Page images
PDF
EPUB

- He is a wise prince and a comely person, and his courteous behaviour delighteth every one. The princess is innocent as a dove, and every one commends her consummate virtue.

שר הנבון ואיש תאר וטעמו נעים חפץ כל: שרה נקה אך כיונה וחילה כליל הולל כל:

for he is a shield and help. "A good wife

;A kind husband is the glory of wives ' איש החסיד כבוד נשים אשר מגן הוא ועזר: אישה טובה מתן הטוב.. is the best gift which God hath given unto ° אשר נתן אל לאדס:

man.

, Bless, 0 Jehovah ! these twain, whom thou hast now.joined together! As they are one flesh, so give them one heart.

ברך יהוה את השנים אשר אתה נא חברת: כי הם בשר אחד היו כן לב אחד תנה להם:

Bless them, O Jehovah! with the spirit of grace, as thou hast blessed George and

ברכס יהוה ברוח חן כי ברכת גיורג ושרלוט

Charlotte , to walk in the ways of holiness בדרכי. קרש ללכת'. 1. ...

!all the days which they shall live

. - , : • כל הימים אשר יחיו:

"Bless them, I beseech thee, 0 Jehovah!

ברך יהוה אתהם אנה

;with the pleasant fruit of innocent love בפרי נעים דודים נקיס: . -good sons

,
the joy of fathers
!
good daugh
בנים טובים הגיל אבות
בנות טובות שמחת אמות:

ters, the delight of mothers!

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

: May tliere never be wanting a virtuous אם לא יכרת לעולם

: and courageous prince to sit upon the

' נשיא ההיל וגבורה : tlirone of his fathers

,
and to establish it in
על כסא אבותיו יושב

.
ולכונן אתו בצדק: יי.

righteousness!

We do not fear the roaring enemies: Jehovah will preserve George our king. We do not dread the blood-thirsty men: Jehovah is mighty, in him we trust.

איביס שאגים לא יראנו: גיורג מלכנו יושיע יהוה: . אנשי דמים לא פחדנו גבור יהוה בו בטחנו:

Awake the harp, awake the lute. This is the day which Jehovah hath made. Take the psalm, take the pipe. This is a happy day for us.

עורה כנור עורה נבל היום הזה עשה יהוה:. שאו זמרה שאו חליל היום הזה אשרי לנו:

A sacied Ode on the providential deliverance of our most gracious Sove

- reign, October 29, 1795. + A literal translation. , :

,Who would believe this horrible thing .

!which hath been committed in the land . Wicked men conspired together to destroy

מי שערורה הזאת ימין אשר נהיתה בארץ: אנשי דמים קשרו יחד לשחת את משיח יהוה:

the anointed of Jehovah.

Because there was no fear of God a.

כי אין פחד האל בהם

Imongst theim , in the wickedness of theit בעון לבם סורר אמרו .. rebellious heart they said

, The king strall לא עלינו ימלך מלך יי. not reign over us

:
we will do that which
הישר בעינינו נעשה:

is right in our own eyes.

Then

Then they, diligently seeking his lite, bid their snare for bim in the way. They

אן מבקשי בקש נפשו באירה טמנו הפח לו:

-prepared the instruments of deatla in sd בלי מות במסתר דרכו - :

cret
,
and well nigli liad killcd lhilim
*.

: ועוד מעט המיתוהו: . לולי יהוה הציל אתו מכל שאניס אתו חנם all those that hate him without a cause

,
he
...:would have been a prey to their fury

;
and

. יהיה טרף לעברתם ולנו היה קנה והוי: . , .' to us would have been lamentation and

Unless Jehovah bad delivered him froin

[ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

Rejoice now, 0 happy nation! Belhold! thy king surely liveth. Shout, О people!,

שמח נא הגוי אשרי הנה מלכך חיות חיה:

!with the voice of thanksgiving

,

IBelhold הריע נא עם בקול רינה. . הנה חפרו השבי רעתו: they that devise mischief against hini are

defeated.

The king shall rejoice in the strength of Jehovah; for great is his mercy towards him. He shall sing unto God with his

בעז יהוד יגיל מלך כי חסרו גדול מאד לו: בכל לבו שיר לאל כי בעיניו יקרה נפשו:

: whole lheart

;
for his soul is precious in his

eyes.

Blessed be Jehovah, our God, who hath shewn this salvation to our king and his people! Blessed be the name of his majesty, for ever. . In thee, O God! the king putteth his trust. Let not his enemies triumph over him! Let them all be clothed with shiame; but upon his head let the crown flourish!

ברוך יהוה אלהינו אשר ישע הזה עשה

. ולמלכנו ולעמו ברוך שם כבודו לעד: בן האל בטח מלך אל יעלצו אוביו עליו: בכלמה כלס ילבשו ועל ראשו נזר יציץ:

* A stone, sent forth from a sling, went through the window of the chariot, very near to the king's head.

0 2

. An

An Elegiac Dialogue, * sacred to the memory of Miss Moore, only : daughter of the archbishop of Canterbury, who died, June 6, 1797,

after a very short illness, aged 17. ..

[blocks in formation]

• This Ode was at first printed in the original, to prerent any additional trouble to his Grace and the family; and, in the October following, Mr Nichols received two translations of it, one of which was from Mr Jones, of Nayland, who was pleased to call it an elegant composition; but, as. it was improper to revive the memory of this sad event so soon, I desired that both the translations might be omitted, in which Mr Jones perfectly acquiesced ; and, by the archbishop's permission, I published a literal translation of it in the Gentleman's Magazine the latter end of the year 1793.

Very

[blocks in formation]

Is there not great cause for grief, since death hath snatched away the daughter of comfort? Behold, thou, and consider, I

הלא דבר רב ליגון כי בת נחס המות גזל: ראה אתה ונא הביט אם יש מכאב כזה מכאב: beseech thee

,
was there ever sorrow like

this sorrow?

,Would to God slie had never been born מי יתן ההיא לא הולדה כי צורה מהר הורד שאול: since her beauty is soon gone down to the מי יתן אם החפץ שדי היתה נפשי תחת נפשה: pleasure of the Almighty

,
my life had been

grave! Would to God, if it had been the

for the life of her!

* Which, though so young, was her great pleasure and delight.

Then

« PreviousContinue »