Page images
PDF
EPUB
[ocr errors]
[ocr errors]

2

(3) 5x+9y = 7,

693 - 100 = 26; (4) x+y = a +36

y

84-0

3 6 10. A certain quantity of bacon is bought at 10d. per lb., and sold at ind. If the total profit is 5l., how many pounds of bacon were purchased ?

A bag contains a certain number of sovereigns. A takes out half and 10 more, B then takes out half the remainder and 20 more, and there are exactly sovereigns left. How many were in the bag at first ?

A number consists of two digits, their sum being 11. If the digits are transposed the new number falls short of doubling the old by 20. What was the original number?

100

VI.

HOMER, Iliad. Translate :(I. 357–363.) *Ως φάτο δακρυχέων......είδομεν άμφω. (ΙΙ. 4ΙΙ-418.) Τοίσιν δ' ευχόμενος......λαζοίατο γαίαν. (III. 250-258.) "Όρσεο, Λαομέδοντιάδη......καλλιγύναικα. (ΙV. 210-219.) 'Αλλ' ότε δή δ' ίκανον......πόρε Χείρων. (V. 290–296.) *Ως φάμενος προέηκε.........τε μένος τε. (VI. 494-502.) «Ως άρα φωνήσας.........χείρας 'Αχαιών. (VII. 234-24Ι.) Αίαν διογενές.........μέλπεσθαι "Αρηϊ. (VIII. 245-252.) "Ως φάτο, τον δε......μνήσαντο δε χάρμης. (ΙΧ. 182-189.) Τώ δε βάτην παρά......άρα κλέα ανδρών. (Χ. 391-399.) Πολλησίν μ' άτησι.........άδηκότες αινω. (ΧΙ. 200-209.) Έκτορ, υιέ Πριάμοιο.........ιερον έλθη. (ΧΙΙ. 370-377.) Ως άρα φωνήσας.........ώρτο δ' αυτή. (ΧΙΙΙ. 824-832.) Αίαν αμαρτοεπές.........νηυσίν Αχαιών. (ΧΙV. 178-186.) 'Αμφι δ' άρ'.... έδήσατο καλά πέδιλα. (XV. 733-74ο.) *Ω φίλοι ήρωες Δαναοί......πατρίδος αίης. (XVI. 275-283.) “Ως ειπών ώτρυνε.........αιπύν όλεθρον. (XVII. 333-341.) *Ως έφατ', Αινείας...πελασαίατο τεθνηώτα. (XVIII. 497-506.) Λαοί δ' είν αγορή...αμοιβηδίς δε δίκαζον.

(ΧΙΧ. 357-364.) Ως δ' ότε ταρφειαι......διος 'Αχιλλεύς. (XX. 144-252.) «Ως άρα φωνήσας......'Αρηα πτολίπoρθον. (ΧΧΙ. 331-341.) "Ορσεο, κυλλοπόδιον......ακάματον πυρ. (ΧΧΙΙ. 450-459.) Δεύτε, δύω μοι έπεσθον......ουδενί είκων. (ΧΧΙΙΙ. 448-455.) 'Αργείοι δ' εν......περίτροχον ήύτε μήνη. (XXIV. 349-357.) Οι δ' επεί ούν μέγα......αί κ' ελεήση.

VII.

[ocr errors]

HOMER, Odyssey. Translate :-(I. 127-134.) "Έγχος μέν......υπερφιάλοισι μετελθών. (ΙΙ. 349-355.) Μαϊ”, άγε δή μοι.........άλφίτου ακτής. (III. 284-29ο.) "Ως ο μεν ένθα κατέσχετ’......ίσα όρεσσιν. (ΙV. 335-34ο.) Ως δ' οπότ' έν ξυλόχω......πότμον εφήσει. (V. 252-257.) "Ίκρια δε στήσας.........επεχεύατο ύλην. (VI. 79-83.) Δώκεν δε χρυσέη......εσθήτα και αυτήν. (VII. 122-128.) "Ενθα δέ οι......έπηετανών γανόωσαι. (VIII. 65-69.) Το δ' άρα............καλήν τε τράπεζαν. (IX. 219-223.) Ταρσοι μεν τυρών.........τοίς ενάμελγεν. (Χ. 410-415.) “Ως δ' ότ' αν.........δακρυόεντες έχυντο. (ΧΙ. 584-59ο.) Στευτο δε διψάων......έλαιαι τηλεθόωσαι. (ΧΙΙ. 407-414.) Η δ' έθει ου μάλα....

