Page images
PDF
EPUB

,,

73. Jagodna voda. Napisao I. S. Turgenjev, s ruskoga preveo Stjepan Lukić. Štampano g. 1890. u Viencu" XXII. str. 623 i d. Prijevod ovaj nije mnogo bolji od Konstantinovićeva; u njemu nalazimo na pr. mojim pozornim čitateljima 623: моимъ снисходительнымъ читателямъ 30; nevoljnik 624: дворовый (t. j. dvorski čovjek, sluga) 32; rakija od voća 624: зеленое вино

32; - A. uvijek idete sa psima? B. imam dva sapeta 625: A. a съ собаками изволите ѣздить? В. своры двѣ у меня есть (t. j. dva sapona, dakle su 4 psa) 36; kupio joj novu haljinu 625: на новое платье щеколатъ (t. j. šokoladu) ей обронилъ 38; devedeset i devet rubalja 626: девяносто пять рублевъ 41. U prijevodu se nalazi po gdjekoji kratki preskok.

74. Malinova voda. Štampano u knjizi M. Divkovića navedenoj pod br. 9, str. 34-44. Prijevod je dobar i savjestan; ali ipak imamo u njemu: s pokritim voćnjacima i s kolnicama 35: съ грунтовыми и каретными сараями 31; barokom šindrom 35: барочнымъ тесомъ 32; odkako se to odkrilo 36: со времени пріобрѣтенія 32; sin je moj u mene pred smrt pobolievao 43: сынъ-то у меня (t. j. sin mi je) передъ смертію хворалъ 40.

мой сосѣдъ РАДИЛОВЪ (1847).
(I. 54-63).

[ocr errors]

75. Мој сусед Радилов. Štampano u knjizi B. Konstantinovića navedenoj pod br. 6, str. 47-60. Ovaj prijevod nije bolji od onoga pod br. 72; primjeri pogrješaka: zabrani i ograde 47: заборы и плетни 54; list joj je mek 48: листъ на ней мелкій 54; tek sam ušao iza zagrade 48: только-что я вошелъ въ опушку 55; jasno zelene 49: блѣдно зеленые 55; - glatke tikve 49: плоскія тыквы 55; громъ побѣды раздавайся 58; тельное выраженіе лица 58;

-

grom pobede se razlegaše 53: izmeren izraz lica 53: рѣшиskoro porodičnim poverenjem 55:

почти обидной готовностью сближенья 60; 57: самыя важныя вещи 61.

[ocr errors][merged small]

76. Moj susjed Radilov. Štampano u knjizi M. Divkovića nave

denoj pod br. 9, str. 56-64.

-

Prijevod je ovaj svakako bolji

[ocr errors]

iza gustih vrba

od Konstantinovićeva, ali nije ni on bez pogrješaka; na pr. udjosmo u zelenu bašču 57: мы вошли въ огородъ 55; 57: изъ-за толстыхъ ракитъ 56;

-

59: которую я мелькомъ видѣлъ 58;

što sam je malo prije vidio

logovi izvježbani, da

na savitku liepo zakreću 61: доведенные до разврата пристяжные 59; koji mu dodje u susret i poprieko 61: съ каждымъ встрѣчнымъ и поперечнымъ 60; oko igrajućega medvjeda 64: около ручного медвѣдя 62.

77. Мој сусед Радилов. Из „Ловчевих записника“ И. С. Тургењева. Stampano g. 1898. u „Бранкову Колу“ IV. str. 1196 i d. Na kraju prijevoda potpisuje se prevodilac: Миливоје. - Da nema podosta (ako i vrlo kratkijeh) preskoka, moglo bi se reći, da je ovaj prijevod bolji od Divkovićeva, jer drugijeh je pogrješaka vrlo malo; na pr. poče svirati 1198: пустился въ плясъ 57; svirao је 1198: онъ плясалъ 57; plemić 1198: помѣщикъ 57; govor 1200: бесѣдка (t. j. sjenica) 59. Ispor. još: Tedor, Tedja 1198: Ѳедоръ, Ѳедя 57.

МУМУ (1852).
(1852

(V. 309-343).

[ocr errors]

to se sve

78. Мити. Štampano u knjizi Miškatovićevoj, koja je navedena pod br. 33, str. 1-36. Drugo izdanje ovoga prijevoda (na dosta mjesta popravljeno) izišlo je god. 1901. u „Slavenskoj knjižnici“ (izd. Mat. hrv.) knj. IX, str. 153-182. Ovaj je prijevod kao i drugi Miškatovićevi loš i površan. Primjeri pogrješaka: bilo je i vratarah i vrataricah 4: находились портные и портнихи (prevodilac je kod te dvije riječi mislio na lat. porta, franc. porte!) 312; kao iskusna i učena pralja imala je ona na sebi samo fino rublje 5: ей, какъ искусной и ученой прачкѣ, поручалось одно тонкое бѣлье 313; - neznade drugo van plakati od jada 7: не знала куда глаза дѣть, и чуть не плакала съ досады 315; zamazane hlače 9: заплатанные панталоны 317; dogadjalo jeseni 15: все это происходило весною 323; slali vi mene, kud vas drago, makar u Tunguziju, il gdje babe dronjke peru 16: куда его ни пошли, хоть туда, гдѣ бабы рубахи моютъ да вальки (= pratljače) на небо кладутъ 324; liep žepni rubac 16: красный бумажный платокъ 324; - zahtievala, da budu neumorno i podpuno veseli 19: требовала отъ всѣхъ немедленнаго и полнаго сочувствія 327; nakvasio svaku i nesetnu travčicu 26: выпололъ всѣ травки до единой 333; taj liečnik je umio plemkinju kapljicami posipavati 27: этотъ лекарь безпрестанно подчивалъ барыню лавровышневыми каплями 334; u svojoj krasnoj rubači 30: въ своей красной

