Page images
PDF
EPUB

HARVARD UNIVERSITY LIBRARY

JUL 20 1960

AAN MIJNE OUDERS.

[merged small][ocr errors]

Lord BROUGHAM 1) in zijn werk: the British Constitution, noemt onder de reserved powers of the people, waardoor het invloed kan uitoefenen op het staatsbestuur, in de eerste plaats de drukpers. Miss MARTINEAU, KNIGHT HUNT en anderen, verheffen zelfs de drukpers tot 4de macht in den staat. Mr. DONKER CURTIUS 2) noemt haar de koningin der aarde.

Terecht wordt door hen en zoovele anderen zulk eene hooge waarde aan de drukpers toegekend. De drukpers is meer dan eenig ander middel

1) The British Constitution its History, structure and working, by HENRY, Lord BROUGHAM. Third Edition, chap. IX, pag. 109.

2) Pleitrede van Mr. DONKER CURTIUS voor den Hoogen Raad der Nederlanden ten behoeve van C. A. THIEME, 12 Julij 1839. Arnhem 1839.

te zamen,

geschikt, om 's menschen gedachten duurzaam te
maken en te verspreiden; kennis en wetenschap
worden door haar verzameld en bewaard, zij ver-
nietigt afstand en tijd en brengt de geleerden
van verschillende landen en verschillende eeuwen
om gemeenschappelijk te arbeiden in
de dienst der wetenschap en zoo vereenigd over-
winningen te behalen, waartoe het talent en de
inspanning van een enkelen nimmer in staat zouden
zijn geweest; al wat de menschheid heiligs en
kostbaars heeft in godsdienst, wetten of geschie-
denis; zekerheid van vrijheid en bezittingen worden
door haar gewaarborgd. Is aan den eenen kant
de drukpers het orgaan der publieke opinie, is
zij het die dikwijls geheele standen vertegenwoor-
digt in den staat, hunne rechten verdedigt en
hunne wenschen kenbaar maakt aan de regeering,
aan den anderen kant vormt en leidt zij die
publieke opinie, en oefent dikwijls een beslissen-
den invloed uit op door de regeering te nemen
maatregelen. De grootste weldaad echter door
de pers bewezen, is de uitgebreide openbaarheid
die zij geeft aan de daden van regeering en re-
geeringspersonen, waardoor deze niet alleen aan
een heilzaam toezicht worden onderworpen, maar
ook menige dwaling, voortspruitende uit onacht-

« PreviousContinue »