Page images
PDF
EPUB

તર તથા ઈઆકુળ તથા ઈહોન તથા દરૂ પીલષ તથા થોના બાર ચલની તથા નાથીઊ અલજ઼ીના[દીકરો]ઈઆકુબ તથા શીમાન જેલો તીશ તથા ઇઆકુબના [ભાઈ] ઇહુદા રહેતા હુતા

14 These all continued with one accord in prayer and supplication, with the women, and Mary the mother of Jesus, and with his brethren.

૧૪ એ શઘલા બાસ્કેડીએ ક્ષુધાઁ તથા ઈશુની ના નીઅન તથા તેના ભાઈઓ ક્ષુધાં એકચીતે ખરારથના તથા વીનંતી કરવા માઁ લાગુ રહા હુતા

15 [ And in those days Peter stood up in the midst of the disciples, and said, (the number of the names together were about an hundred and twenty,)

૧૫ ને તે દાણાડાઓમાં શીશાનાં નાંનની ગણતી આશરે એક શા વીશક હુતી તાહાર પીતરે તેઓની વચમાં ઊભા થઈને કહું

16 Men and brethren, this scripture must needs have been fulfilled which the Holy Ghost by the mouth of David spake before concerning Judas, which was guide to them that took Jesus.

૧૬ કે આ માણશો ભાઈઓ જેઓએ ઇશ્યુને પકડો તેઓના રાહુ દેખડાવનાર ઇહુદા શર્મધી પીતર આતભાએ દાઊદના નાહાથી અગાઊ જે વાત કહી હતી તે પુરી થવાની જરૂર હતી

17 For he was numbered with us, and had obtained part of this ministry.

૧૭ કેમકે તે હમારી શાથે ગણુાઓ હુતો ને એ શેવાના ભાગ પાંના હુતા

18 Now this man purchased a field with the reward of iniquity; and falling headlong, he burst asunder in the midst, and all his bowels gushed out.

૧૮ તેણે તો અંનાઓના ઝુલથી ખેતર વેચાથી લીધું પણ તે ઊં

ધો પડીને રહે વચ્ચેથી પાટીગ ને તેડુંની શંધી આંતડીઓ નીકલી

પરી

19 And it was known unto all the dwellers at Jerusalem; insomuch as that field is called in their proper tongue, Aceldama, that is to say, The field of blood.

૧૯ ને ઈરૂશાલેમમાંના રહેવાશી શરવેને તે માલુમ થઊં હેવું કે તે ખેતર તેના વતનની બોલીનાં આંકેલદના કેહેવાએછે એટ લે લોહીનું ખેતર

and

20 For it is written in the book of Psalms, Let his ha bitation be desolate, and let no man dwell therein his bishoprick let another take.

૨૦ ગીતાની પોથીમાં પણ અન લખેલુંછે કે તેહેની રહેવાની જંગે ઊજડ થાએ ને તેનાં કાઈ વશનાર ન થાએ ને તેની શેવા બી ને લે

21 Wherefore of these men which have companied with us all the time that the Lord Jesus went in and out among us,

22 Beginning from the baptism of John, unto that same day that he was taken up from us, must one be ordained to be a witness with us of his resurrection.

૨૧ એમાંટે ઇહોનના ખાપતીશનથી માંડીને પરભુ ઈશુ આ પણી પાશેથી ઊપર લેવા તે દાણાડા સુધી ઈશુએ આપણા માં આવ ન કીધી

૨૨ તે શરવે વખતનાં જે માઁણુશા આપી શાથે ચાલતાં હું તાં તેમાંથી બીન એકને આપણી શાથે તેઢુના પાછા ઊઠવાને શાહેદ ઠરાવવાની જરૂર છે

23 And they appointed two, Joseph called Barsabas, who was surnamed Justus, and Matthias.

૨૩ તાહાર ઈબ્રશમ્ જે બારશાખા કહેવાઓછે નૈની અટક ઈઅશ

તશ હતી તથા નાથીઆ એ બેને તેઓએ ઊભા કીધા

24 And they prayed, and said, Thou, Lord, which knowest the hearts of all men, shew whether of these two thou hast chosen,

૨૪ ને તેઓએ પરાથના કરતાં કહ્યું કે પરભુ તું શરવાઁ નનના ભંણુનારા છે આ બે નાંણુશમાંના તેં કો પસંદ કીધોછે તે દેખડાવ

of

25 That he may take part of this ministry and apostleship, from which Judas by transgression fell, that he might go to his own place.

