Page images
PDF
EPUB

Ειρ.

Ελα.

Ειρ.

Ελα.

Ειρ.

Ἀλλ ̓ εἰσίοιτ ̓ ἄν, καὶ βλέποιτ ̓ εἰς τὰς γραφάς,
τὰς τῶν ἄνωθεν, σπέρμα πᾶν Εἰρωνιδῶν,
ἀφ ̓ οὗ Κέκροψ κατῆλθεν ἐπὶ τὴν Αττικήν.
καλόν γε τὸ χρῆμα τῶν γραφῶν, δοκεῖν ἐμοί.
νὴ τὸν Δί' αἱδί, καὶ γραφικῶς πεποιημέναι·
οὐδεμία γὰρ ταύταις ἐπείσακτος χάρις
πρόσεστιν, οὐδὲ τῶν φρενῶν τεκμήριον·
οὐδ ̓ ὡς ποιεῖ τὰ πρῶτα τῆς νυνὶ τέχνης,
τὴν μὲν γὰρ εἰκὼ παντάπασιν ἐμφερῆ
γράφουσι, τἀνδρὸς δὲ τὸ γραφέν πως διαφέρει,
τὸν μὲν γὰρ ἄνδρ ̓ ἔξεστ ̓ ἐᾶν χαίρειν, τὸ δ ̓ οὐ
χεῖρον πέφανται· μἀλλ ̓ ἀρέσκει τοῦτό με,
τἀκριβὲς αὐτέκμαγμα, κἂν σκαιὸν φανῇ,
καὶ πάνυ σόλοικον, ὥσπερ ἁνὴρ διετέλει,
ἄλλως δ ̓ ὅμοιον οὐδενὶ σπαρτῶν γένει.
ὦ σχήματ ̓ ἀνδρῶν, τοιάδ ̓ οὐ πάλιν ὄψομαι.
μή πω γένοιτο· νῦν ὁρᾷς μ ̓, ὦ Κερδίων,
οἰκουρὸν ὄνθ ̓, ὃς τῇδ ̓, ὅταν δορπηστὸς ᾖ,
ἵζω, περιεστήκασι δ ̓ οἱ πρόγονοι κύκλῳ.
ἀναρριχῶ ἐπὶ τὸν λίθον, ὠγορανόμε,
τὸν σκίμποδ ̓ ἐμβὰς τουτονὶ τύχἀγαθῇ,
παππῷον ὄντα, καὶ νοσοῦντα τοὺς πόδας.

Careless. Aye, aye, this will do. But, Charles, I haven't a hammer; and what's an auctioneer without his hammer?

Charles S. Egad, that's true ;—what parchment have we here?-Oh, our genealogy in full. Here, Careless -you shall have no common bit of mahogany, here's the family tree for you, you rogue,—this shall be your hammer, and now you may knock down my ancestors with their own pedigree.

Sir Oliver S. What an unnatural rogue !—an ex post facto parricide! [Aside. Careless. Yes, yes, here's a list of your generation indeed;-faith, Charles, this is the most convenient thing you could have found for the business, for 'twill serve not only as a hammer, but a catalogue into the bargain.—Come, begin-A-going, a-going, a-going!

Charles S. Bravo, Careless !-Well, here's my greatuncle, Sir Richard Ravelin, a marvellous good general in his day, I assure you. He served in all the Duke of Marlborough's wars, and got that cut over his eye at the battle of Malplaquet.-What say you, Mr. Premium ?— look at him-there's a hero, not cut out of his feathers, as your modern clipt captains are, but enveloped in wig and regimentals, as a general should be. What do you bid? [Aside to Moses.

Sir Oliver S. Bid him speak.

[ocr errors]

7

Αμελ. κάλλιστα τοίνυν· τρυτάνη δ ̓ οὐκ ἔστι μοι,

Ειρ.

Ελα.

Αμελ.

Ειρ.

Ελα.

