Page images
PDF
EPUB

:

Ιουδαίον, Τεσσαράκοντα και έξ έτεσιν ώκοδομήθη ο ναός ούτος, και συ έν τρισίν ημέραις έγερείς αυτόν και εκείνος δε έλεγε περί του ναου του σώματος αυτού.

Explain the historical reference in this passage. 'Εν δε τη εσχάτη ημέρα τη μεγαλη της εορτής ειστήκει ο Ιησού, και έκραξε λέγων, Εάν τις διψά, έρχέσθω προς με και πινέτω:

και πιστεύων εις εμέ, καθώς είπεν ή γραφή, ποταμοί εκ της κοιλίας αυτού ρεύσουσιν ύδατος ζώντος.

On what occasion were these words spoken ? Explain fully their meaning.

Τη επαύριον όχλος πολύς ο ελθών εις την εορτήν, ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαία των φοινίκων, και εξήλθον εις ύπάντησιν αυτώ, και έκραζον, Ωσαννά: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι

Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. 7. Parse the words : άλας-εποιήκεισαν-ήφιεν-διενέγκη

υφωθώ - εκρύβη επήρεν δεδομένον-απεστάλκασινσυνήλασεν-περίζωσαι-επάναγκες-είασεν-Ελληνιστί

κατηγορείτωσαν. 8. State, briefly the main reasons for believing the

Fourth Gospel to have been written by St. John. 9. Translate carefully :

Και ώφθησαν αυτοίς διαμεριζόμεναι γλώσσαι ωσεί πυρός, εκάθισέ τε εφ' ένα έκαστον αυτών, και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου, και, ήρξαντο λαλείν ετέραις γλώσσαις. Καθώς το Πνεύμα εδίδου αυτοίς αποφθέγγεσθαι. Ήσαν δε εν Ιερουσαλήμ κατοικούντες Ιουδαίοι άνδρες ευλαβείς από παντός έθνους των υπό τον ουρανόν. γενομένης δε της φωνής ταύτης, συνήλθε το πλήθος και συνεχύθη ότι ήκουον είς έκαστος τη ιδία διαλέκτο λαλούντων αυτών.

υποπνεύσαντος δε νότου, δόξαντες της προθέσεως κεκρατήκέναι, άροντες ασσον παρελέγοντο την Κρήτης. μετ' ου πολύ δε έβαλε κατ' αυτής άνεμος τυφωνικός, και καλούμενος

και Ευροκλύδων: συναρπασθέντος δε του πλοίου, και μη δυναμένου αντοφθαλμεϊν τω ανέμω, επιδόντες έφερόμεθα. νησίον δε τι υποδραμόντες καλούμενον Κλαύδην, μόλις ισχύσαμεν περικρατείς γενέσθαι της σκάφης" ήν άραντες, βοηθείαις έχρωντο, υποζωννύντες το πλοίον φοβούμενοί τε μη εις την σύρτιν εκπέσωσι, χαλάσαντες το σκεύος, ούτως εφέροντο. 10. Translate and explain the following words and

phrases :-συναλιζόμενος- καιροί αναψύξεως-κατασοφισάμενος το γένος ημών-εν τη κατασχέσει των εθνώνέτροποφόρησεν αυτούς εν τη ερήμω- 'Αρειου πάγοντα ανωτερικά μέρη-επιβάς τη επαρχία -το πρώτο της

νήσου. 11. Describe St. Paul'a second Missionary Journey. 12. Give the position as far as it is known of Dalmanutha,

Bethphage, Bethesda, Ephraim, Jacob's Well, Lydda, Cenchrea, Miletus. What events are recorded as having happened at each of these places ?

III.

SCRIPTURE HISTORY. Candidates for Scholarships or Exhibitions and for the First Year Examination are expected to attempt both divisions of the paper; Candidates for mere Admission the first six questions only. 1. Decribe the main features of the physical geography

of Palestine. 2. In what particulars is Joseph a type of Christ? 3. What was the condition of Egypt during the time of

the Israelites' sojourn there, and in what way did it affect them ? Indicate briefly the chronological

problems connected with their sojourn. 4. Give a short description and history of the Taber

nacle. 5. What do you know of Balak, Miriam, Nimrod,

Bethuel, Caleb, Ehud, Abner ? 6. Explain the terms--Sons of God, Man of Belial,

Urim and Thummim, Seer, City of refuge, Year of release, Heave-offering, Feast of weeks.

7. Point out some of the most important consequences

of the revolt of the ten tribes. 8. Give the chief points of contact between the history

of Syria and the history of Israel. 9. Describe accurately the geographical positions of

Sinai, Goshen, Baal-zephon, Carmel, Heshbon,
Hebron, Babylon, Ezion-geber, Shushan, Joppa.

