν τριστοίχους δείμα φέρων κεφαλαίς. ένθεν αοιδιάων μεγάλους ανέπεισεν άνακτας Αγριόπην μαλακού πνεύμα λαβείν βιότου.

Elégie d'Orphée.

[ocr errors]

Ce poëte donne à la nymphe le nom d'Agriope; mais celui d'Eurydice se retrouve dans Moschus (Idylle III, v. 131 ). Euripide fait allusion à la même circonstance dans sa tragédie d'Alceste (v. 364). Les vers sur l'apparition des ombres sont tirés de l'évocation d'Ulysse (voyez Enéide VI, v. 305):

[ocr errors]
[ocr errors]

Ες βόθρον ρέε δ' αίμα κελαινεφές: αι δ' αγέροντο ψυχαί υπ' έξ ερέβευς νεκύων κατατεθνεώτων, νύμφαι τ', ήίθεοί τε, πολύτλητοί τε γέροντες, παρθενικαί τ' αταλαί, νεοπενθέα θυμόν έχουσαι : πολλοί δ' ουτάμενοι χαλκήρεσιν εγχείρησιν, άνδρες αρηίφατοι , βεβροτωμένα τεύχε’ έχοντες.

Od, XI, ν. 36,

[ocr errors]
[ocr errors]

La séparation d’Eurydice et d'Orphée, peinte avec une per. fection de style inimitable , rappelle les adieux d'Alcestea Adinète dans la tragédie d'Euripide :

[ocr errors]

Ορώ δίκωπον, δρώ σκάφος,
νεκύων δε πορθμεύς, έχων χέρ' επί κοντώ,
Χάρων μήδη καλεί τι μέλλεις;
επείγου σύ: κατείργεις τα δ' έτοιμα
σπερχόμενος ταχύνει.
άγει μ', άγει με τις, ουχ οράς,
νεκύων ες αυλαν, υποφρύσι κυαναυ-
γέσι βλέπων πτερωτός άδας;
τι ρέζεις; άφες: οίαν oδόν α δει-
λαιοτάτα προβαίνω.

Alceste, v. 258.

Le désespoir du malbeureux époux, les merveilles de sa lyre mélodieuse ont également été exprimés par Euripide (Bacchantes , v. 560), par Horace (livre I, ode 12) et par Apollonius :

[ocr errors]
[ocr errors]

Αυταρ τον γ' ενέπoυσιν άτειρέας ούρεσι πέτρας θέλξαι αοιδάων ένοπή, ποταμών τε ρέεθρα: φηγοί δ' άγριάδες κείνης έτι σήματα μολπής, ακτής Θρηϊκίης ζώνης έπι τηλεθόωσαι, εξείης στειχόωσιν επήτριμοι, ας όγ' επιπρό θελγομένας φόρμιγγι κατήγαγε Πιερίηθεν.

Argon. I, V, 26.

[ocr errors]

La comparaison du rossignol , imitée par l'Arioste , le

, Tasse, Milton et Voltaire (Roland , ch. XLV, st. 39); (Jerusalem, ch. XII, st. 90 ); (Paradis, ch. III, v. 38); ( Henriade, ch. VIII, v. 265) se compose

de ces deux lableaux d'Homère, représentant Ulysse et Pénélope :

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

κλαίον δε λιγέως, αδινώτερον ή τ’ οιωνοί φήναι, ή αιγυπιοι γαμψώνυχες, οισί τε τέκνα αγρόται εξείλοντο, πάρος πετεεινά γενέσθαι.

Op. ΧVΙ, ν. 217.

Ως δ' ότε Πανδαρέου κούρη, χλωρηϊς αηδών, καλόν αείδησιν, έαρος νέον ισταμένοιο , δενδρέων έν πετάλοισι καθεζομένη πυκινoίσιν ή τε θαμά τραπώσα χέει πολυσχέα φωνήν , παϊδ' ολοφυρομένη "Ιτυλον φίλον, δν ποτε χαλκό κτείνε δι' αφραδίας, κούρος Ζήθοιο άνακτος.

Op. ΧΙΧ , ν. 5ι8.

[ocr errors]

On trouve encore dans l'Iliade une image analogue (Il. II, v.315), développée par Moschus dans l'Idylle de Mégare:

[ocr errors]

Ως δε τοδύρεται όρνις επί σφετέροισι νεοσσούς όλλυμένοις, ούςτ' αίνος όφις, έτι νηπιάχοντας, θάμνοις εν πυκινoίσι κατεσθίει· η δε κατ' αυτούς πωτάται κλάζουσα μάλα λιγύ πότνια μήτηρ ουδ' άρ' έχει τέκνοισιν επαρκέσαι ή γάρ οι αυτή άσσον μεν μέγα τάρβος αμειλίκτοιο πελώρου.

Moschus , Idylle IV, v. 21.

La mort d'Orphée rappelle celle de Penthée déchiré par les Bacchantes (Euripide, Bacchantes, v. 1095) (Théoerite, Idylle XXVI); mais les derniers accents de son amour n'ont point de modèle. Ovide, qui a fait de l'épisode entier une imitation généralement médiocre, a été inspiré par ce touchant passage dans lequel il a presque égalé Virgile (Metam. ch. X , v. 1 à ch. XI, v. 53). Popel'a également reproduit dans sa belle Ode à Ste.-Cécile, qui n'a été surpassée que par celle de Dryden sur la Fête d'Alexandre.

[ocr errors]
[ocr errors]

Hæc Proteus : et se jactu dedit æquor in altum ; Quaque dedit, spumantem undain sub vertice torsit. 530 At non Cyrene; namque ultrò affata timentem :

« Nale, licet tristes animo deponere curas.
Hæc omnis morbi causa ; hinc miserabile nymphæ,
Cum quibus illa choros lucis agitabat in altis,
Exitium misêre apibus. Tu munera supplex
Tende , petens pacem, et faciles venerare Napæas;
Namque dabunt veniam votis , irasque remittent.
Sed, modus orandi qui sit, prius ordine dicam.
Quatuor eximios præstanti corpore tauros,

Qui tibi nunc viridis depascunt summa Lycæi, 540 Delige, et intactâ totidem cervice juvencas.

Quatuor his aras alta ad delubra dearum
Constitue, et sacrum jugulis demitte cruorem ,
Corporaque ipsa boum frondoso desere luco.
Póst, ubi nona suos Aurora ostenderit ortus ,
Inferias Orphei lethæa papavera mittes,
Placatam Eurydicen vitulâ venerabere cæsâ ,
Et nigram maetabis ovem , lucumque revises. >>
Haud mora : continuò matris præcepta

facessit.
Ad delubra venit; monstratas excitat aras;
550 Quatuor eximios præstanti corpore tauros

Ducit, et intactâ totidem cervice juvencas.
Post , ubi nona suos Aurora induxerat ortus
Inferias Orphei mittit, lucumque revisit.
Hic verò subitum ac dictu mirabile monstrum
Aspiciunt, liquefacta boum per viscera toto
Stridere apes utero, et ruptis effervere costis,
Immensasque trahi nubes, jámque arbore summâ
Confluere , et lentis uvam demittere ramis.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PreviousContinue »