Page images
PDF
EPUB

Kristus večkrat vezda jedúčoj sada počivajúčoj na posteli poleg sedéči je se videl.

krad: kradúči matij 2c 108 iz hmańoče kradúči prekršuju zapo

ved božju.

mog: mogúča: petr. 147 ne bude nemogúča pri boge reč nijedna. gašp. 1 552 sena ova kaj bi znamenuvala mati ne mogúča rastolnačiti dosta vu srcu zmuti se.

rast: rastúča: gašp. 1 497 milosrdnost z nim rastúča je se videla. - rastúču: gašp. 1 848 videči rastúču d. Marije vutrobu počne se Jožef vu srdcu búrkati. rastúčemu: gašp. 1 692 Kazimiru vsaki dan vu krščanskeh dobrót zvršenosti rastúčemu vrag je hotel mreže preprečiti.

rek: rekúč: gašp. 1 822 čuvaj se, da ne pomisliš vu srdcu svojemu rekúč: kralevskoga jesem kolena.

tek: tekúču: petr. 94 dajte meru dobru i nagńetenu i nátresenu i vun tekúču.

vlêk: vlekúč: gašp. 1 654 za haļu natéžuč i iz hiže vlekúč k grobu zapelati sin je se trsil. vlekúčega: gašp. 1 654 Margarita naslé.

duje psa za haļu vlekúčega.

vr (ver): vrúča: mul. ap. 225 kakti krv i voda vrúča iz boka Kristuševoga je tekla.

žr (žer): žerûč: zagr. 5b 126 onda se klatare po oštarijah po krčmah, po kletah žerùč i pijančujuč.

[ocr errors]

živ: živûč: gašp. 1 129 ovak sveto živùč svéto žitek svoj je dokončala. — živúči: petr. 18 ovo vnogo dnih živúči prešla béše. živúča: gašp. 1 382 mogučnosti negovi vsa živúča podložna jesu. veni: venóč: lev. gramm. 60.

vrno: vrnóuče: küz. mat. 7 6 ne dajte to svéto psom niti ne mečte džündže vaše pred sviňé, naj ga gda ne zakláčijo z nogami svojimi i vrnóuče vas rastrgajo.

ginu ginúču: gašp. 1 341 ovak duša svete device vu nigdar ne ginúču nebeskoga zaručnika odide domovinu.

sesnu sesnúčega: gasp. 1 691 jošče sesnúčėga neizgovorno srdca vesele na obrazu negovem očivesto spoznávali jesu na čújena imena. Jezuša i Marije.

[ocr errors]

bra: bere beróč: ravn. 2 270 tudi to le beróč slišite ta klic. berúči: petr, 30 hočeš li, da idemo te ga vun zberemo? Ne, da mozbiti berúči kúkoļa ne spúčete ž ńim i pšenice.

zva: zove: zovúči: gašp. 1 576 dojdu posli od krvoloka poslani zovúči vse tri na prvo.

Tako još neke osnove s nastavkom ê (a):

diša: dišúča: gašp. 1 623 kak da bi one bile jedna lepa dišúča dišúče: gašp. 1 628 nésu li bili ovi dva

kitica cvetúčeh róžic.

svétci božji kakti rožice dišúče?

gorê gorúči: gašp. 1 646 lampaš gorúči vzeme. gorúča : gašp. 1 694 duša negova be čisto gorúča od lubavi; kov. kemp. 99 ļubav prestrašena se ne zbúrka, neg kakti žívi plamen i gorúča posvèt gori se zrine. 260 o pravdena gorúča vera ńihova budúča priistinsko znamêne názočnosti tvoje! gorúče: petr. 68 né li gorúče bilo srdce naše vu nas, gda je govoril? gorúču: gašp. 1 545 zapovedal je gorúču grmadu napraviti. gorúče: gašp. 1 499 iz gorúče lubavi.

[ocr errors]
[ocr errors]

kipê kipúče: gašp. 1 579 vu ole kipúče postavļena po milosti božji je začúvana. kipúču: vran. 2 76 ako se gola ruka vu kipúču vodu postavi. kipúčim: gašp. 1 492 Martinu s kipúčim salom da oblejati. Amo idu i

[ocr errors]

vêdê: vedóuč: nagfl. 40 goloubek ji ne vedouč na pleče séde. vidê: vidóuči: küz. mat. 6 6 moli očo tvojega vu skrivnom, i oča tvoj vidóuči vu skrivnom povrné ti vu očivesnom, mat 19 30 vidóuči pa to lüdstvo smilivao se je nad nim.

Rijetko koja osnova s drugim nastavkom n. p. giba: gibúči svetki petr. kalend. vona: vońúči mul. škol. 46.

