Page images
PDF
EPUB

7. What is the character and office of the φύλακες in the state ?

8. What does Plato suggest as the function and end of legislation? What tendencies in human nature according to him need repression ?

9. What according to Plato are the relations of justice and temperance.

II.

ARISTOTLE, Eth. I, IV, &c. 1. Translate and explain :

(1) Τα δε καλά και τα δίκαια, περί ών ή πολιτική σκοπείται, τοσαύτην έχει διαφορών και πλάνην ώστε δοκείν νόμο μόνον είναι, φύσει δε μή.

(2) Κατά μεν την ουσίαν και τον λόγον τον τί ήν είναι λέγοντα μεσότης εστίν η αρετή, κατά δε το άριστον και το ευ ακρότης.

(3) Διαφέρει πλείστον ίσως ο σπουδαίος το ταληθές έν εκάστους δράν, ώσπερ κανών και μέτρον αυτών ών.

(4) Των αρχών δ' αι μεν επαγωγή θεωρούνται, αι δ' αισθήσει, αι δ' εθισμώ τινί, και άλλαι δ' άλλως.

(5) Το γαρ κακόν του απείρου, ως οι Πυθαγόρειοι είκαζον, το δ' αγαθόν του πεπερασμένου.

(6) To δε τέλος της πράξεως κατά τον καιρόν εστιν.

(7) Περί δε των αϊδίων ουδείς βουλεύεται, οίον περί του κόσμου ή της διαμέτρου και της πλευράς, ότι ασύμμετροι.

(8) Αι δε του συνθέτου άρεται ανθρωπικαί. 2. How does Aristotle discuss the question, Can ευδαιμονία be acquired ?

3. Give Aristotle's analysis of the ψυχή. Why is it introduced into the Ethics?

4. Give the steps by which Aristotle succeeds in determining the genus of moral virtue.

5. Examine with regard to Pleasure

(1) Its dangers ;
(2) Its claims to be considered the chief good;

(3) Its relation to virtuous acts. 6. What is the relation of Aristotle's discussion of the voluntary to the main object of his work ?

7. Give Aristotle's account of σωφροσύνη, as far as possible in his own words.

8. Describe the 'social virtues.'

9. What theological views are propounded by Aristotle in these books of the Ethics ?

III.

ARISTOTLE, Pol. I, III, VII. 1. Translate and explain :

(1) Ουθέν γάρ, ώς φαμέν, μάτην η φύσις ποιεί.
(2) Τέλος μεν ούν της πόλεως το ευ ζην.

(3) Δήλον δε τούτο και επί των άλλων τεχνών και επιστημών ούτε γάρ γραφεύς εάσειεν αν τον υπερβάλλοντα πόδα της συμμετρίας έχειν το ζώον, ουδ' εί διαφέρoι το κάλλος, ούτε ναυπηγός πρύμναν ή των άλλων τι μορίων των της νεώς: ουδε δή χοροδιδάσκαλος τον μείζον και κάλλιον του παντός χορου φθεγγόμενον εάσει συγχορεύειν.

(4) Χρήσιμον δε γνωρίζειν ταύτα και τους πολιτικούς πολλαίς γάρ πόλεσι δει χρηματισμού και τοιούτων πόρων, ώσπερ οικία, μάλλον δέ.

(5) "Ανευ ορέξεως νους ο νόμος εστί.

(6) Αυτή γαρ εμπορικήν αλλ' ου τοις άλλοις δει είναι την πόλιν.

(7) Το δε των Ελλήνων γένος ώσπερ μεσεύει κατά τους τόπους.

(8) Την γαρ βαφήν αφιάσιν, ώσπερ ο σίδηρος, ειρηνην άγοντες.

2. How does Aristotle regard society as having originated ?

3. What are Aristotle's views on

(1) The nature of wealth;
(2) The advantages of a metallic currency ;

(3) The morality of usury ? 4. What is Aristotle's view of the limits of legislative interference ?

5. Give some account of the position of Labour in a Greek State, and compare it with the position of Labour in a modern one.

6. Is the good man necessarily a good citizen ? 7. Enumerate and distinguish the different kinds of Monarchy mentioned by Aristotle.

8. What difficulties were intended to be overcome by the Institution of Ostracism ?

9. Give some account of Aristotle's Ideal State with regard to

The number and character of the citizens. (2) Its geographical situation.

IV.

PLATO, Rep. I-IV. (Candidates are expected to attempt each of these Passages.]