“Η δ' έθει ου μάλα.........θυμός αγώνωρ. ( (ΧΙΙΙ. 433-438.) Κνύζωσεν δε οι όσσε.........ήεν αορτήρ. (XIV. 348-352.) Αυτάρ εμοί δεσμόν.........αμφίς εκείνων. (XV. ι6ο-165.) Ως άρα οι ειπόντι......φρεσι θυμός ιάνθη. (XVI. 284-29ο.) "Όσσα του εν.........πυρός ίκετ' αύτμή. (XVII. 291-296.) *Αν δε κύων.........άποιχομένοιο άνακτος. (XVIII. 37ο-374.) Ει δ' αυ και......διηνεκέα προταμοίμην. (XIX. 467-472.) Την γρηύς χείρεσσι......έσχετο φωνή. (XX. 296-302.) 'Αλλ' άγε οι και εγώ......βάλε τοίχον. (ΧΧΙ. 42-5ο.) “Η δ' ότε δή θάλαμον.........δέ οι ώκα. (ΧΧΙΙ. 297-30τ.) Δή τότ' 'Αθηναίη......μακρά πέλονται. (ΧΧΙΙΙ. 195-201.) Και τότ' έπειτ'......βοός φοίνικι φαεινόν. (ΧΧΙV. 226-231.) Τον δ' οίον πατέρ.........πένθος αέξων.

[ocr errors]

VIII.

AESCHYLUS. Translate : (Prom. Vinct. 228-236.) "Όπως τάχιστα..... "Αιδου μολεϊν. (

588–599.) Κλύεις φθέγμα......φοιταλέοις, έή. (

869-876.) Αύτη κατ' "Αργος......κερδανείς. (Persae 181-192.) Εδοξάτην μοι......αυχένων τίθησι. ( 623-632.) Βασίλεια γύναι......πέρας είπoι. ( 816-822.) Τόσος γαρ έσται......εξαμα θέρος. (Sept. c. Τh. I82-19ο.) Υμάς έρωτώ.........πλέον κακόν. (

938-946.) Πέπαυται δ' έχθος......τιθείς άλαθη. (

1ο26-1034.) 'Εγώ δε Καδμείων...συγγόνω φρενί. (Agam. 205-214.) "Αναξ δ' ο......ξυμμαχίας αμαρτών; ( 846-854.) Και το μεν.........εμπέδως μένοι. ( 1285–1294.) Τί δήτ' εγώ......συμβάλω τόδε. (Εum. 287-298.) Και νυν αφ' άγνού......εμοι λυτήριος. ( 462–469.) Κάγώ κατελθών......τάδ' αινέσω. ( 949-955.)

*Η τάδ' ακούετε.........παρέχουσαι.

[ocr errors]
[ocr errors]

IX.

[ocr errors]
[ocr errors]

SOPHOCLES. Translate :(Oed. Tyr. 715-725.) Και τον μέν.........αυτός φανεί. ( το86-11o2.) Είπερ εγώ μάντις......πάσαι φίλαι. (Oed. Col. 433-444.) Ου δήτ, επεί.........ήλώμην αεί. ( 1568-1582.) Ω χθόνιαι. .......όσ' ήν εκεί. (Ant. 302-314.)

Όσοι δε......αν ή σεσωσμένους. ( » 965-980.) (

ΙΙαρά δε......ανύμφευτον γονάν. (El. βιο-621.) Ορώ μένος.........εκδιδάσκεται. ( , 1384-1397.) "Ιδεθ' όπη........... κουκέτ' άμμένει. (Ajax 678-689.) 'Εγώ δ', επίσταμαι......δ' υμίν άμα. ( , 1206-1222.) Κείμαι δ' αμέριμνος......'Αθάνας. (Phil. 565-577.) Η ταύτα δη............έκ τήσδε γης. ( » 1102-1115.) *Ω τλάμων......εμάς λαχόντανίας. (Trach. 436-448.) Μή, πρός σε......

.έμοί κακου τινος. ( (

1023–1043.) Ω παι, πού......τον μέλεον φθίσας.

[ocr errors]
[ocr errors]

Χ. Translate :

EURIPIDES. (Μed. 5ο6-52ο.) "Έχει γαρ ούτω......εμπέφυκε σώματι; ( 1405-1414.) Ζεύ, τάδ' ακούεις...φθιμένους επιδέσθαι. (Hipp. 817-829.) "Ωμοι εγώ πόνων ών......ορμήσασά μοι. (και. 1313-1324.) Δάχνει σε, Θησεύ......και κατέκτονες. (Αle. 357-368.). Ει δ' 'Ορφέων μοι.........πιστης έμοί. ( 991–1004.)

Φίλα μεν ότ' ήν........ ευ δε δοίης. (Ηer. 574-586.) "Ο χαίρε, πρέσβυ......ξένους τε τούσδε. ( 869-878.) *Ω Ζεύ, χρόνω..... ...άθλιον βίον. (Ion. 369-38ο.)