ро

-

[ocr errors]

рубашкѣ 337; hitrina 32: вѣжливость 339; tako me bielo pogledao, da me je u dnu srca zazeblo 34: да такого необыкновеннаго леща мнѣ въ становую жилу поднесъ, важно такъ, что ой-ой-ой! 341; uzeše se starat za Gerazima 35: хватились ero (t. j. opaziše, da ga nema) 342 i t. d. U prijevodu ima mnogo preskoka, ponajviše kratkijeh.

79. Муму. Од Ивана С. Тургењева. С руског. Štampano g1876. u novosadskom „Јавору“ str. 609 i d. Na kraju prijevoda potpisuje se prevodilac slovima B. A. (= Vladan Arsenijević ?).

Ovaj je prijevod svakako bolji od Miškatovićeva, premda i u njemu ima dosta pogrješaka; na pr. vodenom parom 611: волнистымъ паромъ 310; da ne pušta u kuću nikakvih vucibatina 611: чужихъ не пускать 311; lekar za gospođe 613: лекарь для госпожи 312; sudeći po utinjenom nosu 613: судя по утиному носу 312; Kapiton suviše milo pogleda i pozdravlja Tatijanu 646: Капитонъ слишкомъ любезно раскалякался съ Татьяной 315; tukoše me rođena braća 650: былъ я битъ отъ своего же брата 319; tako je čistio svoje konje 677: онъ такъ чистилъ свою лошадь 323; - noću nije uvek spavala 679: ночью она не спала вовсе 326; zadovoljno 681: тіцательно

[ocr errors]

327; sa samim očajnim znacima 710: съ самыми отчаянными знаками 331; dakonija 739: бакалея 335; poče jesti vešto kao obično 743: принялась ѣсть съ обычной своей вѣжливостью 339; ni volovima ne dovukoše lopova u njegovu kuću 748: къ нему на дворъ вора оселомъ (t. j. užetom) не затащишь! 343 i t. d. Preskoka ima i ovdje, ali su sasma kratki.

НАКАНУНѢ (1859).
(II. 241-423).

80. Дан пре.... Роман И С. Тургењева. Štampano g. 1869. u novosadskoj „Матици“ IV. str. 294 i d. Na kraju prijevoda stoji: С рускога превела М. Лебедева. Ovaj je prijevod s kraja na kraj pun i prepun svakojakih pogrješaka; evo ih samo nekoliko za ogled: lice joj je kao u utve 297: я ничего не знаю гнуснѣе ея утиной физіономіи 245; mali talasići tio su pljuskali i prijetno narušavali mrtvu tišinu 316: тихій плескъ небольшихъ волнъ ласкалъ слухъ 251; ne skidajući očiju sa malog bledog lica njegovog 324: не отводила взора отъ его слегка поблѣднѣвшаго лица 262; budio je u njemu neku prijetnu

[ocr errors]

stravu 341: возбуждалъ въ Берсеневѣ ощущеніе сладкое и жуткое, ощущеніе полустраха 263; Bersenev sav obamre pak kao ukopan stane 341: Берсеневъ тихо воскликнулъ: а! и опять остановился 263; dugo je tako sedila otimajući se svom silom od plahovitih osećaja 345: долго глядѣла она на темное, низконависшее небо 273; vi nemate poverenja u meni 370: вы дурного мнѣнія обо мнѣ 286; ja kao umetnik, ja sam njegov protivnik 407: я какъ артистъ, ему противень 301; od čega

