Page images
PDF
EPUB
[merged small][merged small][ocr errors][ocr errors]

fuit grandi, aquilino colore, facie rufticanâ, valetudine variâ ; nam plerumque ab ftomacho & faucibus ac dolore capitis laborabat : fanguinem etiam fæpius ejecit : cibi vinique minimi. Ita eum pueros amaffe putaverunt, ut Socrates Alcibiadem, & Plato fuos pueros. Verùm inter omnes maximè dilexit Cebetem & Alexandrum, quem fecundâ Bucolicorum Eclogâ Alexin appellat, donatum fibi ab Afinio Pollione. Utrumque non ineruditum dimifit; Alexandrum grammaticum, Cebetem verò & poëtam. Ore & animo tam probum fuiffe conftat, ut Neapoli Parthenias vulgò appellaretur : ac fi quando Romæ, quò rariffimè commeabat, viferetur in publico, fectantes, demonftrantes

que fe fubterfugere folitum in proximum tectum. Bona autem cujufdam exsulantis offerente Augufto, non fuftinuit accipere. Poffedit propè centies feftertium ex liberalitatibus amicorum, habuitque domum Romæ in Efquiliis juxta hortos Mæcenatis ; quamquam feceffu Campaniæ Siciliæque plurimùm uteretur. Quæcumque ab Augufto peteret, repulfam numquam habuit. Parentibus quotannis aurum ad abundantem alitum mittebat, quos jam grandis amifit: ex qui

bus patrem oculis captum, & duos fratres ger-
manos, Silonem impuberem,Flaccum jam adul-
tum, cujus exitum fub nomine Daphnidis de-
flet. Inter cetera ftudia, ut fupra diximus, Me-
dicinæ quoque, ac maximè Mathematicæ ope-
ram dedit. Egit & caufam unam omnino, nec
ampliùs quàm femel. Sermone tardiffimum, ac
pene
indoco fimilem fuisse Melissus tradit.Poe.
ticam puer adhuc aufpicatus, in Balistam ludi
gladiatorii magiftrum ob infamiam latrocinio-
rum coopertum lapidibus, diftichon fecit:

Monte fub hoc lapidum tegitur Balifta fepultus:
Nocte dieque tuum carpe, viator, iter.

Deinde Catalecton, & Moretum, & Priapeïa, & Epigrammata, & Diras, & Culicem, cùm effet annorum quindecim: cujus materia talis eft. Pastor fatigatus æftu cùm sub arbore obdormiffet, & ferpens ad illum proreperet e palude, culex provolavit, atque inter duo tempora aculeum fixit pastori. At ille continuò culicem contrivit, & vifum ferpentem interemit, ac fepulcrum culici ftatuit, & diftichon fecit:

Parve culex, pecudum cuftos tibi tale merenti
Funeris officium, vitæ pro munere, reddit.

Scripfit etiam, de qua ambigitur, Ætnam. Et

mox, cùm res Romanas inchoaffet, offenfus materiâ & nominum afperitate, ad Bucolica tranfiit; maximè ut Afinium Pollionem, Alphenum Varum, & Cornelium Gallum celebraret; quia in distributione agrorum, qui poft Philippenfem victoriam veteranis, Triumvirorum juffu, trans Padum dividebantur, indemnem fe præftitiffent. Deinde Georgica in honorem Mæcenatis edidit, cùm fibi vix dum noto opem tuliffet adversùs Claudii veterani militis, vel, ut alii putant, Arii centurionis violentiam, a quo in altercatione litis agrariæ parum abfuit quin occideretur. Noviffimè autem Æneidem aggreffus eft, argumentum varium & multiplex, & quafi amborum Homeri carminum inftar; præterea nominibus ac rebus Græcis Latinisque commune; & in quo, quod maximè ftudebat, Romanæ fimul urbis, & Augufti origo contineretur. Cùm Georgica fcriberet, traditur quotidie meditatos manè plurimos verfus dictare folitum, ac per totum diem retractando ad pauciffimos redigere, non abfurdè carmenfe, urfæ more, parere dicentem, & lambendo demum effingere. Æneida prosâ priùs oratione formatam, digeftamque in duodecim libros, particu

latim componere inftituit, ut quidam tradunt. Alii ejus fententiæ funt, ut exiftiment eum, fi diutius vixiffet, quatuor & viginti libros ufque ad Augufti tempora fcripturum, atque alia quædam percurfurum; Augusti verò gesta diligentiffimè exfecuturum: quippe qui, dum fcriberet, ne quid impetum moraretur, quædam imperfecta reliquit alia leviffimis verfibus fcripfit, quos per jocum pro tigillis vel tibicinibus interponi a se dicebat, ad fuftinendum opus, donec folidæ columnæ advenirent. Bucolica triennio, Afinii Pollionis fuafu, perfecit. Hic Tranfpadanam provinciam regebat; cujus favore, cùm veteranis Augufti militibus Cremonenfium & Mantuanorum agri diftribuerentur, fuos Virgi lius non amifit: factâ enim diftributione, fuos, feu Claudio, feu Ario datos recuperavit. Hunc Pollionem maximè amavit Maro, & dilectus ab eo magna munera tulit: quippe qui invitatus ad cœnam, captus pulchritudine & diligentiâ Alexandri Pollionis pueri, eum dono accepit. Hujus Pollionis filium C. Afinium, & Cornelium Gallum, Oratorem clarum, & Poëtam non mediocrem, miro amore dilexit Virgilius. Hic primò in amicitia Cæfaris Augufti fuit : pofteà

in fufpicionem conjurationis contra illum adductus, occifus eft. Verùm ufque adeo hunc Gallum Virgilius amârat, ut quartus Georgicosum a medio ufque ad finem ejus laudem contineret ; quem poftea, jubente Augufto, in Ariftæi fabulam commutavit. Georgica feptennio Neapoli, Æneida partim in Sicilia, partim in Campania, duodecim confecit annis. Bucolica eo fucceffu edidit, ut in scena quoque per cantores crebrâ pronuntiatione recitarentur.At cùm Cicero quofdam verfus audiiffet, & ftatim acri judicio intellexiffet non communi venâ editos, juffit ab initio totam Eclogam recitari ; quam cùm accuratè pernotaffet, in fine ait : Magne fpes altera Roma; quafi ipse linguæ Latinæ fpes prima fuiffet, & Maro futurus effet fecunda. Quæ verba poftea Æneidi ipfe inferuit. Georgica reverso ab Actiaca victoria Augufto, atque reficiendarum virium causâ Atellæ commoranti, per continuum quatriduum legit, fufcipiente Mæcenate legendi vicem, quoties interpellaretur ipfe vocis offenfione. Pronuntiabat autem maxima cum fuavitate, & lenociniis miris. Seneca tradidit Julium Montanum poëtam folitum dicere, involaturum fe quædam Virgilio, f

« PreviousContinue »