10. Give a brief summary of the Book of Daniel.
11. In what connexion do the following texts occur :

(1) To your tents, O Israel:

(2) Wherefore is that thou dost ask after my name ?

(3) Neither have we vineyard, nor field, nor seed. (4) God be gracious unto thee, my son. (5) How glorious was the King of Israel to-day. (6) Weep sore for him that goeth away. (7) Then was the king's wrath pacified. (8) Hearken, 0 people, every one of you. (9) My father hath troubled the land. (10) So shalt thou endamage the revenue of the kings.

IV.

CICERO DE OFFICIIS. 1. Translate :

I., c. xiii.—From Meminerimus autem . ........ to boni esse videantur.

I., C. xxxviii.-From Sed quomodo in omni vita...to nihil considerate potest. 2. What are the main heads discussed in Book I ?

What does Cicero state to be the component parts

of virtue ? 3. Explain-Nisi quod rebus repetitis geratur-fides

invita minerva-summum jus summa injuria-largi

tionem fundum non habere. 4. Translate :

II., c. xiv.-From Atque etiam hoe præceptum... to Stoicorum Panctio.

II., c. xxiv.-From Quamobrem, ne sit æs alienum.. to necessitas consecuta est. 5. Translate and name the authors of the following quotations

(1) Homo, qui erranti comiter monstrat viam, Quasi lumen de suo lumine accendat, facit, Nihilominus ipsi lucet, quum illi accenderit.

[ocr errors]

(2) Unus homo nobis cunctando restituit rem,
Non ponebat enim rumores ante salutem,
Ergo postque magisque viri nunc gloria claret.

(3) Cetarii, lanii, coqui, fartores, piscatores. 6. Give the derivations and meanings of-affabilis

delirare- erudio-fabula-histrio-magnopere-pe

detentim proficiscor—templum. *7. Translate :

III., C. xvii.-From sed aliter leges...... ....to

civile esse debet. *8. To what extent did Cicero borrow from other

sources in composing his De officiis ? Which of the

three books is the most original ? *9 Parse and translate-Lacessitus, finxerat, pepercit,

aggrediare, gradatim, eniti, infitiatus, demolitus,

plagam, tus, pepigerit, facinus, percepset, pirata. *10. Translate and explain

(1) Ne illi quidem septem.
(2) Sponsio.
(3) Quicum in tenebris mices.

(4) Æd serviebant : sed hoc in mancipio Marius non dixerat.

Questions marked (*) Exhibitions only.

re for Candidates for Scholarships and

For First Year only.

V. THE EPISTLE TO THE ROMANS. 1. Translate :

(i.) Ch. iii., vv. 9—18.

Parse προεχόμεθα, ήχρειώθησαν, ανεωγμένος, εδολιούσαν, εκχέαι, απέναντι.

(ii.) Ch. viii., vv. 31-37.
Discuss the punctuation of this passage.

N

2. Give the derivations and meanings of-púpapa, áfoto

μία, ευάρεστος, ανταπόδομα, εξουσία, συνείδησις, πρόσκομμα,

διχοστασία. 3. Give a short analysis of the Epistle to the Romans. 4. State the course of religious history as traced for us

by S. Paul in this Epistle. 5. What kind of a picture does the Apostle draw of the

condition of the heathen world in his own day? What other sources of information have we on the

subject, and what is their value ? 6. When and where was the Epistle written? Give

the data for determining these points. 7. This Epistle has been called “a fact destructive of

the historical basis of the Papacy." Explain the

meaning of this. 8. Give the names of the persons mentioned in the

concluding chapter. Is anything known about any

of them? 9. Give the Greek for righteousness, circumcision, uncir

cumcision, justification, reconciliation, transgression,

wages, adoption, revelation. 10. Translate and explain :ó dè dlakplvóuevos éàv páyn

κατακέκριται, ότι ουκ εκ πίστεως" παν δε και ουκ εκ πίστεως, αμαρτία εστίν.

VI.

PALEY. 1. State and explain the principle on which Hume's

objection to miracles is founded. In what respects

does his argument show a want of fairness ? 2. Give a general view of the reasoning by which Paley

establishes his first proposition. 3. Can enthusiasm or delusion account for the readiness

of the early Christians to suffer for their religion ? To what motives was it ascribed by Epictetus and

Marcus Aurelius respectively? 4. Substantiate the allegations (1) that the Gospels

were received and appealed to by Christians of

« PreviousContinue »