mi je tako teško na srcu, tako tamno? 432: отчего у меня такъ тяжело на сердцѣ, такъ томно? 323; - upravo smeranje i izaziva uvredu, a nije ni po hrišćanski, i u opšte bi glupo bilo; ako smeramo na nepoštenog čoveka, to je i onako sve jedno; za to mislim, da baš iz daleka treba ciljati, to dira i biva nesnosno 476: справедливый намекъ возбуждаетъ уныніе, это не по христіански; къ несправедливому человѣкъ равнодушенъ, это глупо; а отъ полусправедливаго онъ и досаду чувствуетъ и нетерпѣніе 344; zatvori polagano vrata 501: проворно заперъ дверь 359; dođe i berberin te bolnome otvori žilu 526: явился Фельдшеръ и начались медицинскія истязанія 368; sovuljaga 605: чайка (t. j. galeb) 413 i t. d., i t. d., i t. d. Manjih preskoka ima u prijevodu tušta i tama, a nijesu baš rijetki i poveći preskoci; tako su strane 264—267 (orig.) preskočene sasvijem, tako isto čitava glava XV, čitava str. 414 i prva polovina str. 415 i t. d. Prevodilica griješi još i tijem, što počesto umeće koješta, čega nema u originalu; na pr. stade izazivati setne akorde 342: началъ брать акорды 268; večno tugujuća plemićkinja 342: скучавшая барыня 269; mnogo niži od tebe 483: меньше тебя 355; ustani, zatvori vrata, da me ko ovde ne zateče 501: встань, запри дверь 359; — devojka, za koju se ne bi moglo reći ni da je lepa niti ružna 602: не очень красивая дѣвушка 407 i t. d.

[ocr errors]

81. U predvečerje. Roman I. S. Turgenjeva. Preveo Al. Tomić. Štampano g. 1876. u „ Viencu“ VIII. str. 276 i d. Ovaj pri

jevod je od onoga pod br. 80. samo u tome bolji, što nema umetaka; a što se tiče nevjernosti i preskakivanja, ni malo nije bolji. Teško mi je misliti, da je prevodilac imao pred sobom original. Kakav mu je prijevod, neka pokaže ovo nekoliko primjera: suhonjav 276: черномазый 241; meni neuku 277: мнѣ недоучившемуся студенту 244; još bi manje govorio 294: рѣчь его становилась еще медлительнѣе 259; pomislite: ići putem, kojim je išao pokojni mi otac; on me je blagoslovio tomu pod

[ocr errors]
[ocr errors]

262; 278;

[ocr errors]
[ocr errors]

hvatu ... nigda ne ću zaboraviti njegovih rieči 295: помилуйте, пойдти по слѣдамъ Тимофея Николаевича (taj Timofej Nikolajević je nekakav profesor, nije otac onoga, koji ovo govori).... покойный батюшка благословилъ меня на это дѣло; я никогда не забуду его послѣднихъ словъ 259; s njegovih velikih i prijaznih očiju 295: отъ глазъ его, дружелюбныхъ и кроткихъ u prosto doba 340: въ затруднительныхъ случаяхъ možebit da se je narugao vašemu liečenju 340: можетъ быть, помѣшалъ курсу вашего леченія 279; vas je današnji put sasma oslabio 340: вы сегодня съ самаго вашего пріѣзда не въ духѣ 280; stane razastirati žepni rubac 341: полѣят доставлять носовой платокъ изъ кармана 283; uklanjao bi mi se odgovoru; najradje živi samotan 356: отвѣчаетъ общими Фразами; онъ ужасно упрямъ 291; nije dobro unapried odlučivati 356: мудрено впередъ загадывать 291 i t. d., i t. d., i t. d.

[ocr errors]
[ocr errors]

--

82. U predvečerje. Preveo Mirko Divković. Štampano u „Slavenskoj knjižnici“ (izd. Mat. hrv.) knj. IX. Zagreb 1901., str. 185-355. Premda je vrijednost ovoga prijevoda kud i kamo veća od vrijednosti onijeh pod br. 80 i 81, opet nije ni on tako dotjeran, da mu se ne bi moglo štošta zabaviti; imamo na pr. zdepast (to se veli o čovjeku, za kojega se malo ispred toga kaže, da su mu noge duge!) 186: неуклюжій 242; trava ti je pod nosom, gledati na okolinu dosadjuje se, pogledaj na kakovugod pužuću bubicu 186: трава подъ носомъ; надоѣстъ глазѣть на пейзажъ, смотри на какую-нибудь пузатую (= debelu) козявку (prevodilac nije shvatio, da је надоѣетъ . . . пейзажъ pogodbena rečenica) 242; koža mu se ježila od zime 205: мурашки пробѣгали по его щекамъ 263; zanimljiv 211: внимательный 269; gospodjica 211: барыня (poradi toga rđavog prijevoda čitavo je mjesto dobilo krivi smisao) 269; pretjerana nježnost 212: пошлое нѣжничанье 270; - Bersenev se odpravi k svojima kući 218: Берсеневъ отправился во-свояси 277; mi smo, znaj, danas u troje pjevali 223: вѣдь мы сегодня втроемъ пѣли 282; čovječe načela 223: стихійный вы человѣкъ! 282; iskušavaj me, veli se 223: не искушай, говорять 283; četrdeset i tri godine 238: сто сорокъ четыре года 299; za cielo u tamnici 261: точно я (= kao da sam) въ тюрьмѣ 323; čemu se ti, upita on, čudiš? 278: чему? спросилъ онъ удивившись 342; nije mi majčice žao 279: чѣтъ, мамаши жалко (= ne, majke mi je žao) 342; - tebi nije trebalo ljubavi, Buga

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

ne

ja sam

« PreviousContinue »