Translate:(I. 340.) Συκοφάντης γαρ......αμαρτάνων αμαρτάνει. (III. 394.) Σχολή άρα ......'Αληθέστατα, ή δ' ός. (III. 405.) Το δε ιατρικής, ...... ιωμένη επετίμησαν.

,

. (IV. 425. Τί δέ, ώ πρός......που εύρήσουσιν.

V.

ARISTOTLE, Eth. I-IV, &c.

& [Candidates are expected to attempt each of these Passages.]

Translate (I. 7. 14-16.) Εί δ' έστιν έργον......ολίγος χρόνος. (II. 8. 7, 8.) Δια δύο δ' αιτίας......τη σωφροσύνη. (IV. 3. 8–12.) "Έστι δη ο......εαυτούς, κατ' αξίαν δέ. (X. 7. 2-4.) Ομολογούμενον δε...όμως αυταρκέστατος.

.

VI.

ARISTOTLE, Pol. I, III, VII. [Candidates are expected to attempt each of these Passages.]

Translate :(I. 4.)

Ούτω και το......δεσπόταις δούλων. (III. 4.)

"Έτι επεί έξ......είναι φρόνιμον. (III. 12. 5.) Ει γαρ είη τις.........των αρχών. (VΙΙ. 1ο.) Η μεν ούν των......πειρασθαι ζητεϊν.

VII.

[ocr errors]

HERODOTUS, VII-IX. 1. Translate and explain :

(1) Καί τοι εί το πολιτικών υμίν παν εστι τοιούτον, οίον συ διαιρέεις, σέ γε τον εκείνων βασιλέα πρέπει προς το διπλήσιον αντιτάσσεσθαι κατά νόμους τους υμετέρους.

(2) Και το ύδωρ το θερμόν τότε επήκαν επί την έσοδον, ώς αν χαραδρωθείη ο χώρος.

(3) Έστι δε, κατά περ εν Όλυμπίη, προϊσι αυτόθι χρηστηριάζεσθαι τούτο δε ξεινόν τινα και ου Θηβαίον χρήμασι πείσας κατεκοίμησε ές 'Αμφιάρεω.

(4) Μή δε υμέας Αλέξανδρος ο Μακεδών αναγνώση, λεήνας τον Μαρδονίου λόγον.

(5) Μαρδόνιον γαρ ανασκολοπίσας τετιμωρήσεαι ές πάτρων τον σον Λεωνίδην.

(6) Περσικόν δε κάρτα ο στρατός δώρον. 2. Give some account of Pytheas, Scyllias, Dorieus, Attaginus, Xanthippus, Hydarnes.

3. Where are the following places and with what events are they connected :-Eion, Gargaphia, Abae, Deceleia, the Peneius?

4. Enumerate the principal stages of Xerxes' advance from the Hellespont by land and sea.

5. What importance does Herodotus attach to the Athenian policy, and why?

6. Examine the conduct of Thebes and Argos during the Persian invasion.

7. Give an account, with a map, of the Battle of Salamis.

8. What notices are to be found in Herodotus of the migrations of peoples in Greece ?

9. On what occasions is attention especially directed to the Asiatic Greeks?

10. Give some account of the pávtels who are mentioned during the war.

VIII.

Livy, XXI-XXIV. 1. Translate and explain :

(1) Ob haec ratus, auspiciis ementiendis Latinarumque feriarum mora et consularibus aliis impedimentis retenturos se in urbe, simulato itinere privatus clam in provinciam abiit.

(2) Tum experta nobilitas, parum fuisse virium in competitoribus eius, L. Aemilium Paulum, qui cum M. Livio consul fuerat et damnatione collegae et sua prope ambustus evaserat, infestum plebei, diu ac multum recusantem ad petitionem compellit.

(3) Is ubi cum lictoribus in rostra escendit, neque duos dictatores tempore uno, quod nunquam antea factum esset, probare se dixit, neque dictatorem se sine magistro equitum, nec censoriam vim uni permissam et eidem iterum, nec dictatori, nisi rei gerendae causa creato, in sex menses datum imperium. Quae immoderata forsan tempus ac necessitas fecerit, iis se modum impositurum.

(4) Praeco, Aniensem iuniorum in suffragium revoca.

(5) Iam unis foribus Hexapyli apertis coepti erant recipi, quum praetores intervenerunt.

2. Compute the military strength of Rome at various stages of the war.

3. Give briefly the characters assigned by Livy to Flaminius, Fabius, Varro, Marcellus, and examine the fairness of them,

1

« PreviousContinue »