Rijedak je ovdje naglas na štokavsku na kojem slogu pred uč: búduči petr. 63. jéduč mat. 2 303 pásuč mat. 2 422

mat. 2 430.

[ocr errors]

Zavrsetak -jóč imaju

a) osnove na vokal, i to

rástuč

a) od jednoga sloga u glagola bez nastavka u inf. zna: znajóč, pi: pijóč, grê: grejóč, ču: čujóč, pê: pojóč, itd.

) od više nego jednoga sloga. To su glagoli z) s nastavkom a u inf. i u prezensu. n. pr.

bliža: bližajóč ravn. 1 50 Jakob prklone se bližajóč se Ezavu sej sedem krat do tal.

dêla: delajoče ravn. 1 123 bog štrafuje greh delajóče ļudi.

lêta: letajóče: ravn ber. 170 sneg se zgodí, če mraz vodne sopárice po sapi letajoče v tenke kôsme stisne.

sesa: sesajóčega škriń. vis. pes. 8 1 kdó bó meni dál, de bi tebe imela za mojiga brata sesajóčiga prsi moje matere?

skaka: skakajóčo rog. 2 17 zaglédal je bil pred nè mladimi jelenčiki skakajóčo srno.

sluša: slušajóč: ravn. 2 235 jedí in pijače, božjo besedo poslušajóč, se spozabijo.

šviga: švigajoče ravn. 1 165 ne bojiš se švigajoče pšice po dnevi. švigajóčim: ravn. 1 73 angel z švigajóčim ogńénim mečam je varoval v raj.

upa: upajóče: preš. 141 mísli, de Slovénec míle ne ļúbi mátere vá ǹ upajóče, z bridkóstjo so srcé mi napolníle. 156 kamòr val žêne čôlnič, obupajóče letéti ga pusté roké čolnárja.

umira: umirajóčimu: ravn. 1 122 enako vmirajóčimu očetu jim govorí.

premišļa: premišļajóč škriń. pridg. 4 7 premišlajóč sim tudi eno drugo nečimrnost pod soncam našàl. itd. itd.

Tako i osnove od dva sloga u infinitivu na ja s vokalom pred ńim: daja: dajóč, maja: majóč, sêja: sejóč, sija: sijóč, vêja: vejóč, smêja: smejóč. pak na va s vokalom pred nim: pļuva: pļujóč, kova: kujóč, snova: snujóč.

Y) Glagoli s nastavkom ova (eva) u infinitivu n. pr.

kupova: kupujóč lev. žup. 47 tudi je treba čuti, da ļudjé živež kupujóč ne bodo prevarjêni.

plačeva: plačujóč: lev. žup. 17 župan je dolžen ovaditi vsacega, kdor obrtúje ne plačujóč dobitkovíne.

8) osnove na konsonant, koji se s j slijeva u jedan glas.

Take su xx) mel inf. mlê: melóč, stel inf. stla: steļóč, kol inf. kla: koļóč, pol inf. pla: poļóč, mer inf. mrê: mrjóč, ser inf. sra: serjóč, žen inf. že: žeńóč ili žńóč.

BB) osnove s nastavkom a u infinitivu a zensu, n. pr. pisa piše: pišóč itd.

s nastavkom i u pre

jema jemļe: jemļóčega ravn. 2 213 v alabastera posódi iz draziga beliga očí jemļóčiga kamena je draziga mazila prnesla, itd.

U ugarskoj slovenštini je -jouč svuda dugo i obično i naglašeno znajóuči pijóuči itd. n. pr.

zna: znajóuči: küz. mat. 12 25 znajouči pa Jezuš misli ňihove rčé nim:

čefketa: čefketajóuči: küz. jan. 3 10 či pridem opomeném ga z dejl, štera činí s hudimi rečmí čefketajouči prouti nam.

z-gańa: zgańajóuči: küz. djań. ap. 19 19 záčali so pa niki okouli hodeči z Židovov vragé zgańajouči imenuvati nad onimi, ki so hüde dühe meli, gospon Ježušovo imé.

giba: gibajóučo: küz. mat. 11 7 ka ste vö šli glédat vu püščavo? je li trst od vötra gibajoučo?

kiva: kivajóuči: küz. mat. 27 39 prekliňali so ga kivajouči svojimi glavami.

spravļa: spravļajóučoj: küz. mat. 13 47 pá je pripodobno králevstvo nebesko k vrši vrženoj vu mourje i ze vsakoga ploda ribe vküp spravlajoučoj.

trüpa: trüpajóučemi: küz. mat. 7 8 tomi trüpajoučemi se odpré. vadlüva: vadlüvajóuči küz. mat. 3 6 okrščávali so se v Jordáni vadlüvajouči grejhe svoje itd.