ἀγορανομοῖ δὲ τίς ἂν ἄνευ τῆς τρυτάνης ;
μὰ Δί ̓ οὐδ ̓ ἂν εἶς· τουτὶ τί ἦν ; οὐ τρυτάνη,
ἐν ᾗ τὰ μεῖ ̓ ἱστᾶσι τὰν ̓Απατουρίοις ;
οὐ γάρ τι κοινὴν δεῖ σ ̓ ἔχειν κρεοστάθμην,
ὦ δαιμόνι ̓ ἀνδρῶν, ἀλλὰ τῇ τῶν δημοτῶν
ταύτῃ διίστη τοὺς προγόνους, δι ̓ ἣν πρὸ τοῦ
ἕκαστος εἰσήχθη ποθ ̓ ὡς τοὺς φράτερας.
ἀλλ ̓ οὐ καταπροίξει δρῶν τάδ ̓, ἀναιδέστατε,
εἰ τούς γε πατέρας κρεοκοπεῖς τεθνηκότας.
πάτριόν γε τοῦθ ̓, ὥσπερ κατάλογος τοῦ γένους·
ὥστ ̓ οὐκ ἂν ηὗρες πρᾶγμα προυργιαίτερον
εἰς δέον, ὑπομνήσει γὰρ ὀνόμαθ ̓ αὑτηὶ
ἅ σοι προσήκει, μειαγωγήσει θ ̓ ἅμα.
ἀκούετε λεῷ· τίς ἀγοράζειν βούλεται ;
εὖ νὴ τὸν Ἑρμῆν· τοῦτον οὖν πρῶτον λαβέ,
θεῖον πατρός μου, Τειχομαχίδην, ἱππέα,
πάλαι στρατηγήσαντα πῶς οἴει καλῶς ;
μετὰ Μιλτιάδου γὰρ συνεχὲς ἐστρατεύετο,
κἀν ταῖς Πλαταιαῖς ὧδ ̓ ἐτρώθη τὴν ὀφρύν.
σκόπει τὸν ἄνδρα· τί σὺ λέγεις, ὦ Κερδίων ;
οὐ ληματιῶν τις ; οὔ τι γὰρ πτερορρυεῖ,
ὥσπερ τὰ καίν ̓ ἀρχίδιά που παρατίλλεται,
λόφους δὲ σείει καὶ χλαμύδα συστέλλεται,
ὡς δεῖ στρατηγὸν ὄντα. λέγ ̓ ὁπόσον δίδως.
αὐτὸς λεγέτω.

Moses. Mr. Premium would have you speak.

Charles S. Why, then, he shall have him for ten pounds, and I'm sure that's not dear for a staff-officer.

Sir Oliver S. Heaven deliver me! his famous uncle Richard for ten pounds! [Aside.]—Well, sir, I take him at that.

Charles S. Careless, knock down my uncle Richard. -Here, now, is a maiden sister of his, my great-aunt Deborah, done by Kneller, in his best manner, and thought to be a very formidable likeness. There she is, you see, a shepherdess feeding her flock.-You shall have her for five pounds ten-the sheep are worth the money.

Sir Oliver S. Ah! poor Deborah! a woman who set such a value on herself! [Aside.]-Five pounds tenshe's mine.

Charles S. Knock down my aunt Deborah !-Here, now, are two that were a sort of cousins of theirs. You see, Moses, these pictures were done some time ago, when beaux wore wigs, and the ladies their own hair.

Sir Oliver S. Yes, truly, head-dresses appear to have been a little lower in those days.

Charles S. Well, take that couple for the same.

Moses. 'Tis a good bargain.

Charles S. Careless!-This, now, is a grandfather

Θεο.

Ειρ.

Ελα.

Ειρ.

Ελα.

Ειρ.

Ελα.

Ειρ.

Θεο.

Ειρ.

λέγειν σε κελεύει Κερδίων. καταθεὶς δύο μνᾶ τοίνυν ἐχέτω τὴν γραφήν, κοὐ ταξιαρχήσαντά γ ̓ ἕξει πολυτελῆ. ̓́Απολλον ἀποτρόπαιε, τοῦ τιμήματος· ὁ κλεινὸς ἱππεὺς μναῖν δυοῖν ὠνητέος. εὖ φής· τοσούτου λαμβάνω 'γὼ τουτονί. στῆσον ἀνύσας τὸν θεῖον, ὠμελησία· αὑτὴ δ ̓ ἀδελφὴ τοῦδε παρθένος, Γλύκη, Κώδωνος ἔργον, ὡς ἄριστ ̓ ἐποίει ποτέ, ὑπερφυᾶ γ ̓, ὥς φασι, τὴν εἰκὼ φέρον. ὁρᾷς ; νέμει τὰ προβάτι'· οὐκοῦν τήνδ ̓ ἔχε τελῶν μίαν μνᾶν, χἠμισεῖαν προστιθείς· τὰ προβάτι ̓ αὐτὰ τἀργυρίου ̓στὶν ἄξια. Γλύκη κακόδαιμον, ἀντὶ πολλῶν χρημάτων δοκοῦσα σαυτῇ, λαμβάνει τυννουτουί. μνᾶν χἠμισεῖαν εἶπας· ἀλλὰ χρὴ τελεῖν. στῆσον Γλύκην τὴν τηθίδ ̓· εἰς τούτω δ ̓ ἄθρει, οὐκ οἶδ' ὅπως ταύτης ποτ ̓ ὄντ ̓ ἀνεψιώ· ὁρᾷς, Θεόδωρε, τώδ ̓ ἐγραφήτην τοι πάλαι, οἱ γὰρ τρυφῶντες τότ ̓ ἐφόρουν τὰ προκόμια, τὸ δ ̓ ἐν κεφαλαῖς γυναῖκες.

οἶμαι νὴ Δία ταπεινοτέρους τἄρ ̓ εἶδες ἂν τοὺς κρωβύλους. λαβὲ δ ̓ οὖν σὺ ταὐτοῦ τὼ γραφά.

καλῶς λέγει. ̓Αμελησία, σὸν ἔργον. οὑτοσὶ μὲν οὖν

« PreviousContinue »