૨૫ એમાટે કે આ શેવાનો એટલે મોકલેલાપણાનો ભાગ તે [ધણી] કે જેથી પોતાનીજ જંગેનાઁ જવા શારૂ ઈહુદા અપરાધ કીન પડા

26 And they gave forth their lots, and the lot fell upon Matthias; and he was numbered with the eleven apostles.

૨૬ તાહારે તેઓએ પોતાની ચીઠી સુકી ને નાથી[ના નાંન] પર ચીઠી પડી માટે અગીઆર નોકલેલાઓની શાથે તે ગણા

CHAP. II. બીજાં અ

1 And when the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place.

૧ ને પચાશનોજ દાહાડો આવી પાહેઊંચા તારે તે શરવે એક ચીતથી એકજ ઠેકાણે ભલા હુતા

2 And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind, and it filled all the house where they were sitting.

૨ તારે ભારે ફુંકતા બાના નેવો આકાશથી એકાએક નાદ આએવા ને ગેમાં તેઓ બેઠા હુતા તે આખું ઘર તેથી ભરાઈગઊં

3 And there appeared unto them cloven tongues like as of fire, and it sat upon each of them.

૩ ને આગનાં ખાતાંના જેડ઼ેવી પ્રાઢેલી છતા તેમને દીશી ને તેમાંના હરકે પર તે રી

4 And they were all filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues, as the Spirit gave them utterance.

૪ ને તે

શર૧ પીતર આતભાથી ભરાઈગ ને આત નાએ જૈન તેને ઊચારણુ આએવું તેમ તેઓ બીજી માલી આથી બાલવા લાગા

5 And there were dwelling at Jerusalem Jews, devout men, out of every nation under heaven.

૫ તેવારે આકાશની તલેના હરેક દેશમાંથી ઈજુદી શુભકત માંશો ઇશાલેમમાં રહેતાં હતાં

6 Now when this was noised abroad, the multitude came together, and were confounded, because that every man heard them speak in his own language.

૬ ને હુંની ચર્ચા થઆ પર લોકો એકઠા થઆ ને તેમાંના હરેક પાત પોતાના દેશની બાલી તેને બોલતા શાંભલા માટે તેઓ ડેંગ થઈ ગ

7 And they were all amazed and marvelled, saying one to another, Behold, are not all these which speak Galileans!

૭ ને તેઓએ શરત્રે અચરત થઇને તથા વીશને પાંખીને માહા ના કહું કે શુ આ જે બોલેછે તે શઘલા શું ગાલલીના છે કે નહીં

8 And how hear we every man in our own tongue, wherein we were born?

૮ તો હુને હરેક પોત પોતાની જનમબાલીમાં [તનું] કેંન ભલીએઈએ*

9 Parthians, and Medes, and Elamites, and the dwell. ers in Mesopotamia, and in Judea, and Cappadocia, in Pontus, and Asia.

૯ પારથી તથા ભાદી તથા અલામી ને નેશપાતાનીમાંના તથા ઇહુંદાનાંના તથા કાપાદેોકીમાંના પંતશમાંના તથા આશીઆમાંના

10 Phrygia, and Pamphylia, in Egypt,and in the parts of Libya about Cyrene, and strangers of Rome, Jews and proselytes,

૧૦ ફ્રૂઈનાંના તથા પાનપુલીમાંના મીશરમાંના તથા કુરેનીની પામેના લીબીઆની જગેઓમાંના વશનારા—રૂની પરદેશીઓ ઈહુદી તથા થએલા ઈહુદી પણુ

11 Cretes and Arabians, we do hear them speak in our tongues the wonderful works of God.

૧૧ કરેતી તથા અરબ હુને [હેવા લાક છતાં પોત પોતા ની બાલીમાં તેને દેવનાં નાટાં કાઁન શસઁધી કેહેતા શાંભ સીએછુઇએ

12 And they were all amazed, and were in doubt, saying one to another, What meaneth this?

૧૨ ને તેઓએ શરવે અચરત થઈને તથા સંધમાં પડીને એક બીનને કહું કે એ શું થતું હશે

13 Others mocking said, These men are full of new wine.

૧૩ પણુ બીાઓએ નશખરી કરતાં કહ્યું કે એ હંશે નવે દારૂએ નશત થએલાંછે

14 | But Peter, standing up with the eleven, lifted up his voice, and said unto them, Ye men of Judea, and all that dwell at Jerusalem, be this known unto you, and hearken to my words:

ye

૧૪ તાારે પીતરે તે અગીઆર સુધાં ઊભા રહીને પોતે

« PreviousContinue »