Page images
PDF
EPUB

તર તથા ઈકબ તથા ઈહન તથા આદરૂ પીપ તથા થોના બાર થલમી તથા માથીઊી અલપીને[દીકરો]ઈઆકુબ તથા શીમોન જેલ તીશ તથા ઈઆકુબને [ભાઈ] ઈહુદા રહેતા હુતા

14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.

૧૪ એ શાલા બાડીઓ સુધી તથા ઈશ્કની મા ભરીઅમ તથા તેના ભાઈએ ક્ષુધાં એકચીત પરારથના તથા વીનંતી કરવા માં લાગુ રહા હુતા

15 | And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of the names together were about an hundred and twenty,)

૧૫ ને તે દહાડાઓમાં શીશેનાં નામની ગણતી આશરે એક શે વિશકહુતી તાહારે પીતરે તેઓની વચમાં ઊભા થઈને કહું

16 Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

૧૬ કે ઓ માંણશે ભાઈઓ જેઓએ ઈશ્કને પકડે તેઓના રાહ દેખડાવનાર ઈહુદા શબંધી પવીતર આતમાએ દાઉદના મેથી અગાઉ જે વાત કહે હુતી તે પુરી થવાની જરૂર હુતી

17 For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.

૧૭ કેમકે તે હમારી શાથે ગણુઓ હુતે ને એ શેવાને ભાગ પીને હુતો

18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.

૧૮ તેણે તે અંનાઓના મુલથી ખેતર વેચાથી લીધું પણ તે ઊં ધો પડીને દહ બચેથી પાટીગ ને તેહેની શધી આંતકીઓ નીકલી પડી જ

19 And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.

૧૮ ને ઈરૂશાલેમમાંના રહેવાશી શરને તે માલુમ થઊં હેવું કે તે ખેતર તેઓના વતનની બેલીમાં આજેલમા કહેવાએ છે એટ લે લેહનું ખેતર

20 For it is written in the book of Psalms, Let his ha. bitation be desolate, and let no man dwell therein : and his bishoprick let another take.

૨૦ ગીતોની પોથીમાં પણ એમ લખેલું છે કે વેહેની રહેવાની જગે ઊજડ થાએ ને તેઓં કોઈ વશનાર ન થાએ ને તેની સેવા બી ને લેબર

21 Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

22 Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

૨૧ અમાટે ઈહેનના બાપતીશમથી માંડીને પરભુ ઈચ્છુ આ પણ પાશેથી ઉપર લેવાએ તે દહાડા શુધી ઈશુએ આપણા Í આવ જ કીધી*

૨૨ તે શરવે વખતમાં જે માંણશે આપણી સાથે ચાલતાં હું તાં તેમાંથી બીન એકને આપણી સાથે તહેના પાછા ઊઠવાને શાહેદ કરાવવાની જરૂર છે

23 And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

૨૩ તાહારે ઈશપ જે બારશાબા કહેવાય છે નેની અટકઈઅશ

[ocr errors]

તશ હુતી તથા માથીઆ એ બેને તેઓએ ઊભા કીધા જ

24 And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,

૨૪ ને તેઓએ પરરથના કરતાં કહું કે પરભુ તું શરવનાં મનને જણનારે છે આ બે માંણશમાં તે કહે પશદ કીધો છે તે દેખાવ

25 That he may take part of this ministry and apos. tleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.

૨૫ માટે કે આ સેવાને એટલે મોકલેલાપણાનો ભાગ તે [પણ] લે જેથી પોતાની જ જગેમાં જવા શારૂ ઈહુદા અપરાધ કરીને પડો

26 And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.

૨૬ તાહારે તેઓએ તાની ચીડીઓ મુકી ને માથીઆઈના નામ પર ચીઠી પડી માટે અગીઆર કલાઓની સાથે તે ગણું

[ocr errors]

CHAP. II. બીજો અધ * 1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

૧ ને પચાશને જ દહાડો આવી પહોંચે તાહરે તેઓ શરવે એક ચીતથી એકજ ઠેકાણે લા હુતા

2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

૨ તાહારે ભારે પુકતા વાના નેવે આકાશથી એકાએક નાદ આએ ને ગેમાં તેઓ બેઠા હુતા તે આખું ઘર તેથી ભરાઈ ઊં*

3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

૩ ને આગના બલતના જેહેવી ફાટેલી છે તેઓને દીશી ને તેઓમાંના હરેક પર તે રહી

4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

૪ ને તેઓ શરવ પવીતર આતભાથી ભરાઈગઆ ને આત ભાએ જેમ તેઓને ચારણું આપું તેંમ તેઓ બીજી બેલી ઓથી બેલવા લાગા

5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven. ૫ તેવારે આકાશની તલેના હરેક દેશમાંથી ઈહુદી ભાત

શુભકત ભણશે ઈરૂશાલેમમાં રહેતાં હુતા*

6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.

૬ ને તેની ચરચા થઆ પર લોકો એકઠા થઆને તેઓમાંના હરેકે પોત પોતાના દેશની બેલી તેઓને બોલતા શાંભલા માટે તેઓ કંગ થઈ ગઆજ

7 Aud they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans?

૭ ને તેઓએ શરવે અચરત થઈને તથા વીશને પામીને માટે મા કહું કે જુઓ આ જે બેલે છે તેઓ શઘલા છું ગાલલીના છે કે નહીં

8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?

૮ તે હમે હરેક પેત પિતાની જનમબેલીમાં તિઓનું કેમ શભલીએ છઈએ

9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwell. ers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia.

૮ પારથી તથા માદી તથા અલામી ને નેશતામીમાંના તથા ઈહુદામના તથા કાપાટેકીમાંના પંતશમાંના તથા આશીઆમાંના

10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt, and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,

૧૦ ફરૂછમાંના તથા પામપુલીમાંના મીશરમાંના તથા કરેનીની પાશેના લીબીઆની જગેઓમાંના વશનારા–રૂમી પરદેશીઓ ઈહુદી તથા થએલા ઈહુદી પણ

11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.

૧૧ કરેતી તથા અરબ હમે [હેવા લેક છતાં] પોત પોતા ની બેલીઓમાં તેઓને દેવનાં મેહટ કોમ શબંધી કહેતાં શાંભ લીએ છઈએલ

12 And they were all amazed, and were in doubt, sayo ing one to another, What meaneth this?

૧૨ ને તેઓએ શરવે અચરત થઈને તથા શહેરમાં પડીને એક બીજને કહું કે એ ઠું થતું હશે

13 Others mocking said, These men are full of new wine.

૧૩ પણ બીજઓએ મશખરી કરતાં કહ્યું કે એ માણશે નવે દારૂએ મશત થએલો છે જ

14 | But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judea, and all ye that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:

૧૪ તાહારે પીતરે તે અગીઆર ક્ષુધી ઊભા રહીને પોતે

« PreviousContinue »