Ούκ έστιν όστις σοι......ώφελούμεθα. ( 1029-1038.) Οισθ' ούν ο δράσον......αυτού μενεί. (Elec. 408-419.) 'Eπει νυν εξήμαρτες......αίσθοιτ' έτι. (και 1155-1164.) Παλίρρους δε τάνδ'......τάδε κατήνυσεν. (Bacch. 330-34ο.) *Ω παι, καλώς σοι......έν οργάσιν. ( 1153-165.) 'Aναχορεύσωμεν......περιβαλείν τέκνου. (Ηec. 85ο-863.) 'Εγώ σε και σόν......διαβληθήσομαι. ( 1097-1108.)

Δεινά δεινά.........εξαπαλλάξαι ζόης. (Ores. 491-503.) Πρός τόνδε.........ευσεβής τ' αν ήν. ( » )

1545-1553.) Τέλος έχει δαίμων...Ορέστα, δυστυχείς.

[ocr errors]

XI. Translate :

ARISTOPHANES. (Ran. 534-54Ι.) Ταύτα μεν προς......φύσει Θηραμένους. ( 937-947.) Ούχ ιππαλεκτρυόνας......του δράματος. (Acharn. 626-636.) Ανήρ νικά τοϊσι......χαυνοπολίτας. ( 1122-1136.) Τους κιλλίβαντας......της ασπίδος. (Nubes. 877-886.) 'Αμέλει, δίδασκε............ τον λόγοιν. ( 113Ι-ΙΙ4Ι.) Πέμπτη, τετράς, τρίτη......φασί μοι.

[ocr errors]

XII.

Translate :

THUCYDIDES. (Ι. 16, 17.) 'Επεγένετο δε άλλους............άτολμοτέρα είναι. (I. 87.) Τοιαύτα δε λέξας............ποιώνται, ήν δοκή.

(ΙΙ. 62.) "Ωστε ου κατά την......βεβαιοτέρα ή πρόνοια. (ΙΙΙ. 55.) Και τα μεν παλαιά............μη ορθώς έχοντα. (III. 93.) Αίτιον δε ήν, οι τε... πρόσοικοι επεκράτους». (ΙV. 6ι.) Καίτοι τη εαυτών.........& κοινή κεκτήμεθα. (ΙV. 8τ.) Αυτός τε ουκ επί.........άρτεην κατακτώμενοι. (VI. 39.) Φήσει τις δημοκρατίας......εί ειδότες τολμάτε. (VI. 55.) Και εν τη πρώτη.........τα έπειτα προσλαβείν. (VII. 27.) Πρότερον μεν γάρ............οι δ' έτιτρώσκοντο. (VII. 85.) Τέλος δε νεκρών τε...... Δημοσθένους ληφθέντων.

XIII. Translate:

XENOPHON, Anab. (I. 5. 2.) Και οι μεν όνοι......ώσπερ ιστίω χρωμένη. (ΙΙ. 6. ΙΙ, 12.) Έν μεν ούν τους.........προς διδάσκαλος.

' (III. 4. 6, 7.) Και οι μεν πολέμιοι......ύψος είκοσι ποδών. (ΙV. 4. 11, 12.) Νυκτερευόντων δ' αυτών......και έχρίοντο.

XIV. Translate :

DEMOSTHENES. (Olyn. I. 25, 26.) "Ετι τοίνυν ώ άνδρες......ουχί βουλήσεται. ( III. 25, 26.) Έπί μεν δή των......έκαστος ώετο δείν. (Phil. Ι. 40, 41.) "Ωσπερ οι βάρβαροι.........τι πύθησθε.

. ( III. 36, 37.) Τί ούν αίτιον............άπαντες εμίσουν.

[ocr errors]

2

XV.

Translate ::

AESCHINES. (In Ctesiph. 77.) Ούτος τοίνυν......προσειπούσαν απολέσας. (

133.) Θήβαι δέ, Θήβαι...μετριότητι κριθησόμενοι. (

232.) Και ει μέν τις των......περιθείναι τώ δήμω.

[ocr errors]

XVI.
Translate:-

PLATO, Phaedo. (VII. Page 62.) “Ο μέντοι νύν δή......τω αυτού βελτίoνι. (XXXI. Page 82.) Ουκούν είδαιμονέστατοι...μετρίους. Είκός. (XLVI. Page 98.) Ταύτα δη............αιτίας άλλο είδος. (LXVI. Page 117.) Και άμα ώρεξε......και ευκόλως εξέπιε.

« PreviousContinue »