[ocr errors]

U knizi dolazi često znak na onom slogu, koji ima taj znak i u infinitivu. Tim će biti kazano, da je tamo naglas a slog -oučda je samo dug.

nadájati: nadájajoučem küz. mat. 24 19 jaj pa tim nosečam i nadájajoučam vu oni dnévi.

zdržavati: zdržávajouči: küz. mark. 7 3 Židovje či do laktá ne operėjo rouk, ne jejjo zdržávajouči tadánke ti stariši.

glédati: glédajouče küz. mat. 27 55 bilé so pa tam žene vnouge ouzdaleč glédajouče.

prihajati: prihajajouče küz. mat. 3 7 gda bi pa vido vnouge z Farizeušov i Saduceušov prihajajouče k svojemi krsti, rkao je nim :

[ocr errors]

krščavati: krščávajouči: küz. mat. 28 19 idouči zá to včite vse národe krščávajouči je.

pobérati: pobérajouči küz. mat. 13 29 naj kak pobérajouči koukol ne strgate vö navküp ž ňim i pšenico.

naklékati: naklékajouči küz. mat. 27 29 naklékajouči se pred nim špoutali so ga. itd.

U kajkavštini ima oblik -juč različit naglas ili

a) ima -juč naglas i to otegnuti ili otisnuti n. pr. u Đurđevcu: bijóč vdajóč pijóč češļajóč nagańajóč kopajóč skrivajóč krpajóč loptajóč ritajóč špotajóč; jašóč mečóč plačóč plesóč režóč skačóč itd. Evo dva tri li primjera iz kńige:

pi: pijûč: zagr. 1 511.

smêja: smejûč gašp. 1 264 onda smejúč Pavel odpre vrata, 1 497 almuštvo smejúč podával je vbogem.

počiva: počivajúč gašp. 1 583 na gužvah tvrdeh po noči počivajúč pokoru svoju je dovršil.

nagraža: nagražajúč gašp. 1 805 kamo, s korbačem svojem deci nagražajúč, večkrat dal se je donesti.

kara: karajûč gašp. 1 322 noč jáučuč je sprevodil karajúč ostro lénost duhovnu krščenikov.

podnaša: podnašajúč gašp. 1 258 vsa dobrovolno podnašajúč odhitil je zemelska.

nauča: navučajûč: mat. 2 425 neverniki skrb imaju svojeh sinov navučajúč ne vsa ona, koja dotiču se vere.

štima: štimajúč gašp. 1 519 dečica kaj čúju stareše i ona tak govore, štimajúč da je to slobodno.

dižem: dižûč: mat. 1 541 vu takveh prilikah podižúč oko vu nebo pošpotavam se iz nevarnoga vkanitela.

drhta: drhčuč: mulap. 181 drhčúč múčal je kakti Januš.

kaza: kažûč: gašp. 1 500 koja spovednik razmeče očivesto sužňe na našu škrb spadajúč kažúči.

jema: jemlûč gašp. 1 622 on čemer nenavidnosti iz vust bluje s čemernem ogovarjanem dober glas jemļúč.

meta: mečûč gašp. 1 635 obstoji s. Juliana oči mečúč ostreše zvrhu peklenskoga vkanitela itd.

pisa: pišúč: gašp. 1 717 od angelov pisúč navuk angelski vsem je nazvéstil

plaka: plačûč: mat. 2 217 čul je jednoga i drugoga plačúč. škripa škripļúč: gašp. 1 828 ona skoči k njoj i zubmi skripļúč zmekne iz ruk zdelu.

b) ili ima naglas onaj slog pred -juč, na kom je naglas u infinitivu :

erdegätati: erdegatajuč: mulap. 101 nega nesu erdegátajuč se suprot Turkom odpvavļali.

màrati: màrajuč: gašp. 1 726 ona malo márajuč vú t ván za sina, za súze i prošne otca i tovaruša, batrivo odvrne: odhajajte od mene vse krivice.

làjati: làjuč gašp. 1 654 pesek domom se povrne milo zavíjajuč i žalostno lájuč.

pítati: pitajuč: gašp. 1 710 straža dodrči pítajuč kaj bi se pripetilo bilo.

ládati: ládajuč gašp. 1 657 ona vsigdar neprijatela ládajuč vtékala se je vu pomoč návadnu.

rávnati: ràvnajuč gašp. 1 666 duh sveti ňu, osebujno rávnajuč, je nadehnul.

strádati: strádajuč: kov. kemp. 231 da mozebiti duše strádajuč od svétoga nakáneňa ne odpustím.

vupîrati: vupîrajuč gašp. 1 697 oči i pamet vu nega vupírajuč pomńivo premisli zveličitela.

zapîraju: zapîrajuč gašp. 1 708 nega nasleduvali jesu zapírajuč se v kloštre.

« PreviousContinue »